OKUMAYI SEVĠYORUZ
Kitap sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Kelime dağarcığımızı, hayal dünyamızı ve anlama yeteneğimizi
geniĢletir. Okuyan insan daha bilgili ve elbette daha baĢarılı olur. Bilgi çağında yaĢıyoruz. BaĢarının en önemli
kaynağı bilgidir. Bacon: „Bilgi, güçtür.‟ der.
Kitap okumak, yerine hiçbir Ģey koyulamayacak bir eylemdir. BoĢ zaman iĢi değildir en baĢta; kitap okumak,
kitap okumaya zaman ayırabilmek herkes için bir sorumluluktur. Conkbayırı ortaokulu olarak
sorumluluğumuzun bilinciyle “OKUMAYI SEVĠYORUZ” sloganıyla ikinci dönem boyunca okuyacağımız
kitaplarımızı öğrencilerimize dağıttık. 23 Mayıs 2014 Cuma günü uygulayacağımız Kitap Değerlendirme Sınavı
sonuçlarına göre dereceye giren öğrencilerimiz web sitemizde duyurulacak ve ödül töreninde hediyelerini
alacaklardır.
SINIF DÜZEYĠNDE ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN OKUYACAĞI KĠTAP LĠSTELERĠ
5.SINIF
1.FELAKET KRAL-LEWĠS TRONDHEĠM, FABRĠCE PARME
2.ÇĠLEKLĠ DONDURMA -SEVĠM AK
3.ZAMAN BĠSĠKLETĠ -BĠLGĠN ADALI
4.MERHABA SEVGĠ -AYLA KUTLU
5.PAT KARĠKATÜR OKULU-BEHĠÇ AK
6.SINIF
1.GOLAT KALESĠ TUTSAĞI -ĠSMET BERTAN
2. KÂĞIT UÇAKLA GĠZLĠ MACERA -CHRĠSTĠNA NÖSTLĠNGER
3. YÜRÜMEK KOġMAK UÇMAK- SABRĠNA RONDĠNELLĠ
4. AYLAK GEZEGEN- NAZLI AKALIN
5. KĠBARLIK BUDALASI –MOLĠERE
7.SINIF
1.SĠVRĠSĠNEK -ÖMER SEYFETTĠN
2.ACIMAK-REġAT NURĠ GÜNTEKĠN
3. MONTE KRĠSTO KONTU-ALEXANDRE DUMAS
4.SEKĠZĠNCĠ RENK-GÜLTEN DAYIOĞLU
5.ĠNSAN NE ĠLE YAġAR-TOLSTOY
8.SINIF
1.MAVĠSEL YENER -KIRMIZI ġEMSĠYE
2.ON KÜÇÜK ZENCĠ- AGATHA CHRĠSTĠE
3.SĠNEKLĠ BAKKAL-HALĠDE EDĠP ADIVAR
4.DENEMELER-MONTAĠNE 5.SEFĠLLER -VĠCTOR
HUGO
Download

Kitap Okuma Sevgisi - Conkbayırı Koleji