Sirküler No: 030
İstanbul, 1 Nisan 2015
Konu: Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira
sertifikalarının 31 Mart 2015 tarihli borsa rayiçleri.
Özet: Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca; hisse senetleri ile fon
portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse
senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunlar
dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi
gerekmektedir.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Sirkülerimize ekli tabloda, 31 Mart 2015 tarihinde Borsa İstanbul (BİST)
Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tahvil ve bonolar ile kira
sertifikalarının, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan
ağırlıklı ortalama fiyatları (takas fiyatı) gösterilmektedir.
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer
alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir.
www.vergidegundem.com
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak Plaza
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.ey.com
Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesinde menkul kıymetlerin değerleme
ilkeleri yer almaktadır. Söz konusu maddede bilançoya dâhil iktisadi
kıymetlerden, hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de
kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu
katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunların dışında kalan her türlü menkul
kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Maddenin devamında, borsa rayicinin bulunmaması veya borsa rayicinin
muvazaalı biçimde oluştuğunun anlaşılması halinde, değerlemeye esas
bedelin; menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur
farkı dâhil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet
eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmektedir. Ancak
borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak
doğan ve değerleme günü itibarıyla hesaplanması mümkün olmayan
menkul kıymetlerin de alış bedeliyle değerleneceği anılan maddede, ayrıca
hükme bağlanmıştır.
Yukarıda bahsi geçen değerleme ölçülerinden biri olan “borsa rayici”nden
ne anlaşılması gerektiği de yine aynı Kanun’un 263. maddesinde
açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo
borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin
değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin
ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.
Bu hükümler uyarınca gerek geçici vergi dönemleri sonu, gerekse de
kurumlar vergisi dönemi sonu itibarıyla aktifte kayıtlı bulunan ve Borsa
İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören bono ve
tahviller ile kira sertifikalarının borsa rayiçlerinin bilinmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
Söz konusu bono ve tahviller ile kira sertifikaları için bu rayiçler, değerlemeden önceki son işlem günü
olan 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar olacaktır.
Sirkülerimize ekli tabloda, değerlemeye konu olacak bono ve tahviller ile kira sertifikalarıyla ilgili
olarak BİST Borçlanma Araçları Piyasasında, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni
ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatlar (takas fiyatı) gösterilmektedir.
İşletmenin aktifine kayıtlı söz konusu menkul kıymetlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi
kapsamında, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer alan
borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
(fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
-3-
1. Kamu menkul kıymetleri
a. Devlet tahvili
Menkul kıymet
Valör tarihi
Borsa rayici
TRT290415T14
TRT130515T11
TRT170615T16
TRT150715T17
TRT190815T12
TRT071015T12
TRT181115T18
TRT161215T19
TRT270116T18
TRT240216T10
TRT130416T11
TRT040516T11
TRT130716T18
TRT280916T19
TRT161116T19
TRT040117T14
TRT080317T18
TRT190717T11
TRT251017T18
TRT240118T19
TRT140218T10
TRT200618T18
TRT141118T19
TRT200219T11
TRT270319T13
TRT100719T18
TRT150120T16
TRT050220T17
TRT110320T18
TRT010420T19
TRT111120T18
TRT060121T16
TRT190521T17
TRT210721T11
TRT120122T17
TRT230222T13
TRT140922T17
TRT261022T10
TRT080323T10
TRT030523T13
TRT020823T11
TRT270923T11
TRT081123T10
TRT200324T13
TRT080524T17
TRT240724T15
TRT180924T11
TRT120325T12
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
144,419
101,422
103,049
97,495
96,676
103,643
94,646
94,038
101,527
102,535
91,846
139,065
100,893
101,207
102,437
100,443
101,845
100,938
102,898
100,232
95,660
102,112
104,591
117,391
112,146
102,604
111,087
97,401
98,905
161,030
101,869
147,196
101,474
141,196
107,851
133,882
101,044
123,813
93,255
107,339
123,348
107,094
121,113
118,171
111,350
105,902
104,702
98,710
-4-
b. Kira sertifikaları
Menkul kıymet
TRD190815T10
TRD150217T18
Valör tarihi
31.03.2015
31.03.2015
Borsa rayici
101,367
100,988
Menkul kıymet
Valör tarihi
Borsa rayici
TRSISFN41513
TRSMMRT41510
TRSRNSHA1514
TRSAYNS51619
TRSLBTV61614
TRSGLMDK1616
TRSULFKK1618
TRSNTHLA1618
TRSBISE11712
TRSNTHL21711
TRSTUER31719
TRSKRSNE1713
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
102,204
99,900
100,551
102,397
101,889
101,589
101,393
100,886
104,687
100,803
100,743
102,406
Menkul kıymet
Valör tarihi
Borsa rayici
TRSAKBK41512
TRSCRSIA1516
TRSBOSA51615
TRSAKFHA1719
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
100,563
101,332
101,131
100,597
Valör tarihi
31.03.2015
Borsa rayici
100,877
Menkul kıymet
Valör tarihi
Borsa rayici
TRQAKYB41541
31.03.2015
2. Özel sektör menkul kıymetleri
a. Kot dışı özel sektör tahvili
b. Özel sektör tahvili
c. Kot dışı finansman bonosu
Menkul kıymet
TRFCGDF31619
d. Kot dışı banka bonosu
99,250
e. Banka bonosu
Menkul kıymet
Valör tarihi
TRQTISB41513
TRQVKFB41520
TRQDZBK91513
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
Borsa rayici
99,666
99,573
95,610
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

Sirküler No: 046