TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 18-19-20 Ağustos 2014 tarihlerinde vade baĢı 22 Ağustos 2014
olmak üzere 175 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal ve 350 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(300.000.000 TL ek satıĢ hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına iliĢkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgeler olan Ġhraççı Bilgi Dökümanı,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 14 Ağustos 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
(“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve
www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’nin internet sitelerinde ilan
edilmiĢtir.
Halka arz edilen 500.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için 688.848.745 TL nominal ve
100.000.000 TL nominal değerli 350 gün vadeli bono için 44.909.562 TL nominal talep toplanmıĢtır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 baĢlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 350
günlük bono için 55.090.438 TL nominal değerli bakiye tutar, 175 günlük bononun ihraç tutarına
eklenmiĢ ve 133.758.307 TL nominal ek satıĢ hakkı da kullanılarak, her iki vade de bireysel ve
kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karĢılanmıĢtır. 175 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı
688.848.745 TL nominal, 350 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 44.909.562 TL nominal olarak
değiĢtirilmiĢ ve toplam ihraç tutarı 733.758.307 TL nominal olarak gerçekleĢmiĢtir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
175
9,3221
9,5486
0,95722
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
350
9,8719
9,8914
0,91352
175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %48’i
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %52’si Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiĢtir.
Yatırımcı Grubu
Yurt Ġçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt Ġçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
356.655.300
3.893
356.655.300
3.893
332.193.445
34
332.193.445
34
688.848.745
3.927
688.848.745
3.927
350 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %2’si
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %98’i Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiĢtir.
Yatırımcı Grubu
Yurt Ġçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt Ġçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
43.909.562
280
43.909.562
280
1.000.000
4
1.000.000
4
44.909.562
284
44.909.562
284
Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
55.368.845
52.999.999,70
8,04
T.GARANTĠ BANKASI A.ġ. B TĠPĠ KISA VADELĠ TAHVĠL VE
BONO FONU
55.000.000
52.646.935
7,98
T.Ġġ BANKASI A.ġ. B TĠPĠ MAKSĠMUM KISA VADELĠ TAHVĠL
VE BONO FONU
55.000.000
52.646.935
7,98
YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.B TĠPĠ ġEMSĠYE FONUNA
BAĞLI KISA VADELĠ TAHVĠL VE BONO ALT FONU (9.ALT F.)
40.000.000
38.288.680
5,81
TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TĠPĠ LĠKĠT FON
38.500.000
36.852.854,50
5,59
TOPLAM
243.868.845
233.435.404,20
Halka arz edilen 350 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
UMUT KURU
2.384.176
2.177.999,61
5,31
TOPLAM
2.384.176
2.177.999,61
Download

VakıfBank Bonoları Satış Sonuçları