ESENYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
……… mah. ……….caddesi……sokak …….numaralı ……/ĠSTANBUL adresinde
bulunan ……. Ada ……. Parseldeki yerimize tevhiden imar durumu almak istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.
AD-SOYAD
ĠMZA
ĠMAR DURUM ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR
1) Tapu aslı ve fotokopisi
2) Röperli kroki aslı ve fotokopisi (6 ayı geçmemeli)
3) Tapu kaydı aslı ve fotokopisi(6 ay süresi geçmiĢ tapular için geçerlidir.)
4) Vekâlet aslı ve fotokopisi
5) Dilekçe
Download

Tevhiden Durum