WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ
02.06.2014
İDARİ ŞARTNAME
3.1 Maddesi
Eski Şekli
ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014
d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00
Yeni Şekli
ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 09.06.2014
d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00
7.1 Maddesi
Eski Şekli
ğ) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) en az 10 yıllık A Grubu üye olduğuna dair
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer
ortaklardan herhangi birinin bu belgeyi sunması yeterlidir.)
i) TOBB Yönetim Kurulu'nun 27.02.2007 tarih ve 242 sayılı Kararına İstinaden Yurt İçinde Fuar
Düzenlenmesi'ne Dair Usul ve Esaslara göre Fuar düzenlemeye yetkili olduğunu gösteren
TOBB’dan alınmış yetki belgesi. (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan
herhangi birinin bu belgeyi sunması yeterlidir.)
Yeni Şekli
ğ) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) A Grubu üye olduğuna dair belgenin aslı veya
noter tasdikli sureti. (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan herhangi birinin
bu belgeyi sunması yeterlidir.)
i) TOBB Yönetim Kurulu'nun 27.02.2007 tarih ve 242 sayılı Kararına İstinaden Yurt İçinde Fuar
Düzenlenmesi'ne Dair Usul ve Esaslara göre Fuar düzenlemeye yetkili olduğunu gösteren
TOBB’dan alınmış yetki belgesi ve yetki belgesine sahip fuar firmasının en az 15000 m2 fuar
düzenlediğini gösterir belgenin sunulması gerekmektedir. (Teklif aşamasında
sunulamaması halinde hizmet alımı işi isteklinin uhdesinde kaldığı takdirde sözleşme
imzalanmasından itibaren 3 ay içerisinde işverene sunacağına dair ekteki taahhütnameyi
verecektir.) (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan herhangi birinin bu
belgeyi sunması yeterlidir.)
7.5 Maddesi
Eski Şekli
7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla
ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az
%80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması
zorunludur. [EK-6 Yüklenici İş Bitirme Belgesi]
Yeni Şekli
7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla
ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az
%80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması
zorunludur. [EK-6 Yüklenici İş Bitirme Belgesi]
7.6 Maddesi
Eski Şekli
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tek bir iş bitirme dahilinde benzer iş;
Türk ve yabancı katılımcıların otel rezervasyonları, konaklama, havaalanı karşılamaları, ulaşım,
transfer ve taşımacılık hizmetleri, turlar, sekretarya hizmetleri, toplantı salonlarının, konferans
merkezinin, basın merkezinin düzenlenmesi, toplantı açılış, kapanış, fuarlar ve toplantılar, yan
etkinlik ile ilgili hizmetler, web yayını, simultane tercüme, ses ve görüntü sistemleri ve hizmetlerinin
temini, teknik hizmetler, elektrik, data altyapısı ve jeneratörler, fotoğraf, lojistik, çevre düzenlemesi,
genel sarf malzemeleri ve gereksinimleri, kırtasiye, ofis araç ve gereç malzemeleri ile mobilya
temini, kültürel ve sosyal programların düzenlenmesi, gerekli personelin temini ve eğitimi, basılı
malzemelerin yaptırılması vb. ile ilgili tüm organizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve
koordinasyonunun sağlanmasını kapsayan uluslararası kongre organizasyonları.
Yeni Şekli
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tek bir iş bitirme dahilinde benzer iş;
Türk ve yabancı katılımcıların otel rezervasyonları, konaklama, havaalanı karşılamaları, ulaşım,
transfer ve taşımacılık hizmetleri, turlar, sekretarya hizmetleri, toplantı salonlarının, konferans
merkezinin, basın merkezinin düzenlenmesi, toplantı açılış, kapanış, fuarlar ve toplantılar, yan
etkinlik ile ilgili hizmetler, web yayını, simultane tercüme, ses ve görüntü sistemleri ve hizmetlerinin
temini, teknik hizmetler, elektrik, data altyapısı ve jeneratörler, fotoğraf, lojistik, çevre düzenlemesi,
genel sarf malzemeleri ve gereksinimleri, kırtasiye, ofis araç ve gereç malzemeleri ile mobilya
temini, kültürel ve sosyal programların düzenlenmesi, gerekli personelin temini ve eğitimi, basılı
malzemelerin yaptırılması vb. ile ilgili tüm organizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve
koordinasyonunun sağlanmasını kapsayan uluslararası etkinlik organizasyonları.
TEKNİK ŞARTNAME
3- PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Eski Şekli
Tanıtım ve Pazarlamaya Yönelik Etkinliklere Katılım,
Yüklenici WEC 2016 etkinliğinin tanıtımını yapmak amacı ile işveren tarafından belirlenecek enerji
ile ilgili etkinliklere katılım için yapılacak olan masrafları 500.000 Euro’ya ön finansmanını kadar
karşılayacaktır.
Yeni Şekli
Tanıtım ve Pazarlamaya Yönelik Etkinliklere Katılım,
Yüklenici WEC 2016 etkinliğinin tanıtımını yapmak amacı ile işveren tarafından belirlenecek enerji
ile ilgili etkinliklere katılım vb. için yapılacak olan masrafların 1.000.000 Euro’ya kadar ön
finansmanını karşılayacaktır. Bu miktar, gerektiğinde iki tarafın uzlaşması ile artırılabilir.
19- KONGRE ÇERÇEVESİNDE ÖDENECEK ÜCRETLER
Eski Şekli
Dünya Enerji Konseyi Sabit Ücret Ödemesi
Yüklenici, DEK-TMK’nın DEK’ne ödeyeceği, DEK marka ve logosunun kullanımını ve isim hakları;
DEK üye veritabanından belirli bilginin kullanımı; DEK üye ağına erişimi; DEK web sayfasının
Kongre tanıtımı ve pazarlanmasında kullanımı; Kongre'nin pazarlanması ve tanıtımıyla birlikte
direkt desteği; ve DEK Londra ofisi ve diğer DEK kurumlarının Kongre'ye dair kullanım ücretlerini
kapsayacak, toplam £1,200,000'luk sabit ücreti ödemeyi kabul eder. Bu şartname ekindeki birim
fiyat teklif cetvelinde, £1,200,000'luk sabit ücret gösterilmiştir.
1. 30 Haziran 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
2. 30 Eylül 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
3. 31 Aralık 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
4. 30 Haziran 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
5. 31 Aralık 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
6. 31 Ağustos 2016 tarihinde veya bu tarihten önce £350,000; ve
7. Kalanlar da 1 Aralık 2016 tarihinde veya bu tarihten önce ödenmelidir.
Yeni Şekli
Dünya Enerji Konseyi Sabit Ücret Ödemesi
Yüklenici, DEK-TMK’nın, DEK marka ve logosunun kullanımını ve isim hakları; DEK üye
veritabanından belirli bilginin kullanımı; DEK üye ağına erişimi; DEK web sayfasının Kongre
tanıtımı ve pazarlanmasında kullanımı; Kongre'nin pazarlanması ve tanıtımıyla birlikte direkt
desteği;ve DEK Londra ofisi ve diğer DEK kurumlarının Kongre'ye dair kullanım ücretlerini
ve DEK-TMK’nın Kongre ve diğer faaliyet harcamalarını kapsayacak, toplam £1,200,000'luk
sabit ücreti aşağıda belirtilen tarihlerden önce DEK-TMK’ya veya DEK-TMK’ca bildirilmesi
halinde DEK’e ödemeyi kabul eder. Gerektiğinde bu tarihler DEK –TMK tarafından bir ay
önceden bildirmek kaydıyla öne alınabilir. Bu şartname ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde,
£1,200,000'luk sabit ücret gösterilmiştir.
1. 30 Haziran 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
2. 30 Eylül 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
3. 31 Aralık 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
4. 30 Haziran 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
5. 31 Aralık 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
6. 31 Ağustos 2016 tarihinde veya bu tarihten önce £350,000; ve
7. Kalanlar da 1 Aralık 2016 tarihinde veya bu tarihten önce ödenmelidir.
Eski Şekli
Finansal Konular
Kongre gelirlerinden işveren tarafından onaylı masrafların ödemeleri yapıldıktan sonra oluşan kar,
%70 İşveren'e ve %30 Yüklenici'ye pay edilecektir. İşveren'e düşecek kar payı kadar, İşveren ticari
işletmesinden Yüklenici'ye fatura kesilecektir. Fatura bedeli en geç 3 gün içinde İşveren'e, Yüklenici
tarafından ödenecektir.
Yeni Şekli
Finansal Konular
Kongre gelirlerinden işveren tarafından onaylı masrafların ödemeleri yapıldıktan sonra oluşan vergi
sonrası net kar, %70 İşveren'e ve %30 Yüklenici'ye pay edilecektir. Hesap mutabakatı (KDV hariç
ve KDV miktarını gösterecek şekilde) en geç 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek ve İşveren'e
düşecek kar payı kadar, İşveren ticari işletmesinden Yüklenici'ye fatura kesilecektir. Fatura bedeli
en geç 3 gün içinde İşveren'e, Yüklenici tarafından ödenecektir.
Notlar:
1. Birim Fiyat Cetvelindeki miktarlar değiştirilmeyecektir. Sadece istekliler tarafından birim fiyat
belirtilerek toplam gider oluşturulacaktır.
2. Birim Fiyat Cetveli fiyatlandırıldıktan ve kaşelenip imzalandıktan sonra zarfa konularak
kapatılacaktır.
3. İsteklilere iletilen şartname dokümanının her sayfası imzalanıp kaşelenecektir.
4. İstenilen diğer belgeler, şartname dokümanı ile birim fiyat cetvelinin bulunduğu zarf ikinci büyük
zarfa konulacaktır.
5. Zarflar açıldığında firmaların vermiş olduğu birim fiyat teklifleri açıklanmayacaktır.
DEK-TMK
WEC 2016. Dünya Enerji Kongresi
Hizmet Alımı Komisyonu
TAAHHÜTNAME
İsteklinin Adı Soyadı
Ünvanı:
Adresi
Tel No:
Faks No:
E-mail:
İlgili Kişi:
/
Ticari
İdari Şartname’nin 7.1 (i) maddesi gereğince “TOBB Yönetim Kurulu'nun 27.02.2007 tarih ve 242
sayılı Kararına İstinaden Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesi'ne Dair Usul ve Esaslara göre Fuar
düzenlemeye yetkili olduğunu gösteren TOBB’dan alınmış yetki belgesi ve yetki belgesine sahip
fuar firmasının en az 15000 m2 fuar düzenlediğini gösterir belgeleri hizmet alım işi tarafımıza
kaldığı takdirde sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 ay içerisinde işverene sunacağımızı kabul,
beyan ve taahhüt ederiz.
Tarih
Kaşe
İmza
Download

Zeyilname - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi