TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU BİLGİ NOTU
EKİM 2014
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16/12/2014 tarihinde 2014 yılı Ekim ayına ilişkin “Özel
Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri”ni yayımladı.
2014 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 2013 yılı sonuna göre;

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 13 milyar dolar (% 6,6)
artarak 210,9 milyar dolar olmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 8,4 milyar dolar (%
5,4) artarak 164,8 milyar dolara ulaşmıştır.

Uzun vadeli kredi borcu içinde finansal kuruluşların borcu 8,6 milyar dolar (% 12,2)
artarak 79 milyar dolara yükselirken, finansal olmayan kuruluşların borcu 190
milyon dolar (% 0,2) azalarak 85,8 milyar dolara gerilemiştir.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu, 4,6
milyar dolar (% 11,0) artarak 46,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
 Kısa vadeli kredi borcu içinde finansal kuruluşların borcu 3,6 milyar dolar (% 9,2)
artarak 42,5 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların borcu 1 milyar dolar (%
38,9) artarak 3,6 milyar dolara ulaşmıştır.
 Özel sektör 1 yıl içinde 74,4 milyar dolar anapara ödemesi gerçekleştirecektir.
Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 yılı Ekim sonunda, bir
önceki yıl sonuna göre % 5,4 artarak 164.767 milyon dolar olmuştur. Toplam uzun vadeli
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
17.12.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
kredi borcunun % 47,9’u olan 78.970 milyon doları finansal kesime, % 52,1’i olan 85.797
milyon doları finansal olmayan özel sektöre aittir (Tablo 1).
2014 yılı Ekim sonunda, finansal kesime ait uzun vadeli özel sektör borcunun 64.539 milyon
doları bankaların, 14.431 milyon doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşların borçlarından
oluşmaktadır. 2014 yılı Ekim sonunda finansal olmayan kesime ait uzun vadeli özel sektör
borcunun 75.471 milyon doları kredilerden, 5.253 milyon doları yabancı sermaye sayılan
kredilerden, 343 milyon doları ticari kredilerden ve 4.730 milyon doları da tahvillerden
oluşmaktadır.
Tablo 1. Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu
(Milyon $)
2014
Borçluya Göre Dağılım
2010
2011
2012
2013
40.295
47.044
55.489
70.404
71.581
77.242
76.733
78.970
i- Bankalar
28.755
34.922
41.761
54.821
56.044
60.583
62.182
64.539
Krediler
27.755
31.625
31.352
38.762
39.950
41.397
42.327
42.902
1.000
3.297
10.409
16.059
16.094
19.186
19.854
21.636
11.540
12.122
13.728
15.583
15.537
16.659
14.551
14.431
11.419
11.807
13.369
13.687
13.637
13.544
11.323
11.214
121
315
358
401
404
384
496
485
0
0
0
1.495
1.495
2.731
2.731
2.732
II- Finansal Olmayan
79.561
79.942
84.332
85.987
87.508
88.061
85.973
85.797
Krediler
73.095
74.141
76.658
76.417
77.877
77.981
75.636
75.471
5.649
5.283
5.845
5.879
5.944
5.420
5.232
5.253
Ticari Krediler
616
312
423
343
339
340
344
343
Tahvil
200
206
1.407
3.348
3.348
4.321
4.761
4.730
119.856
126.986
139.821
156.392
159.089
165.304
162.706
164.767
I- Finansal
Tahvil
ii- Bankacılık Dışı Finansal Kurl.
Krediler
Yabancı Sermaye Sayılan Krd.
Tahvil
Yabancı Sermaye Sayılan Krd.
TOPLAM
Kaynak: TCMB.
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek Ekim Sonu
2014 yılı Ekim sonunda sektörler itibariyle finansal olmayan özel sektörün yurt dışından
sağladığı uzun vadeli kredi borcunun % 0,4’ü olan 387 milyon doları tarım sektörü, % 39,0’ı
olan 33.441 milyon doları sanayi ve % 60,6’sı olan 51.969 milyon doları hizmetler sektörü
tarafından kullanılmıştır (Tablo 2).
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
17.12.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 2. Finansal Olmayan Özel Sektör Kuruluşlarının Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Sektörel Dağılımı
(Milyon $)
2014
Sektörler
TARIM SEKTÖRÜ
A. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
SINAİ SEKTÖRLER
B. Madencilik ve Taşocakçılığı
C. İmalat
D. Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
E. Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
HİZMETLER SEKTÖRÜ
F.
İnşaat
G. Toptan ve Perakende Ticaret
H. Ulaştırma ve Depolama
2010
2011
2012
627
627
35.902
3.477
22.921
9.443
62
43.032
618
618
35.397
2.851
22.965
9.578
3
43.927
610
610
36.776
2.586
24.156
10.030
4
46.946
2013 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek Ekim Sonu
431
431
36.340
1.952
24.407
9.974
6
49.217
438
438
36.680
2.292
24.408
9.974
6
50.390
404
404
35.229
2.169
23.140
9.914
6
52.429
384
384
33.580
2.123
22.283
9.169
6
52.008
387
387
33.441
2.101
22.210
9.125
6
51.969
6.236
5.948
5.508
5.999
6.167
6.942
7.123
7.202
4.662
4.034
3.530
4.147
4.440
4.496
4.507
4.499
10.292
11.796
12.473
12.923
12.907
12.517
11.337
11.283
I.
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
2.468
2.114
1.859
2.236
2.275
2.286
2.221
2.156
J.
Bilgi ve İletişim
6.462
7.007
7.746
5.645
5.396
5.750
5.561
5.396
L.
Gayrimenkul Faaliyetleri
5.190
5.075
5.106
5.139
5.236
5.276
5.408
5.306
5.318
5.601
6.903
6.578
6.917
7.756
8.267
8.428
459
475
416
579
767
800
826
828
0
0
0
0
0
0
0
0
M. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
N. İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
O. Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
P.
83
80
123
157
152
196
190
193
Q. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Eğitim
781
713
670
637
758
729
709
709
R.
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
259
170
140
139
162
195
239
238
S.
T.
Diğer Hizmet Faaliyetleri
Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi
Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri
821
916
2.473
5.037
5.215
5.484
5.620
5.730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.561
79.942
84.332
85.987
87.508
88.061
85.973
85.797
U. Uluslararası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri
TOPLAM (Finansal Olmayan)
Kaynak: TCMB.
Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2014 yılı Ekim sonunda, bir
önceki yıl sonuna göre % 11,0 artarak 46.111 milyon dolar olmuştur. Toplam kısa vadeli kredi
borcunun % 92,1’i olan 42.476 milyon doları finansal kesime, % 7,9’u olan 3.635 milyon
doları finansal olmayan özel sektöre aittir.
2014 yılı Ekim sonunda, finansal kesime ait kısa vadeli özel sektör borcunun 40.836 milyon
doları bankalara, 1.640 milyon doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir. Finansal
olmayan özel sektörün 3.635 milyon dolar olan kısa vadeli kredi borcunun 3.556 milyon
doları kredilerden, 79 milyon doları da yabancı sermaye sayılan kredilerden oluşmaktadır
(Tablo 3).
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
17.12.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 3. Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu
(Milyon $)
2014
Borçluya Göre Dağılım
I- Finansal
2010
2011
2012
2013 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek Ekim Sonu
17.990
23.474
28.288
38.907
38.621
41.902
41.817
42.476
i- Bankalar (*)
16.962
22.158
26.254
36.444
36.661
39.799
39.871
40.836
Krediler
16.962
22.158
26.240
34.972
34.782
36.834
36.403
36.687
0
0
14
1.472
1.880
2.965
3.468
4.149
1.028
1.316
2.035
2.463
1.959
2.103
1.947
1.640
1.027
1.316
2.035
2.463
1.959
2.100
1.944
1.631
Yabancı Sermaye Sayılan Krediler
1
0
0
0
0
3
3
3
Tahvil
0
0
0
0
0
0
0
6
1.034
1.429
2.380
2.616
3.051
2.857
2.951
3.635
961
1.384
2.273
2.572
2.934
2.713
2.876
3.556
73
46
107
44
117
144
75
79
0
0
0
0
0
0
0
0
19.024
24.904
30.668
41.523
41.672
44.759
44.768
46.111
Tahvil
ii- Bankacılık Dışı Finansal Kuruluşlar
Krediler
II- Finansal Olmayan
Krediler
Yabancı Sermaye Sayılan Krediler
Tahvil
TOPLAM
Kaynak: TCMB.
Not: Ticari krediler dahil değildir.
(*): Repo işlemlerinden doğan borçlar dahil değildir.
Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kalan Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Kredi
Borcunun Vade Dağılımı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2014 yılı Ekim sonu itibari ile kalan
vadeye göre incelendiğinde; 1 yıl içinde toplam 74.392 milyon dolar anapara geri ödemesi
gerçekleştirileceği görülmektedir (Grafik 3).
Grafik 3. Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kalan Vadesi 1 Yıla Kadar Olan Kredi Borcunun Aylara Göre
Dağılımı
Kaynak: TCMB.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.tcmb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
17.12.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

2013 Yılı Ekim Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı