Sayı : 84489757-010.06.00.00-143796
Konu : Genelgeler (2014-6)
21.04.2014
ANKARA İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜNE
GENELGE (MGMB-UMGGB-2014/6)
İlgi a: 17.03.2014 tarih ve 620000376 sayılı yazı
İlgi b: 26.03.2014 tarih ve 620000446 sayılı yazı
İlgi c: 28.03.2014 tarih ve 620000470 sayılı yazı
İlgi d: 08.04.2014 tarih ve 620000527 sayılı yazı
İlgi e: 09.04.2014 tarih ve 620000529 sayılı yazı
Ekonomi Bakanlığı ilgi (a) yazısında insan sağlığı açısından risk ihtiva ettikleri tespit edilen
kavitasyon cihazlarına ait 9019.10.10.00.11 (Cihazlar) ile 9019.10.90.00.19 (Diğerleri) GTİP’leri
kapsamındaki ürünlerin 2014/9 ÜGD Tebliğinin denetime tabi ürünler listesine eklenerek bu
ürünlerin Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat
İle İlgili Yönetmelik (LVD) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)’ne
uygunlukları açısından denetlenmeye başlandığını ancak söz konusu GTİP’ler kapsamında,
kavitasyon cihazı olmayan ve nitelikleri itibariyle riskli bulunmamaları nedeniyle ithalat
denetimlerine konu olması hedeflenmeyen ürünler bulunduğunun tespit edildiğini belirtmiş,
anılan GTİP’ler kapsamında denetime konu olan ürünlerden yalnızca kavitasyon cihazlarının
denetlenmesi, diğer tüm ürünlerin denetim işlemlerinin ise “Kapsam dışı: Denetleme Sonucu”
olarak sonuçlandırılması gerektiği ifade edilmiştir.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (a) yazısına istinaden ithalat başvurularında 9019.10.10.00.11
(Cihazlar) ile 9019.10.90.00.19 (Diğerleri) GTİP’leri kapsamındaki ürünlerden yalnızca
kavitasyon cihazlarının denetlenmesi, bu GTİP’ler kapsamında kavitasyon cihazı olmayan
diğer tüm ürünlerin ithalat denetimlerinin Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu ile
sonuçlandırılması gerekmektedir.
İlgi (b) yazıda TAREKS tarafından Enstitümüze denetim amacıyla yönlendirilen başvuruların
çeşitli sebeplerle iptal edilmesinin gerekmesi durumunda firmalara bahse konu başvurular
TAREKS’te iptal edilmeden, anılan başvuru konusu ürünler için yeni bir başvuru yapmamaları,
aksi takdirde Bakanlıkça firmaya müeyyide uygulanacağı ve kullanıcısının yetkisinin ise askıya
alınacağı hususlarında bilgi verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (b) yazısına istinaden genelgelerde belirtilen firmaların maddi
hatalarından ötürü iptal edilmesi gereken başvurulara ilişkin firmalara bahse konu başvurular
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=xjuyqfed
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
1
Sayı : 84489757-010.06.00.00-143796
Konu : Genelgeler (2014-6)
21.04.2014
TAREKS’te iptal edilmeden, anılan başvuru konusu ürünler için yeni bir başvuru
yapmamaları, aksi takdirde Bakanlıkça firmaya müeyyide uygulanacağı ve kullanıcısının
yetkisinin ise askıya alınacağı hususları muhakkak bildirilmelidir.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (c) yazısında 2014/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında
“Ürünlerin ilgili teknik yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde TAREKS
üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın
gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken ithalatçının başvuru
esnasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır. Söz konusu bilgi ve belgelerin aslına uygun
olmaması, denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat, sahtecilik vb.
işlemlerin yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi
ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red:
Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Diğer taraftan, TSE’ye yönlendirilen ithalat denetimi
başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir kalem için ayrı ayrı yapılır.
Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat, sahtecilik vb.
işlemlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda yalnızca sahteciliğin tespit edildiği kalem
veya kalemler red ile sonuçlandırılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik
mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.”
ifadesi bulunmaktadır.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (c) yazısına istinaden 2014/9 ÜGD Tebliği kapsamında
gerçekleştirilen başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat, sahtecilik vb.
yapıldığının tespit edilmesi durumunda yalnızca sahteciliğin tespit edildiği başvuru
kaleminin veya kalemlerinin red ile sonuçlandırılması, diğer kalem veya kalemlerin ilgili
teknik mevzuata göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ekonomi Bakanlığı ilgi (d) yazısında 9 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca ürünlerin karşılarında
belirtilen yönetmelik/yönetmeliklere uygunlukları açısından denetlenmelerinin esas olduğunu, bu
kapsamda yapılan denetimler esnasında özellikle denetim yapılmadığı halde, denetim
öngörülmeyen yönetmelik/yönetmelikler için kesin uygunsuzluk hallerinin fark edilmesi
durumunda, denetim öngörülen yönetmelik/yönetmelikler için tespit edilen denerim sonucu ile
denetimin sonuçlandırılması gerektiğini belirtmiş, bununla birlikte denetim öngörülmeyen
yönetmelik/yönetmelikler için kesin uygunsuzluk halinin tespiti durumunda piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmek üzere konunun Bakanlığa iletilmesi gerektiğini
ifade etmiştir.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=xjuyqfed
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
2
Sayı : 84489757-010.06.00.00-143796
Konu : Genelgeler (2014-6)
21.04.2014
Ekonomi Bakanlığının ilgi (d) yazısına istinaden GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere tabi
olmayıp 2014/9 sayılı Tebliğ'de yer alan başka bir yönetmelik kapsamında olan veya GTİP
karşılığındaki yönetmelik/yönetmeliklere ek olarak başka yönetmelikler kapsamında da olan
ürünlere ilişkin yapılan denetimlerde yalnızca GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre
denetim yapılması gerekmektedir. GTİP karşılığı haricindeki yönetmeliklerle ilgili kesin bir
uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre
başvuru sonuçlandırılmalı, ancak uygunsuzluğun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti
çerçevesinde değerlendirmesi için konu Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere tarafımıza
aktarılmalıdır.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (e) yazısında ithalat denetimleri esnasında bilgi ve belgelerin
sunulamaması durumunda firmalara tanına ek sürelere ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilerek bu
düzenlemeler açıklanmıştır.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (e) yazısına istinaden Genelge 2014/1 ve Genelge 2014/2 kapsamında
başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha
detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve
bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı
taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ürüne ait belgelerin firma tarafından 30 veya 60 günlük
ek süre içerisinde tamamlanması istenmeli, ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu,
sertifika vb.) ek süre verildiği bilgisini içeren ve eksikliğin ne zamana kadar tamamlanması
gerektiğini, aksi halde denetimlerin Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağını belirten bir
mesaj kullanıcıya iletilmelidir. Aynı mesajda firmanın verilen ek sürenin bitimine en geç 5 gün
kala ürün denetmenine göndereceği bir mesajla talep etmesi halinde ek sürenin ilk süre
uzatımında bildirilen ek sürenin yarısı kadar uzatılacağı, bu yönde bir talepte bulunulmaması
veya bulunulmasına rağmen talep edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda ek sürenin
veya ek sürelerin bitiminde başvurunun Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağı hususu
firmaya iletilmelidir.
a ) Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için 30 (otuz) gün,
b ) Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren test raporlarının ve onaylanmış
kuruluş tarafından düzenlenen sertifikaların temin edilmesi için 60 (altmış) gün süre
verilmelidir.
Belirtilen süre içinde ek süre talep etmeyen firmanın başvurusu veya verilen ek sürelere rağmen,
talep edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda başvuru sistem üzerinden Red:
Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmalıdır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı firma ile ilgili gümrük
idaresine yazılı olarak bildirilmelidir.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=xjuyqfed
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
3
Sayı : 84489757-010.06.00.00-143796
Konu : Genelgeler (2014-6)
21.04.2014
Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve
sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanmalıdır.
Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı
olduğunun tespiti durumlarında, denetim işlemi duruma göre Kabul: Denetleme Sonucu veya
Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmalıdır. İlgili mevzuata aykırılık tespit
edilmesi durumunda ise başvuru sistem üzerinden Red: Denetleme Sonucu ile
sonuçlandırılmalı, durum ayrıca ilgili ithalatçı firma ve ilgili gümrük idaresine yazılı olarak
bildirilmelidir.
Genelge 2014/1, Genelge 2014/2 ve Genelge 2014/3 kapsamında düzenlenen Uygunsuzluk
Yazılarının ilgili firmaya ve ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Bilindiği üzere Genelge 2014/2 kapsamında Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu ile
sonuçlandırılan başvurular için firmaya 01.07.2014 tarihi itibariyle bu tür aykırılık durumlarında
ürünlerin ithalatına izin verilmeyeceğini belirten EK-13a veya 13b Uyarı yazıları iletilir. Söz
konusu Uygunsuzluk yazılarının ve Ek 13a veya 13b Uyarı yazılarının ıslak imzalı olarak
ilgili firmaya gönderilmesi ve firmaya gönderildiğinin kayıt altına alınması (Kargo
numarasının kaydedilmesi, firmanın elden teslim aldığı durumlarda teslim aldığına yönelik imza
atması vb.) önem taşımaktadır.
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal,
Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya
Arzına Dair Yönetmelik 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yenilenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 8. Maddesinin 5. Fıkrasında
“BÜGEM’ce düzenlenen ithalat ön izin belgesi; ithalatçı firmaya, ithalatın yapıldığı ildeki il
müdürlüğüne ve gümrük idaresine, bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSE’ye
gönderilir. TSE’ce numune alınır. Alınan numunenin, temsil ettiği ürünün bu Yönetmelik
kriterlerine uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri TSE yapar ve/veya yaptırır. Analiz
sonuçlarının bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde TSE tarafından ithalatına
nihai izin verilir. TSE analiz sonuçlarının birer örneği firmaya gönderilir. Ancak ürün tescil
belgesine sahip ise, TSE’ce numune alınır ve ithalatına nihai izin verilir. İzne müteakip analizi
yapılır sonucunun bir örneği TSE’ce firmaya gönderilir.”
ifadesi bulunmaktadır.
Söz konusu yönetmeliğin bahse konu maddesine istinaden Enstitümüze yapılan Gübre İthalatı
başvurularında sadece Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile
Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünler ile sınırlı olmak üzere firmaların
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=xjuyqfed
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
4
Sayı : 84489757-010.06.00.00-143796
Konu : Genelgeler (2014-6)
21.04.2014
ürün tescil belgesine sahip olmaları halinde Enstitümüzce numune alınması ve ürünlerin
ithalatına izin verilmesi, izne müteakip ürünlerin analizinin yapılarak sonucun firmaya
gönderilmesi gerekmektedir. Ürün tescil belgesine sahip firma başvuruları için düzenlenen
belgelerde mutlaka söz konusu yönetmeliğin 8. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden belgenin
düzenlendiği açıklamasının yapılması gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
e-imzalı
Üzeyir KARAGÖZ
Genel Sekreter
DAĞITIM :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=xjuyqfed
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
5
Sayı : 84489757-010.06.00.00-143796
Konu : Genelgeler (2014-6)
21.04.2014
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=xjuyqfed
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
6
Download

Sayı : 84489757-010.06.00.00-143796 21.04.2014 Konu