İHALE İLANI
T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI
Aşağıda belirtilen iş Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1 – İdarenin
a) Adı
: T. C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
b) Adresi
: Kavaklıdere Mah. Akay Cad. No:5 Çankaya-ANKARA
c) Telefon numarası
: 0 312 413 89 00
d) Faks numarası
: 0 312 413 89 01
2 -İhalenin
a) Adı
: İstanbul Personel Taşıma Hizmeti Alımı.
b) Niteliği, türü ve miktarı
: Asgari (12+1) kişilik, 6 adet servis aracı ile personel taşıma işi.
c) Yapılacağı yer
: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ankara hizmet binası.
d) Tarihi ve saati
: 19 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:00
3–İhale Konusu
a) İşin yapılacağı yer
: İstanbul
b) işe başlama tarihi
: 01 Nisan 2015 tarihinde işe başlanır.
c) İşin Süresi
: 250 iş günü (12 ay)
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından
ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli İmza Sirküleri.
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Belgesi. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici
teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.6- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli İmza
Beyannamesi.
4.1.7- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.2- İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin asgari % 50’si oranında, ihale konusu hizmet veya benzer
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı gerekir.
4.3-İstekliler, öğrenci ve personel taşıma hizmetleri veren genel kurallar standardına uygun, İhale tarihi itibariyle süresi dolmamış
TSE Hizmet Yeterlik Belgesi (TS 12257) belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
4.4- Bu ihalede, kamu ve özel sektörde personel taşıma ve okulların öğrenci taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - İhale dokümanı, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Hizmet Binası- Kavaklıdere Mahallesi Akay
Cad. No:5 Çankaya/ANKARA ve Dünya Ticaret Merkezi (DTM) A1 Blok Kat:8 No:296-297 Yeşilköy / İSTANBUL
adreslerinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye girecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler 19 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Kavaklıdere Mah.Akay Cad. No:5 Çankaya/ANKARA adresine
elden veya posta ile teslim edilmelidir.
7- Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Download

İHALE İLANI T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE