TANITIM BĠLGĠLERĠ
Doğru zamanda doğru yerde POZİTİF düşünceyle
HAKKIMIZDA
Bordo araĢtırma iĢ ortaklarına yeni ve farklı bir bakıĢ acısı getirmek amacı ile araĢtırma ve finansal
sektörde on beĢ yılı aĢan tecrübeli giriĢimciler tarafından kurulmuĢtur.
Bordo araĢtırma, Ġstanbul Merkez ve talep edilen diğer Bölgelerde de projeler hazırlayan ve organize
eden bir kuruluĢtur.
Bordo araĢtırma proje çalıĢması talep eden kurum ve kuruluĢların imajlarını yükselten bir anlayıĢ ve
temsil etme özelliklerine sahip olup, araĢtırmanın ilkelerine bağlı niteliklerle donanımlı seçkin bir
topluluktur.
Bordo araĢtırma, proje çalıĢması talep eden firmaların bulgularından hiçbir Ģekilde yararlanmaz ve
baĢka kiĢi yada kuruluĢların yararlanmasına izin vermez.
Bordo araĢtırma, bilgi derleme ve tanıtım aktiviteleri sürecinde bilimsel ilkelere bağlı sürekli denetim
mekanizmaları ile çalıĢmalarının sağlıklılığına ve zamanlamasına önem verir.
Bordo araĢtırma, yapılan çalıĢmaların gizlilik ilkesine sonuna kadar bağlı kalır.
Bordo araĢtırma iĢinin ehli tarafsız,bilimsel,esnek,hizmet odaklı olarak tasarlanmıĢtır. Hızlı geliĢime
acık bir anlayıĢla müĢterileri ile aksiyona yönelik bilgi paylaĢmayı hedeflemektedir. Bordo ekibi
olarak yüksek enerjimiz dinamik yapımız yenilikçi bakıĢ acımız,sektörü bilen deneyimli çalıĢanlarımız
ile size yardımcı olmaya hazırız.
Misyonumuz :
AraĢtırma danıĢmanlık organizasyon ve saha veri toplama alanlarında müĢterilerimizin
geçerli güvenilir bilgi ve veri ihtiyaçlarını karĢılayarak tarafsız ve objektif bir gözle
çözüm ortağı anlayıĢıyla geleceği birlikte Ģekillendirmek
Vizyonumuz :
Temel ilkeler doğrultusunda kaliteden ve güvenden ödün vermeden müĢterilerimizin
varmak istedikleri hedeflerine ulaĢmak için gerekli olan en doğru bilgiyi sunmak
BORDO ARAŞTIRMA;Pozitif yaşamın ve geleceğin paylaşılmasına, IŞIK TUTAR.
DEĞERLERĠMĠZ
Liderlik :
Yaptığımız her iĢte mükemmelliği yakalamaya çalıĢır.
Dürüstlük : MüĢterilerimiz ile dürüst samimi ve sadık iliĢkiler kurar.
GiriĢimcilik : Pozitif düĢünen ve tutkulu insanlar ile çalıĢıp onları yaratıcı olmaya
yönlendirir.
Güvenirlik : MüĢterilerimiz ve çalıĢma arkadaĢlarımıza karĢı sorumlu davranır, taahut
edilen her projeyi zamanında yerine getirmeye çalıĢır.
HĠZMETLERĠMĠZ
• Piyasa Ve Pazar AraĢtırması
• Siyasi AraĢtırmalar
• Sosyal AraĢtırmalar
• Otomotiv
• Marka OluĢturma
• ĠletiĢim DanıĢmanlığı
• Finans / Sigorta / Bankacılık
Piyasa Ve Pazar AraĢtırması
•Tüketici AraĢtırmaları
•MüĢteri Memnuniyeti Ölçüm AraĢtırmaları
•Kurumsal Ġtibar AraĢtırmaları
•Pazar Payı Ölçümü
•Sektör Analizleri
•Gölge MüĢteri AraĢtırmaları
•Ġmaj AraĢtırmaları
•Ürün ya da Marka Testleri
•Medya AraĢtırmaları
•Satınalma DavranıĢları AraĢtırmaları
•MüĢteri Profili AraĢtırması
•Medikal AraĢtırmalar
•Kullanım AlıĢkanlıkları AraĢtırmaları
•Dağıtım Kanalı Etkinliği Ölçüm AraĢtırmaları
•Yatırım Öncesi Pazar AraĢtırmaları
•Omnibus AraĢtırmaları
•Merchandising AraĢtırmaları
•Census Alan Tarama AraĢtırmaları
•Market Sayım AraĢtırmaları
Siyasi AraĢtırmalar
•Milletvekili Aday Tespit AraĢtırmaları
•Yerel Yönetim Hizmetleri Ölçümü AraĢtırmaları
•Aday AraĢtırmaları
•Belediye Ġmaj Ve Beklentiler AraĢtırmaları
•Seçmen Psikolojisi Ölçümü AraĢtırmaları
•Siyasal Ġtibar AraĢtırmaları
•Siyasi Kamuoyu ve Seçim AraĢtırmaları
•Seçmen DavranıĢları Ölçümü AraĢtırmaları
•Sosyopolitik DeğiĢim AraĢtırmaları
•Lider Popülaritesi Ölçümü AraĢtırmaları
•Seçim Kampanyaları AraĢtırmaları
•Gündem AraĢtırmaları
Sosyal AraĢtırmalar
•Sosyal Doku AraĢtırmaları
•Sosyal Değerler AraĢtırmaları
•Sosyokültürel DeğiĢim AraĢtırmaları
•Toplumsal Eğilimler AraĢtırmaları
•Göç ve YerleĢim AraĢtırmaları
•Sosyal DeğiĢim AraĢtırmaları
•Sosyal Sınıflar AraĢtırmaları
•Sosyoekonomik Gruplar AraĢtırmaları
•Tutum ve DavranıĢ AraĢtırmal
•Sosyal Kurumlar AraĢtırmaları
•KentleĢme-Kentlilik AraĢtırmaları
•Sosyal Yapı AraĢtırmaları
•Sosyal Hareketlilik AraĢtırmaları
Otomotiv
•Marka Model araĢtırması
•MüĢteri Memnuniyet AraĢtırması
•ÇalıĢan Memnuniyet AraĢtırması
•Servis Hizmet AraĢtırması
•Servis Yeterlilik AraĢtırması
•Rakip AraĢtırması
•Fiyat AraĢtırması
•Bilinirlik AraĢtırması
•Sosyal Projeler AraĢtırması
•Yenilikçilik Projeler AraĢtırması
Marka OluĢturma
•Medya Tasarımı
•Reklam Tasarımı
•Katalog Tasarımı
•BroĢür & insert
•Dergi Tasarımı
•Kitap Tasarımı
•Web Hizmetleri
•Bilboard & AfiĢ
•Tabela
•Dijital Baskı
•Kurumsal Kimlik Tasarımı
ĠletiĢim DanıĢmanlığı
•Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi
•Kurum Ġçi ĠletiĢim Yönetimi
•Medya ĠliĢkileri Yönetimi
•Sponsorluk Yönetimi
•STK ĠletiĢim Yönetimi
•Kriz Yönetimi
•Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
•Konu /Gündem Yönetimi
•Kamu ĠliĢkileri Yönetimi
•Lobicilik
Finans / Sigorta / Bankacılık
•MüĢteri Memnuniyeti AraĢtırması
•ÇalıĢan Memnuniyeti AraĢtırması
•MüĢteri Ürün Memnuniyeti AraĢtırması
•ÇalıĢan Hizmet Memnuniyeti AraĢtırması
•ÇalıĢan DavranıĢ Memnuniyeti AraĢtırması
•Türkiyede Bankacılık Sektörü AraĢtırması
•Makro Finansal AraĢtırması
•Mikro Finansal AraĢtırması
•Sosyal Projeler AraĢtırması
•Finansal Ġstikamet Ve Bankacılık AraĢtırması
•Kamusal Sorumluluk AraĢtırması
•Finans AraĢtırması
•Bireysel Emeklilik (BES) AraĢtırmaları
•Sigorta Ürün Fiyat AraĢtırması
•Sigorta Memnuniyet AraĢtırması
•Sigorta SatıĢ Sonrası memnuniyet
araĢtırması
•Bilinirlik AraĢtırması
YÖNTEMLERİMİZ
Kantitatif
PAPI (kağıt kalem kullanılan yüz yüze
görüĢme)
CAPI (bilgisayar destekli yüz yüze görüĢme)
CATI ( Bilgisayar testekli telefon görüĢmesi)
B2B
PANEL ÇALIġMALARI
GĠZLĠ MÜġTERĠ
RMS
CENSUS
Kalitatif
Grup Toplantıları
Derinlemesine GörüĢmeler
Hane ĠĢyeri Ziyareti
ORGANİZASYON YAPIMIZ
BORDO ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
HİZMETLERİ
ORGANİZASYON
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
TÜRKİYE GENELİ
PROJE PLANLAMASI
DOĞRUDAN
PAZARLAMA
ve
DAĞITIM
MARKET
AKTİVİTELERİ
ELEMAN TEMİNİ
BROŞÜR /AFİŞ
DAĞITIM
EĞİTİM ve PİLOT
UYGULAMA
MÜŞTERİ
TAKİBİ
SAHA UYGULAMASI
PROJE KAPANIŞ
RAPORLAMA
WW
WW
STOK ÜRÜN
SAYIMI
DENETİM
RAPORLAMA
HİZMET VERDİĞİMİZ BÖLGELER
İstanbul
Samsun
Trabzon
Erzurum
Bursa
Ankara
Kayseri
İzmir
Diyarbakır
Antalya
Adana
Gaziantep
Yönetim
Muhammet PERVAN
Gsm : 0533 4287370
Gsm : 0507 6913136
e-mail : muhammetpervan@bordoarastirma.com
İletişim ve Adres Bilgileri
Adres:Gülbahar mahallesi avni dilligil
sokak no:13/B kat:1 ġiĢli İstanbul
Profilo avm bimeks yanı
Tel: 0212 356 00 63
Email:bordo@bordoarastirma.com
Web:www.bordoarastirma.com
Download

Tanıtım Dosyası İçin Tıklayın