MEVDUAT BİRİKİM HESABI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
1. Mevduat Birikim Hesabı her ay Müşteri tarafından belirlenen bir tutarın verilecek talimatla
birikim hesabına aktarılmasını sağlayan esasları TCMB tarafından düzenlenmiş bir vadeli hesap
türüdür.
2. Hesap Açılışı: Akbank Mevduat Birikim Hesabı; Türk Lirası, Euro veya Amerikan Doları döviz
cinslerinde açılabilir. Hesap açılışları bankanın belirleyeceği alt limit miktarları dahilinde yapılır
3. Akbank Mevduat Birikim Hesapları, vadelerinin bitiminde yenilenmeyecek (temdit
etmeyecek) olup, hesap bakiyesi hesap açılışında belirlenmiş olan MÜŞTERİ’nin BANKA
nezdindeki vadesiz hesabına otomatik olarak aktarılacaktır.
4. Ödemeler: Aylık ödeme tutarının düzenli olarak ve herhangi bir gecikmeye mahal
verilmeksizin yapılması gerekmektedir. Düzenli ödemeler aylık olarak, MÜŞTERİ’nin bir vadesiz
hesabından (bakiyesi yeterli ise) veya MÜŞTERİ nin kendisine ait bir Akbank Kredi Kartından
yapılabilir. MÜŞTERİ kredi kartından yapılacak ödemelerin BANKAnın belirleyeceği şekil ve
şartlarla yapılacağını kabul ve beyan eder.
5. Aylık düzenli ödeme tutarları ve ara ödemeler, BANKA nın belirleyeceği asgari / azami limitler
dahilinde yapılabilecektir.
6. Hesabın 5 yıllık vadesi süresince, her ay bir kez hesaba ara ödeme gerçekleştirilebilir. Yapılan
bu ara ödemeler hesaba giriş tarihi +1 gün valör ile faizlendirilir.
7. MÜŞTERİ, hesabın vadesine kadar, Akbank Mevduat Birikim Hesabına işbu sözleşmede ve eki
ödeme planında belirtilen aylık ödeme tutarını düzenli olarak yatırması halinde sözleşmedeki
olanaklardan faydalanabilecektir. Ara ödemeler, aylık düzenli ödemelerin yerine geçmez.
8. İşbu sözleşme ve eki ödeme planında yer alan aylık düzenli ödeme tutarlarının, 6 (altı) kez
üst üste ödenmediği durumda, Akbank Mevduat Birikim hesabı vadesiz hesaba dönüşecektir.
9. Faiz: 1 yıllık dönemler sonunda hesaba tahakkuk ettirilir. 5 yıllık vadeden önce hesap kapama
durumunda müşteriye herhangi bir faiz ödemesi yapılamayacaktır.
10. Hesabın faiz oranı her 12 ayda bir BANKA tarafından re sen güncellenir. İlk yıl için geçerli
olan faiz oranı hesabın açılışında sabit olarak belirlenmiş olup takip eden yıllara ilişkin faiz
oranları BANKA tarafından tek taraflı olarak belirlenecektir.
11. Hesap Kapanışı: Hesaptan vade süresince kısmi çekim yapılamaz. Hesaptan vade süresi
içerisinde herhangi bir nedenle para çıkışının olması durumunda Akbank Mevduat Birikim Hesabı
kapatılır ve hesaptaki ana para tutarı vadesiz hesaba aktarılır.
Hesabın MÜŞTERİ tarafından vadesinden önce kapatılması halinde de aynı esaslar geçerli
olacaktır.
12. Yasal merciler tarafından gönderilen ve MÜŞTERİ nin hesapları üzerinde tasarruf yetkisini
kısıtlayan karar ve işlemlerde (haciz ihtiyati haciz, tedbir vd gibi), bu hesabın niteliği gereği
hesaptan kısmi ödeme mümkün olmadığından Akbank Mevduat Birikim Hesabı kapatılarak
hesapta mevcut ana para tutarı faiz ödenmeksizin vadesiz hesaba aktarılır ve yasal ödeme
buradan yapılır.
13. Akbank Mevduat Birikim Hesabının işbu sözleşmede belirtilen nedenler ile kapatılıp hesapta
mevcut ana para bakiyesinin vadesiz mevduat hesabına aktarılması durumunda BANKA
MÜŞTERİ nin BANKA da kayıtlı telefon numarasına SMS göndermek yolu ile MÜŞTERİ’yi
bilgilendirebilecektir. Bunun dışında BANKA’nın başka yöntem ve usullerle bilgilendirme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
14. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamındaki mevduat hesaplarının bağlı bulunduğu şubenin
kapanması veya başka bir şubeye devredilmesi halinde, BANKA’nın hesap bakiyesini hesapların
devrolduğu şubede MÜŞTERİ adına yeni bir numara ile açılacak yeni bir hesapta veya işbu
hesapları teknik zorunluluklar nedeniyle aynı şubede başka bir hesap numarası adı altında takip
etmeye yetkili olduğunu ve bu hallerde işbu sözleşmenin hükümlerinin aynı koşullarda
uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Birikimli Mevduat Hesabı Sözleşmesinin imzalamış olduğum Bireysel Bankacılık hizmetleri
Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Sözleşmeyi okuyup uygun bulmam nedeniyle 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını ve ekli ödeme planını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Ad ve Soyadı :
Müşteri Numarası
Tarih
:
:
Müşteri İmzası :
AKBANK T.A.Ş.
................ ŞUBESİ
AKBANK T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Sicil Numarası: 90418
www.akbank.com
Download

Akbank Mevduat Birikim Hesabı Sözleşmesi