BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI
USD EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON
FAALİYET RAPORU
01.01.2014 – 30.06.2014
1. GENEL BİLGİLER :
Fon’un Unvanı
Fon’un Türü
Fon Tutarı ve Pay Sayısı
Avans Tutarı
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI USD EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
100.000.000. TL (YüzmilyonTürkLirası)
ve 10.000.000.000 pay (Onmilyar)
100.000. TL (YüzbinTürkLirası)
2. FONUN KURULUŞUNA ve HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİLER :
TARİH
NO
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı
02.10.2003
51/1173
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
07/10/2003
KYD-445
Fon İçtüzüğü Tescili
13/10/2003
113946
Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı
16/10/2003
5908
Kayda Alma Belgesi Tarihi ve Kayıt Belge No
18/11/2003
EYF-65-1/ 1352
Fon Portföyünün Oluşturulma Tarihi
17/10/2003
Halka Arz Tarihi
01/12/2003
3.FON KURULU ÜYELERİ
İzzet Cemal Kişmir
Fon Kurulu Başkanı
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Hamit Özman
Fon Kurulu Üyesi
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Emrah Hadi Tercan
Fon Kurulu Üyesi
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
4. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Emrah Hadi Tercan
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Özlem Karagöz
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Hüseyin Enver Gürsoy
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Tansel Kutlu Yılmaz
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Mahmut Burak Öztunç
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
1
5.FONUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ PİYASASININ ve EKONOMİNİN GENEL DURUMU
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında FED’in varlık alım programından çıkış sinyalini vermesiyle gelişmekte olan
piyasalara yönelik negatif algının Ocak ayında da etkisini gösterdiğini ve siyasal risk de taşıyan bazı
piyasaların negatif ayrıştığını gördük. Gelişmiş ülkeler tarafında ise, Avrupa’da deflasyon endişeleri ve
ABD’de zayıf istihdam verileri, gelişmekte olan piyasaları kadar olmasa da MSCI gelişmiş piyasalar
endeksinin Ocak ayını ekside kapatmasına yol açtı. Şubat ayıyla birlikte FED’i Bernanke’den devralan
“güvercin” Yellen, varlık alımından çıkış sürse de düşük faiz ortamının devam edeceğini söyleyerek
piyasalardaki havayı yumuşattı. Bu tutumun arkasında, elbette, sert hava koşulları nedeniyle zayıf
gelen ABD verilerinin de etkili olduğu söylenebilir. Ay sonunda ortaya çıkan Ukrayna krizi, risk
primlerini tekrar artırırken, Mart ayıyla birlikte, Rusya yaptırımları da risk primlerini yüksek tutmaya
devam etti. Yellen’in, faiz artırımı için piyasanın fiyatladığından erken bir tarihi işaret etmesi gelişmekte
olan ülkeler için bir baskı unsuru olarak öne çıktı. Ayrıca Çin’de büyüme rakamları ile ilgili tereddütler,
küresel piyasaları aşağı yönlü tehdit etti. Öte yandan carry trade, gelişmekte olan ülke piyasalarının
pozitif ayrışmasında önemli rol oynadı.
İkinci çeyreğe baktığımızda, gördüğümüz olumlu havayı, ilk çeyrekte risk primlerini destekleyen
hareketli ortamın dağılmasıyla açıklayabiliriz. Ukrayna kaynaklı tansiyonun düşmesi, FED’in faizleri bir
süre daha düşük tutacağının sinyalini vermesi ve AMB’nin faiz indirimi, varlık alımı gibi programlar
açıklaması, global piyasalara hakim olan sakin ve olumlu ortamı açıklayan gelişmeler oldu. FED’in
varlık alım programından ayda 10 milyar dolarlık kesintiye devam etmesi piyasalarda fiyatlandığı için
ek bir risk oluşturmadı. Mart ayında gündeme gelen Çin’in büyüme rakamlarıyla ilgili tereddütler, güçlü
PMI verileriyle giderildi. 2. çeyrekte ABD’den gelen güçlü veriler, ilk çeyrekteki zayıf verilerin
mevsimsel olduğu algısıyla ABD piyasalarını destekledi. S&P endeksi tarihi yüksek seviyeler
kaydederken, volatilite endeksi VIX tarihi düşük seviyelerde seyretti.
Ocak ayında gelişmekte olan ülkelerin negatif ayrışması ve artan siyasi riskler döviz kurlarının tarihi
yüksek seviyelere çıkmasına neden oldu. Merkez Bankası’nın açtığı döviz ihaleleri ve piyasada direkt
döviz satışları da TL’deki değer kaybını durduramayınca 28 Ocak’ta gelen faiz artırımı hamlesi geldi ve
kurlarda aşağı yönlü bir hareket başladı. Şubat ayında dolar dalgalı bir seyirle 2,16 – 2,26 bandında
hareket etti ve 2,21 seviyesinde bu ayı kapattı. Mart ayında gelen anketlerle birlikte siyasi risklerin
azalması ve Merkez Bankası’nın faiz politikasındaki kararlılığı TL’nin dolar ve Euro’ya karşı %3
seviyelerinde değer kazanmasını sağladı ve ilk çeyrek sonunda USD/TL paritesi 2,14 olarak
kaydedildi.
2. çeyrekle birlikte, geride kalan yerel seçimle teyit edilen siyasi istikrar, paritelerde aşağı yönleri
hareketler sağladı. Bu ay dolara karşı %1,3 değer kazanan TL kuru dalgalı seyretse de, dar bir bantta
gerçekleşen hareket TCMB, FED veya AMB’nin herhangi bir aksiyon almamış olmasıyla açıklanabilir.
Mayıs ayıyla birlikte dalgalı seyrin devam ettiği ancak değer kazancının sınırlı olduğu gözlendi. Değer
kazancının Euro’ya karşı daha yüksek gerçekleşmesinde AMB’den genişlemeci politika beklenmesi ve
güçlü gelen Türk ekonomisi verileri etkili oldu. Haziran ayında, AMB’nin beklentilere yanıt vermesine
2
rağmen Irak kaynaklı olarak Euro ve dolara karşı %1’lik değer kayıpları yaşandı. Önümüzdeki süreçte,
bu değer kaybına yol açan risklerin yoğunlaşmadığı takdirde, geçtiğimiz aylarda izlenen 2,07 – 2,15
bandında hareketlerin izleneceğini öngörüyoruz.
6.FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD Emeklilik Yatırım
Fonu 01/01/2014- 30/06/2014 döneminde % 8,55 olarak gerçekleşmiştir.
7. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ:
Fon’un yönetim stratejisi, en az %80’i Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası piyasalarda ihraç
ettiği Eurobondlardan oluşacak bir portföye yatırım yapmaktır.
Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;
Fon Adı
BNP Paribas Cardif
Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Karma Borçlanma
Araçları USD Emeklilik
Yatırım Fonu
Karşılaştırma Ölçütü
(% 5) KYD TL Bono Endeksi
91 Gün
(%5) KYD O/N Brüt Repo
Endeksi
(%90) KYD USD TL
Eurobond Endeksi
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 0 - % 20
Ters Repo ve Borsa Para
Piyasası İşlemleri
% 0 - % 20
Kamu Dış Borçlanma Senetleri
(USD)
% 80 - % 100
8. FON İÇ TÜZÜK ve İZAHNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Sermaye Piyasası Kurulunun 05/06/2014 tarih ve 468 saylı izini doğrultusunda Fon ünvanı, Yatırım
Stratejisi, karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi bant aralığı değişmiştir. Değişiklikler 21/07/2014
tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine, içtüzük/izahname
tadil metinlerine, uygulanan Fon Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi
oranlarına ilişkin bilgiye http://www.bnpparibascardif.com.tr/bireyselemeklilik/cardif-emeklilik-fonlari
internet adresinden “kamuyu sürekli bilgilendirme formu” bölümünden ulaşılabilmektedir.
3
9.FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
30/06/2014 Tarihli Fon Portföy Raporu
Menkul Kıymet
Nominal
Menkul Tanımı Değer
Toplam
Toplam Değer (%)
BORÇLANMA ARAÇLARI
EURO TAHVİL (TÜRK)
US900123AV22
US900123BA75
US900123BD15
US900123BZ27
US900123AY60
1.800.000,00 4.062.976,83
1.200.000,00 2.921.164,57
1.200.000,00 2.991.207,57
2.600.000,00 6.337.264,40
2.000.000,00 5.081.445,39
8.800.000,00 21.394.058,77
TRT020823T11
2.500.571,92
2.500.571,92
2.500.571,92
2.500.571,92
9,55%
9,55%
1.678.414,84
602.148,83
2.280.563,67
1.678.414,84
602.148,83
2.280.563,67
6,41%
2,30%
8,71%
13.581.135,59 26.175.194,36
100,00%
ARA GRUP TOPLAMI
TERS REPO-DT
GRUP TOPLAMI
BPP
BPP
GRUP TOPLAMI
FON PORTFÖY DEĞERİ
30/06/2014 Tarihli(BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR
AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI USD EMEKLİLİK YATIRIM
FONU) Fon Toplam Deger Raporu
A. FON PORTFÖY DEĞERİ
B. HAZIR DEĞERLER
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR
a) Takastan Alacaklar T1
b) Takastan Alacaklar T2
c) Takastan BPP Alacakları
d) Diğer Alacaklar
D. DİĞER VARLIKLAR
E. BORÇLAR
a) Takasa Borçlar T1
b) Takasa Borçlar T2
TUTARI(TL)
26.175.194,36
2.824,02
0
2.824,02
0
11.022,93
0
0
0
11.022,93
0
91.030,26
0
0,00
4
15,52%
11,16%
11,43%
24,21%
19,41%
81,74%
c) Yönetim Ücreti
d) Ödenecek Vergi
e) İhtiyatlar
f) Krediler
g) Diğer Borçlar
i) Denetim Ücreti
ii) İlan Giderleri
iii) Noter Masrafı
iv) İhraç İzin Gideri
v) Takas Saklama Komisyonu
vi) Diğer
FON TOPLAM DEĞERİ
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
Merkezdeki Pay Sayısı
Fiyat
39.164,52
0
0
0
51.865,74
643,61
0,16
0
783,02
0
50.438,95
26.098.011,05
10.000.000.000
1.140.007.190,23
0
8.859.992.810
0,022893
5
Download

6 Aylık Rapor - BNP Paribas Cardif Emeklilik