MALİYE BAKANLIĞI
2014 YILI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN
ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar; Bakanlığımız 2014 Yılı Yatırım Programında tadat
edilmeyen toplulaştırılmış proje olarak yer alan projelerin alt projelerinin seçimi ve ödenek
tahsisine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatınca 2014 yılı yatırım
programına dahil edilen tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerin alt proje seçimi ve ödenek
tahsisinde uyulacak hususları kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3- (1) Bu düzenleme, 25.10.2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlar Kurulunun 2013/5502 sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Kararının 5 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “Tadat edilmeyen
toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, alt proje seçimi ve ödenek tahsisinde uyacakları usul
ve esasları belirler ve internet sitelerinde ilan ederler.” hükmü gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Bakanlık
: Maliye Bakanlığını,
b) Bakan
: Maliye Bakanını,
c) Üst Yönetici: Müsteşarı,
ç) İdare: Merkezde Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü); illerde defterdarlığı
(millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde milli emlak
müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü,
d) Harcama Birimi: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,
e) Toplulaştırılmış Proje: 2014 Yılı Yatırım Programında 2014K010390 proje numarası ile yer
alan Muhtelif Defterdarlık Hizmet Binaları adlı tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeyi,
f) Alt Proje: Yatırım programlarında tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeler içerisinde yer
alan ve ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneği
gibi proje parametreleri ve niteliği itibarıyla bağımsız özelliklere sahip projeleri,
g) Proje Parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş
yılı), maliyet ve ödeneğini,
ğ) Projeler Arası Ödenek Aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen
Bakanlık bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonlarını,
1
h) Bütçe Kanunu
: 27.12.2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer)
yayımlanan 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu,
ı) Yatırım Programı: 14.01.2014 tarihli ve 28882 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanan
2014 Yılı Yatırım Programını,
i) Karar: 25.10.2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun
2013/5502 sayılı 2014 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Kararını,
j) Protokol: Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında, bakanlık
merkez ve il hizmet binaları inşaatlarının yapım işlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan ve
29.03.2012 tarihinde imzalanan protokolü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Alt Proje Seçimi, Ödenek Tahsisi ve Ödenek Aktarmaları
Alt Proje Seçimi
Madde 5- (1) Bütçe Kanununa esas olarak hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığına sunulan
yatırım teklifinde toplam 13 adet ve 130.000.000 TL ile yer alan Muhtelif Defterdarlık Hizmet
Binaları Yapımı projesinin alt proje seçiminde;
a) 2014 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek yatırımlara,
b) Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan hasarların telafisine yönelik yatırımlara,
c) İdarenin merkez ve taşra teşkilatında kamu hizmetinin gereği olarak öncelikle ihtiyaç
duyulan yatırımlara,
ç) Maliyet - fayda veya maliyet- etkinlik analizleri sonucunda kamu kaynaklarının daha etkin,
ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına olanak veren yatırımlara,
d) Bakanlığımız 2013-2017 stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönelik planlanan yatırımlara,
e) Stratejik konumu, niteliği, hizmet olanakları açısından mevcut yapısı diğerlerine göre daha
yetersiz durumda bulunan ve/veya daha acil nitelikteki yatırımlara,
f) Bakanlığımız ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, bazı defterdarlık hizmet
binalarının TOKİ tarafından yaptırılması karşılığında önerilen ve TOKİ’ce uygun bulunan
Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazların 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi
Hakkında Kanunun Ek 4 üncü maddesine göre TOKİ’ye bedelsiz devri veya bedeli TOKİ
tarafından karşılanmak suretiyle SPK onaylı ekspertiz şirketlerine yaptırılacak değerleme
sonucu belirlenen bedel üzerinden TOKİ’ye bu taşınmazların devri ya da nakden ödeme
yapılması hususunda düzenlenen protokole göre yapılacak yatırımlara,
öncelik verilir.
(2) Alt proje seçimi sonrasında çıkarma ve ilave şeklinde değişiklikler yapılmaması
esas olup; zorunlu hallerde Kararda yer alan toplulaştırılmış projelerle ilgili limitler
çerçevesinde Bakan onayıyla alt proje değişikliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu değişiklik
2
sonrasında Kalkınma Bakanlığına bilgi verilecektir. Alt proje değişikliği nedeniyle Kararda
belirlenen limitleri aşan toplulaştırılmış proje revizyonu Kalkınma Bakanlığınca
sonuçlandırılacaktır.
Ödenek Tahsisi
Madde 6- (1) Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış proje ödeneğinin alt projelere
tahsisinde toplulaştırılmış proje için belirlenen ödenek tavanının geçilmemesi esastır.
(2) Toplulaştırılmış proje ödeneğinin seçilen alt projelere tahsisinde devam eden alt
projeler ile yeni alt projeler arasında alt proje seçiminde belirlenen öncelikler de gözetilerek
dengeli bir dağılım gerçekleştirilir.
(3) Devam eden alt projelerin ödeneklerinin belirlenmesinde öncelik bitme aşamasına
en fazla yaklaşan alt projelere verilerek, bu alt projelerin tamamlanması sağlanır. Diğer taraftan
fiili gerçekleşme durumları ile istihkak ödemeleri de ödenek tahsisinde dikkate alınır.
(4) Yeni alt projelere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak
ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi
için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak
üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje
maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan
ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hüküm de göz önünde bulundurularak tahmin
edilen alt proje maliyetinin en az %10’u tutarında ödenek tahsisinde bulunulur.
Alt Projeler Arasında Ödenek Aktarması
Madde 7- (1) Ödenek tahsisi sonrasında alt proje ödeneklerinde değişikliğin yapılmaması esas
olmakla birlikte zorunlu hallerde, Kararda yer alan toplulaştırılmış projelerle ilgili limitler
çerçevesinde Bakan onayıyla ödenek değişikliği gerçekleştirilebilir. Söz konusu değişiklik
sonrasında Kalkınma Bakanlığına bilgi verilir.
Toplulaştırılmış Projeye Diğer Projelerden Ödenek Aktarması
Madde 8- (1) Toplulaştırılmış proje ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle ödenek tavanını
aşan ödenek ihtiyaçları öncelikle İdarenin yatırım programında yer alan diğer projelere tahsis
edilen ve kullanılmayan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanır. Bu olanağın
bulunmaması halinde yatırımları hızlandırma ödeneği veya yedek ödenekten aktarma talepleri
sonucuna göre işlem yapılır.
(2) Kurum içi ödenek aktarmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, Bütçe Kanunu, Karar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Alt Proje Alımı
Toplulaştırılmış Projeye Yeni Alt Proje Alınması
Madde 9- (1) Yıl içerisinde belirlenen alt projeler haricinde zorunlu haller nedeniyle
toplulaştırılmış projeye yeni alt proje alınması hali oluşması durumunda; Kararda belirlenen
usul ve limitler çerçevesinde gerçekleştirilir.
3
SON HÜKÜMLER
Onay, Yürürlük, Yürütme,
Onay
Madde 10- (1) Yatırım Programında yer alan tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerin alt
projeleri Karar’ın 5’inci maddesinde belirtilen kriterler çerçevesinde Harcama Birimince
belirlenir ve standart tablo formatına işlenerek Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.
(2) Belirlenen alt projeler, bu usul ve esaslar yönünden Strateji Geliştirme
Başkanlığınca kontrol edilerek Bakan onayına sunulur. Onaylanan alt projeler en geç Şubat ayı
sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir ve İdarenin internet sitesinde yayımlanır.
Diğer Hükümler
Madde 11- (1) Bu usul ve esaslarda düzenleme bulunmayan hallerde 2014 yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 12- (1) Bu usul ve esaslar Bakan tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 13- (1) Bu usul ve esaslar, Üst Yönetici tarafından yürütülür.
4
Download

2014 yatırım programı tadat usul esaslar