BEŞIKTAŞ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2014 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU
TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ
2014 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU .......................................... 0
I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI............................................ 3
A. Bütçe Giderleri ................................................................................................................ 3
01.Personel Giderleri ......................................................................................................... 5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .................................................... 6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri ........................................................................................ 7
04.Faiz Gideri ..................................................................................................................... 8
05.Cari Transferler ............................................................................................................. 9
06. Sermaye Giderleri ...................................................................................................... 10
07. Sermaye Transferleri .................................................................................................. 11
08. Borç Verme ................................................................................................................ 11
09. Yedek Ödenek ............................................................................................................ 11
B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................... 12
C. Finansman ..................................................................................................................... 14
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ............................. 15
A. Bütçe Giderleri .............................................................................................................. 15
1-
Personel Giderleri .................................................................................................. 16
2-
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ............................................. 16
3-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri................................................................................. 16
4-
Faiz Gideri .............................................................................................................. 16
5-
Cari Transferler ...................................................................................................... 17
6-
Sermaye Giderleri .................................................................................................. 17
7-
Sermaye Transferleri ............................................................................................. 17
8-
Yedek Ödenekler ................................................................................................... 17
B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................... 17
C. Finansman ..................................................................................................................... 17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER ............................................................................................................................. 18
TABLO 1: . 2013 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI
3
ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ ....................................................................................................... 3
TABLO 2: . 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI
4
ŞEKIL 2: 2013-2014 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ........................................................................................... 4
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 1
TABLO 3: 2013 - 2014 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI
5
ŞEKIL 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERI .............................................................................................................. 5
TABLO 4: 2013- 2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI
6
ŞEKIL 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI ............................................... 5
TABLO 5: 2013 - 2014 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
7
ŞEKIL 5: 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ............................................................................................ 7
TABLO 6: 2013 - 2014 FAIZ GIDERI
8
ŞEKIL 6: 2013-2014 FAİZ GİDERLERİ ........................................................................................................................ 8
TABLO 7: 2013 - 2014 CARI TRANSFERLER
9
ŞEKIL 7: 2013-2014 CARI TRANSFERLER .................................................................................................................. 9
TABLO 8: 2013- 2014 SERMAYE GIDERLERI
10
ŞEKIL 8: 2013-2014 SERMAYE GIDERLERI .............................................................................................................. 10
TABLO 9: 2013- 2014 YEDEK ÖDENEK
11
ŞEKIL 9: 2013 – 2014 YEDEK ÖDENEK ................................................................................................................... 11
TABLO 10: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI
12
ŞEKIL 10: 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2014 YILI PLANLANAN GELIR ................................................................ 12
ŞEKIL 11: 2013-2014 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR............................................................................ 13
TABLO 11: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI
15
ŞEKIL 12: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ..................................................................... 16
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 2
I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 200.000.000,00 TL
ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 179.351.179,31 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için
öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %11,51
artış olmuştur.
Tablo 1: 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Tablo 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
2013
2014
Gider
Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
Gerçekleşmeleri
Artış Oranı %
01-Personel Giderleri
34.231.705,19
35.385.000,00
3,37%
02-SGK Devlet Prim
Giderleri
5.182.704,43
5.426.000,00
4,69%
88.368.960,05
8.267.084,61
43.300.725,03
179.351.179,31
94.159.000,00
1.650.000,00
6.420.000,00
39.010.000,00
17.950.000,00
200.000.000,00
6,55%
0,00%
-22,34%
-9,91%
0,00%
0,00%
0,00%
11,51%
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04- Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi
08- Borç Verme
09-Yedek Ödenekler
Toplam
Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ
100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
2013
40.000.000,00
2014
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
01
02
03
04
05
06
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
07
08
09
Sayfa 3
2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin
Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 71.628.407,98 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 39,94 ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014
Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 84.074.781,66 TL
olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,04 olmuştur.
2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında,
giderlerde % 17,38 oranında bir artış olduğu görülmektedir.
2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.
Tablo 2: . 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Gider Gerçekleşmeleri
2014
2013 Gider
Bütçe Tertibi
Başlangıç
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
Artış
Gerçekleşmeleri
Ödeneği
2013
2014
2013 2014 Oranı %
01-Personel Giderleri
48,98 56,10
18,41
34.231.705,19
35.385.000,00 16.766.396,26 19.852.629,79
02-SGK Devlet Prim
Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04- Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi
08- Borç Verme
09-Yedek Ödenekler
Toplam
5.182.704,43
5.426.000,00
2.736.452,66
2.828.122,60
88.368.960,05
94.159.000,00
33.357.125,39
38.523.115,50
0
1.650.000,00
0
310.556,90
8.267.084,61
6.420.000,00
6.513.690,53
4.722.221,19
43.300.725,03
39.010.000,00
12.254.743,14
17.838.135,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.351.179,31
17.950.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
71.628.407,98
84.074.781,66
52,80 52,12
37,75
0,00
78,79
28,30
0,00
0,00
0,00
39,94
40,91
18,82
73,55
45,73
0,00
0,00
0,00
42,04
Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
01
02
03
04
05
2013
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
06
07
08
09
2014
Sayfa 4
3,35
15,49
0,00
-27,50
45,56
0,00
0,00
0,00
17,38
01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2014 yılı başında 35.385.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–
Haziran döneminde 16.766.396,26.-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran
döneminde 3.086.233,53 -TL artışla 19.852.629,79.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış
%18,41 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 3: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2013
2014
Değişim Tutarı
Haziran
3.314.482,20
2.308.703,67
2.492.247,91
2.504.855,40
3.279.351,51
2.866.755,57
3.600.928,43
2.710.056,78
3.517.481,30
3.001.376,85
3.704.254,95
3.318.531,48
Toplam
16.766.396,26
19.852.629,79
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
286.446,23
401.353,11
1.025.233,39
496.521,45
424.903,44
451.775,91
3.086.233,53
Değişim Oranı
%
8,64%
17,38%
41,14%
19,82%
12,96%
15,76%
18,41%
Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
01
2013
02
03
04
05
06
2014
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 5.426.000,00 .TL
ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.736.452,66-TL olan sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 91.669,94-TL artışla.2.828.122,60 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış
% 3,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4: 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 4. 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
Değişim Oranı
2013
2014
Değişim Tutarı
%
Haziran
592.455,56
410.245,30
417.063,68
402.706,04
426.082,36
487.899,72
587.509,20
384.441,63
446.447,71
459.466,54
472.959,77
477.297,75
-4.946,36
-25.803,67
29.384,03
56.760,50
46.877,41
-10.601,97
Toplam
2.736.452,66
2.828.122,60
91.669,94
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
-0,83%
-6,29%
7,05%
14,09%
11,00%
-2,17%
3,35%
Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
01
2013
02
03
04
05
06
2014
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında. 94.159.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.
2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.357.125,39-TL olan mal ve hizmet alım giderleri
2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.165.990,11.-TL artışla 38.523.115,50.-TL olmuştur. Mal ve
hizmet alımı giderlerindeki artış % 15,49 olarak gerçekleşmiştir.
Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 5: 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tablo 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2013
2014
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
1.632.075,40
715.687,34
-916.388,06
-56,15
Şubat
5.042.302,25
6.424.209,55
1.381.907,30
27,41
Mart
6.530.787,53
9.013.641,54
2.482.854,01
38,02
Nisan
6.317.212,89
7.580.954,25
1.263.741,36
20,00
Mayıs
6.626.650,74
7.049.222,24
422.571,50
6,38
Haziran
7.208.096,58
7.739.400,58
531.304,00
7,37
Toplam
33.357.125,39
38.523.115,50
5.165.990,11
15,49
Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1
2013
2
3
4
5
6
2014
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 7
04. Faiz Giderleri
Faiz Giderleri için 2014 yılı başında. 1.650.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Yılı OcakHaziran döneminde faiz giderleri 310.556,90 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 6: 2013 - 2014 Faiz Gideri
Tablo 6. 2013 - 2014 Faiz Gideri
Aylar
2013
Ocak
0,00
Şubat
0,00
Mart
0,00
Nisan
0,00
Mayıs
0,00
Haziran
0,00
Toplam
0,00
2014
Değişim Tutarı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.556,90
310.556,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.556,90
310.556,90
Değişim Oranı %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%100
%100
Şekil 6: 2013-2014 Faiz Giderleri
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
2013
2014
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Mayıs
Haziran
Sayfa 8
05. Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 6.420.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013
yılı Ocak–Haziran döneminde 6.513.690,53-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–
Haziran döneminde 1.791.469,34 TL azalışla 4.722.221,19 TL olmuştur. Cari Transfer
Harcamalarında bir önceki yıla gore % 27,50 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 7: 2013 - 2014 Cari Transferler
Tablo 7. 2013 - 2014 Cari Transferler
Aylar
2013
2014
436.219,62
586.506,93
335.052,45 1.087.647,25
3.576.235,26
888.376,90
515.708,69
988.073,78
1.219.721,14
356.879,41
430.753,37
814.736,92
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam
6.513.690,53
4.722.221,19
Değişim Tutarı
Değişim
Oranı %
150.287,31
34,45
752.594,80
224,62
-2.687.858,36
-75,16
472.365,09
91,60
-862.841,73
-70,74
383.983,55
-1.791.469,34
89,14
-27,50
Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
01
2013
02
03
04
05
06
2014
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 9
06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 39.010.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–
Haziran döneminde 12.254.743,14 TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran
döneminde 5.583.392,54 TL artışla 17.838.135,68 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış
%45,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri
aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8: 2013- 2014 Sermaye Giderleri
Tablo 8. 2013- 2014 Sermaye Giderleri
Aylar
2013
2014
Değişim Tutarı
Değişim
Oranı %
47.259,00
0,00
-47.259,00
-100,00
Şubat
1.441.751,17
3.560.723,54
2.118.972,37
146,97
Mart
1.700.132,10
6.788.875,81
5.088.743,71
299,31
Nisan
179.850,30
843.151,30
663.301,00
368,81
Mayıs
1.315.236,66
0,00
-1.315.236,66
-100,00
Haziran
7.570.513,91
6.645.385,03
-925.128,88
-12,22
12.254.743,14 17.838.135,68
5.583.392,54
45,56
Ocak
Toplam
Şekil 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
01
2013
02
03
04
05
06
2014
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 10
07.Sermaye Transferleri
Sermaye Transferleri için 2014 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen
gider bulunmamaktadır .
08.Borç Verme
Borç Verme için 2014 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider
bulunmamaktadır .
09. Yedek Ödenek
Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında 17.950.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı
Ocak–Haziran döneminde 6.852.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar
3.530.000,00 TL artarak 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 10.382.000,00 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 9: 2013- 2014 Yedek Ödenek
Tablo 9. 2013 - 2014 Yedek Ödenek
Aylar
2013
2014
Değişim Tutarı
Haziran
72.000,00
300.000,00
5.918.000,00
562.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
0,00
4.745.000,00
265.000,00
2.250.000,00
272.000,00
Toplam
6.852.000,00
10.382.000,00
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
2.778.000,00
-300.000,00
-1.173.000,00
-297.000,00
2.250.000,00
272.000,00
3.530.000,00
Değişim Oranı %
3858,33%
0,00%
-19,82%
-52,85%
100,00%
100,00%
51,52%
Şekil 9: 2013- 2014 Yedek Ödenek
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2013
2014
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Ocak
Şubat
Mart
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Nisan
Mayıs
Haziran
Sayfa 11
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2014 mali yılında 200.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine
bakıldığında;
Vergi gelirleri olarak 149.610.000,00 TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 13.060.000,00 TL
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 130.000,00 TL
Diğer gelirler olarak 37.580.000,00 TL
Sermaye gelirleri olarak 150.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.
Tablo 10: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Tablo 10. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod
01- Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
04-Alınan
Bağış
ve
Yardımlar
ile
Özel
Gelirler
05-Diğer Gelirler
06- Sermaye Gelirleri
08- Alacaklardan Tahsilat
09- Red ve İadeler
Toplam
2013
Gerçekleşen Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
2014 Planlanan
Gelir
116.616.449,99 149.610.000,00
2013
41.358.978,20
2014
83.731.911,67
2013
35,47
2014
55,97
Artış
Oranı
%
57,80
10.460.280,24 13.060.000,00
4.669.374,08
5.831.321,07
44,64
44,65
0,02
59.500,00
60.300,00
0,00
46,38
0,00
15.577.265,54
66.556,46
18.324.318,57
52.000,00
46,31
19,76
48,76
34,67
5,29
75,47
61.731.674,28
107.999.851,31
38,30
54,00
40,99
123.037,00 130.000,00
33.634.927,79 37.580.000,00
336.892,46 150.000,00
0,00 0,00
0,00 -530.000,00
161.171.587,48 200.000.000,00
Şekil 10: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
2013 Gerçekleşen Gelir
09 Red ve İadeler
08 Alacaklardan
Tahsilat
06 Sermaye
Gelirleri
05 Diğer Gelirler
04 Alınan Bağış
ve Yardımlar
03 Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
-20.000.000,00
01 Vergi Gelirleri
0,00
2014 Planlanan Gelir
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 12
Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 61.731.674,28 TL gelir
gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 41.358.978,20 TL Vergi Gelirleri, 4.669.374,08 TL Teşebbüs
ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 59.500,00 TL, 15.577.265,54 TL
Diğer Gelirler, 66.556,46 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.
2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 83.731.911,67 TL, Teşebbüs ve
Mülkiyet gelirleri 5.831.321,07 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 60.300,00 TL , Diğer gelirler
18.324.318,57 TL, Sermaye Gelirleri 52.000,00 TL den oluşmaktadır.
Şekil 11: 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
2013 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
09 Red ve İadeler
08 Alacaklardan Tahsilat
06 Sermaye Gelirler i
05 Diğer Gelirler
04 Alınan Bağış ve Yardımlar
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler i
01 Vergi Gelirler i
0,00
2014 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2013 yılında
elde edilen vergi gelirlerinin % 35,47 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve
mülkiyet gelirlerinin % 44,64 si Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve
Yardımların %48,36 sı, Diğer gelirlerin % 46,31 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.
Sermaye gelirlerinin % 19,76 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 13
2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 54,00
Öngörülen vergi gelirlerinin % 55,97
Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 44,65
Diğer gelirlenin % 48,76
Alınan Bağış ve Yardımlar %46,38
Sermaye gelirlerinde ise % 34,67 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2014 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013
yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.
C. Finansman
2014 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma
yapılmamıştır. 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde 12.000.000,00 TL 52 ay vadeli banka
kredisi kullanılmıştır.
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 14
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki
tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Tablo 11: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
2014
Başlangıç
Bütçe Tertibi
Ödeneği
01-Personel Giderleri
Ocak – Haziran
Harcamaları
Temmuz – Aralık
Dönemi (Tahmini)
Artış Oranı
%
35.385.000,00
19.852.629,79
21.200.000,00
116,02
5.426.000,00
2.828.122,60
3.100.000,00
109,25
94.159.000,00
38.523.115,50
54.000.000,00
98,26
04- Faiz Gideri
1.650.000,00
310.556,90
1.331.326,65
99,51
05-Cari Transfer
6.420.000,00
4.722.221,19
2.600.000,00
114,05
06-Sermaye Giderleri
39.010.000,00
17.838.135,68
11.600.000,00
75,46
07- Sermaye Transferi
0
-
-
-
08- Borç Verme
0
-
-
-
17.950.000,00
-
-
-
200.000.000,00
84.074.781,66
93.831.326,65
88,95
02-SGK Devlet Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
09-Yedek Ödenekler
Toplam
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 15
Şekil 12: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
100000000
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
2014
Ocak – Haziran
Temmuz – Aralık Dönemi
(Tahmini)
20000000
10000000
0
i
r
i
ri
ri
ri
e
ri
er
er
er
sf
kle
rle
r le erle
r le
rm
sf
id
n
e
e
e
e
e
n
a
n
G
id
a
id
V
id
id
z
Tr
G
de
Tr
rç
l G m G m G Fa i
ri
e
Ö
o
e
e
a
y
i
lı
r
a
ay
ek
-C
-B
on
04
t P et A
rs
rm
rm
05
08 Yed
e
e
e
l
e
-P
-S
ev
zm
-S
09
Hi
01 K D
06
07
e
v
G
al
-S
2
M
0
03
1- Personel Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 19.852.629,79 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık
2013 döneminde yaklaşık 21.200.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,02 si olacağı tahmin
edilmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 2.828.122,60 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 3.100.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 109,25 i olacağı tahmin edilmektedir.
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 38.523.115,50 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin
Temmuz–Aralık 2014 döneminde 54.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım
giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,26 sı
olacağı tahmin edilmektedir.
4- Faiz Gideri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 310.556,90 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2014
döneminde 1.331.326,65 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,51 i olacağı tahmin
edilmektedir.
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 16
5- Cari Transferler
Ocak–Haziran 2014 döneminde 4.722.221,19 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–
Aralık 2014 döneminde 2.600.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,05 i olacağı tahmin
edilmektedir.
6- Sermaye Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 17.838.135,68 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–
Aralık 2013 döneminde 11.600.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,46 sı olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.
7- Sermaye Transferleri
Sermaye Transferleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.
8- Borç Verme
Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.
9- Yedek Ödenekler
Ocak- Haziran 2014 döneminde 10.382.000,00 TL olan yedek ödeneklerin TemmuzAralık 2014 döneminde 7.500.000,00 olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,62 si olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre
Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin %41 i olarak
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
C. Finansman
Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel
yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama
sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması
beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi
beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.
Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma
maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.Bu nedenle
borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu
gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye
devam edeceğiz.
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
VE
TEMMUZ–ARALIK
2014
DÖNEMİNDE
Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise
plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
































Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı
ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.
İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması,serilmesi,ızgara ve baca
yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da
devam edecektir.
İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları ,
2014 Yılı akaryakıt alım işi
Beşiktaş Evlendirme Şefliği Binası Bakım işi
Çırağan Hizmet Binası Islak Hacimleri Onarım İşi
Kuruçeşme Mevkiinde Yamaç Koruma Amaçlı Yüzeysel Kaplama İşi
Beşiktaş İlçesi Itri Sokak Duvar Yapım İşi
Konaklar Mahallesi Emek Sokak Kaldırımlarında Baskılı Asfalt Uygulaması
Akatlar Kültür ve Spor Merkezi Yapım İşi
Şıracı Sokak , Karaca Sokak ve İnci Sokak Merdiven Yapım İşi
Muhtarlık Binası Bakım Onarım İşi
Vişnezade Cami Bahçe Düzenlenmesi İşi
Surp Krikor Lusaviç Kilisesi Bahçe Düzenleme İşi
Sinanpaşa, Türkali, Muradiye, ve Vişnezada Mahallelerinde Yol
Düzenleme İşi
Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları
Metal Ürünler Alım İşi
Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek
Alım İşi
Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İşi
Kent Mobilyaları Alım İşi
Oyun Grubu Alım İşi
Birlik Parkı Aydınlatma ve Armatür Alım İşi
Muhtelif Mahallelerde Bitkilendirme Yapılması
Çeşitli Parklarda Revizyon Yapılmas İşi
Sanatçılar Parkı ve Prof.Dr. Aykut Barka Parkı Tuvalet Revizyonu İşi
Birlik Parkı Kauçuk Yapılması ve Havuz Yapım İşi
Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmeti
Özel Güvenlik Hizmeti
Temizlik Malzemesi Alımları
Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşi
Hizmet Binaları Bakım İşi
İşyeri Makine Techizat Alımları
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 18























Aşevi ve Kafeteryalar için Muhtelif Gıda ve İçecek Alımları
Müşavirlik Hizmeti Alımı
Kurumsal Yönetim Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık
Hizmeti
Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşi
Afet Çadırı ve Ekipman Alımı
Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği İşi
Bakım Onarım Hizmetleri
Yazılım Alımları
Sosyal Yardım Ödemeleri
Eğitim Yardımları Ödemeleri
Sağlık Destek Hizmet Alım İşi
Sosyal Medya Hizmet Alımı
Sinema ve Film Gösterimleri
İnsert Basımı ve Dağıtımı Hizmeti
Tüm Kurumsal Kimlikli Dijital Baskılı Malzemelerin Bastırılması İşi
Reklam ve Metin Yazarlığı Hizmeti
Medya Takip Hizmeti
Belgesel Gösterimi Hizmeti
9-17 Yaş Yaz Kampı
Ekofest Hizmeti
Edebiyat Festivali
Uluslararası Resim Festivali
Uluslararası Fotoğraf Festivali
Beşiktaş Belediyesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 19
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
AÇIKLAMA
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK
GERÇEKLEŞME
2013
2014
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
2013
2014
MART
GERÇEKLEŞME
2013
2014
NİSAN
GERÇEKLEŞME
2013
2014
MAYIS
GERÇEKLEŞME
2013
2014
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2013
2014
ARTIŞ
ORANI
%*
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2013
2014
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI % **
2013
2014
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
ORANI
116.616.449,99
149.610.000,00
3.672.153,10
4.302.319,22
2.387.998,81
14.634.635,33
2.941.447,09
4.369.556,58
3.543.853,80
4.163.568,59
25.988.768,44
45.756.931,21
2.824.756,96
10.504.900,74
41.358.978,20
83.731.911,67
100
35
56
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
52.109.858,92
120.000.000,00
1.058.677,35
1.475.557,17
724.335,31
1.134.812,59
1.337.544,04
2.186.688,03
1.718.991,01
2.694.245,30
24.193.384,09
44.329.205,89
1.537.306,03
8.677.810,77
30.570.237,83
60.498.319,75
98
59
50
0129 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
52.109.858,92
120.000.000,00
1.058.677,35
1.475.557,17
724.335,31
1.134.812,59
1.337.544,04
2.186.688,03
1.718.991,01
2.694.245,30
24.193.384,09
44.329.205,89
1.537.306,03
8.677.810,77
30.570.237,83
60.498.319,75
98
59
50
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
12.691.010,41
15.800.000,00
1.804.364,55
2.045.035,20
1.171.269,01
807.379,61
989.160,26
980.228,57
938.749,29
1.093.293,12
942.531,60
728.506,84
793.317,55
1.262.881,24
6.639.392,26
6.917.324,58
4
52
44
0132 - Özel Tüketim Vergisi
10.192.542,48
10.350.000,00
763.590,45
1.022.165,08
849.335,88
664.762,90
815.449,83
766.144,05
813.806,59
978.419,54
790.776,87
642.978,78
723.404,64
1.134.730,10
4.756.364,26
5.209.200,45
10
47
50
2.498.467,93
5.450.000,00
1.040.774,10
1.022.870,12
321.933,13
142.616,71
173.710,43
214.084,52
124.942,70
114.873,58
151.754,73
85.528,06
69.912,91
128.151,14
1.883.028,00
1.708.124,13
-9
75
31
51.815.580,66
13.810.000,00
809.111,20
781.726,85
492.394,49
12.692.443,13
614.742,79
1.202.639,98
886.113,50
376.030,17
852.852,75
699.218,48
494.133,38
564.208,73
4.149.348,11
16.316.267,34
100
8
100
01 - Vergi Gelirleri
0139 - Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri
016 - Harçlar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.815.580,66
13.810.000,00
809.111,20
781.726,85
492.394,49
12.692.443,13
614.742,79
1.202.639,98
886.113,50
376.030,17
852.852,75
699.218,48
494.133,38
564.208,73
4.149.348,11
16.316.267,34
019 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0191 - Kaldırılan Vergi Artıkları
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0199 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10.460.280,24
13.060.000,00
1.134.227,71
989.820,71
552.475,36
771.958,74
614.681,20
1.140.992,33
535.838,68
992.815,45
958.797,10
1.037.309,14
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2.538.612,77
3.000.000,00
99.141,82
196.506,88
106.030,61
185.614,62
167.384,51
235.668,78
209.898,05
277.685,41
284.699,34
76.780,00
150.000,00
2.216,00
600,00
3.500,00
2.220,00
13.986,00
2.219,00
16.586,00
1.350,00
7.570,00
0312 - Hizmet Gelirleri
2.461.832,77
2.850.000,00
96.925,82
195.906,88
102.530,61
183.394,62
153.398,51
233.449,78
193.312,05
276.335,41
035 - Kurumlar Karları
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0359 - Diğer kurumlar karları
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
036 - Kira Gelirleri
7.921.667,47
10.060.000,00
1.035.085,89
793.313,83
446.444,75
586.344,12
447.296,69
0361 - Taşınmaz Kiraları
7.921.667,47
10.060.000,00
1.035.085,89
793.313,83
446.444,75
586.344,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
123.037,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
041 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00
0,00
0,00
0,00
0411 - Cari
0,00
0,00
0,00
0,00
123.037,00
130.000,00
0,00
0168 - Trafik Harçları
0169 - Diğer Harçlar
0311 - Mal Satış Gelirleri
0362 - Taşınır Kiraları
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
0
0
8
100
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
873.354,03
898.424,70
4.669.374,08
5.831.321,07
25
45
45
311.628,03
285.879,37
213.148,02
1.153.033,70
1.420.251,74
23
45
47
750,00
7.122,00
9.616,00
50.980,00
16.755,00
-67
66
11
277.129,34
310.878,03
278.757,37
203.532,02
1.102.053,70
1.403.496,74
27
45
49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
905.323,55
325.940,63
715.130,04
674.097,76
725.681,11
587.474,66
685.276,68
3.516.340,38
4.411.069,33
25
44
44
447.296,69
905.323,55
325.940,63
715.130,04
674.097,76
725.681,11
587.474,66
685.276,68
3.516.340,38
4.411.069,33
25
44
44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
60.300,00
100
0
0
48
46
0,00
0
0
0,00
0
0
1
48
46
0
0
1
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
60.300,00
1
48
0
05 - Diğer Gelirler
33.634.927,79
37.580.000,00
2.097.998,81
3.307.702,50
2.945.048,40
2.763.560,65
3.046.032,51
3.737.036,60
2.638.982,67
2.965.573,12
2.149.666,33
2.825.832,53
2.699.536,82
2.724.613,17
15.577.265,54
18.324.318,57
18
46
49
051 - Faiz Gelirleri
621.329,23
1.055.000,00
49.135,68
103.093,55
35.684,91
155.594,76
31.908,52
62.010,83
22.432,67
24.835,95
41.648,25
60.567,49
45.162,57
158.299,03
225.972,60
564.401,61
100
36
53
0518 - Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
320.198,32
750.000,00
16.397,59
17.079,19
23.563,60
14.129,90
24.339,84
24.385,50
14.337,01
15.483,07
37.671,03
46.537,33
30.608,18
12.567,01
146.917,25
130.182,00
-11
46
17
0519 - Diğer Faizler
301.130,91
305.000,00
32.738,09
86.014,36
12.121,31
141.464,86
7.568,68
37.625,33
8.095,66
9.352,88
3.977,22
14.030,16
14.554,39
145.732,02
79.055,35
434.219,61
100
26
100
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
27.011.377,23
29.800.000,00
1.718.698,23
2.717.516,45
2.567.512,82
2.231.701,98
2.524.285,01
2.935.169,88
2.189.112,52
2.266.712,00
1.264.727,90
2.133.664,14
2.352.832,26
2.168.686,48
12.617.168,74
14.453.450,93
15
47
49
0522 - Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
26.612.551,12
29.000.000,00
1.715.277,18
2.714.911,75
2.519.053,04
2.190.958,44
2.444.775,57
2.921.694,18
2.179.570,62
2.232.899,93
1.211.324,98
2.110.054,48
2.347.785,94
2.147.876,19
12.417.787,33
14.318.394,97
15
47
49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0524 - Kamu Harcamalarına Katılma Payları
178.856,25
500.000,00
3.421,05
2.604,70
2.824,51
194,39
19.264,70
13.475,70
9.541,90
10.421,36
30.562,07
23.609,66
5.046,32
4.990,69
70.660,55
55.296,50
0528 - Mahalli İdarelere Ait Paylar
0441 - Cari
0442 - Sermaye
0523 - Yönetim Giderlerine Katılma Payları
219.969,86
300.000,00
0,00
0,00
45.635,27
40.549,15
60.244,74
0,00
0,00
23.390,71
22.840,85
0,00
0,00
15.819,60
128.720,86
79.759,46
0529 - Diğer Paylar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
053 - Para Cezaları
4.088.547,31
4.205.000,00
180.592,21
259.790,43
202.168,97
263.076,26
268.334,92
330.092,91
242.119,07
299.951,47
599.085,63
433.681,79
195.324,34
214.621,48
1.687.625,14
1.801.214,34
0
0
-22
40
11
-38
59
27
0
0
7
41
43
184.091,20
200.000,00
3.730,83
46.778,19
12.393,10
58.114,56
6.382,83
73.628,44
9.502,66
20.524,66
33.417,17
8.693,80
30.970,81
13.382,25
96.397,40
221.121,90
100
52
100
3.904.456,11
4.000.000,00
176.861,38
213.012,24
189.775,87
204.961,70
261.952,09
256.464,47
232.616,41
279.426,81
565.668,46
424.987,99
164.353,53
201.239,23
1.591.227,74
1.580.092,44
-1
41
40
0539 - Diğer Para Cezaları
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
059 - Diğer Çeşitli Gelirler
1.913.674,02
2.520.000,00
149.572,69
227.302,07
139.681,70
113.187,65
221.504,06
409.762,98
185.318,41
374.073,70
244.204,55
197.919,11
106.217,65
183.006,18
1.046.499,06
1.505.251,69
0591 - Diğer Çeşitli Gelirler
0532 - İdari Para Cezaları
0534 - Vergi Cezaları
0
0
44
55
60
1.913.674,02
2.520.000,00
149.572,69
227.302,07
139.681,70
113.187,65
221.504,06
409.762,98
185.318,41
374.073,70
244.204,55
197.919,11
106.217,65
183.006,18
1.046.499,06
1.505.251,69
44
55
60
06 - Sermaye Gelirleri
336.892,46
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
66.556,46
0,00
0,00
0,00
66.556,46
52.000,00
-22
20
35
061 - Taşınmaz Satış Gelirleri
336.892,46
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
66.556,46
0,00
0,00
0,00
66.556,46
52.000,00
-22
20
35
0613 - Diğer Bina Satış Gelirleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0614 - Arazi Satışı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0615 - Arsa Satışı
336.892,46
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
66.556,46
0,00
0,00
0,00
66.556,46
52.000,00
20
35
0619 - Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
062 - Taşınır Satış Gelirleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0621 - Taşınır Satış Gelirleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
08 - Alacaklardan Tahsilat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09 - Red ve İadeler (-)
0,00
-530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
091 - Vergi Gelirleri
0,00
-525.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0912 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
0,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0913 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0919 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
0,00
-165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
093 - Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0936 - Kira Gelirleri
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
161.171.587,48
200.000.000,00
6.904.379,62
8.599.842,43
5.885.522,57
18.170.154,72
6.602.160,80
9.299.585,51
6.778.175,15
8.182.257,16
29.163.788,33
49.620.072,88
6.397.647,81
14.127.938,61
61.731.674,28
107.999.851,31
38
54
Genel Toplam
*=(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100
**2013 Yılı İçin = 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2014 Yılı İçin=2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Başlangıç Ödeneği*100
-22
75
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
AÇIKLAMA
01
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ARTIŞ
ORANI
%*
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
3.314.482,20
3.600.928,43
2.308.703,67
2.710.056,78
2.492.247,91
3.517.481,30
2.504.855,40
3.001.376,85
3.279.351,51
3.704.254,95
2.866.755,57
3.318.531,48
16.766.396,26
19.852.629,79
18
49
14.930.231,45
17.311.000,00
1.664.517,45
2.044.945,04
1.080.214,95
1.346.672,47
1.245.948,69
1.603.601,86
1.129.143,87
1.518.854,15
1.114.823,52
1.557.158,29
1.117.489,54
1.536.363,07
7.352.138,02
9.607.594,88
31
49
55
1.806.251,22
125.000,00
216.351,51
57.837,40
159.490,63
32.970,05
183.613,84
52.710,08
168.922,96
56.446,64
178.880,06
59.782,22
180.602,76
61.020,00
1.087.861,76
320.766,39
-71
60
100
17.185.283,62
17.550.000,00
1.397.069,40
1.477.763,75
1.041.762,58
1.309.911,22
1.017.428,94
1.826.763,59
1.187.383,89
1.389.498,10
1.956.242,23
2.058.611,69
1.539.952,25
1.668.957,46
8.139.839,29
9.731.505,81
20
47
55
23.574,27
19.000,00
1.813,84
0,00
1.857,52
3.807,00
1.857,52
3.807,00
1.857,52
3.889,97
1.857,52
4.314,60
1.540,20
4.278,34
10.784,12
20.096,91
86
46
100
01
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
3
İŞÇİLER
01
4
GEÇİCİ PERSONEL
01
5
DİĞER PERSONEL
02
1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
02
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
3
İŞÇİLER
02
4
02
5
2014
2013
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
ORANI
35.385.000,00
MEMURLAR
2013
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI % **
34.231.705,19
1
03
OCAK
GERÇEKLEŞME
PERSONEL GİDERLERİ
01
02
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014
56
286.364,63
380.000,00
34.730,00
20.382,24
25.377,99
16.696,04
43.398,92
30.598,77
17.547,16
32.687,99
27.548,18
24.388,15
27.170,82
47.912,61
175.773,07
172.665,80
-2
61
45
5.182.704,43
5.426.000,00
592.455,56
587.509,20
410.245,30
384.441,63
417.063,68
446.447,71
402.706,04
459.466,54
426.082,36
472.959,77
487.899,72
477.297,75
2.736.452,66
2.828.122,60
3
53
52
1.765.457,36
2.287.000,00
211.355,58
258.875,45
141.694,67
178.407,38
141.462,15
182.251,15
142.020,98
192.683,87
142.171,05
194.181,46
141.741,32
199.069,43
920.445,75
1.205.468,74
31
52
53
214.617,27
55.000,00
28.354,82
6.662,28
19.520,81
4.221,88
20.070,95
6.215,88
20.341,70
7.250,11
21.593,76
7.551,84
21.518,43
7.671,86
131.400,47
39.573,85
-70
61
72
3.202.629,80
3.070.000,00
352.745,16
321.971,47
249.029,82
201.812,37
255.530,58
257.980,68
240.343,36
259.532,56
262.317,55
270.347,38
324.639,97
269.983,14
1.684.606,44
1.581.627,60
-6
53
52
GEÇİCİ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
DİĞER PERSONEL
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
879,09
0,00
573,32
0,00
1.452,41
0
10
88.368.960,05
94.159.000,00
1.632.075,40
715.687,34
5.042.302,25
6.424.209,55
6.530.787,53
9.013.641,54
6.317.212,89
7.580.954,25
6.626.650,74
7.049.222,24
7.208.096,58
7.739.400,58
33.357.125,39
38.523.115,50
15
38
41
339.214,61
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
26.049,57
27.218,17
28.149,57
27.218,17
-3
8
9
18.084.043,67
15.424.000,00
859.232,27
396.195,32
965.362,40
957.249,40
1.485.287,40
2.106.683,39
1.018.028,28
1.166.429,16
1.348.688,22
759.480,06
1.126.707,21
1.081.651,98
6.803.305,78
6.467.689,31
-5
38
42
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
1
03
2
03
3
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
YOLLUKLAR
68.470,77
194.000,00
0,00
0,00
474,50
594,00
2.002,16
0,00
1.209,16
3.962,00
2.179,98
819,00
22.528,59
2.824,66
28.394,39
8.199,66
-71
41
4
03
4
GÖREV GİDERLERİ
393.339,83
520.000,00
128.090,94
198,90
3.637,68
78.747,07
54.577,16
31.434,25
111.473,39
299.832,48
46.236,82
19.466,32
6.074,18
189.192,88
350.090,17
618.871,90
77
89
100
03
5
HİZMET ALIMLARI
62.669.762,11
70.847.000,00
342.996,27
234.408,04
3.778.960,41
5.321.821,69
4.761.758,98
6.080.662,68
4.788.339,04
5.682.990,57
4.709.478,07
5.936.679,60
5.556.201,56
6.056.847,83
23.937.734,33
29.313.410,41
22
38
41
03
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.693.750,59
3.060.000,00
34.638,73
74.124,83
24.437,10
18.389,92
85.356,94
163.459,84
192.418,25
113.411,59
185.702,90
120.610,59
296.181,84
68.296,08
818.735,76
558.292,85
-32
30
18
03
7
3.184.986,98
2.968.000,00
226.368,59
6.471,86
237.158,45
36.144,67
87.842,75
308.266,88
167.660,63
304.575,70
199.893,42
130.771,58
119.951,65
251.168,56
1.038.875,49
1.037.399,25
0
33
35
03
8
935.391,49
846.000,00
40.748,60
4.288,39
32.271,71
11.262,80
52.912,14
323.134,50
37.034,14
9.752,75
134.471,33
81.395,09
54.401,98
62.200,42
351.839,90
492.033,95
40
38
58
03
9
MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
FAİZ GİDERLERİ
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.556,90
0,00
310.556,90
0
19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.556,90
0,00
310.556,90
0
19
04
04
1
04
2
KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04
3
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
05
1
GÖREV ZARARLARI
05
2
HAZİNE YARDIMLARI
05
3
05
4
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
05
5
05
05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
8.267.084,61
6.420.000,00
436.219,62
586.506,93
335.052,45
1.087.647,25
3.576.235,26
888.376,90
515.708,69
988.073,78
1.219.721,14
356.879,41
430.753,37
814.736,92
6.513.690,53
4.722.221,19
-28
79
74
538.300,97
500.000,00
8.192,95
0,00
0,00
52.787,21
0,00
0,00
0,00
0,00
79.438,77
0,00
237.000,00
285.200,00
324.631,72
337.987,21
4
60
68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.763.132,35
1.000.000,00
0,00
5.012,79
168.110,59
30.357,02
3.523.882,29
7.742,90
7.808,69
599.117,96
0,00
10.000,00
3.230,20
10.000,00
3.703.031,77
662.230,67
0
0
-82
98
66
46
3.471.771,14
4.270.000,00
428.026,67
488.239,60
84.611,73
948.721,81
8.386,67
823.214,80
465.268,33
371.395,00
1.140.282,37
129.895,00
73.643,00
448.123,83
2.200.218,77
3.209.590,04
63
75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
6
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN
HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
7
DİĞER İDARELERE TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
43.300.725,03
39.010.000,00
47.259,00
0,00
1.441.751,17
3.560.723,54
1.700.132,10
6.788.875,81
179.850,30
843.151,30
1.315.236,66
0,00
7.570.513,91
6.645.385,03
12.254.743,14
17.838.135,68
46
28
46
1.108.357,52
1.460.000,00
0,00
0,00
32.438,59
0,00
0,00
402.183,98
0,00
6.490,00
0,00
0,00
203.985,83
3.538,82
236.424,42
412.212,80
74
21
28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
289.812,14
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.102,10
0,00
0,00
0,00
92.268,92
0,00
116.371,02
0,00
-100
40
0
06
SERMAYE GİDERLERİ
06
1
MAMUL MAL ALIMLARI
06
2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06
3
GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI
06
4
1.802.462,28
3.500.000,00
0,00
0,00
704.937,28
0,00
1.052.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.757.327,28
0,00
-100
97
0
06
5
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
29.574.293,92
24.900.000,00
0,00
0,00
0,00
3.560.723,54
0,00
5.533.375,60
104.300,20
0,00
0,00
0,00
7.223.047,16
5.023.761,44
7.327.347,36
14.117.860,58
93
25
57
06
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
7
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0,00
06
10.525.799,17
8.900.000,00
47.259,00
0,00
704.375,30
0,00
647.742,10
853.316,23
51.448,00
836.661,30
1.315.236,66
0,00
51.212,00
1.618.084,77
2.817.273,06
3.308.062,30
17
27
37
06
8
STOK ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
06
9
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
07
07
1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
07
2
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
08
08
1
YURTİÇİ BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
08
2
YURTDIŞI BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
YEDEK ÖDENEKLER
0,00
17.950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
09
1
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
2
KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
3
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
4
ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
5
DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
6
YEDEK ÖDENEK
0,00
17.950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
8
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN
İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
09
9
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
179.351.179,31
200.000.000,00
6.022.491,78
5.490.631,90
9.538.054,84
14.167.078,75
14.716.466,48
20.654.823,26
9.920.333,32
12.873.022,72
12.867.042,41
11.583.316,37
18.564.019,15
19.305.908,66
71.628.407,98
84.074.781,66
40
42
Genel Toplam
*=(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100
**2013 Yılı İçin = 2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2014 Yılı İçin=2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Başlangıç Ödeneği*100
17
Download

2014 Mali Durum ve Beklentiler Raporu