İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
ORTA KOLÇAK TAMİRİ – YAN KOLÇAK TAMİRİ (MEKANİZMASIZ SAĞSOL)/(MEKANİZMALI SAĞ-SOL) HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası
İhale Kayıt numarası
: 20140165
: 2014/8681
1- İdarenin
a) adresi
: MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 131 MİTHATPAŞA/ADAPAZARI
b) telefon ve faks numarası : 264 2751660 (Dahili: 3451-3452-3453) – 264 2751679
c) elektronik posta adresi : [email protected]
2 –İhale Konusu Hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
b) işin yapılacağı yer
c) teslim yeri
d) teslim tarihi
3 – İhalenin
a) yapılacağı yer
b) tarihi ve saati
c) İhalenin Türü
: HİZMET ALIMI, AÇIK İHALE USULÜ 5 KALEM TOPLAM: 1.400 ADET
: İSTEKLİLER İŞİN YAPILACAĞI YERİ TEKLİF MEKTUBUNDA
BELİRTECEKLERDİR.
: TÜVASAŞ/ ADAPAZARI
: KOLÇAKLAR YÜKLENİCİYE PARTİLER HALİNDE TESLİM
EDİLECEKTİR. HER PARTİ İÇİN TESLİM SÜRESİ 90 (DOKSAN)
TAKVİM GÜNÜDÜR. BU SÜRE İÇİNDE PARTİLER HALİNDE TESLİMAT
YAPILABİLİR.
: TÜVASAŞ-ADAPAZARI
: 04.02.2014 - 14:00
: AÇIK İHALE USULÜ
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1 – İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi ;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan
hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır"
şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Hizmet Alımlarına ilişkin Açık İhale Usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu ( İhaleye katılamayacak
olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve 10 uncu ( İhale dışı bırakılma nedenleri ) maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İşin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme
imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Hizmet Alımlarına İlişkin Açık İhale Usulü Tip İdari Şartnamesinin 34 üncü
maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, 10 uncu maddesinde ve
31.2 maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.” şeklindeki hükmü okuyup, anladığı
kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname,
syf 1
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.1.11. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair taahhütname
4.1.12 Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı ( en uygun ) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı – Araştırma ve İhale
Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve 50,00-Türk Lirası karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI adresine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- TEKLİF : TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME : TÜVASAŞ Tip sözleşmesi örneğine
uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az (90) DOKSAN takvim günü olmalıdır.
14- Ortak girişim olarak teklif verilemez.
15- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.
DİĞER HUSUSLAR
syf 2
Download

20140165 orta kolçak tamiri - yan kolçak tamiri