ASFALTLIK TEMEL MALZEMESİ ALIM İŞİ
Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Asfaltlık Mıcır ve
Temel Malzemesi Alım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1. İdarenin :
Adı
: Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Adresi : Zekeriya Korkmaz Bulvarı Özel İdare Binası KİLİS
Telefonu : 0 348 8141599
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Asfaltlık Temel Malzemesi Alım İşi
b ) Teslim Yeri : Kilis Merkez Alatepe , Uzunlu , Ömercik Köy yolu kavşağı arası
c ) Teslim Tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 20 Takvim günü
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer
: Kilis İl Özel İdaresi Öncüpınar Mah. Çevre Yolu üzeri KİLİS
b ) Tarihi ve Saati
: 24.10.2014 Cuma günü saat 14:00
c) Komisyon Toplantı Yeri : İl Genel Meclis Toplantı Salonu
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.6.1- İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya
özel sektörde teklif bedelinin en az % 50’si oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer
1
işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini teklif dosyasında istekliler sunacaklardır
4.6.2- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi sahibi gerçek kişinin aynı
tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair belge ile sunulacak iş deneyim
belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname
eklenecektir.
4.6.3- Bu ihalede, her türlü temel malzeme, mıcır satışı ve nakli işleri ile stabilize ve asfalt
yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhalenin Yapılacağı adres olan Kilis İl Özel İdaresi
Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri KİLİS adresinde bulunan İl Genel Meclis Toplantı Salonuna
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İdari şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen durumda olmadığına dair taahhütnameyi istekliler
teklif dosyası içerisinde komisyona sunmak zorundadır
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İlan Olunur.
2
Download

Kesiksuyu Sulama Birliği Denetim Raporu