2013-2014
Özel Envar Eğitim Kurumları
VELİ- ÖĞRENCİ
KILAVUZU
1
Sunuş
Eğitim - öğretim kervanına katıldığımız 1993 yılından beri “iki günümüz birbirine denk
olmasın” ilkesiyle, yaşadığımız günü değerlendirmenin ve geleceğin doğru planlanmasının çabası
içinde olduk. Bundan sonra da bu ilkemiz doğrultusunda gayretler göstermeyi sürdüreceğiz.
Özel Envar Eğitim Kurumları olarak imkânlarımızı ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz
gençlerimizin eğitimi için seferber etmeyi vatanımız ve milletimiz için yapılabilecek en temel
çalışmaların başında görüyoruz.
Bütün akademik ve sosyal çalışmaların ne zaman yapılacağını, öğrencilerimizin ve
velilerimizin ne gibi sorumluluklarının olduğunu, okullarımızın öğrenci ve velilerimizden neler
beklediğini önceden ilgililere duyurmak amacıyla da bir kılavuz hazırlamayı uygun gördük.
Faydalı olacağını umuyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Özel Envar Eğitim Kurumları
2
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNSÖZ

TARĠHÇE VE TANITIM
o
-Vizyonumuz
o
-Haklarımız ve sorumluluklarımız.
o
-değerlerimiz ve hedeflerimiz

ENVAR’DA HAYAT
o
-Zaman Çizelgesi
o
-OKUL SORUMLULUKLARI
 .Öğrenci sorumlulukları
 .Veli sorumlulukları
 .Sınıf rehber öğretmeninin sorumlulukları

EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM SÜRECĠ
o
-Eğitim öğretim etkinlikleri ve etüt çalıĢmaları
o
-Ölçme değerlendirme sistemi
o
-Deneme sınavı takvimi
o
-Değerler eğitimi (izcilik faaliyetleri)
o
-Okuma alıĢkanlıklarının kazandırılması
o
-Öğrenci Takip Sistemi
o
-Sosyal etkinlikler

OKUL-ÖĞRENCĠ- AĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ
o
-Okul aile birliği faaliyetleri
o
-Öğrenci-veli görüĢmeleri
o
-Pdr servisi iĢleyiĢi
3

ÖĞRENCĠ DAVRANIġLARINI DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ
o
-Genel konular
o
-Ġlköğretim kurumları yönetmeliği

HĠZMET DESTEK SÜRECĠ
o
-Sağlık hizmeti
o
-Yemek hizmeti
o
-Servis hizmeti

OKULUMUZDAN KARELER

2013 GURUR TABLOMUZ

AKADEMĠK KADROMUZ
4
Tarihçe ve tanıtım
Özel Envar Eğitim Kurumları bünyesinde; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen
lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.
Konya Merkez İmam Hatip Lisesi karşısında, bugün Konya Hospital‟ın sağlık hizmeti
vermekte olduğu binada 1993 yılında ilköğretim okulu olarak eğitim hayatına “merhaba” dedi.
Açılışını zamanın Konya Valisi, okula “ENVAR” adını veren Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan ve Konya
eşrafı teşrif etti.
1995 yılında tek sınıfla Anadolu Lisesi programı uygulayan Özel Yavuz Selim Lisesi eğitim
öğretime başladı. Zorunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla ilköğretim binası ihtiyacı
karşılayamaz oldu ve (1999-2000) Özel Envar İlköğretim okulu lisenin binasına taşındı. Bu
sebeple Hem İlköğretim Okulu hem de lise Ortak bir isim olan Envar çatısı altında birleşti.
Zorunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla ilköğretim binası ihtiyacı karşılayamaz oldu ve
(1999 -2000) Özel Envar İlköğretim okulu 22000 m2 lik 25 derslikli Karatay Selim Sultan
kampüsüne taşındı. Bu sebeple hem ilköğretim okulu hem de lise ortak bir isim olan Envar çatısı
altında birleşti.
2012 yılına kadar Karatay Selim Sultan Kampüsünde eğitim öğretime devam eden Özel
Envar Koleji 2012 yılının Temmuz ayında Konya Selçuklu „da son teknoloji ile inşa edilen 44
derslikli Yazır kampüsüne taşındı. Eğitim öğretimin 4+4+4 sistemine geçmesi ile beraber ilkokul
ve ortaokul olmak üzere iki kurumu tek çatı altında birleştirerek faaliyetlerine devam
etmektedir.
Özel Envar Eğitim Kurumları kurucu müdürü İsmail Tosun ve ilk okul müdürü Bekir Acar‟dır.
Sırasıyla okulda Hasan Hüseyin Büber, Refik Kavut, müdür olarak görev yapmışlardır. Halen
Mevlüt Han Uğurtan ilkokul- ortaokul müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Bugün gerek ilköğretim ve gerekse lise düzeyinde büyük başarılara imza atmış bir kurum
olarak bir yandan geçmişimizin gururunu yaşarken bir yandan da çok daha büyük başarılara imza
atabilmenin plan ve programlarını yapıyoruz.
5
Vizyonumuz
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve araştıran milli manevi değerlerine bağlı
sorumluluk sahibi, geleceğin dünyasını sevgi ile kuran lider karakterli nesiller yetiştirmektir.
Vizyonumuz doğrultusunda milli ve manevi değerleri özümsemiş, kişiliği gelişmiş, ruhen ve
bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim ve öğretim etkinlikleri yapmak temel
amacımızdır.
HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ
Eğitim ve öğretim kurumlarında okulların öğrenci ve velilere karşı, velilerin çocukları ve
çocuklarının okuduğu okullara karşı, öğrencilerin de ailelerine ve okullarına karşı hak ve
sorumlulukları vardır. Herkes haklarına sahip çıkar, sorumluluklarını titizlikle yerine getirirse
istenen eğitim ve öğretim yapılmış olur. Aksi durumlarda aksaklıklar meydana gelecek,
huzursuzluklar kaçınılmaz olacaktır.
Her öğrencinin;
Düşüncelerini özgürce ifade edebilme, güvenli ve sağlıklı bir ortamda öğrenim görme, okul
kurallarının uygulanmasında eşit haklara sahip olma, saygı görme, rehberlik hizmetlerinden
yararlanma, okulun düzenleyeceği akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı
etkinliklere katılma, okul yönetiminde temsil etme ve edilebilme hakları vardır.
Bunun yanında okul kurallarına uyma, günü gününe ders çalışma, verilen ödev ve görevleri
zamanında yapma, arkadaşlarına, okulun idarecilerine, öğretmenlerine, destek personeline karşı
saygılı olma ve okuluna sahip çıkma gibi de sorumlulukları vardır.
Her velinin;

Öğrencisinin eğitimi ile ilgili her konuda bilgilendirilme, adil ve saygılı davranışlarla
karşılanma, sorunları okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde çözebilme,
düzenli aralıklarla öğrenci gelişimi hakkında bilgilendirilme, okul işleyişi hakkında bilgi
alma, okul rehberlik servisi ve öğretmenleri ile öğrencisinin bireysel gelişimi ile ilgili
görüşebilme hakkı vardır.
6

Öğrencisinin her gün okula zamanında ve temiz, düzenli, ders araç ve gereçleri tam bir
şekilde gelmesini sağlamak,

Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek,

Gönderilen her türlü bilgi formunu okula zamanında iletmek,

Öğrencisi ihtiyaç duyduğunda ödevlerine katkı sağlamak,

Okul tarafından tertiplenen toplantılara çağrıldığında iştirak etmek ve ihtiyaç
duyulduğunda görev almak,

Çocuğunun zamanını etkili bir biçimde kullanmasına destek olmak ve toplumsal
hayatta yaşına uygun sorumluluklar almasını sağlamak,

Öğrencisi ile ilgili bilgileri gerektiğinde okul idarecileri veya rehberlik servisiyle
paylaşmak,

Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete yer vermemek, evde olumlu ve yeterli
ders çalışma ortamı hazırlamak,

Çocuğunun arkadaş ilişkilerini, okul ve ders dışı zaman etkinliklerini takip etmek gibi
sorumlulukları vardır.
DEĞERLERĠMĠZ- ĠLKELERĠMĠZ VE HEDEFLERĠMĠZ
Ġlkelerimiz

Öğrencilerin yaşları ve çağdaş evrensel kültürün gereği olarak yatkın oldukları eleştiri
güçlerini ve eleştirel bakış açılarını korumalarını ve yaşam boyu yapıcı bir özellik
olarak taşımalarını sağlamak, çoğulcu, demokratik ve laik bir toplum düzeni içinde
hoşgörü,
yeniyi
benimseme
ve
yanılgıları
güçlendirmek,
7
düzeltmeye
yatkınlık
özelliklerini
 Kazandırılan bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst
öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak, meraklarını en
yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, öğrencilerin ifade yeteneklerini geliştirilmesine
önem vererek, hem sözel ifade, hem de diğer ifade şekillerini (yazılı ifade, sayı ile ifade,
çizimle ifade, beden dili ile ifade vb) güçlendirmek,
 Öğrencilerin dayanışmanın yaşam içindeki önemi algılamasını ve bunu yaşam biçimlerinin
bir parçası haline getirmelerini sağlamak, günümüz koşullarında rekabetin öne çıkması ile
öğrencilerin, yarışmanın yaşamın bir parçası olduğunu kavramalarını sağlamak; ancak
“yarışmanın”, “öncelikle kişinin kendisi ile bir yarış” olduğunu vurgulamak,
 Bu nedenle öğrencileri güçlerinin üzerinde bir başarıya yöneltmek ve kendi kapasitelerinin
en üst noktasına çıkmaya teşvik etmek,
 Eğitim ve öğretim anlayışını sadece sınav başarısına yönelik düşünmeden, sınavları bir
araç olarak algılamak ve değerlendirmek,
 Fen programlarının, günlük yaşam içinde var olan ve günümüz dünyasının makro
konuları/sorunları ile de ilişkilendirilmiş olmasını, böylece “fen konusunun” günlük
yaşamdan kopuk olmamasını ve öğrencilerin her konuda yararlanabilecekleri “problem
çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak,
 Fen derslerine verilen önem kadar, toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal
bilimlere de) önem vermek Öğrencileri öğrenim ve yaşam için gerekli olan bilişim bilgileri
ve becerileri ile donatmak. Okulu, toplumsal bir birim olarak değerlendirmek,
 Öğrencilerin zihinsel açıdan çok yönlü gelişimlerini sağlamak (planlama, strateji
geliştirme, taktik değiştirme, aşamalı uygulama, yaratıcı düşünme, seçenek yaratma,
belirsizlikleri sezme, karar verme vb.), Öğrencilerin düşünsel yetilerinin gelişimini,
zenginleştirilmesini sağlamak, Öğrencilerin duygusal zekâlarının gelişimini sağlamak
(özgüven, duygusal kontrol, dayanışma, öz disiplin, iyimser bakış açısı vb),
 Öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve gelişimlerini gerek ders içi, gerek ders dışı
etkinliklerle sağlamak ve pekiştirmek,
 Öğrencilerin sanata karşı duyarlılıklarını, ilgilerini artırarak, yaşamlarında sanata yer
vermelerini sağlamak,
 Bedensel ve ruhsal gelişimin önemli bir aracı olarak spora önem vermek ve sportif
etkinliklerin bedensel ve ruhsal gelişimin yanı sıra kendini ifade edebilme ve kişiler arası
iletişimin bir aracı olarak algılanmasını sağlamak,
8
 Öğretim yaklaşımı ve amacının, ezberci değil, sentezci olmasını ve bu doğrultuda
öğrencilerin
sınavlarda
ezberledikleri
cevapları
değil,
bilgilerini
yorumlayarak
yansıtmalarını sağlamak,
 Okulun fiziksel şartlarının eğitim-öğretim için en uygun, verimli ve zengin hale getirmek,
Öğrenmeyi okulun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk
duyarlılığı kazandırmak,
 Öğrencilerin yabancı dili, günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlamak.
Hedeflerimiz
İyi bir eğitim

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almak,

Öğrenme hızlarını, yeteneklerini değerlendirmek ve yönlendirmek,

Potansiyelini en üst düzeye çıkarmak,

Öğrencilerin meraklarını beslemek ve motivasyonunu yükseltmek,

Genel eğitim yapısı içerisinde spor, kültür ve sosyal etkinliklerinden en az birinde yer
almasını sağlamak.

Bir üst öğrenime iyi hazırlamak

Bir üst öğrenime geçiş sınavlarında iyi bir puan kazandırmak,

Özel Liseleri, Fen, Anadolu Liselerini tercih edebileceği puanı kazandırmak,

Devlet ve Vakıf Üniversitelerini tercih edebileceği puanı kazandırmak,

Mesleki yönlendirme ve okul tercihlerine rehberlik etmek.
Yabancı Dil
Öğrencilere çağın ihtiyacı olan dil çeşitliliğini ve öğretimini en üst düzeyde gerçekleştirmek,
Davranışlar

Öğrenmeyi iyi öğrenmiş olması,

Kendi başına karar vermesi,

Katılımcılık ve ekip çalışmasında sorumluluk alabilmesi,

Sorgulama ve eleştirel düşünce üretebilmesi,

Kendini doğru ve cesaretle ifade edebilmesi,
9

Spor, kültür ve sosyal etkinliklerinden en az birinde yer alma alışkanlığını kazanmasını
sağlamak.
Aile ve okul arasında doğru ve etkili iletişim
Eğitim ve Öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak
ailelerin; öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmelerini ve
işbirliğini sağlayan açık bir iletişim ortamı oluşturmak.
ENVAR’DA HAYAT
Zaman Çizelgemiz
ENVAR İLKOKULU-ORTAOKULU
DERS TENEFÜS
1. DERS
TENEFÜS
2. DERS
TENEFÜS
3. DERS
TENEFÜS
4. DERS
ÖĞLE TATİLİ
OKUMA SAATİ
5. DERS
TENEFÜS
6. DERS
TENEFÜS
7. DERS
TENEFÜS
8. DERS
GİRİŞ
ÇIKIŞ
09:00
09:40
09:50
10:30
10:40
11:20
11:30
12:10
13:00
13:20
14:00
14:10
14:50
15:00
15:40
15:50
09:40
09:50
10:30
10:40
11:20
11:30
12:10
13:00
13:20
14:00
14:10
14:50
15:00
15:40
15:50
16:30
10
OKUL SORUMLULUKLARI NELERDĠR?
Envar Eğitim Kurumları Öğrencisinin Sorumlulukları
1. Ġyi birer öğrenci olmalarını ister.
Özel Envar Eğitim Kurumlarına göre iyi bir öğrenci, dürüst, nazik, dakik, başkalarının
hakkını gözeten, farklı görüş ve düşüncelere tahammüllü, küçüklerine şefkatli ve büyüklerine
saygılı, MEB disiplin yönetmeliğinde istenen tutum ve davranışları sergileyen öğrencidir.
Envar öğrencisi;
 Dürüsttür; yalan söylemez, kopya çekmez, hırsızlık(Başkalarının eşyalarını izinsiz kullanım
bu kapsama girer.) yapmaz.
 Nazik ve görgülüdür. Kullandığı kelimelere ve konuşma tarzına dikkat eder.
 Durum ne olursa olsun nezaket kuralları dışına çıkmaz. Birbirlerine karşı konuşma ve
davranışlarında düzeyli ve saygılıdır.
 Başkalarına karşı küçümseyen, alaycı, düzeysiz yaklaşımlarda bulunmaz.
 Sınıflarına bir büyük geldiği zaman aralarındaki konuşmaları kesip ayağa kalkar.
 Yanlarından bir büyük geçerken geri çekilerek yol verir; okulda gördükleri her büyüğü,
“günaydın”, “iyi günler” veya “iyi akşamlar” diyerek nazikçe selamlar.
 Okul içinde, okul servislerinde sakız çiğnemeyi hoş karşılamaz.
 Konuşurken büyüklerine “siz” diye hitap eder. İsimlerini bilmedikleri büyüklerine
„efendim‟ hitabını kullanır.
 Temizlik kurallarına uyar. Etrafı kirletmez. Yemek öncesi ve sonrasında, tuvaletten
çıkınca ellerini sabunla güzelce yıkar.
 Haftada bir tırnaklarını keser.
11
 Okul araç ve gereçlerini sahiplenir; onlara zarar vermez zarar vermek isteyenleri engeller.
 Zamana karşı duyarlıdır, dakiktir; kimseyi bekletmez. Bekletmenin bir kul hakkı olduğunu
bilir.
 Derslerine vaktinde girer. Ders zili çalınca sınıfa girer, ders hazırlıklarını yapar, sessizce
öğretmenini bekler.
 Törenleri ve sosyal etkinlikleri angarya olarak görmez. Bu tür etkinliklerde üzerine düşen
bir görev olursa hemen yapar.
2. ÇalıĢkan ve düzenli olmalarını, verilen ödev ve görevleri yapmalarını ister.
Her insanın belli bir kapasitesi vardır. Hiç kimse, kimseden bu kapasitesinin üstünde bir şey
isteyemez.
Biz
de
öğrencilerimize
bu
hassasiyetle
yaklaşmayı
ilke
edindik.
Ancak
öğrencilerimizden;
 Rehberlik servisinden yardım alarak bir çalışma programı yapmalarını,
 Hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflerine kenetlenmelerini,
 Derslerine günü gününe planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını,
 Ödev ve projelerini zamanında ve usulüne uygun olarak yapmalarını ve ilgililere teslim
etmelerini,
 Derslerine ön hazırlık yaparak gelmelerini,
 Ders esnasında öğretmenlerini etkin biçimde dinlemelerini ister.
3. Disiplinli olmalarını ister.
Envar Eğitim Kurumlarının disiplin anlayışı, “Öğrencilerin ruhen ve bedenen gelişimine
yardımcı olacak her türlü etkinliği yapmak ve gelişimine engel olabilecek bütün olumsuzlukları
ortadan kaldıracak tedbirleri almak.” biçiminde özetlenebilir.
12
Öğrencilerin şu kurallara uymaları gerekir:
Zaman Duyarlılığı: Her öğrenci dakik olmak zorundadır. Düzenliliğin esaslarından birisi de
her işin zamanında yapılmasıdır. Okul ders giriş çıkış saatleri ders işleyişi açısından son derece
önemlidir. Öğrenci derslere, törenlere, ders dışı etkinliklere (kulüp çalışmaları, seminerler,
konferanslara vb.), öğle yemeğine zamanında katılmalıdır. Ders giriş zilinin çalmasıyla birlikte
öğrencilerin sınıfa girmeleri ve gerekli ders hazırlığını yaparak dersin başlamasını beklemeleri
gerekir.
Yoklama: Öğrenciler okula devam etmek zorundadır. İlk derse girmeyen öğrenciler veya ilk
derse girdiği halde bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün devamsız sayılır.
Kılık Kıyafet Kuralları: Hem erkek hem de kız öğrencilerin jöle, briyantin, boya gibi katkı
maddeli ve doğal görünüşü değiştiren maddeleri kullanmaları, tırnaklarını uzatmaları
kullanılması uygun görülmez.
Makyaj: Kız öğrenciler tırnaklarını uzatmaz, tırnaklarına oje ve parlatıcı sürmez, yüzlerine
makyaj yapmaz.
Takı: Öğrenciler küpe, kolye, bileklik, künye, yüzük vb. takılar takmaz. Okul içinde söz konusu
eşyalar kullanıldığı tespit edildiğinde öğretmenler veya idareciler tarafından alınır velisine
teslim edilir.
Sakıncalı EĢyalar: öğrenciler öğretmen yönlendirmesiyle getirilen eşyalar hariç- cep telefonu,
Mp3 vb müzik çalarlar, kamera, gameboy, dizüstü bilgisayar, lazerli oyuncak, her türden şaka
malzemesi, kesici alet, yanıcı ve yakıcı madde, sert top, öğrenci niteliğine uygun olmayan
yayınları okula getirmez.
Denemeler ve Etütler: Yıl içinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini ölçmek, varsa
eksiklerin giderilmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan deneme sınavlarına
ve etüt programlarına bütün öğrencilerin katılması zorunludur.
Servis Kullanımı: Okulumuza servis araçları ile gelen öğrenciler, okul içinde göstermeleri
gereken tüm görgü ve nezaket kurallarına servis araçlarında da uyar. Öğrenciler sabahları servis
aracının önceden belirlenen duraklarına aracın geleceği saatten 5 dakika önce gelmek
13
zorundadır. Durağa erken gelen servis her zamanki saatine kadar öğrenciyi bekler. Durağında
hazır bulunmayan öğrenciyi servis beklemez. Öğrenci okula gelirken bindiği durakta okul
dönüşünde inmek zorundadır. Farklı bir yerde inmeyi talep edemez. Öğrencinin farklı bir durakta
inmesi gerektiği durumlarda veli ilgili okul idarecisine bildirir, idarecinin talimatı ile de servis
sürücüsü öğrenciyi o durakta indirir.
Envar Eğitim Kurumları Öğrenci Velisinin Sorumlulukları
 ▪ Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır okulun kılık –kıyafet kurallarına
uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak
 ▪ Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev
almak.
 ▪ Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek.
 ▪ Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup
zamanında geri göndermek.
 ▪ Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına
katılmak.
 ▪ İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları
yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmamak.
 ▪ Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun
oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olmak.
 ▪ Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte
yapmak.
 ▪ Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek.
 ▪ Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak.
 ▪ Çocuğuma yaşına uygun sorunluluklar vermek.(Örneğin odasını toplama, ev işlerine
yardım etme, alışveriş yapma gibi)
 ▪ Okul yönetimini okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini
kabul etmek.
 ▪ Çocuğumu, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak.
 ▪ Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında
bilgilendirmek.
 ▪ Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermemek.
Sınıf Rehber Öğretmeninin Sorumlulukları
a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık
çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma
servisine verir.
14
b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında
eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.
c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.
d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma
servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.
e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların
gizliliğini korur.
f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı
sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.
g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara
yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.
h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.
NOT: İlköğretimde 1'inci sınıftan 4‟üncü sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler
de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi,
öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri
doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.
15
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SÜRECĠ
Eğitim Ve Öğretim Etkinlikleri ve Etüt ÇalıĢmaları
Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programları uygulanır. Ancak özel okul
olmanın ek sorumlulukları gereği çocuklarımızın daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla
maddi ve manevi her türlü imkânlarımızı da bu yolda seferber etmeye gayret ediyoruz.
Milli Eğitim Temel Müfredatına uygun haftada 40 saat ders programı uygulanmaktadır.
Uygulanan programda öğrencilerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra;
Ortaöğretim yeni sınav sistemine yönelik hazırlık çalışmalarında gerekli olan tüm aktiviteler
gerçekleştirilmektedir.
Temel müfredatın yanı sıra öğrencilerimizin iyi ve etkili bir yabancı dil eğitimi alması
sağlanır. Sınavlara hazırlık programı çerçevesinde öğrencilerimize kaliteli yayınevlerinden
sağlanan testler ve denemeler ile sınavlara etkin biçimde hazırlanmaları sağlanır.
Bu süreçte deneme sınavlarının öneminin bilincinde olarak 2.sınıftan 8.sınıfa kadar
Tarama sınavları, Düzey belirleme sınavları, Deneme sınavları uygulanır.
Öğrencilerin gelişim sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilerek eksiklerin
tespit edilerek öğrencilere gereken destek sağlanır.
Öğrencilerin tespit edilen konu eksikliklerine göre öğretmenlerle birebir telafi amaçlı ders
çalışmaları için yönlendirmeleri yapılır.
Öğrenciler kendilerini geliştirme amaçlı, konu tekrarı amaçlı ve tüm sorunlarıyla ilgili
öğretmenlerinden program dâhilinde birebir etüt alabilirler.
16
Ölçme Ve Değerlendirme Sistemi
Okulumuzda ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini özerk bir birim olarak rehberlik servisi
ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Birim yıl içerisinde yapılacak bütün sınavları sene
başında planlar, sonuçlarını değerlendirir, bir rapor halinde zümre başkanlarına, ders
öğretmenlerine, okul idaresine sunar. Görülen aksaklıklar ve eksiklikler için önerilerde bulunur.
Nitelikli bir Ölçme Değerlendirme ile;

Eğitim Öğretim yılı boyunca öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenir.

Öğrencilerin gelişim düzeyleri takip edilir.

Öğrencilerin sahip oldukları nitelikler belirlenir.

Öğrencilerin güçlü ve zayıf oldukları alanlar belirlenir ve geri bildirim sağlanır.

Öğrencelere kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda yardımcı olunur.

Eğitimcilerin, eğitim ve öğretim materyallerini tespitine yardımcı olunur.

Eğitimcilerin gelecek süreci planlamasına yardım edilir.

Öğretim programlarında yetersizliklerin giderilmesi ve pekiştirmelerin yapılmasını
sağlanır.

Öğrencilerin girecekleri sınavlara hazır hale getirilmesini sağlar. Bu sınavlar için prova
işlevini yerine getirilir.

Öğrenci motivasyonunun yüksek tutulmasına katkıda bulunulur.

Belirlenen müfredatın düzenli biçimde işlenmesine yardımcı olunur.

Öğrencileri planlı çalışmaya teşvik edilir. Zamanın iyi kullanımı ve değerlendirme
bilincinin oluşması sağlanır.

Okul bünyesinde, şubeler arasında yaşanabilecek seviye farklılıklarının oluşmasına karşı
önlemler alınmasına yardımcı olunur.
17

Sınav kaygısı sorununun yaşanmasına karşı önlemler alınır.

Konu analizleri sayesinde öğrenci eksikliklerine karşı önlemler alır. Çeldirici sorular
karşısında öğrencilerin davranış biçimlerini test edilir.
18
ÖZEL ENVAR ĠLKOKULU DENEME SINAVLARI TAKVĠMĠ
SINIF
TARĠH
SINAV
4. SINIF
25 Ekim 2013 Cuma
KÖRFEZ
2. - 3. SINIF
06 Kasım 2013 Çarşamba
4. SINIF
26 Kasım 2013 Salı
2. - 3. SINIF
05 Aralık 2013 Perşembe
ÇOŞKU
4. SINIF
26 Aralık 2013 Perşembe
KÖRFEZ
4. SINIF
21 Ocak 2014 Salı
KÖRFEZ
2. - 3. SINIF
07 Mart 2014 Cuma
4. SINIF
10 Mart 2014 Pazartesi
KÖRFEZ
2. - 3. SINIF
14 Nisan 2014 Pazartesi
ZAMBAK
4. SINIF
16 Nisan 2014 Çarşamba
KÖRFEZ
2. - 3. SINIF
08 Mayıs 2014 Perşembe
ÇOŞKU
4. SINIF
22 Mayıs 2014 Perşembe
KÖRFEZ
ZAMBAK
KÖRFEZ
ÇOŞKU
19
ÖZEL ENVAR ORTAOKULU DENEME SINAVLARI TAKVĠMĠ
SINIF
TARİH
SINAV
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
25 Eylül 2013 Çarşamba
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
25 Ekim 2013 Cuma
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
26 Kasım 2013 Salı
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
26 Aralık 2013 Perşembe
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
21 Ocak 2014 Salı
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
10 Mart 2014 Pazartesi
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
16 Nisan 2014 Çarşamba
5. - 6. - 7. - 8. SINIF
22 Mayıs 2014 Perşembe
20
Değerler Eğitimi (izcilik faaliyetleri)
Envar’da Karakter Eğitimi
Özel Envar Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim
yaparken, gönüllerini de sevgiyle doldurup onların ahlaklı birer fert olarak yetişmeleri için
okulumuzda Değerler Eğitimi adı altında çalışmalar yapmaktayız.
Bu çalışma ile çocuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, idealist ve ahlaklı birer birey olarak
yetişmelerini amaçlıyoruz. İşleyeceğimiz değerler her bireyin uymak zorunda olduğu, bütün
toplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan doğruluk, iyilik, yardımseverlik ve özgüven
gibi özelde her bireyin, genelde de toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan değerlerdir.
Çocuklarımıza
kazandırmaya
çalıştığımız
bu
değer
ve
davranışların
kalıcı
olmasının,
çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında da uygulanması, onların bu yöndeki güzel
davranışlarının aileler tarafından takdirle teşvik edilmesi ve okul aile işbirliği ile sağlanacağına
inanıyoruz.
Ġzcilik:
Okulumuz izci lideri öğretmenlerimizin organizesi ile değerler eğitimi altında izcilik özel
faaliyeti gerçekleştirilmektir. İzcilik faaliyetlerimiz her hafta 2 saat olmak üzere birkaç kısımdan
oluşmaktadır. İlk olarak izci andından da yola çıkarak değerler eğitimi konuları çeşitli eğitim
yöntemleri ile öğrenci izcilerimize verilmektedir. Bununla beraber izcilik teknik bilgileri
(düğümler, teknik izler, çadır kurulumu v.s) öğretilmektedir. Ayrıca sene içerisinde kamplar,
ağaç dikimi ve doğa yürüyüşü gibi açık alan çalışmalarımız da izcilik faaliyeti altında
yapılmaktadır. İzcilik çalışmalarımız ile hedeflenen; öğrencilerimiz izci şarkı ve oyunları ile
eğlenirken bir yandan karakter eğitimlerini gerçekleştirmek bir yandan da onları hayatın zor
şartlarına karşı hazırlamaktır
21
Okuma AlıĢkanlıklarının Kazandırılması
Özel Envar‟da günlük ders programı bünyesinde öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını
kazandırmak amaçlı, öğleden sonra 5.inci ders saatinin ilk yirmi dakikasında düzenli olarak kitap
okuma faaliyeti yapılmaktadır. Her sınıfta sınıf kitaplığı mevcuttur ve Türkçe öğretmenlerimizin
de işbirliği ile öğrencilerimizin seviyelerine uygun kitap seçimi yapılmakta ve sınıf kütüphaneleri
zenginleştirilmektedir.
Okul
kütüphanemiz
de
kaynak
yönünden
zenginleştirilmiş
olup
belirli
saatlerde
öğrencilerimizin aktif kullanımına açıktır.
Öğrenci Takip Sistemi
ÖTS, online öğrenci takip sistemidir.

Hangi ödevleri yapması gerekiyor? Ödevlerini yapıyor mu?

Ne kadar soru çözdü?

Hangi kitapları okuyor? Ne kadar okuyor?

Deneme sınavları nasıl? En Güncel Sonuçlar?

Öğretmenler, öğrencim hakkında olumlu ya da olumsuz ne düşünüyor?

Öğretmenin veli ve öğrenciye iletmek istediği mesajlar ve daha fazlası..
İşte ÖTS yukarıdaki soruların hepsine cevap vermek için oluşturulmuş bir bilgilendirme
sistemidir.
Sosyal Etkinliklerimiz
 Fabrika gezileri
 Antalya Bilim Olimpiyatları
 Antalya sömestri ders çalıĢma kampı
 Konya Tarihi ve kültürel mekânlar gezisi
 Ankara Tarihi ve kültürel mekânlar Gezisi
 Okuma bayramı (1. Sınıf)
22
 Benim çiçeğim etkinliği
 Ġl milli eğitim müdürünü ziyaret
 Envar bilim Ģenliğimiz
 Bahar Ģenliğimiz
23
 Hafta sonu sosyal etkinlikleri (havuz, go-kart vs.)
 Ağaç Bayramı etkinlikleri
 Mezuniyet programı etkinlikleri (4 ve 8. Sınıflar)
 Anneler günü etkinliklerimiz
 Ġzcilik kulübü etkinliklerimiz.
o
 Envar’da öz bakım ve bağımsız iĢ yapabilme becerileri.
 Meteoroloji gezisi
 SöyleĢi ve seminerler
 Mavi kapakla umuda yolculuk
 Ġngilizce günü etkinlikleri
 Resim sergileri
24
 Sağlıklı beslenme seminerleri
 1. Sınıflara kurum gezileri
 Fetih 1453 kutlamaları
 Çanakkale Ģehitlerini anma etkinlikleri ve Çanakkale gezisi
 Uçurtma Ģenliği
 Ġlkokul veli kahvaltı buluĢmaları
 Yerli malı haftası etkinlikleri
 Mevlana haftası etkinlikleri
 Kutlu doğum haftası etkinlikleri
25
OKUL-ÖĞRENCĠ- AĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ
Okul Aile Birliği Faaliyetleri
Okulumuz, öğrencileri velileri ile sürekli etkileşim içerisindedir. Okul aile birliği, aktif
olarak okulumuzun yapmış olduğu etkinliklerde rol alır ve katkı sağlar. Gezilere öğrencilerimizle
birlikte gider, öğrencilerimiz düzenlemiş oldukları sınıf gecesi, mezuniyet gecesi ve kermes gibi
faaliyetlerde öğrencilerimizle hep içli dışlıdır. Sosyal yardımlaşma faaliyetlerinde destek olur;
öğrenci ve velilerin katılımını sağlar.
Öğrenci-Veli Görüşmeleri
Öğrencilerimizi genel olarak tanıma ve farkındalık oluşturma sürecinde veli-öğretmen iş
birliği içerisinde hareket edilir.
Veliler, okul yaşantısında çocukları ya da genel öğrenme süreci ile ilgili gözlemlerini,
sorunlarını okulun ilgili birimleri ile aşağıdaki basamakları takip ederek paylaşır:
İzlenecek Basamaklar:
1.Sınıf öğretmeni ya da ilgili branş öğretmeni,
2.PDR (Öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik sorunları),
3.İlgili müdür yardımcısı,
4. Okul müdürü
PDR (PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK VE REHBERLĠK) SERVĠSĠ
Psikolojik DanıĢma Ve Rehberlik Bölümü Rehberliğin Tanımı
Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması,
kapasitelerini kendine en uygun şekilde geliştirmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı uyum
içerisinde olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan sistematik ve
profesyonel bir yardım sürecidir. Günümüzde eğitim alanındaki en önemli gelişmelerden biri de
PDR “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” alanındaki çalışmaların okullarımızda yaygınlık ve gelişme
26
göstermesidir. Bu yöndeki hizmetler, „bütüncül‟ yaklaşımın bir gereği olarak öğrenciyi bütün
olarak ele alıp onu her yönüyle tanıma çabasındadır.
Okulumuzda Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik hizmetleri genel itibariyle;
• Öğrencilerimizden okula uyum sorunu yaşayan çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve
öğretim faaliyetlerini,
• Öğrencilerin ilgi, yetenek, istek, kişisel vb. özelliklerini ve gizil güçlerini tanıması, farkında
olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,
• Öğrencinin kendini tanıma, problem çözme, karar verebilme ve çevreye uyum sağlama için
gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,
• Öğrencinin yeteneklerinin ortaya çıkartılmasını ve toplumsal alanda da bu özelliklerini
değerlendirebilmesini,
• Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek suretiyle hayatını planlamasına yönelik çalışmaları
ele almaktadır.
Rehberliğin Amacı
Rehberliğin amacı, ”bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir” şeklinde
tanımlanabilir. Bu yönüyle rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir:
1. Bireyin kendini tanıması,
2. Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,
3. Gizil güçlerini geliştirmesi,
4. Çevresine uyum sağlaması Belirtilen bu amaçların ilk ikisi bireyin çevresi ve kendisi
hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır. Kişinin kendisini tanımaya
yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir. Bireye toplumda açık gelişme olanakları ve uyması
gereken kurallar hakkında Bilgi verme de REHBERLİĞİN diğer işle
REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN BAġLICALARI
Rehberlik hizmetleri bünyesinde yer alan Bireysel Rehberlik/Grup Psikolojik Danışma ve
Rehberlik, Eğitsel Rehberlik ve Mesleki Rehberlik öğrencilere yönelik çalışmaları içermektedir.
1.Bireysel/Grup Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik: Eğitsel ve meslek planlarıyla ilgili
olmayan, kişinin duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerinden, davranışlarından doğan
problemlerle ilgili hizmetlerdir. Bireysel rehberliğin ilkeleri:
• Her birey “TEK ve BENZERSİZ” dir.
• Her birey ÖZEL‟ dir.
27
• Yapılan çalışmalar bireyin “KENDİNİ KABUL” e yöneliktir.
• Her birey “KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLME” hakkına sahiptir.
• Her birey bu hizmetlerden “YARARLANMA HAKKI”na sahiptir. Grup Rehberliği ise,
öğrencilerin benzer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gruba yapılan rehberlik hizmetleridir.
2.Eğitsel Rehberlik: Kişinin yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim türünü seçmesi ve bu
alanda başarılı olması, dolayısıyla kişiliğini geliştirmesi için ona götürülen düzenli ve sürekli
yardıma denir. Eğitsel Rehberlik Hizmetlerinin en yararlı yanını, eğitsel bilgi verme
oluşturmaktadır. Eğitsel rehberlik hizmetleriyle; okula ve yakın çevreye alışmaları, verimli
çalışma yollarını öğrenmeleri, çalışma alışkanlığı edinmeleri, üst eğitim kurumlarını tanımaları
ve bunlarla ilgili seçimleri yapmaları, kararlarını vermeleri sağlanmaktadır.
3.Mesleki Rehberlik: Bireylerin “farklı meslek gruplarını” tanımakla birlikte kendi kişisel
özelliklerini de tanımaları ve bu bilgiler ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmeleri
sürecidir. Öğrencilere meslekler hakkında bilgi vermenin başlıca amaçları şunlardır:
• Her öğrenciye ilgi duyduğu ve yönelmeyi düşündüğü mesleğin çeşitli yönleri hakkında
ayrıntılı bilgi vermek,
• Öğrenciye tanımadığı ya da hakkında yanlış ve eksik bilgi sahibi olduğu meslekleri tanıtmak
ve böylece onun görüş alanını genişletip daha zengin bir seçenek grubu arasından uygun seçimi
yapmasına yardımcı olmak,
• Öğrencilere çeşitli mesleklere karşı kalıplaşmış inanış ve peşin yargılarını eleştirme
alışkanlığı kazandırmak.
Ġlkokul Rehberlik Hizmetleri
 Oryantasyon ( Okula uyum )çalışmaları,
 Çocuğun kendini tanıyabilmesi,
 Öğrenme kalıplarının belirlenmesi,
 Öğrenmeye istekli oluşu sağlama,
 Sosyal becerilerin ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesine yönelik grup rehberliği
etkinlikleri,
 Çocuğun psikolojik, sosyal ve akademik gelişiminin takibi,
Bu hizmetlerin yürütülmesi sürecinde aile ile işbirliği yapılmasına dikkat edilir.
Pdr Servisinin Öğrenci Ve Velilerimiz Ġçin Yapılan Seminer ÇalıĢmalarımızdan Bazıları;
 Okula uyum yönünde bilgilendirme,
 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite,
28
 Çocukla iletişim,
 Model olarak anne-baba,
 Verimli ders çalışma teknikleri,
 Ön ergenlik dönemi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi,
 Sınav kaygısıyla baş edebilme
 Davranış bozukluklarının tespiti ve öneriler
 Sağlıklı beslenme ve ders başarısına etkisi
Ortaokul Rehberlik Hizmetleri
 Okula ve arkadaşlarına uyum için planlanan çalışmalar,
 Öğrencilerimizi tanımaya yönelik formların doldurulması, ilgi
doğrultusunda kendi farkındalıklarını oluşturmaya yönelik çalışmalar,
ve
yetenekleri
 Çocukların fiziksel ve duygusal değişimlerine bağlı aile ve öğrencilere yönelik yapılan
çalışmalar,
 Öğrencilerin problem alanlarının belirlenerek problem durumlarına ilişkin yapılan
çalışmalar,
 Sınav kaygısına yönelik bireysel ve grup danışmanlığı,
 Mesleki yönlendirme çalışmaları,
 Ergenlik dönemine bağlı olarak ortaya çıkan akran problemleri ve çözümüne ilişkin
çalışmalar,
 Ortaöğretime geçiş sistemi hakkında güncelleştirilmiş bilgilerin sunulmasına ilişkin
çalışmalar,
Bu hizmetlerin yürütülmesi sürecinde aile ile işbirliği yapılmasına dikkat edilir.
Pdr Servisinin Öğrenci Ve Velilerimiz Ġçin Yapılan Seminer ÇalıĢmalarımızdan Bazıları;
 Okula uyum yönünde bilgilendirme,
 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 Çocuk eğitiminde anne ve baba tutumları
 Verimli ders çalışma teknikleri,
 Başarısızlık nedenleri ve çözüm yolları,
 Ergenlik psikolojisi ve ergenle iletişim
 Sınav kaygısıyla baş edebilme,
 Orta öğretim yeni sınav sistemi hakkında bilgilendirme,
29
 Mahremiyet eğitimi,
 Davranış bozukluklarının tespiti ve öneriler,
 Sağlıklı beslenme ve ders başarısına etkisi.

HĠZMET DESTEK SÜRECĠ
Sağlık Hizmeti
 Anında müdahale gerektiren acil durumlarda öğrenci; öğretmen ve nöbetçi öğretmen
kontrolünde, okul doktorunun bilgisi dahilinde en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye
ulaştırılır. Bu durumdan veli mutlaka haberdar edilir. Veliye ulaşılamadığı durumlarda
okul, tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.
 Genel aşı uygulamalarından önce, velilere okul yönetimi tarafından duyuru gönderilir,
velinin onayı alınır. Aşı uygulamasını isteyen velilerin çocuklarına aşı yapılır.
 Velinin öğrencinin sağlıkları ile ilgili özel durumları hakkında (astım, alerji, şeker vb. )
sınıf rehber öğretmenine bilgi vermesi, öğrencinin sağlığı bakımından çok önemlidir.
 Veli, bulaşıcı hastalıklarda okul yönetimini bilgilendirmek zorundadır. Öğrenciler rapor
bitimine kadar okula gelmezler.
 Okulumuzda belirli günlerde sağlık taraması okul doktoru tarafından yapılmaktadır.
Yemek Hizmeti
 Özel Envar İlk ve Ortaokulunda yemek hizmetlerinin, sağlıklı beslenme koşullarına,
öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi temel
ilkemizdir.
 Aylık yemek listeleri okulumuz gıda mühendisi tarafından hazırlanmakta ve komisyon
tarafından incelenmektedir. Öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmaktadır.
Yemek için hazırlanan aylık yemek listeleri, veliler, öğrenciler ve personel için okulun
internet sayfasında yayınlanır.
 Okulumuzda yemekler, okulumuzun yemekhanesinde deneyimli aşçılar tarafından
yapılmaktadır.
 Velilerin gıda ile ilgili özel durumu olan öğrencileri sınıf rehber öğretmenlerine, okul
idaresine ve yemekhane sorumlusuna raporları ile birlikte bildirmesi gerekir.
 Öğrenciler yemeklerini sıra ile alırlar.
 Yemekhanede yemeğini bitiren öğrenci masasından yemek tepsisini alarak kalkar ve
tepsiyi teslim eder.
30
Servis Hizmetleri
 Okulun açıldığı ilk günlerde öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için velilerin servis kayıtlarını
belirten süre içerisinde yaptırmaları gerekmektedir.
 Kayıt sonrasında oluşan adres değişikliklerinin okul idaresine bildirilmesi gerekmektedir.
 Öğrencilerin kendi servisleri dışında bir başka semt servisini kullanmak istemeleri
durumunda serviste yer olmaması ve öğrencinin ayakta gitmesi riski ortaya
çıkabilmektedir bu nedenle böyle durumlarda veli;
1. Servis sorumlusu ile görüşür ve onay alır.
2. Dilekçe ile öğrencinin servis değişikliğini okul idaresine bildirir.
3. Veli dilekçesinin olmadığı durumlarda ise okula bilgi faksı gönderir veya telefonla
bilgi verir.
 Öğrencilerin kendi sözlü ifadelerine dayanarak bir başka servise binmelerine izin
verilmez.
 Öğrencilerin servis içi düzenlemeleri ve kurallara uymaları, servis arkadaşlarına ve
görevlilerine saygılı davranmaları beklenir.
31
32
2013 GURUR TABLOMUZ
ADI-SOYADI
İBRAHİM ESAD
TUBA NUR
DİLARA
EMİNE SARE
TUBA
SAFİYE
BEYZA
MUSTAFA EKREM
TÜRKAN
ZEYNEP CEYLİN
ZAHİD
HALİL MERT
MUHAMMED TAHA
OSMAN BAHADIR
İNCİ BÜŞRA
HACER HİLAL
HİLAL
NEFİSE
SADULLAH AKIN
MUSTAFA SABRİ
LİVANUR
MUAZZEZ
ELİF
AHMET SADEDDİN
AFİFE
MUHAMMED FURKAN
MUHAMMED ESAT
ZEHRA
ÖMER FARUK
NECLA SENA
ABDULKADİR
AYŞE
FATIMA ZEHRA
EMİR
AYŞE NUR
HAMİDE
ASLIHAN HATİCE
ZEHRA NUR
FATMA
FADİME
MELİH SEFA
NEBAHAT DİLARA
FADİME
İSMAİL
MUHAMMET HALİL
MUHAMMET
ŞEYMA
ALPEREN
GÜYEN
AYDIN
TEKE
DUYMUŞ
DÖLEK
ÖZESKİCİLER
GÜRBİLEK
BAŞER
BÜLÜÇ
ERTAŞ
MİLASLI
YÜCAAKTAŞ
KAYIMKAYA
YILMAZ
MERAL
UYSAL
ERDEM
KALAYCI
KARA
DEMİROK
AKSOY
OĞUL
DEDEOĞLU
ERDÖNMEZ
GÜLVEREN
UĞURAL
ÖZDEMİR
ÇALIK
ŞEN
BİTİM
TÜZNER
CEYLAN
KARAÇAM
BOZ
BİLTEKİN
KOYUNCUOĞLU
AY
GÜZEL
KICIR
KÖLEMEN
DANIŞIK
ATEŞ
AKMAN
DÖNMEZ
ÜNLÜ
BAŞOĞLU
GÜN
KARAGÖLGE
KAZANDIĞI OKUL
ENVAR FEN LİSESİ
EREĞLİ FEN LİSESİ
EREĞLİ FEN LİSESİ
KAMAN FEN LİSESİ
ENVAR FEN LİSESİ
ENVAR FEN LİSESİ
ENVAR FEN LİSESİ
ENVAR FEN LİSESİ
SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ
DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ
SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ KONYA ANADOLU LİSESİ
KONYA ANADOLU LİSESİ
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ
MERAM MEHMET-MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ
SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
M.SAMİ RAMAZANOĞLU AİHL
KARATAY AİHL
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KARATAY AİHL
KARATAY AİHL
SELÇUKLU HOCACİHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
AYŞE KEMAL İNANÇ AİHL
KARATAY KONYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HOCACİHAN AİHL
AYŞE KEMAL İNANÇ AİHL
AYŞE KEMAL İNANÇ AİHL
SELÇUKLU HOCACİHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KARATAY MEVLANA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ DR.ALİ RIZA BAHADIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ DR.ALİ RIZA BAHADIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ DR.ALİ RIZA BAHADIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KARAPINAR AİHL
ÖZEL KONYA LOKMAN HEKİM ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ATATÜRK KIZ TEKNİK
ADİL KARAAĞAÇ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ NASRETTİN HOCA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KARATAY İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ÇUMRA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
KULU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
33
AKADEMĠK KADROMUZ
ADI SOYADI
GÖREVİ
BRANŞI
MEVLÜT HAN UĞURTAN
MÜDÜR
FEN BİL. (Biyoloji)
GAZİ ALDANMAZ
MÜDÜR YRD.
SOSYAL Bil.
MUHARREM PARLAK
MÜDÜR YRD.
SOSYAL Bil.
MERVE NUR DEMİRCİ
İlkokul
REHBERLİK
AYŞE NUR ÇİMEN
İlkokul
REHBERLİK
YASEMİN GÜNNAR
1. SINIFI
SINIF ÖĞR.
EMİNE SUSAM
1. SINIFI
SINIF ÖĞR.
MELAHAT ARISOY
1. SINIF
SINIF ÖĞR.
NALÂN GÜNERİ
2-A SINIFI
SINIF ÖĞR.
ŞERAFET ÇİFTÇİ
2-B SINIFI
SINIF ÖĞR.
FİLİZ ÇUHADAR
2-C SINIFI
SINIF ÖĞR.
ÜMMÜ ŞİFA ÖZCAN
3-A SINIFI
SINIF ÖĞR.
ZELİHA ÖZÇOPUR
3-B SINIFI
SINIF ÖĞR.
ELVEDA İNCEER
3-C SINIFI
SINIF ÖĞR.
FAZİLET CİCİ
4-A SINIFI
SINIF ÖĞR.
ELİF ÇOLAKOĞLU
4-B SINIFI
SINIF ÖĞR.
AYŞE ELİF AYDEMİR
ALİYE DUYGU
NESİMOĞLU
FADİMANA BİTER
İlkokul
SINIF ÖĞR.
İlkokul
İNGİLİZCE
İlkokul
GÖRSEL SANATLAR
BEDEN EĞT.
ABDİL MERT
İlkokul
ULUHAN HAKAN
İlkokul
MÜZİK
HABİBE MUTLU
Ortaokul
REHBERLİK
AYŞEGÜL BAŞALP
Ortaokul
REHBERLİK
ÜLKÜM HİLAL ÖZCAN
Ortaokul
TÜRKÇE
LATİFE NUR SÖKEN
Ortaokul
TÜRKÇE
ABDÜLKADİR TETİK
Ortaokul
TÜRKÇE
FEYZA AKDEMİR
Ortaokul
MATEMATİK
AYŞEGÜL LALE KARAKOÇ
Ortaokul
MATEMATİK
ALİ ALTUNER
Ortaokul
MATEMATİK
HİCRET BULUT
Ortaokul
MATEMATİK
TUBA BÜBERCİ TÜRKMAN
Ortaokul
FEN VE TEKNOLOJİ
SEHER ULUER AKYAZICI
Ortaokul
FEN VE TEKNOLOJİ
AHMET GÜNDOĞDU
Ortaokul
FEN VE TEKNOLOJİ
HACI ÇİVİ
Ortaokul
FEN VE TEKNOLOJİ
ŞÜKRİYE BÜYÜKALİM
Ortaokul
FEN VE TEKNOLOJİ
R. BETÜL TARLACI
Ortaokul
SOSYAL BİL.
MUSTAFA KUNT
Ortaokul
SOSYAL BİL.
FATİH TAŞKIRAN
Ortaokul
İNGİLİZCE
MEHMET BAĞÇACI
Ortaokul
İNGİLİZCE
MEHMET KARAKAYA
Ortaokul
İNGİLİZCE
SERPİL MERCAN
Ortaokul
İNGİLİZCE
FATİH GÜNGÖR
Ortaokul
DİN KÜLT.
METİN ÇELEBİ
Ortaokul
DİN KÜLT.
ESMA BİLGİN
Ortaokul
DİN KÜLT.
SERPİL OKUMUŞ
Ortaokul
BEDEN EĞT.
AYSUN UĞUR
Ortaokul
RESİM-İŞ
MAHMUT ESAD ÖLMEZ
Ortaokul
BİLİŞİM TEK.
AYTÜL CANSU EDGÜER
Ortaokul
MÜZİK
34
Download

Özel Envar Eğitim Kurumları - özel envar egitim kurumları