İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
PASLANMAZ SAC LEVHA - BAKLAVALI SAC LEVHA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası
İhale Kayıt numarası
: 20140132
: 2014 / 9539
1-İdarenin
a) adresi
:MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 MİTHATPAŞA/ADAPAZARI
b) telefon ve faks numarası : 264 2751660 (Dahili: 3451-3452-3453) – 264 2751679
c) elektronik posta adresi : [email protected]
2 –İhale Konusu Malın
a) niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI - 4 KALEM - TOPLAM: 800 ADET
b) teslim yeri
: TÜVASAŞ/ADAPAZARI
c) teslim tarihi
: MALZEMELERİN TAMAMI SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 30 (OTUZ)
TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3 – İhalenin
a) yapılacağı yer
b) tarihi ve saati
c) İhalenin Türü
: TÜVASAŞ-ADAPAZARI
: 11.02.2014 - 14:00
: AÇIK İHALE USULÜ
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1 – İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi ;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu ( İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve 10 uncu ( İhale dışı bırakılma nedenleri )
maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7.İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde
belirteceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya
sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip İdari
Şartnamesinin 34 üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri
tamamlamayan, 10 uncu maddesinde ve 31.2 maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı
gelir kaydedilir.” şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair
taahhütname,
syf 1
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.1.11. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair taahhütname,
4.1.12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı ( en uygun ) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı – Araştırma ve
İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- TEKLİF: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜVASAŞ Tip
sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
11- Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
14- Ortak girişim olarak teklif verilemez.
15- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi
değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
syf 2
Download

20140132 paslanmaz sac levha-baklavalı sac levha