DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
KANAAT DÖNEMĠ RAPORU
ĠLÇESĠ
:AKSU
OKULUN ADI :ġEREF ÜLKER ĠLKOKULU
SINIF İÇİNDE UYGULANAN ETKİNLİKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tüm sınıflar kendi içinde sınıflarına ait Değerler Eğitimi ağacı oluĢturdular.
Her ayın değeri doğrultusunda yaptıkları etkinlikleri bu ağaçlara iĢlediler. Bu
yapılan etkinliğin sonucunda öğrenciler sınıf ortamında değerler ağacını daha
dikkatli olarak inceleme fırsatı buldular. Kendi yaptıkları etkinliklerin değerler
ağacında sergilenmesi öğrencilerin motivasyonunu olumlu yönde etkiledi.
OKUL GENELİNDE UYGULANAN ETKİNLİKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
“Sorumluluk” değeri kapsamında doğaya karĢı sorumluluklarımız konusunda
okul bahçesinde kompast çalıĢması yapıldı.Tüm sınıfların katılımıyla yapılan
bu çalıĢmada öğrenciler evlerinden meyve sebze atıkları getirdiler.Bahçede
ayrılan bölümü çapaladılar ve bu atıkları çapaladıkları bölüme gömdüler.
Doğaya saygı değeri kapsamında yapılan bu çalıĢmada öğrenciler çöpün geri
kazanım çalıĢması ile verimli bir toprağın oluĢum aĢamalarını gözlemlemiĢ
oldular. Böylelikle doğaya saygı duygusu pekiĢti.
Saygı –sevgi değeri kapsamında doğaya karĢı saygı duymak ve doğada
yaĢayan canlıları sevmek konusu doğrultusunda, öğrencilerle atık
materyallerden kendi tasarladıkları kuĢ yuvaları yapıldı.
Tüm sınıfların katılımıyla öğrencilerin hazırlamıĢ oldukları kuĢ yuvaları okul
bahçesindeki ağaçlara asıldı. Yuvaların içine kuĢ yemi ve ekmek kırıntıları
konuldu.
Bu çalıĢmayla birlikte öğrenciler doğaya saygı duymanın ve doğadaki canlıları
korumanın önemini daha iyi kavramıĢ oldular.
Ayrıca tüm sınıflar bünyesinde ,”YardımlaĢma ve ĠĢbirliği” değeri
doğrultusunda ihtiyaç kutusu oluĢturdular. Öğrenciler fazla eĢyalarını
(kalem,silgi,kalemtraĢ vb.) kutuya koyarak bir yardımlaĢma örneği
sergilediler.Sınıf ortamında ihtiyacı olan öğrenciler bu kutudan faydalanarak
zor durumlarda yardımlaĢma ve iĢ birliğinin önemini kavramıĢ oldular.
Okul bünyesinde yapılan çalıĢmalar fotoğraflanarak okul web sayfasında
bilgilendirme amaçlı sergilenmektedir.
VELİLERE YÖNELİK UYGULANAN ETKİNLİKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tüm öğretmenler veli toplantılarında Değerler Eğitimi Projesini ayrı bir
gündem maddesi olarak alıp sınıflarındaki öğrencilerin velilerine ayrıntılı
olarak anlattılar. Değerler Eğitimi hakkında bilgi sahibi olan veliler
çocuklarına değerleri yaĢamak ve yaĢatmak adına çok destek oldular.
OKULA AİT HAZIRLANAN GÖRSEL MATERYAL, ETKİNLİK,
HİKAYE ÖRNEKLERİ
Okula ait değerler ağacı tüm öğrencilerin görebileceği bir yere asıldı.
Değerler ağacının üzerine her bir değerin ayrı ayrı yazıldığı elmalar
yapıĢtırıldı. Bunun sonucunda öğrencilerin teneffüslerde bu ağacın üzerindeki
değerleri okuyarak pekiĢtirme yapmaları sağlandı. Bunun dıĢında tüm sınıflar
bünyesinde görsel olarak bir değerler ağacı oluĢturuldu.
Sevgi kavramı doğrultusunda “Sevgi, Zenginlik, BarıĢ” isimli hikaye
görselleĢtirilerek Değerler Eğitimi panosuna renkli kağıtlarla asıldı. Öğrenciler
bu hikâyeyi teneffüslerde okuyarak sevginin önemini, sevgi kavramını daha iyi
algıladılar.
Tüm sınıflarda görsel bir ihtiyaç kutusu hazırlandı. YardımlaĢma ve ĠĢbirliği
değerini pekiĢtirmek için hazırlanan bu etkinlik öğrenciler üzerinde olumlu bir
etkiye sahip oldu.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuĢ,bir bölümü de unutulmuĢ olan veya fark
edemediğimiz değerlerle yüzleĢmelerinin,o değerleri yaĢamalarının gelecekte
daha sosyal bir toplum oluĢumuna büyük katkı sağlayacağını düĢünmekteyiz.
Değerler Eğitimi konularının pekiĢtirilmesine yönelik görsellerin arttırılarak
öğrencilere zaman zaman izlettirilmesinde fayda olacağı düĢüncesini
taĢımaktayız.
Download

KANAAT DÖNEMi RAPORU