ESENYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
……… mah. ……….caddesi……sokak …….numaralı ……/ĠSTANBUL adresinde
bulunan ……. Ada ……. Parseldeki yerimize yapı ruhsatı almak istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.
AD-SOYAD
ĠMZA
RUHSAT ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Tapu kaydı
3) Müteahhit bilgisi
4) Tapu
5) Vekâlet
6) Röperli
7) Ġstikamet
8) Kot kesit
9) TUS(harita)
10) Sorumluluk beyanı
11) Zemin etüd
12) Ġski onayı
13) Müteahhit arsa sahibi yerleĢim belgesi(ikametgah)
14) Kat karĢılığı sözleĢme
15) Müteahhidin Faaliyet belgesi
16) Müteahhidin Vergi kaydı
17) Arsa rayiç belgesi
18) ġantiye Ģefi sözleĢmesi
19) ġantiye Ģefi diploması
20) Trafo belgesi
21) Hafriyat sözleĢmesi
22) Ġskân taahhütnamesi
23) Yapı denetim dekontu
24) Damga vergisi
25) YĠBF belgesi
26) Yapı denetim kontrol formu
27) Arsa fotoğrafları
28) Üç boyutlu resim
Download

Yapı Ruhsat