4734-3/G
İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
GEÇİT KÖRÜKLERİ (ANADOLU DMU) ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE
EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası: 20140569
İhale Kayıt numarası: 2014/81397
1-İdarenin
a) Adresi: Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: İlgili kişi: [email protected]
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı, Açık İhale Usulü, 4 Kalem
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş şekilde) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir.
c) Teslim Süresi: Teslim süreleri aşağıda belirtilmiştir. 2016 ve 2017 yılları terminleri taslak
olarak verilmiştir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde, 2016 ve 2017 yıllarına ait terminler, bir
önceki cari yılın son çeyreğinde yeniden düzenlenebilecektir.
1. TERMİN: 16 ADET
09.02.2015
2. TERMİN: 10 ADET
06.05.2015
3. TERMİN: 10 ADET
07.09.2015
4. TERMİN: 16 ADET
07.01.2016
5. TERMİN: 10 ADET
03.05.2016
6. TERMİN: 10 ADET
07.09.2016
7. TERMİN: 16 ADET
05.01.2017
8. TERMİN: 18 ADET
06.03.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 07.08.2014 - 14:00
c) İhalenin Türü: Açık İhale Usulü
4– İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
1
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere
verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9’uncu (İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve 10’uncu (İhale dışı bırakılma
nedenleri) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri
ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden
dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip
İdari Şartnamesinin 34’üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli
işlemleri tamamlamayan, 10’uncu maddesinde ve 31.2. maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin
geçici teminatı gelir kaydedilir.” şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul
ettiğine dair taahhütname,
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İsteklinin iş ortağı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi,
4.1.12. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair
taahhütname,
4.1.13. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname ile
tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması hâlinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
4.1.14. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.15. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12. ve 4.1.13.
maddelerinde belirtilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler:
(x)- İşaretli belgelerin teklifle birlikte verilmesi zorunludur;
(x)- 4.2.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20’si oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
(x)- 4.2.2. İsteklinin kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
- İstekliler, güncel ve geçerli ISO 9001 veya IRIS Kalite Yönetimi Sistemi belgesini teklif ile
birlikte TÜVASAŞ’a sunacaklardır.
- İstekliler firmalar güncel ve geçerli EN 15085-2 CL1 sertifikasını teklif ile birlikte
TÜVASAŞ’a sunacaklardır.
- İstekli firmalar güncel ve geçerli EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini teklif ile
birlikte TÜVASAŞ’a sunacaklardır.
4.2.3. Benzer nitelikteki iş tanımı, Avrupa demiryollarında halihazırda işletilen, çeken ve
çekilen araçlara ait tünel tipi geçit sistemi imalatını yapıyor olmak.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı–Dış
Ticaret Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 300-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
2
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü-Genel Evrak
Şefliği/Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- Teklif: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. Sözleşme: TÜVASAŞ Tip
sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.
11- Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir. (Bkz.*)
* İhale konusu Geçit Körüklerinin (Anadolu DMU Araçları için) TŞ-24.004 no’lu Teknik
Şartnamesinin 3.12. maddesinde belirtildiği gibi; Geçit körüklerinin yanmazlık sınıfı DIN55102’ye göre S3, SR1, ST2 olacaktır. Bununla birlikte istekli firmalar, alternatif olarak EN, NF,
BS standartlarından birini TÜVASAŞ’a sunabilirler. TÜVASAŞ onay verip vermeme hakkını
saklı tutar. Yangın güvenliği ile ilgili test raporları ilk ürün muayenesinde TÜVASAŞ’a
verilecektir.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü
olmalıdır.
14- Ortak girişim olarak teklif verilebilir.
15- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
1- İhale konusu Geçit Körüklerinin (Anadolu DMU Araçları için) TŞ-24.004 no’lu Teknik
Şartnamesinin 3.12. maddesinde belirtildiği gibi; Geçit körüklerinin yanmazlık sınıfı DIN55102’ye göre S3, SR1, ST2 olacaktır. Bununla birlikte istekli firmalar, alternatif olarak EN, NF,
BS standartlarından birini TÜVASAŞ’a sunabilirler. TÜVASAŞ onay verip vermeme hakkını
saklı tutar. Yangın güvenliği ile ilgili test raporları ilk ürün muayenesinde TÜVASAŞ’a
verilecektir.
2- İhale konusu Geçit Körüklerinin (Anadolu DMU Araçları için) TŞ-24.004 no’lu Teknik
Şartnamesinin 4.1. maddesinde belirtildiği gibi; İstekli firmalar teknik şartnamenin her bir
maddesine şartnamedeki sıra numarasına göre açık ve net bir şekilde cevap vereceklerdir.
3- İhale konusu Geçit Körüklerinin (Anadolu DMU Araçları için) TŞ-24.004 no’lu Teknik
Şartnamesinin 4.5. maddesinde belirtildiği gibi; İstekli firmalar, şartname konusu ürünlerin
ağırlık merkezini ve ağırlıklarını teklif ile birlikte TÜVASAŞ’a verecektir. Gerçek ağırlıklarla
hesaplanan ağırlıklar arasındaki sapma ±4%’ü geçmeyecektir.
4- İhale konusu Geçit Körüklerinin (Anadolu DMU Araçları için) TŞ-24.004 no’lu Teknik
Şartnamesinin 4.6. maddesinde belirtildiği gibi; İstekli firmalar 10 yıl yedek parça temin
garantisi vereceklerdir. TÜVASAŞ’ın ileride yedek parça siparişlerinde kullanabilmesi
amacıyla, İstekli firmalar iki (2) yıl, beş (5) yıl, on (10) yıl için CIP Adapazarı teslim esasına
göre fiyatlandırılmış yedek parça listesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. TÜVASAŞ yedek
parça siparişini verip vermemekte serbesttir.
5- İhale konusu Geçit Körüklerinin (Anadolu DMU Araçları için) TŞ-24.004 no’lu Teknik
Şartnamesinin 4.10.1. maddesinde belirtildiği gibi; Şartname konusu ürünlere yapılacak test ve
muayeneler Yüklenici’nin sorumluluğundadır. İstekli firmalar şartname konusu ürünlere
yapacağı test ve muayeneleri ve bunlara ait test prosedürlerini (kabul ve ret kriterleri, test
yöntemleri ve sırası ve gerekli test ekipmanları açıkça belirtileceklerdir.) teklif ile birlikte
TÜVASAŞ’a sunacaktır.
Şartname konusu ürünlerin hali hazırda uygun oldukları kanıtlanmışsa ve daha önce Tip testi
yapılmış ise, istekli firmalar eski test raporunu veya sertifikasını onay alabilmek için teklif ile
birlikte TÜVASAŞ’a teslim edecektir.
6- İhale konusu Geçit Körüklerinin (Anadolu DMU Araçları için) TŞ-24.004 no’lu Teknik
Şartnamesinin 4.11.1 maddesinde belirtildiği gibi; İstekli firmalar Tablo-3’te belirtilen
dokümanları teklif ile birlikte TÜVASAŞ’ın onayına sunacaktır.
3
Ürünlerin Teknik Özellikleri:
Türkçe ve İngilizce
Ürünlerin araca montajına esas taslak prensip resimleri:
İngilizce
Parça Listesi (BOM List.):
İngilizce
Kabul/Red kriterlerini içeren Taslak Test prosedürleri (Tip İngilizce
test, FAI, Rutin Test):
5. Ürünlerin ağırlık merkezlerinin yeri ve yaklaşık ağırlık
İngilizce
bilgileri:
6. Eğer varsa, Tip Test Raporu, İlk Ürün Muayenesi:
İngilizce
7. Ürünlere uygulanan standartlar:
İngilizce
8. Fiyatlandırılmış yedek parça listesi (2, 5, 10 yıllık):
İngilizce
9. Alt tedarikçi bilgileri:
İngilizce
10. Şartname maddelerine madde madde cevaplar:
Türkçe
11. İş Deneyim Belgesi:
Türkçe ve İngilizce
7- İstekliler tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde ihale dokümanı ekindeki Ortaklık Durum Belgesi
teklif ile birlikte sunulacaktır.
1.
2.
3.
4.
4
Download

20140569 - dmu 124 araç geçit körükleri