2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI VE 2014 YILI TEKNİK
DESTEK PROGRAMI İLAN METNİ
Zafer Kalkınma Ajansı 03.03.2014 tarihinde 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
(2014 DFD) ve 2014 Yılı Teknik Destek Programı (2014 TD)’nı ilan etmiştir. TR33 Bölgesi
(Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak)’ndeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile
bunların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin başvuru sahibi olabileceği programların toplam
bütçesi 2.250.000 TL olarak belirlenmiştir.
2014 DFD ile “TR33 Bölgesi’nin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz
ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak
yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin
hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesi” amaçlanmaktadır.
1.500.000 TL bütçeli 2014 DFD kapsamında proje başına asgari 25.000 TL azami 75.000 TL hibe
verilecek olup yararlanıcıların eş finansman yükümlülüğü bulunmamaktadır. Proje başvuruları
03.03.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden
kabul edilecektir.
2014 TD ile “TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici
nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık
sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesi”
amaçlanmaktadır. 750.000 TL bütçeli 2014 TD kapsamında desteklenmeye hak kazanan
eğitim/danışmanlık faaliyetleri Ajans personeli veya Ajans’ın hizmet alımı yoluyla belirleyeceği
yükleniciler tarafından sağlanacaktır. Teknik destek başvuruları 03.03.2014 - 31.12.2014 tarihleri
arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek olup Program, 5
(beş) dönem halinde uygulanacaktır.
Programlara ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru rehberlerine www.zafer.org.tr adresinden
ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Download

ve 2014 Yılı - Zafer Kalkınma Ajansı