ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN PROGRAM
BİLGİ YÖNETİMİ PANELİ EĞİTİMİ
Sunum Akışı

GİRİŞ

1. EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ YÖNETİM PANELİ

2. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN
PROGRAM BİLGİ YÖNETİMİ PANELİ
Ankara Üniversitesi Bologna Süreci
Amaç
Ankara Üniversitesi’nde eğitim-öğretim
sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini
koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan,
ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay
anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir öğretim
sistemi oluşturulabilmesidir.
Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında;

Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm
programlarda

Bölüm başkanları (program sorumluları) da dahil
olmak üzere 3’er kişilik Bologna Çalışma Grupları
oluşturulmuştur.

Önlisans ve lisans düzeyinde program
bilgileri çalışmaları tamamlanmıştır.

Lisansüstü? (Bu toplantının amacı)

Üniversitemiz bünyesinde mezun veren tüm
programların program ve ders bilgilerini
içeren “Bologna Bilgi Sistemi” web sitesi
Türkçe ve İngilizce olarak
http://bbs.ankara.edu.tr
açılmıştır.

adresinden yayına
Burada bulunan bilgilerin güncel bilgiler
olması üniversitemiz açısından önemlidir.
Neden?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Bologna Bilgi
Sistemi (BBS) üzerinden entegre çalışmalar
ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki tüm
programların Diploma Eki (DE) verebilir
duruma gelmesi için mevcut eksiklerin
giderilmesi gerekmektedir.

YÖK’ün bu konuda - TYYÇ İlişkilendirmesi
hk.- başlıklı yazısı da bizi bağlamaktadır.
DE verebilmek ve DE Etiketi başvurusunda
bulunabilmek için;

BBS’de bulunan
◦ “Ankara Üniversitesi hakkında kurumsal
bilgiler”
◦ “Öğrenciler için faydalı olabilecek bilgiler”
◦ “Diploma Eki hakkında bilgi” menüleri
Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

BBS’de bulunan ve tüm programlar için girilmesi
gereken bazı bilgiler olan;
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Eğitim Türü
Kayıt kabul şartları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma
Mezuniyet koşulları
Kazanılan derece
Kazanılan derece ve düzeyi
Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar
Bir üst dereceye geçiş
başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak sisteme
koordinatörlüğümüz tarafından girilecektir.

Önlisans ve lisans düzeyinde 2014-2015 eğitimöğretim yılında tamamlanan ve lisansüstü düzeyde de
tüm
programların
sorumluluğunda
yapılması
gerekenler ise;
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Program Hakkında Açıklama
Program Amaç
Program Yeterlikleri Özeti
Program Yeterlikleri
Program Yeterliklerinin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Mezunların İstihdam Olanakları
Başlıklarında program bilgilerini Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlamaları ve sisteme bu bilgilerin girişini
yapmalarıdır.

2011-2012 eğitim öğretim yılında lisansüstü mezun
veren programlardan belirtilen bilgilerin sadece
Türkçeleri istenmişti.

BBS’de lisansüstü modülün o dönem aktif olmaması
sebebiyle veriler tam olarak toplanamamıştı.

O dönem verilerini göndermiş olanların bilgileri
sisteme koordinatörlüğümüz tarafından girilmiştir.
Verileri gönderilmiş ve sisteme girilmiş olanların
listesi slayt sonunda paylaşılacaktır. Ayrıca
http://bologna.ankara.edu.tr sayfasından da ilgili
listeye ulaşabilirsiniz.

Bu süreçte bölüm başkanlarının da dahil olduğu
“Bologna
Çalışma
Grupları”nın
kendi
programlarında veri girişi için aktif görev
almaları,

Bologna Koordinatörlüğü ile iletişim halinde
olarak gerektiğinde süreç ile ilgili bilgilendirme
ve destek vermeleri beklenmektedir.
◦ Program Hakkında Açıklama: Programa
ait, verilmek istenen içeriği ifade eder.
◦ Program Amaç: Programın amacını ifade
eder.
◦ Mezun
Olanların
Programdan mezun
olanaklarını ifade eder.
İstihdam
Alanı:
olanların istihdam
◦ Program Yeterlikleri Özeti: Program
yeterliliklerinin üç-dört cümle ile özet olarak
ifade edilmiş halidir.
Program Yeterlikleri: Programdan mezun
olanların kazandığı yeterliliklerdir (Nasıl bir
mezun veriyoruz sorusunun cevabıdır başka bir
deyişle).
Bilgi, Beceri ve Yetkinlik olarak kategorize edilmiştir.
Program yeterlikleri öğrenci açısından ifade
edilmelidir. (…..değerlendirir, tartışır, alanıyla ilgili
bir soruna çözüm önerisi getirir, bağımsız çalışma
yapabilir, vb. )
Program
yeterliklerinde
“ANLAR,
TANIR,
ÖĞRENİR, BİLİR, KAVRAR” gibi ölçme güçlüğü
gösteren ifadeler KULLANILMAMALIDIR.
•
Program Yeterliklerinin; Türkiye Yükseköğretim
Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu
olması gerekmektedir.
•
Yüksek lisans düzeyi için TYYÇ;
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34


Doktora düzeyi için TYYÇ;
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35 linklerinden
ulaşılabilir.

Program yeterlikleri yazılırken Alan
Yeterliklerinden de faydalanabilirsiniz.
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48
1. EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ YÖNETİM PANELİ
“Eğitim Bilgi Sistemi Yönetim Paneli”, Öğrenci
Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çalışan bir
paneldir.
 Bu panelden gireceğiniz Bologna bilgileri,
http://bbs.ankara.edu.tr
web
adresinde
“Akademik
Programlar”
başlığından
görüntülenmektedir.


Bologna ile ilgili veri girişlerinin yapabilmesi için,
obs.ankara.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve
şifre ile giriş yapıldığında, ekranda karşınıza
çıkacak olan “Eğitim BS” bileşenine tıklanması
gerekmektedir.

Eğitim Bilgi Sistemi’nde programa ait bilgilerin
ve derslere ait bilgilerin girildiği iki ayrı veri giriş
butonu mevcuttur.

Bu toplantıda sadece programa ait verilerin girişi
anlatılacaktır.
2. PROGRAM İŞLEMLERİ YÖNETİMİ PANELİ
Programa ait bilgilerin girildiği ekran
 Bu ekranda, seçilecek olan programın tanıtımı,
amacı, yeterlikleri, kabul koşulları, mezun
olanların istihdam alanı gibi bilgiler yer
almaktadır.
 Programa ait temel bilgilerin veri girişleri
bölüm başkanları (program sorumluları)
üzerinde
tanımlıdır
ve
bu
ekrandaki
düzenlemeleri “sadece bölüm başkanları
(program sorumluları) ” yapabileceklerdir.
Eğitim Bilgi Sistemi’nde programa ait
verilerin girilmesi için;
“Program İşlemleri/Program Bilgi Yönetimi”
menüsünden giriş yapılmalıdır.

Çıkan ekranda ilgili program/akademik
birim/bölüm seçilip “Getir” butonu tıklanarak
program bilgi giriş sayfasının ekrana gelmesi
sağlanmalıdır.
Veri Girişi Yapılacak Başlıklar (Türkçe ve İngilizce
olarak)
“Program Hakkında açıklama” başlığı
tıklandıktan sonra gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe
ve İngilizce olarak) ve sisteme kayıt etmek için
“Güncelle” butonuna tıklanmalıdır.
Daha önce koordinatörlüğümüze gönderilmiş olan
bilgiler tarafımızca sisteme girilmiştir. Bunların da eksik
olan İngilizceleri program sorumluları tarafından sisteme
tanımlanmalıdır.
Girilen verilerin BBS’de yansıması
“Program Amaç” başlığı tıklandıktan sonra
gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe ve İngilizce olarak)
ve sisteme kayıt etmek için “Güncelle” butonuna
tıklanmalıdır.
“Program Yeterlikleri Özeti” başlığı
tıklandıktan sonra gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe
ve İngilizce olarak) ve sisteme kayıt etmek için
“Güncelle” butonuna tıklanmalıdır.
“Mezun Olanların İstihdam Alanı” başlığı
tıklandıktan sonra gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe
ve İngilizce olarak) ve sisteme kayıt etmek için
“Güncelle” butonuna tıklanmalıdır.
Program Yeterlikleri Girişi için izlenmesi
gereken adımlar;

“Program Yeterlilikleri” başlığından yeterlik,
yeterliğin İngilizcesi ve yeterliliğin sırası
yazılmalıdır.

Yeterlilik sırası yeterliliğin hangi sırada
görünmesini istediğinizin ifadesidir.

Bilgileri girilen yeterliğin sisteme kayıt edilmesi
için “Yeterlik Bilgisini Ekle” butonuna tıklanması
gerekir.

Bu aşamadan sonra yeterlilik tabloda görünür
hale gelecektir.
Sistemde program yeterliklerinin Türkçesi girilmiş olan
programların İngilizcelerini yapmak için izlemesi gereken
adımlar;
İlgili yeterlik “Düzenle” butonu tıklanarak aktif
edildiğinde İngilizcesi girilir ve “Yeterlik Bilgisi
Güncelle” butonuyla veriler kaydedilir.
TTYÇ ilişkilendirme;

Sistemde daha önceden Türkçesi girilmiş
olan program yeterliklerinin TYYÇ
İlişkilendirmesi koordinatörlüğümüz
tarafından yapılmıştır.

Bu yüzden bu programların TYYÇ
ilişkilendirmesi yapmalarına gerek yoktur.
Sisteme girilen program yeterliklerinin TYYÇ
ilişkilendirmesini yapmak için izlemesi gereken
adımlar;

“TYYÇ Kategori” başlığı tıklandığında “Yeterlik
Kategori” seçeneği gelmektedir.

Burada TYYÇ’de belirtilen yeterlik kategorileri yer
almaktadır.

İlk olarak ilişkilendirmesi yapılacak olan yeterlik
kategorisi seçilmelidir.

Seçilen kategoride bulunan yeterlikler sıralanır.
Bunlardan ilgili olanın numarası yazılır.

Belirtilen yeterlik ile ilişkili olan program
yeterlikleri tıklanır ve “Kaydet” butonu ile işlem
tamamlanır.
SON TARİH: 27 MART 2015
[email protected]
adresine bilgilendirme yapılmasını rica
ediyoruz.
Sunu ve Bologna Süreci hakkında detaylı
bilgilere
http://bologna.ankara.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
Katılımınız için teşekkür ederiz.
Yrd. Doç. Dr. Berna Aslan
Bologna Süreci Koordinatörü
E-posta: [email protected]
Download

Sunum (Yrd. Doç. Dr. Berna ASLAN)