ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 05-06-07 Kasım 2014 tarihlerinde Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen 175 gün vadeli 22.000.000 TL
nominal tutardaki iskontolu bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 10.000.000
TL nominal tutardaki tahvil olmak üzere toplam 32.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi
halinde 48.000.000 TL’ye artırılacak) borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri
içeren izahname dosyaları (İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı
Bilgi Dökümanında Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin Güncelleme Metni ve Özet)
31.10.2014 tarihinde Şeker Finansal Kiralama’nın www.sekerleasing.com.tr adresli internet
sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet
sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.
İzahname dosyaları ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi
konumundaki Şekerbank T.A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylı izahanme dosyaları ise (İhraççı Bilgi
Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) ayrıca 06.06.2014 tarihli Kamuyu
Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://www.kap.gov.tr) ve www.sekerleasing.com.tr
adresli Şeker Finansal Kiralama’nın ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2.
maddesinde ihraç edilen borçlanma araçlarına gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono
ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir
yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat
oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker
Leasing’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 175 gün
vadeli iskontolu bono ve 728 gün vadeli kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç
tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi
durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer
borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.
Ayrıca, fazla talep gelmesi halinde toplam 32.000.000 TL nominal tutarın 48.000.000 TL
nominale kadar artırılabileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara
göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları
aşağıdadır.
a) 33,300,000-TL nominal değerdeki 175 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:
175 gün vadeli iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 23,991,800-TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 48,312,536-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 33,300,000-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%19,2 ve %80,8 olarak belirlenmiştir.
175 gün vadeli, 100.–TL nominal tutarlı, TRFSKFK51511 ISIN kodlu, iskontolu bono
ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %11.25 (bileşik %11.58) olarak belirlenmiştir.
Buna göre 100.–TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 94.882 TL olarak kesinleşmiştir.
b) 14,700,000-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 3,998,600.TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 11,020,000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 14.700.000-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %26,5 ve
%73,5 olarak belirlenmiştir.
728 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFKK1613 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon
ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2.95 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık
basit faiz oranı %11.83, yıllık bileşik faiz oranı %12.37) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin
fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
175 Gün Vadeli İskontolu Bono
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
23.991.800
269
6.400.000
6.400.000
268
48.312.536
15
26.900.000
26.900.000
11
72.304.336
284
33.300.000
33.300.000
279
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Talep Edilen
Nominal
728 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
3.998.600
9
3.900.000
3.900.000
9
11.020.000
9
10.800.000
10.800.000
9
15.018.600
18
14.700.000
14.700.000
18
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
175 gün vadeli iskontolu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
Talep Sahibi
Toplam Arz
Tutarı
İçindeki Payı
(%)
Faaliyet
Konusu
Faaliyet
Gösterdiği
Ülke
Bonoların
Alım Amacı
Dağıtılan
Tahvil
Nominal
TC ZİRAAT
BANKASI AŞ. B
TİPİ ŞEMSİYE
FONUNA BAĞLI
KISA VADELİ
TAHVİL VE BONO
ALT FONU.
%28.8
TC ZİRAAT
BANKASI AŞ B TİPİ
ŞEMSİYE FONUNA
BAĞLI LİKİT ALT
FONU
%15.0
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL
DEĞERLER AŞ B
TİPİ KISA VADELİ
TAHVİL VE BONO
FONU
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
9.600.000
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
5.000.000
%12.0
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
4.000.000
BOSPHORUS
CAPİTAL PORTFÖY
YÖNETİM AŞ
%6.0
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
BOSPHORUS
CAPİTAL İŞ
YATIRIM KISA
VADELİ TAHVİL
BONO FONU
%6.0
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
2.000.000
DENİZBANK B TİPİ
LİKİT FON
%5.7
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
1.900.000
Yat. Fon
2.000.000
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
Talep Sahibi
Toplam Arz
Tutarı
İçindeki
Payı (%)
Faaliyet
Konusu
Faaliyet
Gösterdiği
Ülke
Bonoların
Alım Amacı
Dağıtılan
Tahvil
Nominal
ZİRAAT HAYAT VE
EMEKLİLİK AŞ.
STANDART
EMEKLİLİK
YATIRIM FONU.
%27.2
Yat. Fon
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
4.000.000
ZURİCH SİGORTA
AŞ
%13.6
Yat. Fon
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
2.000.000
ŞEKER YATIRIM
MEN.DEĞ.A.Ş.
%13.6
Aracı Kurum
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
2.000.000
ZİRAAT HAYAT VE
EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
10.9%
Yat. Fon
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
1.600.000
NİLAY
KÜÇÜKARSLAN
%8.9
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
1.309.400
KEMAL
KÜÇÜKARSLAN
%5.4
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
794.700
Download

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BORÇLANMA