T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
ĠĢ BaĢvuru Talebi
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Tarsus Belediyesi ĠĢ Talep Formu
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Personel Ġhtiyacına
ve Yasal Mevzuata
Bağlı
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü
Ġsim
: Mehmet BULUT
Unvan
: Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1163)
Faks
: 0 324 616 25 19
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: E. Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 616 25 12 (1262)
Faks
: 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Ağaç Kesme ve Budama ĠĢl.
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) ġahsın kendisi
2) Ġmzalı dilekçe
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
7 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Park Bahçeler Müdürlüğü
Ġsim
: Serap KURTÇU
Unvan
: Park Bahçeler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1196)
Faks
: 0 324 616 25 16
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Ali BAGRIK
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1102)
Faks
: 0 324 616 25 16
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Gelir Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
2
Gelir Tahsili ĠĢlemleri
Ölçü ve Ayar ĠĢlemleri
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Tahakkuku ĠĢlemlerde;
1) Sicil Kartı (T.C. Kimlik No. Ortak Sicil, Sicil) veya Mükellefin Adı Soyadı
Diğer ĠĢlemlerde;
1)Mükellefin Evrakı veya Sözlü Beyan
2 dakika
1) T.C. Kimlik No.
2) Terazi Seri No.
3) Terazi Markası
10 dakika
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ġsim
: Ünal KAZAN
Unvan
: Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticisi
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1400)
Faks
: 0 324 616 33 43
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: E. Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Muhasebe Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
2
Tedarikçi Ödemesi
Teminat Mektubu ve
Teminat Ġadesi
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Banka Adı, Hesap Numarası, IBAN Numarası,
2) 2.000,- TL üzerindeki ödemeler için güncel vergi borcu yoktur yazısı,
3) SGK güncel borcu yoktur yazısı (HakediĢ ödemelerinde) ihaleli iĢlerde,
4) T.C. numaralı kimlik fotokopisi.
1 Ay
1) ġirket ise Ģirketi temsile yetkili kiĢilerin imza sirküleri,
2) Dilekçe, Kabul-iade yazısı,
3) SGK borcu yoktur yazısı,
4) Vergi borcu yoktur yazısı,
5) T.C. numaralı kimlik fotokopisi,
6) Teminat mektubu iadelerinde “Her Türlü Sorumluluk Tarafımıza Aittir.” Ġbareli dilekçe.
4 saat
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ġsim
: Fatma KARA
Unvan
: Mali Hizmetler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1167)
Faks
: 0 324 616 33 43
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: E. Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
LOKMAN HEKĠM SAĞLIK KLĠNĠĞĠ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
2
3
VATANDAġA SUNULAN
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
Hasta Muayene ve Tahlil
Hizmeti
1)Nüfus cüzdanı
Sağlık Raporu Düzenleme
1) 1 adet fotoğraf
2)Sağlık rapor kâğıdı
3)Nüfus cüzdanı
Cenaze, Defin Ruhsatı
Düzenleme
1)Ölen kiĢinin kimliği, yoksa vukuatlı nüfus kayıt örneği
(Yabancı uyruklu ise pasaport veya ikamet tezkeresi)
2)VerilmiĢse 112 ölüm raporu
3)Varsa ilaç ve hastalık raporları
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
2 iĢ günü
1 saat
2 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Lokman Hekim Sağlık Kliniği
Ġsim
: Hülya ATĠLA
Unvan
: BaĢtabip
Adres
: Tarsus Belediyesi
el
: 0 324 616 14 11
Faks
: 0 324 616 14 11
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: E. Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
(ġahsen, telefonla veya dilekçe ile)
1) Ad, Soyad
2) Açık adres
3) Ġlaçlama istek Ģekli
1 iĢ günü
1
Ġlaçlama Hizmetleri
(HaĢere, kara sinek, sivri
sinek, fare)
2
Vidanjör Hizmetleri
(ġahsen, telefonla veya dilekçe ile)
1) Ad, Soyad
2) Açık adres
2 iĢ günü
3
Geri DönüĢüm Projesi
(Kağıt, metal, cam, plastik
vb.atıklar)
(ġahsen, telefonla veya dilekçe ile)
1) Açık adres
1 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
Ġsim
: Erdinç SOYAL
Unvan
: Temizlik ĠĢleri Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 11 00
Faks
: 0 324 616 16 36
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Ali BAGRIK
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1102)
Faks
: 0 324 616 25 16
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (Çevre Sağlığı Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1
Ġsteğe bağlı gıda ve su
analizi
1)Özel istek talep dilekçesi
2)Analiz ücreti dekontu
5 iĢ günü
2
Gayrisihhi müesseselerin
iĢyeri açma ve çalıĢtırma
ruhsatı değerlendirilmesi
1)Ġmar Müdürlüğü onayı
2)Zabıta Müdürlüğü onayı
1 iĢ günü
3
VatandaĢtan gelen
Ģikayetlerin
değerlendirilmesi
1)Halk sağlığı ile ilgili Ģikayetler
2)Gıda iĢyerleri ile ilgili Ģikayetler
3)Çevre sağlığı ile ilgili Ģikayetler
1-3 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
Ġsim
: Hülya ATĠLA
Unvan
: Sağlık ĠĢleri Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1204)
Faks
: 0 324 616 25 19
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: E. Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
2
Sıhhi Müesseselerin ĠĢyeri
Açma ve ÇalıĢma
Ruhsatları
Gayrisıhhi Müesseselerin
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma
Ruhsatları
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1) Telli Dosya
2) Kira Kontratı
3) Tapu Fotokopisi
4) Yapı Kullanma Ġzni (Ġmar‟dan “Aslının Aynıdır” tasdikli)
5) Vergi Levhası Fotokopisi
6) ġirket ise Ģirket ana sözleĢmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi
7) Oda Kaydı
8) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9) Yangın Tüpü Faturası ve Seri Numarası
10) Ustalık Belgesi
11) Muvaffakatname (Muhtardan Tasdikli)
1 iĢ günü
1) Telli Dosya
2) Kira Kontratı
3) Tapu Fotokopisi
4) Yapı Kullanma Ġzni (Ġmar‟dan “Aslının Aynıdır” tasdikli)
5) Vergi Levhası Fotokopisi
6) ġirket ise Ģirket ana sözleĢmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi
7) Oda Kaydı
8) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9) Ġtfaiye Raporu ve Yangın Tüpü Faturası
10) Ustalık Belgesi
11) Muvaffakatname (Muhtardan Tasdikli)
12) Vaziyet Planı
13) ĠĢ Akım ġeması
14) Ekspertiz veya Kapasite Raporu
5 iĢ günü
Umuma Açık ĠĢyerleri
1) Telli Dosya
2) Kira Kontratı
3) Tapu Fotokopisi
4) Yapı Kullanma Ġzni (Ġmar‟dan “Aslının Aynıdır” tasdikli)
5) Vergi Levhası Fotokopisi
6) ġirket ise Ģirket ana sözleĢmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi
7) Oda Kaydı
8) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9) Ġtfaiye Raporu ve Yangın Tüpü Faturası
10) Muvaffakatname (Muhtardan Tasdikli)
11) Sağlık Raporu
12) Emniyet GörüĢü
1 iĢ günü
4
Mesul Müdürlük Belgeleri
1) Dilekçe
2) Mesul Müdürlük Tayini
3) ĠĢyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi
4) Vergi Levhası Fotokopisi
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 iĢ günü
5
Tatil Günleri ÇalıĢma
Ruhsatları
1) Dilekçe
2) Ruhsat Fotokopisi
1 iĢ günü
6
Canlı Müzik Yayını Ġzin
Belgesi
1) Dilekçe
2) Ruhsat Fotokopisi
3) Ölçüm Kontrol Durumu
1 iĢ günü
3
.
7
8
9
Sabit Arabalar Ġçin Ġzin
Belgesi
1) Telli Dosya
2) Dilekçe
3) 3 Adet Fotoğraf
4) Konut Bildirim Formu
5) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6) Taahhütname
1 iĢ günü
Semt Pazarı Ġzin Belgesi
1) Telli Dosya
2) Dilekçe
3) 3 Adet Fotoğraf
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5) Taahhütname
6) Makbuz
7) Konut Bildirim Formu
1 iĢ günü
Ekmek SatıĢ Ruhsatı
1) Dilekçe
2) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Fotokopisi
3) Oda Kaydı
4) Vergi Levhası Fotokopisi
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6) Taahhütname
1 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Zabıta Müdürlüğü
Ġsim
: M. Ramazan GÖZENER
Unvan
: Zabıta Müdürü
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1320)
Faks
: 0 324 616 35 36
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: ġevket CAN
Unvan
: Belediye BaĢkanı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1101)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (Nikah Memurluğu) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Nikah Hizmeti
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Taraflara ait 5‟er adet ön cepheden çekilmiĢ, son 6 aya ait vesikalık resim
2) Taraflara ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
7 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Evlendirme Memurluğu
Ġsim
: Adem ÇOCALAK
Unvan
: Evlendirme Memuru
Adres
: Evlendirme Memurluğu
Tel
: 0 324 624 33 43
Faks
: 0 324 624 33 43
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Ġsim
: Derya DAL
Unvan
: Yazı ĠĢleri Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1166)
Faks
: 0 324 616 25 19
E- posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Meslek Edindirme Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(KURS SÜRESĠ)
1
Bilgisayar ĠĢletmenliği
Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Ay
2
Bilgisayarlı Muhasebe
Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 Ay
3
Ġngilizce Kursu
(1.Kademe )
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Ay
4
Resim Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 Ay
5
Seramik Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 Ay
6
Konfeksiyon Makineleri
Kullanımı Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 Ay
7
Saz (Bağlama) Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Ay
8
AUTOCAD Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Ay
9
Mantar YetiĢtiriciliği Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 Ay
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 Ay
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 Ay
10 Kurdele NakıĢı Kursu
11
Hazır Malzemelerle NakıĢ
Kursu
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Meslek Edindirme Merkezi
Ġsim
: Mustafa EKER
Unvan
: Meslek Edindirme Merkezi Sorumlusu
Adres
: ġehitishak Mah. 3310 Sk. No: 1
Tel
: 0 324 627 00 23
Faks
: 0 324 627 31 81
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
YGS-LYS Hazırlık Kursu
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Veli Onayı
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(KURS SÜRESĠ)
9 Ay
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi
Ġsim
: Ġhsan ÇÖMEZ
Unvan
: Merkez Sorumlu Müdürü
Adres
: Bağlar Mah. Mavi Bulvar No: 76
Tel
: 0 324 627 15 00
Faks
: 0 324 627 15 00
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Etem ÇalıĢkan Okuma Salonu) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Salona Üyelik BaĢvurusu
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
2) Kart ücretinin yatırıldığına dair makbuz (Belediye Mali Hiz. Md. Gelir Yön. „ne bir defaya mahsus yatırılacak)
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Etem ÇalıĢkan Okuma Salonu
Ġsim
: Fevziye KARCI
Unvan
: Okuma Salonu Personeli
Adres
: Atatürk Bulvarı Sunay Atilla Üstgeçidi Altı
Tel
: 0 324 613 18 28
Faks
: 0 324 613 18 28
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Mehmet Bal Sergi Salonu) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Salon Kullanım BaĢvurusu
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Dilekçe
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Program dahilinde
salonun uygunluğuna
göre ayarlanır.
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Mehmet Bal Sergi Salonu
Ġsim
: Nazlı GÜVEN
Unvan
: Sergi Salonu Personeli
Adres
: Atatürk Bulvarı Sunay Atilla Üstgeçidi Altı
Tel
: 0 324 624 26 22
Faks
: 0 324 613 18 28
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Mehmet Bal Sergi Salonu
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 624 25 12
Faks
: 0 324 613 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Kadın ve Çocuk Sığınma Evi) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Sığınma BaĢvurusu
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) BaĢvuru Dilekçesi
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Hemen
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi
Ġsim
: Gül ATLI
Unvan
: Kadın ve Çocuk Sığınma Evi Yrd. Per.
Adres
: ReĢadiye Mah. Ali MenteĢoğlu Cad. No:4
Tel
: 0 324 614 72 22
Faks
: 0 324 616 26 22
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Engelliler Meslek Edindirme Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Eğitim BaĢvurusu
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Rehberlik AraĢtırma Merkezi‟nin verdiği Engelli Raporu
2) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
7 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Engelliler Meslek Edindirme Merkezi
Ġsim
: Mustafa EKER
Unvan
: Engelliler Meslek Edindirme Merkez Sorumlusu
Adres
: ġehit Ġshak Mah. 3310 Sk. No: 1
Tel
: 0 324 627 00 23
Faks
: 0 324 627 31 81
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Kent Konseyi) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
El Emeği Göz Nuru SatıĢ
Standı BaĢvurusu
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Fakirlik Belgesi (Muhtardan)
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
7 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Kent Konseyi
Ġsim
: AyĢegül ÖZ
Unvan
: Güner Baykal Toplantı Salonu Sorumlusu
Adres
: Atatürk Bulvarı Asutay ĠĢ Merkezi
Tel
: 0 324 614 62 61
Faks
: 0 324 624 22 42
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Turizm DanıĢma Bürosu) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Rehberlik, Tercümanlık
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) ġahsi BaĢvuru
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Hemen
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Turizm DanıĢma Bürosu
Ġsim
: Yeliz UZABACI
Unvan
: Turist Rehberi
Adres
: Turizm DanıĢma Bürosu (Antik Yol GiriĢi)
Tel
: 0 324 622 25 36
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Tarsus Belediyesi ġehir Tiyatrosu) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
2
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(KURS SÜRESĠ)
Tiyatro Kursu (Çocuk)
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8 Ay
Tiyatro Kursu (YetiĢkin)
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8 Ay
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: ġehir Tiyatrosu
Ġsim
: Doğan Özgür KAHRAMAN
Unvan
: Belediye ġehir Tiyatrosu Sorumlusu
Adres
: Atatürk Parkı
Tel
: 0 532 421 73 09
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (YaĢam Boyu Eğitim ve Spor Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(KURS SÜRESĠ)
1
Resim Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
368 saat
2
Bağlama Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
232 saat
3
Gitar Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
232 saat
4
Bilgisayar Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
160 saat
5
Model Uçak Kursu
1)
2)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
120 saat
6
Spor Merkezi
1)
2)
3)
4)
BaĢvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Sağlık Raporu
1 adet Vesikalık Fotoğraf
Ġsteğe Bağlı
7
Bilim Merkezi
1)
BaĢvuru Dilekçesi
Hemen
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Meslek Edindirme Merkezi
Ġsim
: Latif KARA
Unvan
: YaĢam Boyu Eğitim ve Spor Merkezi Sorumlusu
Adres
: Fevzi Çakmak Mah. Eski Ġtfaiye Binası
Tel
: 0 324 614 24 42
Faks
: 0 324 613 12 11
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Tarsus Kent ArĢivi) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Tarsus Kent ArĢivi‟nin
VatandaĢın Hizmetine
Sunulması
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) ġahsi BaĢvuru
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(KURS SÜRESĠ)
Hemen
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Tarsus Kent ArĢivi
Ġsim
: Ziya ERENBĠLGE
Unvan
: Tarsus Kent ArĢivi Sorumlusu
Adres
: ReĢadiye Mah. Ali MenteĢoğlu Cad. No:4
Tel
: 0 324 613 01 71
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Ġsim
: Halit BOZ
Unvan
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1240)
Faks
: 0 324 616 26 43
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1
Yol Açma
1) Dilekçe
5 ay
2
Yol Bakım ve Onarımı
1) Dilekçe
10 iĢ günü
3
Asfalt Yapımı
1) Dilekçe
5 ay
4
Asfalt Bakım ve Onarımı
1) Dilekçe
10 iĢ günü
5
Beton ve Parke Kaldırım
Yapımı
1) Dilekçe
3 ay
6
Beton, Parke Kaldırım Bakım
1) Dilekçe
ve Onarımı
10 iĢ günü
7
Kaldırım Aydınlatma ve
Arızaları
1) Dilekçe
2) Telefon ile BaĢvuru
2 iĢ günü
8
Trafik Sinyalizasyon Sistemi 1) Dilekçe
Yapım, Bakım ve Onarımı
2) Telefon ile BaĢvuru
15 iĢ günü
9
Elektrik ve Su Hattı
Çekmek için Yol Tahrip Ġzin 1) Dilekçe
Belgesi
1 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Fen ĠĢleri Müdürlüğü
Ġsim
: Mustafa SOLAK
Unvan
: Fen ĠĢleri Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1102)
Faks
: 0 324 616 25 16
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Ali BAGRIK
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1102)
Faks
: 0 324 616 25 16
E-Posta
: [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Müstakil Binalarda:
1) Dilekçe
2) Tapu
3) Yapı Ruhsatı (Subasman vizesi yapılmıĢ durumda)
4) SGK Müdürlüğünden Binaya ait ĠliĢiksizlik Belgesi
5) Belediye‟den Numarataj Yazısı
6) Belediye Doktorundan Sağlık Yönünden Uygundur Onayı
7) Onaylı Mimari Proje
8) Belediye Mali Hiz. Müd. Gelir Yön.‟nden alınma Emlak, Ġlan Reklam, ĠĢgaliye, Harcamalara Katkı Payı, Çevre
Tem. Vergisi, Ġskan Rapor KeĢif Ücreti ve Yapı Kul. Ġzin Belgesi Harçları
9) Belediye Su ve Kan. ĠĢl. Müd.‟den alınma ĠliĢiksizlik Belgesi
10) Kızılmurat V.D. Müd.‟den alınma 2. No‟lu Harç ĠliĢiği Belgesi
2 iĢ günü
1
Yapı Kullanım Ġzin Belgesi
2
Subasman Vizesi
1) Kot Krokili Vaziyet Durumu
2) Harç Makbuzu
2 iĢ günü
Yüklenici ĠĢ Bitirme
Belgesi
1) Tapu
2) Yapı Ruhsatı
3) Genel Ġskan Raporu
4) Harç Makbuzu
2 iĢ günü
3
4
1) Tapu
Asgari Mesafe Tespit
2) Yapı Ruhsatı
Tutanağı (Akaryakıt ve LPG 3) Aplikasyon Krokisi
Ġstasyonları için)
4) Yerinde Ölçüm
1 iĢ günü
Yol GeçiĢ Ġzin Belgesi
Düzenlenmesi
1) Tapu
2) Vaziyet Durumu
3) Aplikasyon Krokisi
4) Karayolları Gen. Müd.‟den Onay Yazısı
15 iĢ günü
6
Bahçe Duvarı Ġzin Belgesi
Düzenlenmesi
1) Tapu
2) Yapı Ruhsatı
3) Kadastro Müd.‟den Alınma Arsaya Ait Onaylı Ebatlı Kroki
4) Harç Makbuzu
1 iĢ günü
7
Tamir ve Tadilat Ġzin Belgesi 1)
. Tapu
8
Yapı Kullanma Ġzin Belgesi
Aslının Aynıdır Onayı
1) Dilekçe
2) Tapu
3) Kimlik Fotokopisi
Yanan- Yıkılan Bina için
Rapor Düzenlenmesi
1) Dilekçe
2) Tapu
3) Kimlik Fotokopisi
4) Teknik Rapor
Kaçak ĠnĢaat Kontrolü
1) ġikayet Dilekçesi
2) Telefonla ġikayet
3) Rutin Kontroller
5
9
10
2 iĢ günü
Hemen
1 saat
Mahkeme sonucuna
göre değiĢmektedir.
11
1) Ġskan Dilekçesi
2) Tapu
3) Yapı Ruhsatı (Subasman Vizesi yapılmıĢ durumda)
4) SGK Müdürlüğünden Binaya ait ĠliĢiksizlik Belgesi
5) Belediye‟ den Numarataj Yazısı
Apartmanlarda Genel Ġskan 6) Belediye Doktorundan Sağlık Yönünden Uygundur Onayı
Raporu Düzenlenmesi
7) Onaylı Mimari Proje
8) Telefon Ankastre Vizesi
9) Sığınak Raporu (Projede Sığınak varsa)
10) Asansör Ruhsatı (Projede Asansör varsa)
11) Sıhhi Tesisat Raporu
12) Fenni Mesul Taahhütnamesi
13) Yapı Denetim Raporu
14) Yapı Denetim Firmalarınca Kontrolü Yapılan Binalarda ĠĢ Bitirme Belgesi
15 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Ġsim
: Hakan KARAOĞLU
Unvan
: Ġmar ve ġehircilik Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1214)
Faks
: 0 324 616 37 33
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Elif Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Yeni Yapı Ruhsatı
(Yapı Denetimi Kapsamı
DıĢında)
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Dilekçe
2) Güncel Tapu Fotokopisi
3) Arsa hisseli ise maliklerin muvaffakatnameleri
4) ĠnĢaat yüklenici firma tarafından yapılacak ise sözleĢme fotokopisi
5) Ġmar çapı fotokopisi (Son 1 yıl içerisinde alınmıĢ veya güncellenmiĢ)
6) Jeoloji Müh. Odası‟ ndan onaylı Zemin Etüt Raporu
7) Plankote (Arsa Eğimli ise)
8) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi
9) Koordinatlı Vaziyet Planı
10) Numarataj Yazısı
11) 5 Takım Mimari Proje
12) 5 Takım Betonarme-Statik Proje
13) 5 Takım Elektrik-Zayıf Akım Projesi
14) 5 Takım Sıhhi Tesisat-Isı Yalıtım-Yangın Tesisat ve Asansör Projesi
15) Mimarın Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
16) ĠnĢaat Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
17) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
18) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
19) Harita Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
20) Harç ve Ücretler
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
30 iĢ günü
2
Yeni Yapı Ruhsatı
(Yapı Denetimi
Kapsamında)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Yapıya iliĢkin Bilgi Formu
Proje Kontrol Formu
Yapı Denetim Ġzin Belgesi
Yapı Denetim Taahhütnamesi
Yapı Denetim Hizmet SözleĢmesi
Denetçi Belgesi (Mimar) Fotokopisi
Denetçi Belgesi (ĠnĢaat Mühendisi) Fotokopisi
Denetçi Belgesi (Elektrik Mühendisi) Fotokopisi
Denetçi Belgesi (Makine Mühendisi) Fotokopisi
Denetçi ve Kontrol Elemanlarına ait Adres Bilgileri
Uygulama Denetçi Mimar veya Mühendislere ait Denetçi Belgesi
Uygulama Denetçi Mimar veya Mühendislere ait Adres Bilgileri
ġantiye ġefliği Oda Kayıt Belgesi
ġantiye ġefliği SözleĢmesi
ġantiye ġefliği Adres Bilgisi
Kat KarĢılığı SözleĢme veya ĠnĢaat Yapım SözleĢmesi ile varsa Vekaletname
Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi
Müteahhit Ticaret Odası Sicil Kaydı
Müteahhit ile Yapı Denetim Firması Arasında Yapılan SözleĢme
Hafriyat Taahhütnamesi
Yapı Denetim KuruluĢu Tarafından OnaylanmıĢ Projeler
Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Yatırıldığına Dair Dekont (Aslı)
Proje Müelliflerine ait proje Müellifi Taahhütnameleri
30 iĢ günü
3
4
Tadilat Ruhsatı
1) Dilekçe
2) Güncel Tapu Kütüğü Kaydı
3) Arsa üzerine Kat Ġrtifakı tesis edilmiĢ ise maliklerin muvaffakatnameleri
4) Ġlk Yapı Ruhsat Fotokopisi
5) Ġmar Çapı Vizesi
6) Numarataj Yazısı
7) 5 Takım Mimari Proje
8) 5 Takım Betonarme-Statik Proje
9) 5 Takım Elektrik-Zayıf Akım Projesi
10) 5 Takım Sıhhi Tesisat- Isı Yalıtım-Asansör Projesi
11) Mimarın Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
12) ĠnĢaat Mühendisinin onaylı Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
13) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
14) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
15) Harç ve Ücretler
30 iĢ günü
Ruhsat Yenilemesi
1) Dilekçe
2) Güncel Tapu Kütüğü Kaydı
3) Arsa üzerine Kat Ġrtifakı tesis edilmiĢ ise maliklerin muvaffakatnameleri
4) Ġlk Yapı Ruhsat fotokopisi
5) Subasman vizesi
6) Ġmar çapı vizesi
7) Numarataj Yazısı
8) Mimarın oda onaylı Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
9) ĠnĢaat Mühendisinin onaylı Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
10) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
11) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
12) Harç ve Ücretler
30 iĢ günü
5
Yeniden Ruhsat
Düzenlenmesi
(Ruhsat Süresi GeçmiĢ
olanlar için)-Yapı denetimi
kapsamındakiler yeni yapı
ruhsatındaki gibidir.
1) Dilekçe
2) Tapu Fotokopisi
3) Ġmar Çapı Vizesi
4) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi
5) Koordinatlı Vaziyet Planı
6) Numarataj Yazısı
7) Yeterli sayıda Mimari Proje (Eksik olan var ise)
8) Yeterli sayıda Betonarme-Statik Proje (Eksik olan var ise)
9) Yeterli sayıda Elektrik-Zayıf Akım Projesi (Eksik olan var ise)
10) Yeterli sayıda Sıhhi tesisat-Isı Yalıtım- Yangın tesisat-Asansör Projesi (Eksik olan var ise)
11) Mimarın Fenni Mesul Taahhütnamesi
12) ĠnĢaat Mühendisinin Fenni Mesul Taahhütnamesi
13) Elektrik Mühendisinin Fenni Mesul Taahhütnamesi
14) Makine Mühendisinin Fenni Mesul Taahhütnamesi
6
Yapı Ruhsatından
Suret verilmesi
1) Talepte bulunan kiĢinin Ģahsi baĢvurusu
7
1) Dilekçe
Kat Ġrtifakı Tesis Edilmesi için 2) Tapu Fotokopisi
Tapu Müd.‟ne verilecek
3) Yapı Ruhsat Fotokopisi
Mimari Projenin Aslının
4) ĠnĢaat bütün kat planlarını gösterir mimari proje
Aynıdır Onayı
5) Belediyece onaylanmıĢ mimari proje
6) Harç Makbuzu
8
Müteahhitlik Kaydı
Onaylı
1) Dilekçe
2) Kimlik Fotokopisi
3) Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
4) Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
5) Ġmza Sirküleri
6) Adres Beyannamesi
7) 2 Adet Fotoğraf
30 iĢ günü
5 dakika
7 iĢ günü
1 saat
9
Serbest Mühendislik/
Mimarlık Kaydı
1) Dilekçe
2) Kimlik Fotokopisi
3) Diploma Fotokopisi
4) Büro Tescil Belgesi
5) Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
6) Ġmza Sirküleri
7) Adres Beyannamesi
8) 2 Adet Fotoğraf
1) Dilekçe
2) Güncel Tapu Fotokopisi
3) Arsa hisseli ise maliklerin muvaffakatnameleri
4) ĠnĢaat yüklenici firma tarafından yapılacak ise sözleĢme fotokopisi
5) Ġmar çapı fotokopisi (Son 1 yıl içerisinde alınmıĢ veya güncellenmiĢ)
6) Jeoloji Müh. Odası‟ ndan onaylı Zemin Etüt Raporu
7) Plankote (Arsa Eğimli ise)
8) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi
9) Koordinatlı Vaziyet Planı
Köy yerleĢik alanı içinde
10) Numarataj Yazısı
10 konut, tarımsal ve hayvansal 11) 5 Takım Mimari Proje
amaçlı yapılar için proje onayı 12) 5 Takım Betonarme-Statik Proje
13) 5 Takım Elektrik-Zayıf Akım Projesi
14) 5 Takım Sıhhi Tesisat-Isı Yalıtım-Yangın Tesisat ve Asansör Projesi
15) Mimarın Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
16) ĠnĢaat Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
17) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
18) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
19) Harita Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi
20) Harç ve Ücretler
21)Kurum kuruluĢ görüĢ yazıları
1 saat
30 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Ġsim
: Hakan KARAOĞLU
Unvan
: Ġmar ve ġehircilik Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1214)
Faks
: 0 324 616 37 33
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Elif Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (Ġmar Planları ve Programları Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Ġmar Planı Tadilatı Yapımı
2
Numarataj
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1) BaĢvuru tarihinden itibaren en fazla üç ay önce alınmıĢ tapu tescil belgesi veya yerine geçecek belge
2) Bu belgede adı geçen maliklerin, eğer kendileri baĢvurmuyorsa, noterden onaylı muvafakat veya vekâletnameleri
3) Arsa Kooperatife ait ise ana sözleĢme ve üye sayısı
4) Plan açıklama raporu
ĠĢlem kontrolü 1 hafta,
5) Teklif planlar ( 5 Takım ) güncellenmiĢ halihazır haritalar üzerine çizilerek getirilecektir. ( Bir adet de sayısal ortamda
iĢleyiĢ Ģekli aylık
CD olarak teslim edilecektir.)
meclis
6) Kadastral Durum - Halihazır Durum - Mevcut Durum ve Öneri Plan Durumu gösterir folye
toplantısı ve imar
7) Onaylı nazım imar planı paftası
komisyon raporu
8) (A) Grubu Müellif yeterlilik belgesi
9) Plan değiĢiklikleri için bir önceki plan Müellifinin gerekçeli uygun görüĢü eklenir
10)Ġlgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri
1) Dilekçe
2) Tapu Fotokopisi
15 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Ġsim
: Hakan KARAOĞLU
Unvan
: Ġmar ve ġehircilik Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1214)
Faks
: 0 324 616 37 33
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Elif Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Yapı Denetim (Proje
Kontrol)
1) Ruhsat Eki Betonarme Projeleri Kontrol
Yapı Denetim
1) ĠĢyeri Teslim Tutanağı
2) Subasman Koordinat Bilgileri
3) Dökülen Her Betonun Laboratuvar Sonuçları
4) Kullanılan Çeliğin Laboratuvar Sonuçları
5) Kalıp ve Donatı Ġmalatı Kontrol Tutanağı
6) Temel Topraklaması Kontrol Tutanağı
3
Yanan- Yıkılan Yapı Formu
1) Dilekçe
2) Tapu Fotokopisi
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 iĢ günü
4
Tehlike Arz Eden Yapı
Kontrolü
1) Dilekçe
2) Tapu Fotokopisi
7 iĢ günü
1
2
7 iĢ günü
SözleĢme Süresi
Ġçerisinde.
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Ġsim
: Hakan KARAOĞLU
Unvan
: Ġmar ve ġehircilik Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1214)
Faks
: 0 324 616 37 33
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Elif Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1) Dilekçe
2) Tapu
3) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi
4) Plan Kote Haritası (Eğimli Arazilerde)
5) Jeolojik Etüt Raporu (3 ve daha yüksek katlı yapılarda, sanayi alanlarında)
6) Muvaffakatname ve Vekaletname (Hisseli parsellerde ve müteahhitlerden)
7) Harç Makbuzu
8) TEĠAġ Müd. Yazısı (Parsel üzerinde E.N.H.var ise)
9) DSĠ Müd.yazısı (Havza sınırında kalıyor ise)
10) Tarım Ġl Müd.yazısı(Tarımsal amaçlı yapı yapılacak ise)
11) Ġl Çevre ve Orman Müd. Yazısı (Ġmar planı dıĢı mücavir alan içinde ise)
12) Ġlgili kurum kuruluĢ görüĢ yazıları
5 iĢ günü
1
Ġmar Çapı
2
Yazılı Ġmar Durumu
1) Dilekçe
2) Tapu
1 iĢ günü
3
Sözlü Ġmar Durumu
1) Tapu
5 dakika
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Ġsim
: Hakan KARAOĞLU
Unvan
: Ġmar ve ġehircilik Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1214)
Faks
: 0 324 616 37 33
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Elif Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (Plan Uygulama ve KamulaĢtırma Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
HĠZMETĠN ADI
NO
1
Hali Hazır Harita Yapımı
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Belediye BaĢkanlığı‟na hitaben yazılmıĢ dilekçe
2) Ġlgili taĢınmazın tapusu
2
1) Belediye BaĢkanlığı‟na hitaben yazılmıĢ dilekçe
Ġfraz-Tevhit-Yola Terk-Ġhdas 2) Ġlgili taĢınmazın tapusu
3) Serbest harita mühendisi tarafından hazırlanan ifraz, tevhit, yola terk, ihdas haritası
3
Arsa SatıĢı
4
5
KamulaĢtırma
Ġmar Plan Uygulaması
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Yapılacak halihazır
haritaların alanına
göre süre
değiĢmektedir.
1 ha alan için yaklaĢık
1 ay.
15 iĢ günü
1) Belediye BaĢkanlığı‟na hitaben yazılmıĢ dilekçe
2) Ġlgili taĢınmazın tapusu
30 iĢ günü
1) Belediye BaĢkanlığı‟na hitaben yazılmıĢ dilekçe
2) Ġlgili taĢınmazın tapusu
30 iĢ günü (UzlaĢma
sağlanamazsa süre
uzayabilir.)
1) Belediye BaĢkanlığı‟na hitaben yazılmıĢ dilekçe
2) Ġlgili taĢınmazın tapusu
2 Aylık süre encümen
alınana kadar geçen
süre ve alınan
encümen kararının
BüyükĢehir
Belediyesinden
onaylandıktan sonra
2 aylık geçen süre
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Ġsim
: Hakan KARAOĞLU
Unvan
: Ġmar ve ġehircilik Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1214)
Faks
: 0 324 616 37 33
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı
Ġsim
: Elif Seda SAĞLAM
Unvan
: Belediye BaĢkan Yardımcısı
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1262)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB YÖNETĠCĠLĠĞĠ) HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
HĠZMETĠN ADI
NO
1
Basit Onarım Ön Ġzin
Belgesi
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1) Yapı Sahibinin Dilekçesi
2) Tapu
3) Ruhsat
4) Alana ve Yapıya Ait Fotoğraflar
5) Müellif Mimarın Ġmzalı Raporu
6) Eğer Yapı 2. Grupta değilse “Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” Kararı
2 iĢ günü
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: KUDEB Yöneticiliği
Ġsim
: Fevziye KÖKDĠL
Unvan
: KUDEB Yöneticisi
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 33 99
Faks
: 0 324 616 33 99
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Ġsim
: Hakan KARAOĞLU
Unvan
: Ġmar ve ġehircilik Müdür V.
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1214)
Faks
: 0 324 616 37 33
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1
Belediye BaĢkanından
Randevu Talebi
ġahsen ve telefonla baĢvuru
2
Ramazan Ayı Yardımı
Muhtarlıklardan alınan liste
3
LYS Öğrencilerinin
Ödüllendirilmesi
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Haftalık ve aylık
programlar
doğrultusunda
tamamlanır.
30 iĢ günü
15 iĢ günü
Sınav sonuç belgesi
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Özel Kalem Müdürlüğü
Ġsim
: Merve SAYGI
Unvan
: BaĢkanlık Sekreteri
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1101)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Özel Kalem Müdürlüğü
Ġsim
: Ġbrahim GÜRSOY
Unvan
: Özel Kalem Sorumlusu
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1205)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
T.C.
TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA VATANDAġA SUNULAN
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Cenaze nakli (ġehir Ġçi)
2
Taziye Çadırı Takımı
(Masa, Sandalye,
Semaver, Soba)
3
VatandaĢ Bilgilendirme
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Hemen
En geç 1 gün
Herzaman
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri: Halkla ĠliĢkiler Müd.(Beyaz Ev)
Ġsim
: Mustafa ERPOLAT
Unvan
: Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1224)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri: Basın Yay. ve Halkla ĠliĢ. Müd.
Ġsim
: Mustafa ATEġOĞLU
Unvan
: Basın Yay. ve Halkla ĠliĢ. Müdürü
Adres
: Tarsus Belediyesi
Tel
: 0 324 616 25 12 (1217)
Faks
: 0 324 616 35 25
E-Posta : [email protected]
Download

T.C. Tarsus Belediyesi Kamu Hizmet Standartları