ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1.SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ
I)KİTAPLAR
Matematik
1.Bilfen Konu Anlatımlı Yardımcı Fasikül Set
Türkçe
1.Bilfen Konu Anlatımlı Yardımcı Fasikül Set
Müzik
1.Meb Birinci Sınıf Müzik Dersi Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
Ek Kaynak Okuma Kitapları
National Geographıc- Ece Ġle Efe Okuyorum
II.KIRTASİYE MALZEMELERİ
1. Kareli Defter ( Büyük Boy, 1 Orta, Spiralsiz)
2. Kılavuz Çizgili Güzel Yazı Defteri (3 Adet Büyük Boy, 40 Yapraklı, Spiralsiz)
3. Geometrik ġekiller (1 Paket)
4. Birim Küpler(1 Paket)
5.Onluk Taban Blokları(1 Paket)
6.Ġlköğretim Resimli Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurumu)
7.Abaküs
8.KurĢun Kalem (5 Adet, Yuvarlak)
9. Kırmızı KurĢun Kalem (5 Adet, Yuvarlak)
10.Mavi-YeĢil KurĢun Kalem ( 3’er Adet, Yuvarlak)
11. KalemtraĢ (2 Adet, Hazneli,
12. Silgi (3 Adet, Beyaz Kokusuz, Sade)
13. 12’li Kuru Boya (1 Paket)
14. Oyun Hamuru (6 Renk, Ġstenilen Renklerde Alınabilir)
15. Makas (1 Adet, Yuvarlak Uçlu)
16. Prit (5 Adet, En Küçük Boy)
17. Magazinlik (3 Adet, Her Biri Farklı Renkte, Dolap Ġçin)
18. Klasör (1 Adet Orta Kalınlıkta-Ürün Dosyası)
19. Zarf Dosya(Ödev Ġçin)( 1 Adet- Orta Kalınlıkta ,Çantaya Sığabilecek Boyutta)
20. ġeffaf Dosya (1 Paket 50’lik)
21. AtaĢ (1 Kutu)
22. EliĢi Kağıdı (5 Paket)
23. Cetvel 15 Cm.(1 Adet)
24. ġönil (25’li Paket- Farklı Renkler Standart Boy)
25. Post- Ġt ( 1adet- Standart Boy)
26.A 4 Boyutunda Renkli Karton( 2 Paket)
27. A 4 Çizgili Kağıt (1 Paket)
28. A 4 Çizgisiz Kağıt (1 Paket)
29. Islak Mendil (1 Paket)
30. Kağıt Havlu (1 Rulo)
İngilizce Dersi
1. Büyük Boy Çizgili Defter (40 Yaprak)
2. Ġngilizce Ürün Dosyası (1 Adet, 40 Yapraklı)
3. Farklı Renkli Fon Kartonu (10’lu Küçük Boy)
Almanca Dersi
1. Dosya( 1 Adet, 20 Yapraklı)
Müzik Dersi
1. Lino Marka 32 K Borulu Melodika
2.Telli Ve Dizek Aralarında Kareleri Olmayan Büyük Boy Müzik Defteri
3. Müzik EĢyalarını TaĢımak Ġçin Saplı Klasör
Resim Dersi
1. 35x50Cm.. Boyutlarında Resim Defteri
2. Renkli Fon Kartonları(10 Adet)
3. Suluboya(12’lik)-Suluboya Kabı- Farklı Numaralarda Suluboya Fırçaları(Ġnce-OrtaKalın)
4. Kuruboya(12’lik)
5. Pastel Boya(Faber Castell 36’lık)
6. Keçeli Kalem(12’lik)
7. Guaj Boya(En Az 6 Renk)
8. Palet
9. YapıĢtırıcı(Pritt)
10. Kağıt Makası(Küt Uçlu, Modelsiz, Rahat Kullanımlı)
11 35x50Cm. Boyutlarında Resim Çantası
12.Kalın Uçlu Kuru Boya Ve Ona Uygun KalemtraĢ
13.Akrilik Boya(Kırmızı, Sarı, Mavi, Siyah, Beyaz 75 Ya Da 120ml’lik
14. Canson Karton (50x70cm, 2 Adet, Beyaz Ya Da Krem Rengi)
15.Eding 750 Marker Kalem(Siyah)
16. Beyaz Plastik Pasta Tabağı(1 Paket-10’luk)
17. Atölye Önlüğü(Derste öğrencilerin rahatça giyebileceği, yumuĢak, terletmeyen
kumaĢtan olmasına dikkat edilmeli, öğrencinin ismi yazılmıĢ olmalı.)
DERS ARAÇLARININ DĠĞER ÖĞRENCĠLERLE KARIġMAMASI ĠÇĠN HER BĠRĠNĠN
ÜZERĠNE ÖĞRENCĠNĠN ĠSMĠNĠN YAZILMASI GEREKMEKTEDĠR.
NOT:
1.ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN DOLAPLARINDAKĠ KĠTAP VE DEFTERLERE KOLAY
ULAġABĠLMELERĠ AMACI ĠLE MATEMATĠK(MAVĠ), TÜRKÇE(KIRMIZI), HAYAT
BĠLGĠSĠ(YEġĠL) VE DEFTERLERĠ ġEFFAF RENKTE KAP ĠLE KAPLANMALIDIR.
2.TÜM KĠTAP DEFTER, ARAÇ-GEREÇLERE ETĠKET
ÖĞRENCĠMĠZĠN ADI- SOYADI VE SINIFI YAZILMALIDIR.
YAPIġTIRILARAK
Download

ı)kitaplar ıı.kırtasiye malzemeleri