Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Programı
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere YAŞLI BAKIM ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.
Kazanılan Derecenin Seviyesi
YAŞLI BAKIM ÖNLİSANS POGRAMI Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa
Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için
belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam
Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini
sağlamaktadır.
Kayıt Kabul Koşulları
Yaşlı Bakım Programına; 4702 Sayılı Kanun uyarınca Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız geçiş
yapılabilmektedir. Genel Liselerden mezun olanlar ise YGS-2 puan türü ile başvuru
yapabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt
başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
YAŞLI BAKIM ÖNLİSANS POGRAMI 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır.
Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QFEHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi
koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler
Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeni Yüzyıl Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda
alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kayıtlı
programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme
çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksek Okul Kurulu tarafından ilgili yasa ve
yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
Program Tanımı
Yaşlı bakım programının temel amacını programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti
konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek kamu alanı, özel alan ve
sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer
sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (staj süresi
dahildir).
Program Yeterlilikleri
BİLGİ
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri
içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki
kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine
sahiptir.
3-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
BECERİLER
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve
değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer
alır/sorumluluk alır.
2-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız
olarak yürütür.
2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek
için ekip üyesi olarak çalışır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve
kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak
aktarır.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan
ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri
izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar
yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alana Özgü Yetkinlik
1-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik
kurallarına uygun davranır.
5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
7-Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi
(Ek-1)
Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi
(Ek-2)
Mezunların Mesleki Profili
Sağlık teknikeri ünvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlarımız sağlık sektörünün her
alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması
nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Yaşlı Bakımı Programından mezun olanlar, yaşlı
bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler,
hastaneler, sivil toplum kuruluşları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için
gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri,
yaşlının evini düzenleme v.b. alanlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş
Yaşlı Bakımı programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş
yapabilirler.
Program Yapısı
Yaşlı bakım programının temel amacını programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım
hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek kamu
alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici
niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır. Programın eğitim süresi
dört yarıyıldır (staj süresi dahildir).
Yaşlı Bakımı önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde,
TYYÇ’de 5. Düzey), meslek ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart
Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne
göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 72- Sağlık
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): , Alt Categorisi:
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 72 - Sağlık
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik
ağırlıklı "5. Düzey" Önlisans derecesi
Öğretim Programı
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO YAŞLI BAKIMI ÖN LİSANS PROGRAMI
2013-2014
GÜZ DÖNEMİ
BAHAR DÖNEMİ
I. YIL
KOD
DERSİN ADI
T
U
AKTS
KOD
DERSİN ADI
T
U
AKTS
SHMY101
Anatomi ve Fizyoloji
2
0
4
SHMY102
Farmakoloji
2
0
4
2
3
7
2
0
3
2
0
2
2
0
2
SMYB101
Temel Gerontoloji
2
1
8
SMYB102
Yaşlı Bakımı
Uygulamaları I
SHMY103
Tıbbi Terminoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Türk Dili I
2
0
3
SMYB104
Yaşlılarda Beslenme
2
0
2
ATA152
2
0
2
TRD152
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili II
İngilizce I
3
0
3
ENG152
İngilizce II
3
0
3
Bilgisayar Uygulamaları
1
2
2
MYOS163
İlkyardım
2
0
3
2
0
3
PRO110
Alan Dışı Seçmeli
(Müzik Terapisi)
Proje
Yönetimi
Uygulamaları
2
4
3
19
7
30
T
U
AKTS
2
16
15
1
2
3
2
0
3
2
0
3
0
3
4
3
22
30
T
U
AKTS
2
0
3
0
3
ATA151
TRD151
ENG151
BMH150
SMAB103
PRO110
Beden Eğitimi ve Vücut
Geliştirme ı
Alan Dışı Seçmeli
(Drama)
Proje
Yönetimi
ve
Uygulamaları
TOPLAM
1
2
2
0
3
3
2
4
19
9
İlke
ve
ve
0
30
TOPLAM
II. YIL
KOD
DERSİN ADI
SMYB201
Fiziksel
Ergonomi
Rehabilitasyon
SMYB203
SMYB205
SMYB211
IED151
PRO210
T
ve
Yaşlı Bakımı İlke ve
Uygulamaları II
Yaşlıların Fiziksel Sağlık
Sorunları
Geriyatrik Psikoloji
İşaret Dili I
Proje
Yönetimi
Uygulamaları
Alan İçi Seçmeli Ders
(Yaşlılık Biyokimyası)
U
AKTS
2
1
6
2
6
12
2
0
3
2
0
4
2
0
2
2
4
0
2
0
3
14
11
30
KOD
SMYB204
SMYB208
MYOS174
İlke
Gerontolojik
Hizmetler
ve
Sosyal
Sağlık Hukuku
Alan İçi Seçmeli Ders
ve
TOPLAM
DERSİN ADI
Yaşlı Bakımı
Uygulamaları III
PRO210
Alan İçi Seçmeli Ders (İş ve
2
Uğraşı Terapisi)
Proje
Yönetimi
ve
Uygulamaları
2
11
TOPLAM
Mezuniyet İçin Toplam AKTS
120
SEÇMELİ ALAN DERSLERİ
KOD
DERSİN ADI
MYOS160
Çevre
ve
Sorumluluk
Sosyal
MYOS161
Genel Beslenme İlkeleri
MYOS162
Halk Sağlığı
MYOS164
Sağlık ve Yaşam
MYOS165
MYOS174
Temel Psikoloji
Sağlık Hukuku
T
U
AKTS
2
0
3
2
0
3
KOD
DERSİN ADI
MYOS166
MYOS167
Temel Sağlık
Hastane
Bilgi
Sistemleri
İşlem
2
2
0
3
MYOS168
Hastalıklar Bilgisi
2
0
3
2
0
3
MYOS170
Sağlık Sosyolojisi
2
0
3
2
0
3
MYOS115
Eğitim Becerileri
2
0
3
2
0
3
2
0
3
MYOS163
İlk Yardım
Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; AKTS= Avrupa kredi
transfer sistemi
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğine göre
değerlendirilir.
Yaşlı Bakımı programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip
edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili
çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte
gösterilmiştir






Ara Sınav
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Sınavlar:
Öğrencilerin, Yaşlı Bakımı programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen
öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem
sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki
bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve final
sınavını içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde
sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla
değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan
değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders
açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler
her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve
zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa
sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam
şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve
final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm önlisans programlarındaki tüm dersler için
en az % 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler,
ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not
verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin
değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da
Başarısız olarak değerlendirilir.
Değerlendirme:
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve
final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden
yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri
Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna
dönüştürülür.
Başarı notları
Sayısal eşdeğeri
AA
4.00
BA
3.50
BB
3.00
CB
2.50
CC
2.00
DC
1.50
DD
1.00
FF
0.00
DZ
0.00
Üniversitenin tüm bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için
(AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notları dersin başarıldığını gösterir. (FF) notu başarısız
öğrenciler için takdir edilir. (FF) notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için
yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin YAŞLI BAKIMI ÖnLisans programından mezun olabilmesi için aşağıdaki
koşulları karşılaması gerekmektedir:



ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması
Eğitim Türü
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri):
Dersler
(İzlenceler-Ek-3)
Download

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Programı