AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
2015-2016 ERASMUS+ ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM VE STAJ
HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU VE SINAV TAKVĠMĠ
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği:
BaĢvuru ġartları
1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam zamanlı öğrenci olmak.
Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda
30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.
2. Hazırlık öğrencileri ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler dışında, üniversitemize
kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Ancak, son sınıf öğrencileri, 2014-2015 akademik yılının
sonunda mezun olacakları için başvuru yapamazlar.
3. Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2,50 veya üstü
genel not ortalamasına sahip olmak (“2014-2015 AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ” DÂHĠL
ORTALAMALARI ĠLE BAġVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDĠR).
4. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
- Ağırlıklı ders ortalaması: % 50
- Yabancı dil bilgisi: % 50 (Yazılı Sınav %75 ve Sözlü Sınav %25)
- Daha önce yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
5. Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır.
6. İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilir.
7. Öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken üniversite hakkındaki bilgileri internetten, daha önce giden
öğrencilerden, Ulus. İliş. Uyg. ve Araş. Merkezi’den veya bölümdeki hocalarından elde etmeleri tavsiye
edilir.
8. Başvurmayı düşündüğünüz üniversitelerin
1) başvuru şartlarını incelemeli,
2) dil şartlarını öğrenmeli, (eğitim dili, istenen dil seviyesi, gerekli ise dil sertifikası alınması, vb.)
(Almanya’ya gidecek öğrencilerin en az B1 seviyesinde Almanca sertifikasına sahip olmaları
gerekmektedir.)
3) akademik takvimlerini incelemeli,
(Özellikle Almanya ve Avusturya üniversitelerini tercih eden öğrencilerin “bahar” dönemi tercihi
yapmaları akademik takvim çakışmalarından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi açısından
önerilmektedir.)
4) İngilizce alabileceğiniz dersleri incelemeli,
(Bir dönem için; 30 ECTS, İki Dönem için; 60 ECTS alınması zorunludur)
5) ders uyumluluklarını Erasmus bölüm/fakülte rehberlerine danışmalısınız.
(http://www.uim.aku.edu.tr/koorfakulte.htm)
9. Başvuruların http://www.kimoerasmus.com/ linkinden yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan
öğrenciler baĢvuru çıktılarını Fakülte/MYO/YO Erasmus Rehberlerine imzalattıktan sonra transkript ve
öğrenci belgeleri ile birlikte Ulus. İliş. Uyg. Arş. Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru formuna
fotoğraf yapıştırılması zorunludur. Başvuru formunu doğru bir şekilde doldurunuz. Formun çıktısını
aldıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Sınav başvurusu esnasında yapılan
tercihler geçerli olacaktır. Sınav sonrasında, tercih değiĢikliği yapılmamaktadır.
10. Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya
kadar hibe alabilir ve hibe almasa bile faaliyetlerden toplam 12 ay yararlanabilir.
11. Öğrenim hareketliliği süresi, en az 3 aydır. Bu süre, mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin
3 aydan az olması durumunda, bu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.
12. Daha önce aynı öğrenim seviyesinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) Erasmus hareketliliğinden
yararlanan öğrencilerden faaliyet başına (öğrenim/staj) toplam Erasmus puanından 10 puan düşülecektir.
Örneğin lisans düzeyinde, Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinde bulunan bir öğrenci hala lisans
düzeyinde başvuruyor ise toplam Erasmus puanından 20 puan düşülecektir. Ancak aynı öğrenci, yüksek
lisans düzeyinde ise herhangi bir puan kesintisi olmayacaktır.
13. Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması başvuruya engel değildir.
Öğrenci Staj Hareketliliği:
1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak. Tam zamanlı öğrenci olma şartı aranmaz.
(Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir
yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir).
2. Hazırlık öğrencileri ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler dışında, üniversitemize
kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. Son sınıflarındaki
öğrenciler, mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. Mezuniyet sonrası
gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılması gerekir.
3. Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2,50 veya üstü genel
not ortalamasına sahip olmak (“2014-2015 AKADEMĠK YILI
GÜZ DÖNEMĠ”
DÂHĠL
ORTALAMALARI ĠLE BAġVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDĠR).
4. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
- Ağırlıklı ders ortalaması % 50
- Yabancı dil bilgisi % 50 (Yazılı Sınav %75 ve Sözlü Sınav %25)
- Daha önce yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
5. Başvuru esnasında getirilmesi gereken evraklar: Staj yapacakları kurumdan alınacak davetiye yazısı
ve çalıĢma programı (Learning Agreement for Traineeship) (http://www.uim.aku.edu.tr/erstaj.htm)
Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
6. Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır.
7. İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilir.
8. Başvuruların http://www.kimoerasmus.com/ linkinden yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan
öğrenciler baĢvuru çıktılarını Fakülte/MYO/YO Erasmus Rehberlerine imzalattıktan sonra transkript,
öğrenci belgeleri, staj yapacakları kurumdan alınacak davetiye yazısı ve çalıĢma programı (Learning
Agreement for Traineeship) ile birlikte Ulus. İliş. Uyg. Arş. Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru
formuna fotoğraf yapıştırılması zorunludur. Başvuru formunu doğru bir şekilde doldurunuz. Formun
çıktısını aldıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
9. Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar
hibe alabilir ve hibe almasa bile faaliyetlerden toplam 12 ay yararlanabilir.
10. Staj hareketliliği süresi, en az 2 aydır. Bu süre, mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin 2
aydan az olması durumunda, bu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.
11. Daha önce aynı öğrenim seviyesinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) Erasmus hareketliliğinden
yararlanan öğrencilerden faaliyet başına (öğrenim/staj) toplam Erasmus puanından 10 puan düşülecektir.
Örneğin lisans düzeyinde, Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinde bulunan bir öğrenci hala lisans
düzeyinde başvuruyor ise toplam Erasmus puanından 20 puan düşülecektir. Ancak aynı öğrenci, yüksek
lisans düzeyinde ise herhangi bir puan kesintisi olmayacaktır.
ÖNEMLİ NOT: 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ başvuruları için öğrencilerin iki faaliyetten (öğrenim
ve staj) birini seçmeleri gerekmektedir. Her iki faaliyete başvuru mümkün değildir.
2015-2016 AKADEMĠK YILI ERASMUS TAKVĠMĠ
TARĠH
16 ġubat 2015
ĠÇERĠK
İlan başlangıç tarihi
Online başvurular: http://www.kimoerasmus.com/ (Başvurular, 06.04.2015
tarihinde saat 17.00’de bitecektir)
Yabancı Dil Yazılı Sınav (İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır.
11 Nisan 2015
Öğrencilerimiz istedikleri dilden sınava girebilirler. Ancak, iki farklı yabancı
Cumartesi
dilden sınava girilemez)
(Sınav yeri ve saati Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. web adresi)
Yazılı sınavdan 50 ve üzeri alan, sözlü sınava girecektir.
Yabancı Dil Sözlü Sınav
18 Nisan 2015
(Sınav yeri ve saati Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. web adresi)
Cumartesi
Sınav sonuçlarının internetten duyurulması (Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. Web
24 Nisan 2015
adresi)
Cuma
Oryantasyon
02 Mayıs 2015
(Oryantasyon yeri ve saati Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. web adresi)
Cumartesi
Ulusal Ajans’ın hibe miktarını Asil ve yedeklerin internetten duyurulması
16 Mart – 06 Nisan
2015
açıklamasından sonra
1. Gerekli görülen hallerde tarihler Uluslararası İlişkiler Merkezi tarafından değiştirilebilir.
2. Sınav yerleri ve saatleri daha sonraki tarihlerde web sayfasında ilan edilecektir.
3. Söz konusu tarihler Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği için geçerlidir.
4. Seçim sonuçlarına itirazı olan öğrencilerin itiraz dilekçelerini 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Ulus.
İliş. Uyg. Arş. Merkezine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra verilen itiraz dilekçeleri işleme
alınmayacaktır.
Hibe Miktarları
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
Aylık
Öğrenci
Staj Hibesi
(€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık
500
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
400
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya
300
400
Kontenjanlar
Birim
Öğrenim Kontenjan
Staj Kontenjan
Fakülte Toplamı
104
11
Eğitim Fakültesi
14
1
İİBF
28
1
Fen Edebiyat Fakültesi
25
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
2
1
Mühendislik Fakültesi
15
1
Teknoloji Fakültesi
8
1
Tıp Fakültesi
4
1
Turizm Fakültesi +
5
1
Turizm YO
Veteriner Fakültesi
3
1
Hukuk Fakültesi
1
İslami İlimler Fakültesi
1
Enstitü Toplamı
6
3
Fen Bilimleri
2
1
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
3
1
Yüksekokullar
6
1
MYO’lar
6
1
Toplam
122
16
Not: 2014-2015 akademik yılında üniversitemize ayrılan bütçe referans alınarak, 2015-2016 akademik yılı
için olası öğrenim ve staj hareketliliği kontenjanları yukarıda verilmiştir. Ulusal Ajans’tan gelecek hibeye
göre nihai kontenjanlar belirlenecektir. Ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda fazla talep olan
birimlere öğrenci sayıları ile orantılı olarak kontenjanlar aktarılacaktır.
Üniversitemizin anlaĢmalı olduğu üniversiteleri görmek için aĢağıdaki linke tıklayınız:
http://www.uim.aku.edu.tr/Anla%C5%9Fmalar.pdf
Download

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2015