ERDEK BELEDĠYE BAġKANLIĞI’NA
…./…./201…
İlçemiz Erdek …………………. Mahallesinde ikamet etmekteyim. İlçemizde
mevcut ısınma sisteminin katı yakıt olması, kullanılan bu yakıtların yüksek maliyette
ve kalorifer bacalarından çıkan dumanların hava kirliliğine sebebiyet vermesi, soba
kullanımın zorlukları ile kömür yakılmasından kaynaklı karbon monoksit gazından
meydana gelen zehirlenmelerinin de önüne geçilmesi için, ilçemizde doğalgaz ihtiyacı
hat seviyeye ulaşmış durumdadır.
Bu sebeplerden dolayı yaşam koşullarımızın iyileştirilmesi adına İlçemize
Doğalgazın getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını arz ederim.
Adı- Soyadı
T.C. No:
Ġmza
Adres:
Tel:
Download

Dilekçe Örneği