İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
ANADOLU DMU ARAÇLARI İÇİN TELSİZ SİSTEMİ - (22 KALEM) ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası
İhale Kayıt numarası
: 20140681
: 2014 / 107487
1- İdarenin
a) Adresi
: MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 131 MİTHATPAŞA/ADAPAZARI
b) Telefon ve faks numarası : 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2 –İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
:MAL ALIMI – AÇIK İHALE – 22 KALEM
: TÜVASAŞ / ADAPAZARI
c) Teslim tarihi
: 1NCİ TERMİN 7 ARAÇLIK 11.05.2015, 2NCİ TERMİN 4 ARAÇLIK
09.07.2015, 3NCÜ TERMİN 6 ARAÇLIK 09.09.2015, 4 NCÜ TERMİN 4 ARAÇLIK 12.01.2016, 5NCİ TERMİN 5
ARAÇLIK 10.03.2016, 6 NCI TERMİN 4 ARAÇLIK 05.07.2016, 7 NCI TERMİN 6 ARAÇLIK 09.09.2016, 8 NCİ
TERMİN 9 ARAÇLIK 02.01.2017, 9 TERMİN 11 ARAÇLIK 10.03.2017 TARİHİNDE TÜVASAŞ’A TESLİM
EDİLECEKTİR. 2015 YILI TERMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK OLUP, DİĞER YILLARIN
TERMİNLERİ TASLAK OLARAK VERİLMİŞTİR. İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE 2016 VE 2017
YILLARINA AİT TERMİNLER, BİR ÖNCEKİ CARİ YILIN SON ÇEYREĞİNDE YENİDEN
DÜZENLENEBİLECEKTİR.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
c) İhalenin Türü
: TÜVASAŞ-ADAPAZARI
: 09 / 09 / 2014 - 14:00
: AÇIK İHALE USULÜ
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 – İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9
uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile
bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu ( İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve 10 uncu ( İhale dışı bırakılma nedenleri )
maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde
vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya
sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip İdari Şartnamesinin
1
34 üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, 10
uncu maddesinde ve 31.2 maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.”
şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname,
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair taahhütname
4.1.12. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı ( en uygun ) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı – Araştırma ve
İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve 80,00-TL. karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- TEKLİF: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜVASAŞ Tip
sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10- Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
11- İhale konusu işe ilişkin alternatif teklif verilebilecektir. Alternatif teklifler; TŞ-27.159 “ANADOLU
DMU ARAÇLARI İÇİN TELSİZ SİSTEMİ TEMİNİ” teknik şartnamesinin 3.6. maddesinde belirtildiği
gibi değerlendirilecektir.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 TAKVİM GÜNÜ olmalıdır.
14- Ortak girişim olarak teklif verilemez.
15- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi
değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
Ø İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER; TŞ-27.159 “ANADOLU DMU ARAÇLARI
İÇİN TELSİZ SİSTEMİ TEMİNİ” TEKNİK ŞARTNAMESİNİN TÜM MADDELERİNE AYNI
SIRA NUMARASI İLE TEK TEK CEVAP VERECEKLERDİR.
Ø İHALEYE
TEKLİF
VERECEK
OLAN
İSTEKLİLER;
AŞAĞIDA
DOKÜMANLARI TEKLİF İLE BİRLİKTE TÜVASAŞ’A VERECEKTİR.
BELİRTİLEN
-ÜRÜNLERE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER VE TEKNİK TANIMLAR (ELEKTRİK ve
MEKANİK MONTAJ RESİMLERİ DÂHİL)
-ÜRÜNLERE AİT ELEKTRİK DEVRE ŞEMALARI
Ø EĞİTİMİN ZAMANI, EĞİTİME KATILACAK PERSONEL SAYISI TÜVASAŞ TARAFINDAN
BELİRLENECEKTİR. EĞİTİMİN SÜRESİ MİNİMUM 1 (BİR) GÜN OLMAK ÜZERE,
YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEKLİF AŞAMASINDA BELİRTİLECEKTİR.
2
Download

20140681 ilan - dmu telsiz sistemi (22 kalem)