SERMAYE PİYASASI KURULU
TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
05/11/2014 tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 12.000.000 TL’lik kısmını temsil eden
12.000.000 TL nominal değerli payların ortaklarca halka arzına ilişkin duyurudur.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde,
mevcut ortaklardan Sait Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy’a ait 1.800.000 TL
nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15’ine tekabül eden payların,
dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.
Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer
alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye
piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek
payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Ortaklığımızın mevcut ortaklarının sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli
payların halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 05/11/2014 tarihinde onaylanmış
olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname
ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Konsorsiyum Lideri İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu
Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) 07/11/2014 tarihinde yayımlanmıştır.
Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara
ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu
verilmelidir.
1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ
a) Halka Arz Süresi:
Halka arz edilecek olan 12.000.000 TL nominal değerli paylar (ek satış hakkının
kullanılması durumunda 13.800.000 TL nominal değerli paylar) 13/11/2014 ile 14/11/2014
tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 13,40 TL ile 16,00 TL fiyat aralığından satışa
sunulacaktır.
b) Başvuru Şekli: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1.3.2 (a) maddesinde
yer almaktadır.
2
c) Başvuru Yerleri: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1.3.2 (c)
maddesinde yer almaktadır.
d) Payların Teslim Şekli: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1.3.2 (d)
maddesi ile 25.1.9 maddesinde yer almaktadır.
2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU
YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu
tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan
bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda
bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul
özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
İhraççı
Sorumlu Olduğu Kısım:
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve
Ticaret A.Ş.
Sait Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı
31.10.2014
TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ
DUYURUSUNUN TAMAMI
Halka Arz Edenler
Sorumlu Olduğu Kısım:
Sait Ulusoy
Kubilay Hakkı Ulusoy
TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ
DUYURUSUNUN TAMAMI
Enis Ulusoy
31.10.2014
3
Halka Arza Aracılık Eden Yetkili
Kuruluş
Sorumlu Olduğu Kısım:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Reha Pamir
Mete Gorbon
Müdür
Müdür
TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ
DUYURUSUNUN TAMAMI
31.10.2014
4
Download

Tasasurruf Sahiplerine Satış Duyurusu