T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
2015 YILI
İŞ TAKVİMİ
OCAK-2015
T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı
2015 YILI
Ġġ TAKVĠMĠ
Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası
Ankara-2015
Yayıma Hazırlayan
Stratejik Planlama ve Yönetim Daire BaĢkanlığı
Mehmet Baki ÖZTÜRK
Daire BaĢkanı
Hülya YILDIZ
Eğitim Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan “2015 Yılı İş Takvimi”
Bakanlık Makamının12/12/2014 tarihli ve 6425734 sayılı olurları ile Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 500 adet bastırılmıştır.
ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa No
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
1
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
3
İç Denetim Birimi Başkanlığı
6
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
7
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
12
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
22
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
29
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
36
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
41
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
43
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
49
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
55
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
60
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
64
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
70
Strateji Geliştirme Başkanlığı
74
Hukuk Müşavirliği
82
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
84
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
88
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
104
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
106
Projeler
111
2015 Yılı Performans Programı
119
Belirli Gün ve Haftalar
132
BĠRĠMLERE GÖRE FAALĠYETLERĠN
SAYISAL DAĞILIMI
BĠRĠMLER
Faaliyet
Sayısı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
10
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
15
İç Denetim Birimi Başkanlığı
9
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
37
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
65
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
42
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
44
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
33
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
14
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
36
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
39
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
35
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
25
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
33
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
22
Strateji Geliştirme Başkanlığı
57
Hukuk Müşavirliği
9
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
23
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
92
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
13
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
27
Projeler
55
2015 Yılı Performans Programı
42
TOPLAM
777
2015 YILI TAKVĠMĠ
ġUBAT
OCAK
Pt Sa Ça Pe Cu
1
1 2
2 5 6 7 8 9
3 12 13 14 15 16
4 19 20 21 22 23
5 26 27 28 29 30
Ct
3
10
17
24
31
Pa
4
11
18
25
5
6
7
8
MART
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
9
10
11
12
13
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
NĠSAN
14
15
16
17
18
Pt Sa Ça
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Pe
2
9
16
23
Cu
3
10
17
24
Ct
4
11
18
25
Pa
5
12
19
26
18
19
20
21
22
30
Pt Sa Ça Pe Cu Ct
1
2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30
27
28
29
30
31
Pe
2
9
16
23
30
Cu
3
10
17
Ct Pa
Pt Sa
31
5
4
11 12 32 3 4
18 19 33 10 11
24 25 26 34 17 18
35 24 25
31
36 31
EKĠM
40
41
42
43
44
Pt Sa Ça Pe
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Pa
3
10
17
24
31
23
24
25
26
27
Ça Pe Cu Ct
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Sa
2
9
16
23
30
Ct
3
10
17
24
31
Pa
4
11
18
25
44
45
46
47
48
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
49 30
Ça
3
10
17
24
Pe
4
11
18
25
Cu
5
12
19
26
Ct
6
13
20
27
Pa
7
14
21
28
Ct
5
12
19
26
Pa
6
13
20
27
Ct
5
12
19
26
Pa
6
13
20
27
EYLÜL
Pa
2
9
16
23
30
36
37
38
39
40
KASIM
Cu
2
9
16
23
30
Pt
1
8
15
22
29
AĞUSTOS
TEMMUZ
Pt Sa Ça
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
HAZĠRAN
MAYIS
Pt Sa
1
7 8
14 15
21 22
28 29
Ça
2
9
16
23
Pe
3
10
17
24
Cu
4
11
18
25
30
ARALIK
49
50
51
52
53
Pt Sa
1
7 8
14 15
21 22
28 29
Ça
2
9
16
23
30
Pe
3
10
17
24
31
Cu
4
11
18
25
TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Talim ve Terbiye  Eğitim ve öğretim programları ile haftalık
Kurulu BaĢkanlığı
ders çizelgelerinin güncellenmesi
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
02 Ocak
31 Aralık
 Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına
öğretmen olarak atanacaklara ilişkin
öğretmenlik alanları, atama ve ders
Talim ve Terbiye
okutma esaslarını belirleyen 20.02.2014 02 Ocak
Kurulu BaĢkanlığı
tarihli ve 9 sayılı Kurul kararının Bakan- 31 Aralık
lığımız ilgili birimlerinden/kişi/kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda
güncellemesi
 Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim
Talim ve Terbiye
02 Ocak
diploma ve öğrenim belgelerinin derece
Kurulu BaĢkanlığı
31 Aralık
ve denkliklerine ilişkin işlemlerin yapılması
Talim ve Terbiye
Kurulu BaĢkanlığı
 İlkokul 2 ve 3. sınıf İngilizce, ortaokul 5
ve 6. sınıf matematik, fen bilimleri ve 02 Ocak
İngilizce ders kitaplarının izleme ve 31 Mart
değerlendirme çalışmalarının yapılması
Talim ve Terbiye
Kurulu BaĢkanlığı
 Ortaöğretim 9 ve 10. sınıf fizik, kimya,
biyoloji ve matematik ders kitaplarının 02 Ocak
izleme ve değerlendirme çalışmalarının 31 Mart
yapılması
Talim ve Terbiye  Taslak ders kitaplarının Başkanlığa 16 Ocak
Kurulu BaĢkanlığı
02 Şubat
elektronik ortamda teslim edilmesi
1
TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Talim ve Terbiye
 Taslak ders kitaplarının incelenmesi
Kurulu BaĢkanlığı
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
03 Şubat
01 Haziran
Talim ve Terbiye  Taslak ders kitaplarının Başkanlığa 16 Temmuz
03 Ağustos
Kurulu BaĢkanlığı
elektronik ortamda teslim edilmesi
Talim ve Terbiye
 Taslak ders kitaplarının incelenmesi
Kurulu BaĢkanlığı
04 Ağustos
30 Kasım
 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitapları listesinin Tebliğler
Talim ve Terbiye
Dergisi’nde yayımlanmak üzere Destek
Kurulu BaĢkanlığı
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
02 Aralık
31 Aralık
2
REHBERLĠK VE DENETĠM BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Rehberlik ve Denetim Sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında
hazırlanan “Rehberlik ve Denetim 02 Ocak
Esasları ile Denetim Rehberlerinin” 31 Aralık
uygulamaya konulması ve güncelleme
çalışmalarının yapılması
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinde 02 Ocak
31 Aralık
rehberlik ve denetim yapılması
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Bakanlık Yurtdışı Eğitim Müşavirlikleri
02 Ocak
ve Ataşeliklerinde rehberlik ve denetim
31 Aralık
yapılması
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Yeterli sayıda müfettişi olmayan illerin
02 Ocak
okul ve kurumlarında rehberlik ve
31 Aralık
denetim yapılması
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Maarif Müfettişlerinin Görev Standartları 02 Ocak
27 Şubat
ve yeterliliklerinin belirlenmesi
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Maarif müfettişlerine, yeterliliklerinin
02 Ocak
artırılmasına yönelik mesleki eğitim
31 Aralık
verilmesi
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Denetim Kalite Standartlarının Oluştu- 02 Ocak
31 Aralık
rulması
3
REHBERLĠK VE DENETĠM BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Maarif Müfettiş Yardımcılarının yetiştiril- 02 Ocak
31 Aralık
me faaliyetlerine devam edilmesi
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesinin
Türkiye ve Romanya hareketliliğinin 02 Ocak
gerçekleştirilmesi, proje uygulama süre- 31 Aralık
cinin tamamlanması
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem
Sistemi (REDBİS) kapsamında e-İzleme 02 Ocak
ve Değerlendirme Sistemi Modülü ile 31 Aralık
ilgili çalışmalarının sürdürülmesi
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Başkanlıkta ve illerde görevli Maarif
Müfettişleri tarafından denetlenen okul/ 02 Ocak
kurumların denetim planına uygunlu- 31 Aralık
ğunun değerlendirilmesi
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Bakanlık okul/kurum ve personeline
yönelik rehberlik ve denetim ile incele02 Ocak
me ve soruşturma çalışmaları sonucu
31 Aralık
tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırlanması
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Denetimi yapılan okul/kurum tarafından
düzenlenen, gelişim planlarında yer alan
02 Ocak
hususların, yapılan planlama doğrultu31 Aralık
sunda, ilgili birimlerce gerçekleştirme
durumlarının izlenmesi
4
REHBERLĠK VE DENETĠM BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Rehberlik ve denetim hizmetlerinin kalite, nitelik, etkinlik ve verimliliği ile
02 Ocak
işlevselliğini artırmak amacıyla öğret31 Aralık
men, öğrenci ve diğer paydaşların görüş
ve önerilerinin alınması
Rehberlik ve
Denetim
BaĢkanlığı
 Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca düzenlenen yılsonu faaliyet raporları
02 Haziran
doğrultusunda Rehberlik ve Denetim
30 Eylül
Başkanlığının İzleme Raporunun hazırlanması
5
ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 2015 Yılı (ilk altı ay) İç Denetim Prog02 Ocak
ramına konulacak Danışmanlık ve
30 Haziran
Denetim Hizmetleri
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 2014 yılı dönemsel gözden geçirme ve 02 Ocak
30 Haziran
iç değerlendirme çalışması
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 2015 yılı hizmetiçi eğitim dönemi
02 Şubat
30 Mart
Ġç Denetim
Birimi BaĢkanlığı
 2015 Yılı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Hizmetiçi Eğitimleri
11 Mayıs
12 Haziran
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 2015 yılı (ikinci 6 ay) iç denetim prog01 Temmuz
ramına konulacak danışmanlık ve
31 Aralık
denetim hizmetleri
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 2015 yılı hizmetiçi eğitim dönemi
31 Ağustos
04 Eylül
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 2016 yılı denetim programı hazırlıkları
16 Kasım
31 Aralık
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi- 16 Kasım
31 Aralık
nin gözden geçirilmesi
Ġç Denetim Birimi
BaĢkanlığı
 İç Denetim Birimi Başkanlığı Rehberinin 16 Kasım
31 Aralık
gözden geçirilmesi
6
TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bu Benim Eserim proje çalışmasına 08 Aralık
2014
katılacak proje başvurularının kabul
09 Ocak
edilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matema- 08 Aralık
2014
tik ve Fen Bilimleri–Bu Benim Eserim
04 Haziran
Proje Yarışması ile ilgili iş ve işlemler
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 2015 Mali Yılı Bütçesi ile Temel Eğitim
Hizmetlerinin yürütülmesi için tahsis
02 Ocak
edilen ödeneklerin serbesti oranlarına
31 Aralık
göre merkez ve taşra bazında
dağıtımının yapılması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Eğitim
Öğretim
Programlarının 02 Ocak
31 Aralık
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Eğitim Öğretim Materyallerinin İzlenmesi 02 Ocak
31 Aralık
ve Değerlendirilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Öğrenci Başarılarının
Değerlendirilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Türk Büyüklerini Anma ve Kahramanlık 02 Ocak
31 Aralık
Günlerinin kutlanması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Ulusal ve uluslararası kardeş okul
02 Ocak
uygulamalarına ait iş ve işlemlerin
31 Aralık
yürütülmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Milli bayramlardaki kutlamalara ait iş ve
işlemlerin yürütülmesi
7
İzlenmesi
ve 02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca
yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin 02 Ocak
düzenlenmesi taleplerinin değerlendiril- 31 Aralık
mesi ve uygun görülenlere izin verilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Yatılı bölge ortaokulları ile ilgili çeşitli
kurum, kuruluş ve STK’ların Bakanlık
merkez teşkilatı düzeyinde yapılan iş 02 Ocak
birliği sözleşmeleri ve protokolleri çerçe- 31 Aralık
vesindeki çalışmaların düzenlemesi ve
takip edilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Okul Sütü Programı kapsamında 20142015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama
sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günle- 02 Ocak
rinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml 31 Aralık
ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü
dağıtılması ve. Okul Sütü Modülü-nün
uygulanmasına yönelik olarak eğitimler
yapılması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 İlköğretim Kurumları(İlkokul ve Ortaokul)
Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve
02 Ocak
seçmeli dersler bölümünde yer alan
31 Aralık
derslerden ihtiyaç duyulanların öğretim
programlarının güncellenmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 İlköğretim Kurumları(İlkokul ve Ortaokul)
Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve
seçmeli dersler bölümünde yer alan 02 Ocak
derslerin ders kitaplarının güncellenen 31 Aralık
öğretim programlarına uygun olarak
hazırlanması
8
TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemin 02 Ocak
31 Aralık
ilişkin iş ve işlemlerin devam etmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Burslu öğrencilerle ilgili okulların e-burs
sistemi üzerinden yapamadıkları burs 05 Ocak
iptali, mezun ve bursa alma gibi iş ve 21 Aralık
işlemlerin yapılması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bu Benim Eserim Öğrenci projelerinin il
16 Şubat
çalışma gruplarınca ön değerlendiril20 Mart
mesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Burs taleplerinin değerlendirilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları
belirlemek üzere Mart ayında il/ilçe millî
eğitim müdürünün görevlendireceği
müdür yardımcısı veya şube müdürünün
01 Mart
başkanlığında,
eğitim
bölgesindeki
31 Mart
okulların özelliklerine göre seçilen en
çok beş okul müdüründen ilçe öğrenci
yerleştirme komisyonlarının oluşturulması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 “Kurum Standartları” sisteminin
genelinde tekrar açılması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif
12 Mart
Ersoy'u Anma Günü
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması,
16 Mart
ödenek gönderme belgesinin miktar ve
23 Mart
numaralarının valiliklere bildirilmesi
9
23 Şubat
11 Aralık
yurt 01 Mart
30 Haziran
TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bu Benim Eserim Öğrenci projelerinin
23 Mart
bölge çalışma gruplarınca ön değer27 Mart
lendirmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bu Benim Eserim Projesinin Bölge Bilim
Kurullarınca değerlendirilmesi ve Bölge 30 Mart
Sergisine Katılacak Projelerin belir- 20 Nisan
lenmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Geçmiş yıllardan burs ücreti alması
gereken öğrencilere ek burs ücreti
20 Nisan
gönderilmesi ve ödenek gönderme
18 Aralık
belgesinin miktar ve numaralarının
valiliklere bildirilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Çanakkale Kara Savaşlarının 100.
Yıldönümü anma törenleri kapsamında
21 Nisan
eserlerin seçilerek Çanakkale Morabın
25 Nisan
Parkında sergilenmek üzere gönderilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bu Benim Eserim Projesine ait Bölge
Sergilerinin Düzenlemesi ve Final
Sergisine Katılacak Projelerin belirlenmesi
05 Mayıs
06 Mayıs
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Burs hizmetleri ile ilgili yapılması
gereken hususları içeren Genelgenin
valiliklere gönderilmesi
18 Mayıs
25 Mayıs
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması,
ödenek gönderme belgesinin miktar ve
numaralarının valiliklere bildirilmesi
26 Mayıs
05 Haziran
10
TEMEL EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bu Benim Eserim Projesinin Ankara’da
Final Sergisinin düzenlenmesi
02 Haziran
03 Haziran
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bu Benim Eserim Projesinin Ödül Töreni
04 Haziran
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle yapılan ilkokul 1’inci ve 5’inci
15 Haziran
sınıflara aday kayıtların yapılması ve
anasınıfı için kayıtların başlaması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 “Kurum Standartları” sisteminin kurum,
01 Temmuz
ilçe, il ve merkezi düzeyde raporlarının
31 Temmuz
alınması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bir sonraki yıl kullanılacak burs
12 Temmuz
göstergesinin tespiti ile ilgili protokolün
30 Kasım
hazırlanması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 “Kurum Standartları” sisteminde alınan
raporların Genel Müdürlüğün ilgili 01 Ağustos
birimleri ile paylaşılması ve niteliği 31 Aralık
geliştirici politikaların başlatılması
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Üç aylık ödeneklerin dağıtılması,
07 Eylül
ödenek gönderme belgesinin miktar ve
18 Eylül
numaralarının valiliklere bildirilmesi
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Üç aylık burs ücretinin dağıtılması,
ödenek gönderme belgesinin miktar ve
numaralarının valiliklere bildirilmesi
SORUMLU
BĠRĠM
11
16 Kasım
07 Aralık
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta
olan ortak ve seçmeli derslere ait taslak
02 Ocak
ders kitaplarının, ön incelenmesinin
31 Aralık
yapılarak Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığına sunulması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta
olan (Anadolu liseleri, sosyal bilimler
liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ile 02 Ocak
spor liseleri) derslerin öğretim program- 31 Aralık
larının hazırlanması ve geliştirilmesi,
çalışmalarının yürütülmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca
yürütülen Türk eğitim sistemi ve öğretim
programlarının AB ülkelerinin eğitim 02 Ocak
sistemleri ile karşılaştırılarak uyumlu 31 Aralık
hale getirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı
sağlanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Güncellenecek olan öğretim programları
doğrultusunda Anadolu liseleri, sosyal
02 Ocak
bilimler liseleri, fen liseleri, güzel
31 Aralık
sanatlar ile spor liseleri haftalık ders
çizelgelerinin hazırlanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2009 yılında hazırlanan 9-12. sınıf temel
ders kitaplarının 5 yıllık sürelerin 02 Ocak
dolması nedeniyle güncelleme çalışma- 29 Haziran
larının yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Okulların bütçelerine esas teşkil etmek
02 Ocak
üzere okullardan istatistikî bilgilerin
31 Ocak
istenmesi
12
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2012 yılında öğretim programı yenilenen
derslerin kitaplarının hazırlanarak Talim 02 Ocak
ve Terbiye Kurulu Başkanlığına su- 29 Haziran
nulması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Pansiyon ve Burs Hizmetlerinin İzlenip 02 Ocak
31 Ocak
Değerlendirilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 e-pansiyon modülüne işlerlik kazan- 02 Ocak
31 Aralık
dırılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Maliye Bakanlığınca 3’er aylık serbest
bırakılan cari giderler ile parasız yatılı
02 Ocak
öğrencilerin beslenme ve barınma
31 Aralık
giderlerinin ilgili muhasebe birimlerine
gönderilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretimde eğitim gören burslu
02 Ocak
öğrencilerin burs giderlerinin e-bütçe
31 Aralık
modülü üzerinden gönderilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Burs, parasız yatılık ve okul pansiyonları
ile ilgili mevzuatın değerlendirilmesine,
02 Ocak
güncellenmesine ve birleştirilerek yeni31 Aralık
den düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2015 yılında eğitim-öğretime yeni
açılacak olan ve takviye donatım ihtiyacı
02 Ocak
bulunan okullarla ilgili Destek Hizmetleri
16 Ocak
Genel Müdürlüğü ile koordineli hazırlık
çalışmalarının yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2015 yılı hizmet içi eğitim planının 02 Ocak
30 Ocak
valiliklere duyurulması
13
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor
02 Ocak
liseleri ile güzel sanatlar liselerinin
30 Haziran
açılması ve kapatılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Tahsis, kiralama, kamulaştırma ve imar
02 Ocak
planları hakkında ilgili birimler ile işbirliği
31 Aralık
yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Alman uyruklu öğretmenlerle ilgili iş ve 02 Ocak
31 Aralık
işlemlerin yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Goethe Enstitüsüyle yapılan iş birliği
çerçevesinde ortaöğretime bağlı okullar02 Ocak
da görevli Almanca öğretmenlerine
31 Aralık
yönelik hizmet içi eğitim ile ilgili iş ve
işlemlerin yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK
arasında yapılan Bilim Olimpiyatları
Danışmanlığı Kursu İş Birliği Protokolü
çerçevesinde ortaöğretim kurumlarında 02 Ocak
görev yapan bilgisayar, matematik, fizik, 31 Aralık
kimya ve biyoloji öğretmenlerine ait
seminerlerle ilgili iş ve işlemlerin
yürütülmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası
Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve
02 Ocak
Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin
31 Mart
Yönergede değişiklik yapılması ile ilgili
çalışmaların yapılması
14
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Eğitim kademelerindeki değişiklik ve
düzenlemeler doğrultusunda Millî Eğitim 02 Ocak
Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin 31 Aralık
güncellenmesine yönelik çalışmalar
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması,
okul çeşitliliğinin azaltılması ve program- 02 Ocak
ların güncellenmesi paralelinde yürütü- 31 Aralık
lecek mevzuat altyapı çalışmaları
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Örgün ortaöğretim sistemi ile yaygın
ortaöğretim sisteminin (Açık Öğretim
02 Ocak
Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi)
31 Aralık
uyumlu hale getirilmesine yönelik
mevzuat çalışmaları
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik
proje ve faaliyetler kapsamında ilgili 02 Ocak
mevzuatta (ortaöğretim mevzuatı) deği- 31 Aralık
şiklik ve düzenleme çalışmaları
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 02 Ocak
Yönetmeliğinde değişiklik yapılması 31 Aralık
çalışmaları
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve talepler
doğrultusunda Güzel Sanatlar Eğitimi 02 Ocak
Yönetmeliğinde değişiklik yapılması 31 Aralık
çalışmaları
15
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil
02 Ocak
Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliğinde
31 Aralık
değişiklik yapılması çalışmaları
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta
Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 02 Ocak
Yönetmeliğinde değişiklik yapılması 31 Aralık
çalışmaları
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Yükseköğretime Geçiş Sınavı Sonuçla- 02 Ocak
31 Aralık
rının İzlenmesine Yönelik Çalışmalar
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Eğitimde Niteliğin Artırılmasına Yönelik 02 Ocak
31 Aralık
İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 İzleme ve Değerlendirme Bünyesinde
02 Ocak
Tematik
Alanlarda
Değerlendirme
31 Aralık
Çalışmalarının Yapılması ve Sunulması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretim Göstergeleri
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Sosyal Etkinlik Portfolyosunun geliştirilmesi
ve öğretmen eğitimlerinin düzenlenmesi, 02 Ocak
bu çalışmaların yaygınlaştırılması için 31 Aralık
pilot okullarda eylem araştırmalarının
yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Bilim Fuarları kapsamında pilot okulların
02 Ocak
belirlenmesi ve belirlenen okulların
30 Mart
projelerini hazırlamaları
16
02 Ocak
30 Nisan
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı 02 Ocak
31 Aralık
Projesinin uygulanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Trafik ve Yol Güvenliği Projesinin Trafik
ve İlk Yardım dersi ile Trafik ve İlk 02 Ocak
Yardım Kulübü çalışmaları kapsamında 15 Haziran
uygulanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretimin
eğitim
ve
öğretim
02 Ocak
boyutuna yönelik araştırma, planlama
31 Aralık
ve kalite geliştirme faaliyetleri
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretimle ilgili kararlaştırılan politika 02 Ocak
31 Aralık
ve stratejilerin uygulanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini 02 Ocak
artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi 31 Aralık
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretimde eğitim gören burslu
02 Ocak
öğrencilerin burs giderlerinin e-bütçe
31 Aralık
modülü üzerinden gönderilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2014-2015 eğitim-öğretim yılı yarıyıl 26 Ocak
06 Şubat
tatili
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2014-2015
eğitim-öğretim
döneminin başlaması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2015-2016-2017
Yılı
Mali
çalışmalarının başlatılması
17
yılı
II.
09 Şubat
Bütçe 03 Şubat
30 Eylül
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Takviye donatımında bulunan okulların
09 Şubat
taleplerinin
e-donatım
modülünden
27 Şubat
onaylanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Trafik ve Yol Güvenliği Projesi kapsamında trafik ve yol güvenliği
konusunda olumlu davranış değişikliği
01 Şubat
yaratmak amacıyla gönüllü öğretmen ve
30 Haziran
öğrencilerle ders dışı uygulamalar
yapılması ve bu uygulamalara velilerin
davet edilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Trafik ve Yol Güvenliği Projesi uygulamalarının raporlanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Güzel sanatlar ve spor liselerinde
01 Nisan
öğrenci alımına ilişkin Genelgenin
30 Nisan
hazırlanarak valiliklere gönderilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Bilim Fuarları kapsamında pilot okul
01 Nisan
tarafından
hazırlanan
projelerin
20 Mayıs
sergilenmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı
başlangıcı, yarıyıl tatili, öğretim yılının
06 Mayıs
sona ermesi ve 2016-2017 öğretim yılı
29 Mayıs
başlangıcına ait takvimin belirlenerek
valiliklere gönderilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa 26 Mayıs
geçiş başvuruları için duyuru yapılması 29 Mayıs
18
02 Mart
15 Haziran
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2015-2016
eğitim-öğretim
yılında
Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal
03 Haziran
bilimler liselerinin 9'uncu ve hazırlık
26 Haziran
sınıflarına
yeni
alınacak
öğrenci
kontenjanlarının belirlenmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa
03 Haziran
geçiş için başvuruların elektronik
30 Temmuz
ortamda yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2016-2018 bütçe tekliflerinin hazırlana10 Haziran
rak Strateji Geliştirme Başkanlığına
30 Temmuz
gönderilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı II.
12 Haziran
döneminin sona ermesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında
beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim
ve ortaöğretim kurumlarından mezun 22 Haziran
olanların bursluluklarının modül üzerin- 26 Haziran
de “mezun” olarak işlenmesi ve kaydedilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Ortaöğretime Uyum Programının ülke
genelinde yaygınlaştırılması kapsamın- 01 Temmuz
da programın revize edilmesi ve 21 Eylül
uygulanması
19
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2015-2017 yılı Devlet Yatırım Programı
20 Temmuz
tekliflerinin e-Yatırım modülü üzerinden
31 Ağustos
onaylanması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa
03 Ağustos
geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül
31 Ağustos
üzerinde yapılması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2014-2015 öğretim yılında yeni faaliyete
geçecek pansiyonlu okulların bütçeleri 03 Ağustos
ile yeni acılan okulların bütçelerinin 30 Ekim
gönderilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2014-2015 eğitim ve öğretim yılının
14 Eylül
başlaması
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 İlköğretim kurumlarından mezun olan
burslu öğrencilerden, ortaöğretimde
bursluluğu devam edeceklerin kayıt
yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca e30 Eylül
Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve
Burs Bilgileri” bölümünün “durumu”
penceresindeki
“mezun”
ibaresinin
“burslu” olarak değiştirilmesi
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 2015 yılında bursluluğu kazananların
01 Ekim
kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül
16 Kasım
üzerinde yapılması
20
ORTAÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Uluslar arası yarışmalarda dereceye
giren öğrencilere ait Bakanlığa gönderilen formlar düzenlenip Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanması
01 Aralık
31 Aralık
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 İstiklâl Marşının Kabul Edildiği Günü ve
Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının
düzenlenmesi
01 Aralık
31 Aralık
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
 Harcama birimi taşınır yönetim kesin
hesabının yılsonu işlemlerinin tamamlanması
01 Aralık
31 Aralık
SORUMLU
BĠRĠM
21
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Mesleki ve Teknik
 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu 02 Ocak
Eğitim Genel
31 Aralık
değişikliği çalışmalarının yürütülmesi
Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte
Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında" 02 Ocak
Kanunda
değişiklik
çalışmalarının 31 Aralık
yapılması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki
ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan 02 Ocak
/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflik- 31 Aralık
lerine İlişkin Yönerge" nin hazırlanması
Mesleki ve Teknik
 Mesleki ve teknik eğitimde okul yönetim
Eğitim Genel
modeli çalışmaları
Müdürlüğü
02 Ocak
31 Aralık
Mesleki ve Teknik  Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strate02 Ocak
Eğitim Genel
ji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)
31 Aralık
Müdürlüğü
sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik  Mesleki ve teknik eğitim alanında
02 Ocak
Eğitim Genel
eğitim-sektör istişare toplantıları düzen31 Aralık
Müdürlüğü
lenmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Yeterliliğe dayalı modüler öğretim
programlarına ait bireysel öğretim mater- 02 Ocak
yallerinin (modüller) yazılması ile ilgili iş 31 Aralık
ve işlemlerin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik  Yürürlükte olan öğretim programların02 Ocak
Eğitim Genel
dan 22 alanın programlarının güncellen31 Aralık
Müdürlüğü
mesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
22
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Mesleki ve Teknik  Modüler yapıda kazanımlara dayalı
02 Ocak
Eğitim Genel
geliştirilen öğretim programlarının tanıtıl31 Aralık
Müdürlüğü
ması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi
(MESGEP) kapsamında illerde; deza02 Ocak
vantajlı gruplara mesleki yeterlilik
31 Aralık
kazandıracak kursların açılması ile ilgili
iş ve işlemlerin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında il 02 Ocak
ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili iş 31 Aralık
ve işlemlerin yürütülmesi
 Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacağı derslere
ilişkin gerekli düzenlemenin Talim ve
Mesleki ve Teknik
Terbiye Kurulu Başkanlığı, Öğretmen 02 Ocak
Eğitim Genel
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü- 31 Aralık
Müdürlüğü
ğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
ve ilgili üniversitelerle iş birliğinde
yapılması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda DynED İngilizce 02 Ocak
eğitim programının aktif kullanımının 31 Aralık
sağlanması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/
kurumlarından pilot olarak seçilen 100 02 Ocak
okulda öz değerlendirme sistemi 31 Aralık
uygulama çalışmaları
23
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi (e-mezun)
Mesleki ve Teknik
Projesi web sayfası güncelleme çalış02 Ocak
Eğitim Genel
malarının tamamlanarak Türkiye gene31 Aralık
Müdürlüğü
linde hizmete sunulması ve kullanıcılara
hizmetiçi eğitim verilmesi ile ilgili iş ve
işlemlerin yapılması
Mesleki ve Teknik  Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/ku02 Ocak
Eğitim Genel
rumlarının ve programlarının akreditas31 Aralık
Müdürlüğü
yonu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
 Sağlıklı Yaşlı Gündüz Bakımevi Oluşturma ve Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi
Mesleki ve Teknik
kapsamında istihdama yönelik nitelikli 02 Ocak
Eğitim Genel
insan gücü yetiştirmek ve yaşlıların 31 Aralık
Müdürlüğü
yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesi
 Millî Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan Girişimciliğin
Mesleki ve Teknik
Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsa02 Ocak
Eğitim Genel
mında mesleki ve teknik eğitim okul ve
31 Aralık
Müdürlüğü
kurumlarında görevli yönetici ve meslek
dersleri öğretmenlerine yönelik olarak
verilecek "Öğretmenlik, Girişimcilik ve
Liderlik Eğitimleri” seminerleri ile ilgili iş
ve işlemlerin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Okul Sağlığı 02 Ocak
Hizmetleri” iş birliği protokolü kapsamın- 31 Aralık
daki iş ve işlemlerin yapılması
24
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz 02 Ocak
Bayrak” iş birliği protokolü kapsamındaki 31 Aralık
iş ve işlemlerin yapılması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 "Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları" ile "Okul Kantin02 Ocak
lerindeki Gıda Satışı" konularında
31 Aralık
duyurusu yapılan hususlara yönelik iş ve
işlemlerin yapılması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beslenme Dostu 02 Ocak
Okullar Programı" iş birliği protokolü 31 Aralık
kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Sağlık Bakanlığı koordinesinde hazırlanan "Ulusal Eylem Programı" kapsamın- 02 Ocak
daki el hijyeni konusunda duyurusu 31 Aralık
yapılan iş ve işlemlerin yapılması
 Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet
Mesleki ve Teknik
Derneği arasında imzalanan "Okullarda 02 Ocak
Eğitim Genel
Diyabet Eğitim Programı” iş birliği 31 Aralık
Müdürlüğü
protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin
yapılması
Mesleki ve Teknik  Protokol kapsamında yürütülen "Ağız ve
02 Ocak
Eğitim Genel
Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi
31 Aralık
Müdürlüğü
Projesi"nin iş ve işlemlerinin yapılması
25
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Protokol kapsamında yürütülen "Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı Bilincinin 02 Ocak
Geliştirilmesi Projesi"nin iş ve işlemle- 31 Aralık
rinin yapılması
Mesleki ve Teknik  Protokol kapsamında yürütülen “Ergen02 Ocak
Eğitim Genel
lik Dönemi Değişim (ERDEP) Proje31 Aralık
Müdürlüğü
si”nin iş ve işlemlerinin yapılması
Mesleki ve Teknik  Protokol kapsamında her yıl düzenlenen
02 Ocak
Eğitim Genel
"Altın Kep Aşçılar Yarışması" ile ilgili iş
31 Aralık
Müdürlüğü
ve işlemlerin yapılması
Mesleki ve Teknik
 Protokol kapsamında Uluslararası Gast- 02 Ocak
Eğitim Genel
ronomi Festivaline katılımın sağlanması 31 Aralık
Müdürlüğü
 Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin
Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 2
Mesleki ve Teknik
(METEK 2) nin hibe projelerinin izlen- 02 Ocak
Eğitim Genel
mesi, açılış konferansının gerçekleştiril- 31 Aralık
Müdürlüğü
mesi ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve
işlemlerinin yürütülmesi
 Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam
Oranlarının Artırılması Projesi 2 (KEP 2)
Mesleki ve Teknik
nin hibe projelerinin izlenmesi, açılış 02 Ocak
Eğitim Genel
konferansının gerçekleştirilmesi ve proje 31 Aralık
Müdürlüğü
faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin
yürütülmesi
26
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Alanının Orta Asya ve Orta Doğu
Mesleki ve Teknik
Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi 02 Ocak
Eğitim Genel
(JICA-TİKA) proje faaliyetleri ile ilgili iş 31 Aralık
Müdürlüğü
ve işlemlerin yürütülmesi ve kapanış
konferansının gerçekleştirilmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesinin
açılış konferansının gerçekleştirilmesi 02 Ocak
ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve 31 Aralık
işlemlerinin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Türkiye ile Japonya arasında Mesleki
Beceriler Transfer Köprüsü Projesinin,
02 Ocak
açılış konferansının gerçekleştirilmesi
31 Aralık
ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik  Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması
02 Ocak
Eğitim Genel
Projesi faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin
31 Aralık
Müdürlüğü
yürütülmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mahalli Yemekler Derleme Kitabının
Hazırlanması
Projesi
kapsamında 02 Ocak
yemek kitabının basım ve dağıtımı ile 31 Aralık
ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi
(MESGEP) kapsamında 2014 Yılı Genel 02 Ocak
Değerlendirme Raporunun hazırlanması 01 Temmuz
ve kapanış konferansının yapılması
27
MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Pansiyonlu mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına 2015-2016 eğitim öğretim
Mesleki ve Teknik
yılında alınacak parasız yatılı (sınavlı- 16 Mart
Eğitim Genel
sınavsız), paralı yatılı, yatılı bölge 28 Ağustos
Müdürlüğü
ortaokullarından mezun olan öğrencilere
ait kontenjanların belirlenmesi
 2015-2016 eğitim-öğretim yılında meslekî ve teknik ortaöğretim okullarının
Mesleki ve Teknik
ilgili programlarına “2015 Temel Eğitim03 Haziran
Eğitim Genel
den Orta Öğretime Geçiş Uygulaması
31 Temmuz
Müdürlüğü
Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mesleki ve teknik ortaöğretimde parasız
yatılılıktan bursluluğa geçiş başvurula- 08 Haziran
rının e-burs modülü üzerinden elektronik 31 Temmuz
ortamda alınması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş 03 Ağustos
işlemlerinin e-burs modülü üzerinden 31 Ağustos
yapılması
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında burs almaya hak kazanan ortaöğre- 10 Ağustos
tim öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin e- 16 Kasım
burs modülü üzerinden yapılması
28
DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 2015 Mali yılına ait okullara ait ödenek
istem çizelgeleri ile pansiyonlu okulların
gelir-gider cetvellerinin valiliklere gönde- 02 Ocak
rilmesi, valiliklerden gelen çizelgelerin 27 Mart
incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanarak valiliklere gönderilmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 2015 yılında tahsis edilen transfer öde02 Ocak
neklerinin Maliye Bakanlığının serbesti
30 Ocak
oranlarına göre dağıtılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Anadolu imam
hatip ortaokulları,
Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim
02 Ocak
gören burslu öğrencilere ait 2015/4
16 Ocak
ödeneklerin e-burs ve e-bütçe modülü
üzerinden dağıtılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Okullarımızın tanıtımıyla
planının hazırlanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Genel Müdürlüğümüz adına, Türkiye
Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim
Bakanlığının hayata geçirdiği “Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’yla birlikte öğrencileri; her türlü 02 Ocak
bölücü, yıkıcı etki ve davranışlarla 31 Aralık
sigara, alkol, uyuşturucu vb. zararlı
alışkanlıklardan korumak için gerekli
çalışmaların yapılması ve okullara
bildirilmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Kutlu Doğum Haftası vesilesi ile okulla02 Ocak
rımızda gerçekleştirilecek etkinliklerin ve
30 Ocak
uygulama esaslarının belirlenmesi
29
ilgili
eylem 02 Ocak
30 Ocak
DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER
02 Ocak
tarafından imzalanan protokol kapsa31 Aralık
mında okullara Z Kütüphane kurulmasıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Genel Müdürlüğümüze bağlı pansiyonlara 2014-2015 eğitim öğretim yılında 02 Ocak
alınacak parasız (sınavlı, sınavsız) yatı- 31 Aralık
lı öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Ülkemizin sahip olduğu din eğitimi ve
öğretimi tecrübesinin talep eden ülkelere aktarılması, Yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımız ve anlaşma yapılan 02 Ocak
ülkelerin vatandaşlarına yönelik din 31 Aralık
eğitimi ve öğretimi ile Müslüman
ülkelerdeki din öğretimi faaliyetlerine
destek sağlanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Arapça (2-8,9-12 ) öğretim programının 02 Ocak
31 Aralık
ve ders kitaplarının hazırlanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Anadolu İmam Hatip Liselerinde okutu02 Ocak
lan Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler
31 Aralık
ders programının güncellenmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 İmam Hatip ortaokulların için Temel Dini
Bilgiler 8; seçmeli Hz. Muhammed’in
02 Ocak
hayatı 8 ve 12; seçmeli Kur’an-ı Kerim 8
31 Aralık
ve 12. Sınıf ders kitaplarının hazırlanması
30
DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Anadolu İmam Hatip Liseleri için İslam
Kültür ve Medeniyeti, Tefsir okumaları,
seçmeli Hitabet ve mesleki uygulama, 02 Ocak
İslam Bilim ve Düşünce Tarihi adlı 31 Aralık
Öğretim program ve kitaplarının hazırlanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Hazırlanan ve incelenmek amacıyla
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına
02 Ocak
gönderilen ders kitapları ile ilgili
31 Aralık
Başkanlıkça istenen düzeltme ve düzenlemelerin yapılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam
Hatip Liseleri meslek derslerini daha
etkin ve verimli işlemek için öğretmen ve 02 Ocak
öğrencilerin hizmetlerine sunulmak üze- 30 Ocak
re geliştirilecek materyaller için materyal
geliştirme çalıştayları düzenlenmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Proje ve Özel Program Uygulayan Okullara ait öğrencilerin yurtdışı öğrenci 02 Ocak
değişim
programının
hazırlıklarının 31 Mart
yapılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Batı Trakya, Balkanlar ve Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba
02 Ocak
Toplulukları ile diğer ülkelerden gelen
31 Aralık
öğrencilerin parasız yatılılık onaylarının
Başbakanlıktan alınması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 İmam hatip ortaokulları ve Anadolu
imam hatip liselerinde öğrenim gören
02 Ocak
burslu öğrencilere ait 2015/1 ödenek31 Aralık
lerinin e-bütçe modülü üzerinden
dağıtılması
31
DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 “Din Öğretiminde 2023 Vizyonu” sem- 02 Ocak
30 Nisan
pozyumunun hazırlık çalışmaları
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ders
kitaplarının incelenmek üzere elektronik 16 Ocak
ortamda Talim ve Terbiye Kurulu 01 Şubat
Başkanlığına sunulması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların
01 Şubat
tanıtımıyla ilgili hazırlanan eylem plan30 Eylül
ının uygulanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Anadolu İmam Hatip liseleri ve İmam
Hatip ortaokullarına yönelik “İyi Örnekler 02 Şubat
Kılavuzu”nun hazırlanarak yayımlan- 28 Şubat
ması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Anadolu imam hatip liseleri öğrencileri
arasında “Hafızlık ve Ezanı Güzel
09 Şubat
Okuma, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma,
12 Haziran
Arapça Bilgi ve Etkinlik yarışmalarının
gerçekleştirilmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası imam hatip liselerine
02 Mart
alınacak öğrenciler için kontenjan tespiti
31 Mart
ve başvuruların alınması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Öğretmen ve öğrencilerin imam hatip
liselerinden memnuniyet düzeylerinin
değerlendirilmesi
32
02 Mart
31 Mart
DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 İmam hatip ortaokulları ve Anadolu
imam hatip liselerinde öğrenim gören
burslu öğrencilere ait 2015/2 üç aylık
ödeneklerin e-bütçe modülü üzerinden
dağıtılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 2015 Mali Yılında tahsis edilen transfer
01 Nisan
ödeneklerinin
okulların
talepleri
31 Ağustos
doğrultusunda dağıtılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Ortaokul ve liselerde din, ahlak ve
değerler alanına ait ders kitapları ile
06 Nisan
Anadolu imam hatip liselerinde okutulan
25 Aralık
meslek
dersleri
ders
kitaplarının
değerlendirilmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Proje ve Özel Program Uygulayan
Okullara ait öğrencilerin yurtdışı öğrenci 06 Nisan
değişim
programının
hazırlıklarının 28 Ağustos
yapılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 İmam Hatip Liselerinde okutulan meslek
27 Nisan
dersleri kitaplarının verimliliğine yönelik
31 Ağustos
analiz çalışması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 “Din Öğretiminde 2023 Vizyonu” sem- 04 Mayıs
29 Mayıs
pozyumunun gerçekleştirilmesi
33
01 Nisan
30 Nisan
DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Öğrenci değişimi kapsamında yaz
04 Mayıs
tatilinde yurtdışına gidecek öğrencilerin
29 Mayıs
tespiti
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası imam hatip liselerine alına- 04 Mayıs
01 Temmuz
cak öğrencilerin seçimi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Anadolu imam hatip liseleri ve imam
hatip ortaokullarında görev yapan 04 Mayıs
yöneticilere yönelik “Yönetici Kılavu- 02 Eylül
zu’nun hazırlanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Eğitim öğretim yılı sonunda DKAB, İHO
ve meslek dersleri öğretmenlerinin
01 Haziran
öğretim programlarında meslek ve kültür
31 Aralık
dersleri ile ilgili çalıştayların ve seminerlerinin planlanıp uygulanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Anadolu imam hatip liselerinde yapılan
01 Haziran
sosyal etkinliklerin verimliliğinin izlen30 Haziran
mesi ve değerlendirilmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Genel müdürlüğümüzce hazırlanan ders
kitaplarının incelenmek üzere elektronik 15 Haziran
ortamda Talim ve Terbiye Kurulu 01 Temmuz
Başkanlığına sunulması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 2015 Mali Yılında tahsis edilen transfer
01 Temmuz
ödeneklerinin Maliye Bakanlığının ser28 Temmuz
besti oranlarına göre dağıtılması
34
DĠN ÖĞRETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 İmam hatip ortaokulları, Anadolu imam
hatip liselerinde öğrenim gören burslu 01 Temmuz
öğrencilere ait 2015/3 ödeneklerin e- 31 Temmuz
bütçe modülü üzerinden dağıtılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası Anadolu imam hatip
03 Ağustos
liselerine alınacak öğrencilerin okullar
28 Ağustos
bazında planlanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası Anadolu imam hatip
01 Eylül
liselerine alınacak öğrencilerin ülkemize
30 Eylül
intikalinin sağlanması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası Anadolu imam hatip
liselerinde okumak üzere ülkemize
01 Ekim
gelen yabancı öğrenciler ve okullarda
30 Ekim
görevlendirilecek öğretmenlerle tanışma
ve bilgilendirme toplantıları yapılması
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 2015 Haziran ve Eylül aylarında
01 Ekim
gerçekleştirilen
“Mesleki
Gelişim
31 Aralık
Semineri” raporlarının değerlendirilmesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri
02 Kasım
öğretim yılı başı okullar arası koor16 Kasım
dinasyon toplantısı
35
ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel eğitim okul/kurum açma talep- 02 Ocak
31 Aralık
lerinin değerlendirmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 e-okul
sisteminde
özel
eğitim
hizmetlerinin yeniden yapılandırılması/ 02 Ocak
güncellenmesi çalışmalarında uzmanlık 31 Aralık
desteği sağlanması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
02 Ocak
Mesleki Eğitim Programları çalışmaları
31 Aralık
(5 alan)
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 02 Ocak
31 Aralık
Akademik Eğitim Programı çalışmaları
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Mes02 Ocak
leki Eğitim Programlarının Hazırlanması
31 Aralık
Çalışmaları
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Aile Eğitim Programlarının Güncellen02 Ocak
mesi ve Modül Bilgi Sayfalarının
31 Aralık
hazırlanması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Bilim Sanat
hazırlanması
Merkezi
36
Programlarının 02 Ocak
31 Aralık
ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel Eğitim Okul ve
Kullanılan
Materyal
hazırlanması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Türk İşaret Dili Kılavuzu güncelleme 02 Ocak
31 Aralık
çalışması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel Eğitimde Tablet Kullanımı ve Dijital 02 Ocak
31 Aralık
İçerik Geliştirme
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Psikolojik Ölçme Araçları Standardizas- 02 Ocak
31 Aralık
yon Çalışmaları
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Liselerde Rehberlik ve Yönlendirme 02 Ocak
31 Aralık
Dersi Programının güncellenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel yetenekli bireylerin eğitimine
02 Ocak
yönelik çeşitli eğitim programlarının
31 Aralık
hazırlanması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel yetenekli bireyler strateji ve
uygulama planı 2013-2017 doğrultu- 02 Ocak
sunda mevzuatta gerekli düzenlemelerin 31 Aralık
gerçekleştirilmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Öğretmen eğitimleri
37
Kurumlarında
02 Ocak
Katalogunun
30 Nisan
02 Ocak
31 Aralık
ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Çeşitli eğitim modellerinin yaygınlaş- 02 Ocak
31 Aralık
tırılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel yetenekli bireylerin
yönelik protokoller yapılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel yetenekli bireylerin belirlenmesinde
02 Ocak
standart olmayan ölçme araçlarının
31 Aralık
geliştirilmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Mesleki rehberlik hizmetlerine ilişkin 02 Ocak
31 Aralık
çalışmaların yapılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Toplumsal düzeydeki felaket ve afet
durumları ile okullardaki risklere yönelik
koruyucu önleyici tedbirler alınması,
risklere maruz kalanlara etkili müdahale 02 Ocak
hizmetlerinin sağlanması için yürütülen 31 Aralık
psikososyal çalışmaların program ve
materyallerinin
gözden
geçirilerek
yenilenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Mevzuatın uygulanmasında görülen
tereddüt ve problemleri gidermek üzere 02 Ocak
Yönetmelik
Açıklama
Kılavuzunu 01 Nisan
hazırlama
38
eğitimine 02 Ocak
31 Aralık
ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık
servislerinde görev yapan rehber
öğretmenlerin yürüttükleri faaliyetlere
ilişkin görev tanımlarını açıklayan bir
02 Ocak
kılavuz hazırlanması, servislerde kulanı30 Haziran
lan formların gözden geçirilerek yeniden
düzenlenmesi, okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin standartlarının belirlenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Eğitsel ve mesleki rehberlik kapsamında
öğrencilere, velilere ve öğretmenlere
yönelik broşürlerin hazırlanması ve
dağıtılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 ÖZEGEP 2 Projesinin devamı olan, WJ
01 Şubat
III
ölçme
aracının
adaptasyon
28 Şubat
çalışmasının başlatılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi 01 Mart
30 Nisan
Projesinin Tamamlanması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Güncellenen Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Yönetmeliğine ilişkin MEB
01 Nisan
taşra teşkilatı ilgili birim temsilcileri ve
01 Mayıs
okul
müdürleri
ile
bilgilendirme
toplantılarının düzenlenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Rehberlik
hizmetleri
uygulamaları 01 Haziran
05 Haziran
seminerinin düzenlenmesi
39
02 Ocak
30 Eylül
ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel eğitim ihtiyacı olan
yatılı okul başvuruları
işlemlerin başlatılması ve
alınması ve yerleştirme
yapılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Okul yöneticileri-İl-İlçe Özel Eğitim Şube
Müdürleri RAM Özel Eğitim Bölüm 01 Haziran
Başkanları ile Özel Eğitim Hizmetlerinin 31 Aralık
Değerlendirmesi Çalıştayı
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum
Kuruluşları Özel Eğitim Hizmetlerinin 01 Haziran
planlanmasında
İşbirliği
Çalıştayı 31 Aralık
düzenlenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Özel
öğrenme
güçlüğü
eğitsel
08 Haziran
değerlendirme ve tanılama seminerinin
12 Haziran
düzenlenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Bütünleştirme
uygulamaları
eğitici 03 Ağustos
28 Ağustos
eğitimcisi kursunun düzenlenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
 Psikoeğitim seminerinin düzenlenmesi
40
öğrencilerin
için gerekli
01 Haziran
başvuruların
30 Eylül
işlemlerinin
07 Eylül
11 Eylül
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday
09 Ocak
Çırak ve Çırak Öğrencilerin Yarıyıl
06 Şubat
Tatili
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü

Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenleri- 09 Ocak
27 Ocak
nin Yarıyıl Tatili
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü

Mesleki Eğitim Merkezi Kış Dönemi 30 Ocak
06 Şubat
Kalfalık-Ustalık Sınavları
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday
Çırak ve Çırakların 2. Yarıyıla 09 Şubat
Başlaması
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Açık Öğretim Ortaokulu 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı II. dönem yeni kayıt
ve kayıt yenileme işlemlerinin bitişi
13 Şubat
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Açık Öğretim Ortaokulu 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı II. dönem sınavı
22 Mart
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Açık Öğretim Ortaokulu 2014-2015
20 Nisan
Eğitim-Öğretim Yılı III. dönem yeni kayıt
20 Mayıs
ve kayıt yenileme işlemleri
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Teorik
Eğitimlerinin Sona Ermesi
41
29 Mayıs
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yaz
Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları
01 Haziran
19 Haziran
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Açık Öğretim Ortaokulu 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı III. dönem sınavı
28 Haziran
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Açık Öğretim Ortaokulu 2015-2016
27 Temmuz
Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem yeni kayıt
04 Eylül
ve kayıt yenileme işlemleri
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü

Güz Dönemi Kalfalık
Sınavlarının yapılması
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü

Aday Çırak ve Çırakların
Eğitime başlaması
SORUMLU
BĠRĠM
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
ve
Ustalık 31 Ağustos
18 Eylül
Teorik
21 Eylül
 Açık Öğretim Ortaokulu 2015-2016 11 Ekim
Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem Sınavı
42
ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okul ders programlarının geliştiril- 02 Ocak
31 Aralık
mesi ve onaylanması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okulların haftalık ders çizelgelerinin 02 Ocak
31 Aralık
onaylanması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel
rehabilitasyon
merkezlerinde
02 Ocak
uygulanan destek eğitim programlarının
30 Haziran
güncellenmesi ve onaylanması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel motorlu taşıt sürücü kurslarında
uygulanmak üzere trafik adabı dersinin 02 Ocak
öğretim programının geliştirilmesi ve 28 Şubat
onaylanması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel yaygın eğitim kurumları programla- 02 Ocak
31 Aralık
rının geliştirilmesi ve onaylanması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile 02 Ocak
31 Aralık
İlgili Yönergenin geliştirilmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
02 Ocak
Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan
31 Aralık
Kurslar Yönergesinin geliştirilmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel yurtlarla ilgili mevzuat geliştirme 02 Ocak
31 Aralık
çalışmalarının yapılması
43
ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel
anaokulu,
ilkokul,
ortaokul,
ortaöğretim ve özel eğitim okullarına 02 Ocak
işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile kurum 01 Eylül
açma izni verilmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel anaokuluna işyeri açma ve çalışma 02 Ocak
31 Aralık
ruhsatı ve kurum açma izni verilmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ortaöğretim ve özel eğitim okulları ile
02 Ocak
yabancı okullar, azınlık okulları ve
31 Aralık
milletlerarası okulların kurucu temsilcisi
değişikliği işlemleri
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul
ortaöğretim ve özel eğitim okullarının 02 Ocak
devri, bina nakli, yerleşim ve kontenjan 31 Aralık
değişikliği ile ilgili işlemler
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel mesleki ve
liselerinin program
işlemleri
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okullarda görevlendirilmek istenen
02 Ocak
yabancı uyruk eğitim personelinin ön
31 Aralık
izin işlemleri
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okulların
işlemler
44
teknik
ilavesi
kapatılması
Anadolu
02 Ocak
ile ilgili
01 Eylül
ile
ilgili 02 Ocak
31 Aralık
ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ortaöğretim ve özel eğitim okulları ile
02 Ocak
yabancı okullar, azınlık okulları ve
31 Aralık
milletlerarası okulların isim değişikliği ile
ilgili işlemler
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Sürücü Eğitimi ve Sınav Süreçlerinin
Geliştirilmesi
Projesi
kapsamında
Sürücü Eğiticileri (direksiyon usta
öğreticileri) için eğitim programı, eğitim
materyali ve program değerlendirme 02 Ocak
aracı ile sürücü sınavı yapıcıları 31 Aralık
(direksiyon sınav uygulayıcıları) eğitim
programı, eğitim materyali, Aday sürücü
ölçme değerlendirme kılavuzu, Sürücü
Değerlendirme (Test) Aracı geliştirilmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı ve
kurumların iş ve işlemleri konusunda
özel öğretim kurumları yönetici ve
02 Ocak
müdürleri ile valiliklerde görevli özel
31 Aralık
öğretimden sorumlu şube müdürleri ve
memurlara yönelik hizmet içi eğitim
faaliyetleri düzenlenmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel Öğretim Kurumları 2004-2014 02 Ocak
31 Temmuz
İstatistik kitapçığı hazırlanması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Kimlik Doğrulama sistemi uygulamaları- 02 Ocak
31 Aralık
nın yaygınlaştırılması
45
ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 e-yurt modülü güncellenerek
düzenlemeler yapılması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Muhtelif kursların e-yaygın modülü ile
entegrasyonun sağlanması, kurslarda 02 Ocak
verilen belgelerde
ortak
standart 31 Aralık
oluşturulması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Direksiyon
yapılması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının
02 Ocak
dönem açılışlarında kursiyerlerin adli
31 Aralık
sicil sorgularının yapılması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde yapılan mevzuat değişikliği 02 Ocak
çerçevesinde genel müdürlük mevzuatı- 31 Aralık
nın ve programlarının geliştirilmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununun Geçici 5’inci maddesi
gereğince
“Dönüşüm
Programı”na 02 Ocak
başvuracak özel dershaneler ile öğrenci 31 Ağustos
etüt eğitim merkezlerinin başvurularının
alınması ve değerlendirilmesi
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 II. Eğitim
yapılması
uygulama
Kongresi
46
yeni
sınavlarının
02 Ocak
31 Aralık
02 Ocak
31 Aralık
çalışmalarının 02 Ocak
30 Kasım
ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde engelli 02 Ocak
bireylere
verilen
destek
eğitimi 31 Aralık
ödemelerinin yapılması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel okullarda Kalite Geliştirme Sistemi 02 Ocak
31 Aralık
Çalışmalarının Yapılması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Organize Sanayi Bölgelerindeki Mesleki
01 Şubat
ve Teknik Anadolu Liselerinin teşvik
30 Haziran
ödemelerinin yapılması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Eğitim Öğretim Desteği ödemelerinin 02 Şubat
30 Haziran
yapılması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Özel
öğretim
kurumları
istatistiklerinin alınması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel
Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında
Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim 01 Temmuz
ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin 31 Temmuz
Tebliğin Maliye Bakanlığı ile müştereken
hazırlanması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Eğitim ve Öğretim Desteği Tebliğinin
01 Temmuz
Maliye
Bakanlığı
ile
müştereken
31 Temmuz
hazırlanması
47
denetim
01 Temmuz
31 Temmuz
ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Eğitim Öğretim Desteği Başvurularının 03 Ağustos
31 Ağustos
alınması
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
 Eğitim
Öğretim
Desteği
Başvuru
01 Eylül
İşlemlerinin sonuçlandırılması ve kesin
30 Eylül
kayıt işlemlerinin yapılması
48
YENĠLĠK VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Dijital Eğitsel İçeriklerin Üretilmesi
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 FATİH Projesi kapsamında 9.247
okulda altyapı aktif ve pasif cihazlarının 02 Ocak
kurulumu, kurulum sonrası sorunsuz 30 Eylül
çalıştırılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 FATİH
Projesi
kapsamında
her
öğretmene ve 5. sınıftan 12. sınıfa 02 Ocak
kadar olan tüm öğrencilerimize birer 30 Eylül
adet tablet bilgisayar setinin verilmesi
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 FATİH Projesi kapsamında altyapısı
02 Ocak
tamamlanan 3.362 okulda yönetim ve
30 Eylül
destek sistemlerinin kurulması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Karar Destek Sistemlerinin oluşturul02 Ocak
ması ve tüm okullar için envanter
30 Eylül
çalışmasının yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 FATİH Projesi kapsamındaki içerik ve
uygulamaların barındırılarak yönetiminin 02 Ocak
sağlanacağı
bir
veri
merkezinin 31 Aralık
oluşturulması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 PDF formatındaki e-kitapların okunmasını, üzerine not alınmasını sağlayan,
02 Ocak
gerçek kitap okuma deneyimine yakın
30 Haziran
bir okuma hissi uyandıran bir yazılım
temin edilmesi
49
02 Ocak
31 Aralık
YENĠLĠK VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Mobil Uygulama Mağazası olan EBA
Market v.2.0 ile 3.parti kişilerin 02 Ocak
geliştirdikleri eğitim uygulamalarının 30 Haziran
markete sistem üzerinden dahil edilmesi
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Mobil Zekâ
geliştirilmesi
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Mobil Çok Oyunculu Satranç Uygulama- 02 Ocak
30 Haziran
sının geliştirilmesi
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Öğrencilerin ve öğretmenlerin akıllı
tahta-tablet
etkileşimini
sağlayan,
02 Ocak
Etkileşimli Sınıf Yönetimi Yazılımının
30 Nisan
belirlenecek
okullarda
pilot
çalışmalarının tamamlanması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki
öğretmen ve öğrencilerin fotoğraf, video
ve diğer dokümanlarına internet olan
her yerden ulaşmalarını amaçlayan 02 Ocak
kişisel bir bulut depolama ve paylaşım 30 Temmuz
alanı sağlayan Dosyalarım Uygulaması
için test sunucularının sağlanması yük
ve güvenlik testlerinin yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Öğretmen ve öğrencilere ders konuları
hakkında yardımcı olabilecek çoklu 02 Ocak
medya uygulaması olan Kelime Dünyası 02 Şubat
uygulamasının kullanıma sunulması
Oyunu
50
Uygulamasının 02 Ocak
30 Haziran
YENĠLĠK VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve
12. sınıflarında çoklu ortamda etkileşimli
İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi 02 Ocak
için temin edilen DynEd yazılımına MEB 31 Aralık
bünyesindeki öğretmen ve öğrenci bilgilerinin oluşturulması ve kullanıcı giriş
bilgilerinin DynEd sistemine aktarılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Öğretmenlerimizin e-öğrenme içerikleri
hazırlayabilmesi için temin edilen içerik
02 Ocak
geliştirme araçlarının test ve iyileştirme
31 Aralık
süreçlerinin devam ettirilmesi, eğitim
senaryolarının uygulanması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Öğrenim Yönetim Sisteminin (LMS) yeni
açılacak uzaktan eğitimler için kullanıl- 02 Ocak
ması ve geri bildirimler doğrultusunda 31 Aralık
iyileştirme süreçlerinin devam ettirilmesi
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 TÜBİTAK’da bulunan Fatih Projesi
kapsamında Eba Market, Eba Portal &
Modüller, Mobil Uygulamalar ve E-Posta 02 Ocak
sistemlerinin alt yapısını oluşturan ve bu 30 Haziran
sistemleri barındıran sunucuların Yeni
Veri Merkezine soft olarak taşınması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 İzmir Uluslararası Engelsiz Bilişim
Kongresinde Sanal sınıf oluşturularak 02 Ocak
FATİH projesi ve Bakanlığın diğer 31 Aralık
projelerinin tanıtımının yapılması
51
YENĠLĠK VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Fuarında Sanal sınıf oluşturularak 02 Ocak
FATİH projesi ve Bakanlığın diğer 31 Aralık
projelerinin tanıtımının yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitimde
İyi Örnekler Kongresinde Sanal sınıf
02 Ocak
oluşturularak
FATİH
projesi
ve
31 Aralık
Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının
yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 EBA Kısa Film Yarışması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Çukurova 8.Kitap Fuarında Sanal sınıf
oluşturularak
FATİH
projesi
ve 13 Ocak
Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının 18 Ocak
yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Tüm Fatih ve Eba Sunucularının yeni
02 Şubat
veri merkezine taşınarak Veri Merke30 Temmuz
zinin Ayağa Kaldırılması çalışması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Sınıf, ünite, konu, kavram ve kazanım
bazında öğretmenin derste içeriklere
16 Şubat
kolayca ulaşabileceği etkileşimli tahta
18 Mayıs
ara yüzü olan EBA DERS’in bootstrap
teknolojisi ile yeniden tasarlanması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 CNR Kitap Fuarı Fuarında Sanal sınıf
oluşturularak
FATİH
projesi
ve
Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının
yapılması
52
10 Ocak
31 Mayıs
27 Şubat
08 Mart
YENĠLĠK VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası Eğitim Filmleri Festivali
01 Mart
31 Ekim
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Bursa 13. Kitap Fuarı Fuarında Sanal
sınıf oluşturularak FATİH projesi ve
Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının
yapılması
14 Mart
22 Mart
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Scientix Projesi, 2. Sorgulama Temelli
Fen ve Matematik Eğitimi Çalıştayı
(İzmir, 30 Öğretmen)
17 Mart
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Scientix Projesi, 3. Sorgulama Temelli
Fen ve Matematik Eğitimi Çalıştayı
(Antalya, 30 Öğretmen)
30 Mart
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Educashow Okul Ekipmanları ve
Teknolojileri Fuarında Sanal sınıf
oluşturularak
FATİH
projesi
ve
Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının
yapılması
02 Nisan
05 Nisan
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 20.İzmir Kitap Fuarında Sanal sınıf
oluşturularak
FATİH
projesi
ve
Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının
yapılması
18 Nisan
26 Nisan
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 4.Malatya Kitap ve Kültür Fuarında
Sanal sınıf oluşturularak FATİH projesi
ve Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının yapılması
05 Mayıs
10 Mayıs
53
YENĠLĠK VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Samsun Kitap Fuarında sanal sınıf
oluşturularak
FATİH
projesi
ve 18 Mayıs
Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının 24 Mayıs
yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Scientix Ulusal Konferansı (Ankara, 100 20 Mayıs
22 Mayıs
Kişilik)
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 Okullarda görev yapan Fen ve Matematik öğretmenlerine yönelik Scientix Pro10 Haziran
jesinin tanıtımını içeren web semineri ve
e-öğrenme etkinliği
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 CeBIT Bilişim Eurasia (15.) Fuarında
Sanal sınıf oluşturularak FATİH projesi 10 Eylül
ve Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımı- 13 Eylül
nın yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 EBA Çizgi Karikatür Yarışması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 İnovasyon Türkiye, Yenilikçi Teknolojik
Ürünler ve Projeler Zirvesi ve Fuarında
08 Ekim
Sanal sınıf oluşturularak FATİH projesi
11 Ekim
ve Bakanlığın diğer projelerinin tanıtımının yapılması
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
 34.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında
Sanal sınıf oluşturularak FATİH projesi
ve
Bakanlığın
diğer
projelerinin
tanıtımının yapılması
54
14 Eylül
31 Aralık
07 Kasım
15 Kasım
ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE SINAV
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ölçme,
Değerlendirme ve  Açık Öğretim Lisesi-1. Dönem Sonu 03 Ocak
Sınav Hizmetleri
04 Ocak
Sınavı 2014-2015/AÖL-I
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Mesleki Açık Öğretim Lisesi-1. Dönem 03 Ocak
Sınav Hizmetleri
04 Ocak
Sonu Sınavı 2014-2015/MAÖL-I
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
10 Ocak
Sınav Hizmetleri
2015/MTSAS-1
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
21 Mart
Sınav Hizmetleri
2015/MTSAS-2
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
21 Mart
Sınav Hizmetleri
Bilgisayar İşletmenliği 2015/Bİ-1
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Bilgisayar
Destekli
Proje
Çizimi 21 Mart
Sınav Hizmetleri
(Autocad) 2015/BDPÇ-1
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Açık Öğretim Ortaokulu 1.Dönem Sınavı
22 Mart
Sınav Hizmetleri
2015/AÖO-2
Genel Müdürlüğü
55
ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE SINAV
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Emlak Danışmanlığı Mortgage Broker- 22 Mart
Sınav Hizmetleri
liği 2015/ED-1_MB-1
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Ön Muhasebe Sertifika Programı Sınavı 22 Mart
Sınav Hizmetleri
2015/ÖM-1
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve
 Ortak Sınavlar-2 (2014-2015)
Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
29 Nisan
30 Nisan
Ölçme,
Değerlendirme ve  Ortak Sınavlar-2 (2014-2015) Mazeret 16 Mayıs
Sınav Hizmetleri
17 Mayıs
Sınavı
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sonu 30 Mayıs
Sınav Hizmetleri
31 Mayıs
Sınavı 2015/AÖL-2
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Mesleki Açık Öğretim Lisesi-1. Dönem 30 Mayıs
Sınav Hizmetleri
31 Mayıs
Sonu Sınavı 2015/MAÖL-2
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
(Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi 30 Mayıs
Sınav Hizmetleri
Dönem Sınavı) 2015/ETYB-1
Genel Müdürlüğü
56
ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE SINAV
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Ön Muhasebe Sertifika Programı Sınavı 31 Mayıs
Sınav Hizmetleri
2015/ÖM-2
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5,
13 Haziran
Sınav Hizmetleri
6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıflar) 2015/PYBS
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
27 Haziran
Sınav Hizmetleri
2015/MTSAS-3
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Açık Öğretim Ortaokulu
Sınav Hizmetleri
Sınavı 2015/AÖO-3
Genel Müdürlüğü
1. Dönem
28 Haziran
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Emlak
Danışmanlığı
Mortgage 28 Haziran
Sınav Hizmetleri
Brokerliği 2015/ED-2_MB-2
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Açık Öğretim Lisesi- 3.Dönem Sonu 08 Ağustos
Sınav Hizmetleri
09 Ağustos
Sınavı 2015/AÖL-3
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 3. Dönem 08 Ağustos
Sınav Hizmetleri
09 Ağustos
Sonu Sınavı 2015/MAÖL-3
Genel Müdürlüğü
57
ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE SINAV
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ölçme,
Değerlendirme ve  Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
22 Ağustos
Sınav Hizmetleri
2015/MTSAS-4
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Açık Öğretim Lisesi
Sınav Hizmetleri
2015/AÖL-Ek Sınavı
Genel Müdürlüğü
Ek
Sınavı
12 Eylül
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
(Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi 2. 12 Eylül
Sınav Hizmetleri
Dönem Sınavı) 2015/ETYB-2
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Ön Muhasebe Sertifika Programı Sınavı 12 Eylül
Sınav Hizmetleri
2015/ÖM-3
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
10 Ekim
Sınav Hizmetleri
2015/MTSAS-5
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Açık Öğretim Ortaokulu 1.Dönem Sınavı
11 Ekim
Sınav Hizmetleri
2015-2016/AÖO-1
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Emlak
Danışmanlığı
Mortgage 11 Ekim
Sınav Hizmetleri
Brokerliği 2015/ED-3_MB-3
Genel Müdürlüğü
58
ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE SINAV
HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
(Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi 07 Kasım
Sınav Hizmetleri
Sözlü Uygulama Sınavı) 2015/ETYB-3
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve
 Ortak Sınavlar-1 (2015-2016)
Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
25 Kasım
26 Kasım
Ölçme,
Değerlendirme ve  Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
12 Aralık
Sınav Hizmetleri
2015/MTSAS-6
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Ortak Sınavlar-1 (2015-2016) Mazeret 12 Aralık
Sınav Hizmetleri
13 Aralık
Sınavı
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
Değerlendirme ve  Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
12 Aralık
Sınav Hizmetleri
Bilgisayar İşletmenliği 2015/Bİ-2
Genel Müdürlüğü
Ölçme,
 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Değerlendirme ve
Bilgisayar
Destekli
Proje
Çizimi 12 Aralık
Sınav Hizmetleri
(Autocad) 2015/BDPÇ-2
Genel Müdürlüğü
Sınav
Ölçme,
 Tüm Bakanlıklara bağlı/ilgili kurum ve ProtokolleDeğerlendirme ve
kuruluşlarla yapılacak olan protokollü rinde belirSınav Hizmetleri
lenen tasınavlar
Genel Müdürlüğü
tarihlerde
59
ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME VE GELĠġTĠRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükseltilmesi amacıyla Merkez ve
Taşra Teşkilatı arasında etkili iletişim ve 02 Ocak
iş birliğinin sağlanması, kalıcı güvenin 31 Aralık
oluşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek faaliyetler
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin Özel
Alan Yeterliklerinin belirlenmesi (komis- 02 Ocak
yon çalışmaları ve çalıştay düzenlen- 31 Aralık
mesi)
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 İmam Hatip Meslek Dersi Öğretmeni
Özel Alan Yeterliklerinin belirlenmesi 02 Ocak
(komisyon çalışmaları ve çalıştay 31 Mart
düzenlenmesi)
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Bireysel performansı iyileştirme ve geliştirmeye yönelik Okul Temelli Mesleki 02 Ocak
Gelişim Modelinin geliştirilmesi ve 31 Aralık
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Genel ve özel alan yeterlikleri kitapçığı
ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavu- 02 Ocak
zu ile tanıtım afiş ve broşürlerinin basımı 31 Aralık
ve dağıtımı
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Aday öğretmenlerin performanslarının
değerlendirilmesine
ilişkin
ölçüm 02 Ocak
araçlarının pilot çalışmalarının gerçek- 31 Aralık
leştirilmesi
60
ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME VE GELĠġTĠRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Aday öğretmenlerin performanslarının
değerlendirilmesi sürecinin ve ölçüm 02 Ocak
araçlarının izlenmesi ve değerlen- 31 Mart
dirilmesi
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 İlgili birimlerle iş birliği halinde öğretmenlerin performanslarının değerlendi- 02 Ocak
rilmesine yönelik çalışmaların yürütül- 31 Aralık
mesi
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Kalite geliştirme çalışmalarına yönelik
ilke ve esasların oluşturulması
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Öğretmen strateji belgesi çerçevesinde
02 Ocak
kalite geliştirme çalışmalarının belirlen31 Aralık
mesi ve planlanması
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Okul Tabanlı Afet Eğitimi Çalışmaları
kapsamında yapılacak öğretmen eğitim- 02 Ocak
leri, yurt geneline yaygınlaştırma 31 Aralık
çalışmaları
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Öğretmenlerin demografik özelliklerinin
02 Ocak
(branşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi vs.),
31 Aralık
mesleki gelişimlerinin araştırılması
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Tüm öğretmenlerimizi kapsayacak şekil- 02 Ocak
31 Aralık
de on-line anketler hazırlanması
61
02 Ocak
31 Aralık
ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME VE GELĠġTĠRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama 03 Şubat
28 Kasım
çalışmaları
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 2014-2015 öğretim yılı burs kontenjan 02 Nisan
13 Nisan
tespit çalışmalarının yapılması
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerini
izleme
değerlendirme
raporunun 30 Nisan
yayınlanması
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 2014-2015 öğretim yılı burs kontenjanı
14 Mayıs
listesinin ÖSYS kılavuzunda yayınlamak
21 Mayıs
üzere ÖSYM”ne gönderilmesi
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Öğretmen yetiştiren kurumların yeniden
01 Temmuz
yapılandırılması konusunda uluslararası
31 Temmuz
katılımlı kongre düzenlenmesi
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Birimlerden
öğretmenlere
yönelik 01 Temmuz
30 Ağustos
hizmetiçi eğitim tekliflerinin istenilmesi
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 01 Temmuz
15 Temmuz
Raporunu hazırlamak
62
ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME VE GELĠġTĠRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planının 01 Eylül
30 Eylül
hazırlanması
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Öğretmenlik Alan Bilgisi Test Soruları01 Eylül
nın Kapsam ve Geçerliliğinin Artırılması
30 Eylül
Çalıştayı
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 2014-2015 Öğretim Yılında öğretmenlik
bursu almaya hak kazanan öğrencilerin
03 Eylül
belirlenmesi ve Yüksek Öğrenim Kredi
28 Eylül
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Hizmetiçi eğitim planının Öğretmen
15 Kasım
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür01 Aralık
lüğü’nün Web sayfasında duyurulması
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planının
16 Kasım
MEBBİS’e işlenmesi ve başvuruya
30 Kasım
açılması
63
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Bakanlığımız yurt dışı teşkilatında
sözleşmeli personel statüsünde çalışan 02 Ocak
personelin 2015 yılı sözleşmelerinin 28 Şubat
yenilenmesi
 Bakanlığımızca (Bakanlıklararası Ortak
Kültür Komisyonu marifetiyle) Büyükelçiliğimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde
Avrupa Birliği ve
ve Türk Kültür merkezilerinde veya yurt 02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
dışındaki üniversitelerinin Türkoloji kür- 31 Aralık
Müdürlüğü
sülerinde görevlendirilecek okutmanları
seçme sınavı, görevlendirme iş ve
işlemleri
 Bakanlığımızca (Bakanlıklararası Ortak
Kültür Komisyonu marifetiyle) Büyükelçiiliğimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde
Avrupa Birliği ve
ve Türk Kültür merkezilerinde veya yurt 02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
dışındaki Bakanlığımıza bağlı uluslar 31 Aralık
Müdürlüğü
arası Türk okullarında görevlendirilecek
öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı
ile Temsil Yeteneği Mülakatı
Avrupa Birliği ve  Bakanlığımız yurt dışı teşkilatına sürekli
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
görevle atanacak personeli atama iş ve
31 Aralık
Müdürlüğü
işlemleri
 İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde
Yabancı Hükümetler ve kuruluşlar
Avrupa Birliği ve
tarafından Hükümetimiz emrine verilen 02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma 31 Aralık
Müdürlüğü
ve dil için devlet burslarına yönelik iş ve
işlemlerin yapılması
64
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Yabancı Hükümetler ve kuruluşlar
tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla
02 Ocak
gönderilen ilgili akademik yıla ait burs
31 Aralık
kontenjanları ve kabul şartlarının
değerlendirilmesi
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 İlgili ülkenin burs kontenjanları ile
başvuru şartlarının Bakanlığımızın web 02 Ocak
sayfasından duyurulması (AB ve Dış 31 Aralık
İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla)
Avrupa Birliği ve  Başvuruların
elektronik
ortamda
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
alınması ve ilgili kıstaslar açısından
31 Aralık
Müdürlüğü
uygunluğunun incelenmesi
Avrupa Birliği ve  İlgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
katılımıyla
mülakat
komisyonunun
31 Aralık
Müdürlüğü
oluşturulması
 Komisyon
marifetiyle
mülakatların
tamamlanarak burs kontenjanlarına
Avrupa Birliği ve
göre başvuruların başarı sıralamasının 02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
yapılması ve MEB Avrupa Birliği ve Dış 31 Aralık
Müdürlüğü
İlişkiler Genel Müdürlüğü web sayfasında sonuçların duyurulması
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Burslu olarak yurtdışında öğrenim
görmeye hak kazanan öğrencilerin
02 Ocak
dosyalarının
Dışişleri
Bakanlığı
31 Aralık
kanalıyla
ilgili
ülke
makamlarına
ulaştırılması
65
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Burslu
öğrencilerin
yurtdışındaki
eğitimleri süresince gerekli iş ve 02 Ocak
işlemleri (kabul, izin, pasaport yazıları 31 Aralık
vb.) yürütmek
 Mülakatları ülke temsilciliklerinin kendilerinin yürüttüğü durumlarda, talep
Avrupa Birliği ve
edilmesi durumunda bu adayların seçi- 02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
mine ilişkin oluşturulacak komisyonlarda 31 Aralık
Müdürlüğü
kurumumuzu temsilen komisyon üyesi
gönderilmesi
 İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde
Yabancı Hükümetler ve kuruluşlar
Avrupa Birliği ve
tarafından verilen lisans, yüksek lisans,
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
doktora, araştırma ve dil için özel
31 Aralık
Müdürlüğü
burslara ilişkin burs kontenjanları ile
başvuru şartlarının Bakanlığımızın web
sayfasından duyurulması
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Hükümetimiz emrine burs veren Yabancı Hükümetlerin ülkemizdeki temsilcilik02 Ocak
lerinin (büyükelçilik, başkonsolosluk,
31 Aralık
konsolosluk, vb.) katılımıyla düzenlenen
istişare toplantılar düzenlenmesi
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Yurtiçinde organize edilen Yükseköğretime bağlı üniversite personellerinin
02 Ocak
katılımıyla
Yabancı
Hükümetlerce
31 Aralık
Hükümetimiz emrine verilen burslar
konulu toplantılar düzenlenmesi
66
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz
emrine verilen burslar konusunda 02 Ocak
tanıtıcı
materyaller
(broşür,
ilan) 31 Aralık
hazırlanması ve dağıtılması
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde
Milli Eğitim Bakanlığı’nca Yabancı
02 Ocak
Hükümetler ve kuruluşlarla eğitim ala31 Aralık
nında yapılan uluslararası anlaşmaların
düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 İkili
ilişkiler
çerçevesinde
eğitim
alanındaki işbirliği çalışmalarıyla yurt 02 Ocak
dışına giden ve yurt dışından gelen 31 Aralık
heyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Avrupa Birliği ve  Yurt dışında Türkçenin ve Türk Kültü02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
rünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
31 Aralık
Müdürlüğü
için gerekli çalışmaları yapmak
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Ülkemiz okulları ile yabancı ülke
okullarının Kardeş Okul Projesi kapsa- 02 Ocak
mında ilişkilendirilmesi çalışmalarını 31 Aralık
yürütmek
Avrupa Birliği ve  Yurt dışından ülkemizde staj yapmak
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
isteyen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri
31 Aralık
Müdürlüğü
yürütmek
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde
örgün ve yaygın eğitim kurumlarından 02 Ocak
alınan diploma ve belgelerle ilgili denklik 31 Aralık
işlemlerini yürütmek
67
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Avrupa Birliği ve  İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
iken yurt dışına gidenlerle ilgili takip
31 Aralık
Müdürlüğü
işlemlerini yürütmek
Avrupa Birliği ve  Yurt dışından eğitimle ilgili talep edilen
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
bilgi ve dokümanların gönderilmesiyle
31 Aralık
Müdürlüğü
ilgili iş ve işlemleri yapmak
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 İkili ilişkiler çerçevesinde sosyal kültürel
ve eğitsel faaliyetlerin planlanması, 02 Ocak
uygulaması ve desteklenmesiyle ilgili iş 31 Aralık
ve işlemler
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Yabancı ülkelerin ders kitaplarında
ülkemize ve tarihimize yönelik olumsuz 02 Ocak
ifadelerin çıkarılmasıyla ilgili iş ve 31 Aralık
işlemler
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Yurt dışında yapılacak olan (ilköğretim,
ortaöğretim, açık öğretim) sınavlarla ilgili 02 Ocak
iş ve işlemlerin koordinasyonunu 31 Aralık
yürütmek
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Yurt dışında ilköğretim düzeyindeki
öğrencilerin Türkçe seviyelerini ölçmek 02 Ocak
üzere A1-B1 seviyesinde yapılacak 31 Aralık
sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Avrupa Birliği ve  Türk-Alman Meslekî Eğitim Çalışma
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Grubu Toplantıları ile ilgili iş ve
31 Aralık
Müdürlüğü
işlemlerin koordinesini yürütmek
68
AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Avrupa Birliği ve  Karma Eğitim Uzmanları Komisyonu
02 Ocak
DıĢ ĠliĢkiler Genel
toplantısı (KEUK) ile ilgili çalışmaları
31 Aralık
Müdürlüğü
yürütmek
Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü
 Bakanlığımıza bağlı kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan/çalışacak yabancı 02 Ocak
uyruklu öğretmenlerle ilgili iş ve işlemleri 31 Aralık
yürütmek
 Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın/
soydaşlarımızın çocuklarına Türkçe
Avrupa Birliği ve
dersleri veren Türk kökenli fakat
01 Haziran
DıĢ ĠliĢkiler Genel
yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olan
31 Ağustos
Müdürlüğü
mahallen atanmış öğretmenlere yönelik
olarak, Türkçe Öğretimi Hizmetiçi Eğitim
Semineri düzenlenmesi
69
YÜKSEKÖĞRETĠM VE YURT DIġI E ĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Yükseköğretim ve
 Öğrencilerin yurt dışına çıkış işlem- 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
31 Aralık
lerinin başlatılması
Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
 2015 YLSY başvurularının alınması
Genel Müdürlüğü
02 Ocak
31 Aralık
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
 2015 YLSY Sözlü Sınavının yapılması
Genel Müdürlüğü
02 Ocak
31 Aralık
Yükseköğretim ve
 YÖK ve üniversitelerle resmi-burslu 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
31 Aralık
öğrenciler hakkında çalışma yapılması
Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 1416 Sayılı Kanun ve buna bağlı
Yönetmelik uyarınca yurt dışına lisans
02 Ocak
ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere
31 Aralık
yapılacak ödemeler hakkında 2015 yılı
Tebliğ çalışmaları yapılması
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
 2015 YLSY Kılavuzunun hazırlanması
Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
02 Ocak
31 Aralık
 YÖK; Üniversite ve Kurumlarla yurt
dışına lisansüstü eğitim görecek resmi- 02 Ocak
burslu öğrencilerle ilgili planlama 31 Aralık
çalışmalarının yapılması
Yükseköğretim ve
 Yurt içi dil kurslarının başlatılması ve 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
31 Aralık
bilgilendirme toplantılarının yapılması
Genel Müdürlüğü
70
YÜKSEKÖĞRETĠM VE YURT DIġI E ĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Üniversitelerin öğretim elemanı, kamu
kurum ve kuruluşlarının uzman personel
ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416
sayılı Ecnebi Memleketlere GönderileYükseköğretim ve
cek Talebe Hakkında Kanun çerçeve- 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
sinde verilen burslardan yararlandırıla- 31 Aralık
Genel Müdürlüğü
rak yurt dışına eğitim yaptırmak üzere
öğrenci gönderilmesi için duyuru
yapılması, başvuruların alınması, hak
kazanan adayların bilgilendirilmesi
 Yurt dışında öğrenim gören resmi-burslu
öğrencilerin öğrenim planı, askerlik sevk
Yükseköğretim ve
tehiri, alan, ülke, okul değişiklikleri, üst 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
öğrenim izni, süre uzatım talepleri ve 31 Aralık
Genel Müdürlüğü
mali konulardaki tüm iş ve işlemlerinin
yapılması
 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi
gereğince yükseköğretim kurumlarına
Yükseköğretim ve
tasarruf
tedbirleri
doğrultusunda 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
Başbakanlık
tarafından
belirlenen 31 Aralık
Genel Müdürlüğü
Tasarruf Genelgesi Hükümlerine göre
izin verilmesi
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
39 uncu maddesi gereğince üniversi02 Ocak
telerimizde görevli öğretim elemanları31 Aralık
nın Türk Cumhuriyetleri ve Akraba
Topluluklarında görevlendirilmesi
71
YÜKSEKÖĞRETĠM VE YURT DIġI E ĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
Yükseköğretim ve
gereğince devlet ve vakıf üniversiteleri 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
bünyesinde fakülte, yüksekokul, enstitü 31 Aralık
Genel Müdürlüğü
ve vakıf meslek yüksekokulunun kurulmasının sağlanması
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek1 maddesinin (m) bendi gereğince
02 Ocak
üniversitelerimizin
ihtiyaç
duyduğu
31 Aralık
binaların Başbakanlık Toplu Konut
Başkanlığınca yapılmasının sağlanması
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/C maddesi gereğince yükseköğretim
02 Ocak
kurumlarında geçici sözleşmeli personel
31 Aralık
ve canlı model çalıştırılmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile sonuçlandırılması
 Üniversitelerin öğretim elemanı, kamu
kurum ve kuruluşların yetişmiş insan
kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında
Yükseköğretim ve
yurt dışına gönderilen öğrencilerden,
02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar
31 Aralık
Genel Müdürlüğü
ile ilgili üniversiteler, kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon içerisinde
resmi-burslu öğrencilerin istihdamını
sağlamaya yönelik iş ve işlemlerin
yapılması
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bakanlığımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda açılan eğitim- 02 Ocak
öğretim kurumlarımızın kütüphanelerinin 31 Aralık
kitaplarla desteklenmesi
72
YÜKSEKÖĞRETĠM VE YURT DIġI E ĞĠTĠM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 1416 sayılı Kanun kapsamındaki resmiburslu öğrencilerden süresi içerisinde
öğrenimlerini tamamlamayanlar, yasal
Yükseköğretim ve
süresi içinde görev talep etmeyenler, 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
yükümlülüklerini yerine getirmeyenler 31 Aralık
Genel Müdürlüğü
hakkında tazminat takibatına geçilmesi
ve bunlara ilişkin iş ve işlemlerin
yapılması
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Bakanlığımız himayesinde faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumlarının ders, 02 Ocak
kaynak kitap, eğitim araç gereç ve 31 Aralık
donatım ihtiyaçlarının karşılanması
 Yurtdışında Bakanlığımız himayesinde
faaliyet gösteren okullarımızda görev
Yükseköğretim ve
yapan mahalli öğretmenlere “Türkçe 02 Ocak
Yurt DıĢı Eğitim
Öğretimi, Türk Kültürünü ve Milli Eğitim 31 Aralık
Genel Müdürlüğü
Sistemini Tanıtma Semineri“ ile ilgili
çalışmaların yapılması
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Yurt dışında başka devletlere ait olan
ancak seçmeli olarak Türkçe dersi veren
02 Ocak
okullara Türkçe ve Türk Kültürü
31 Aralık
kitaplarının gönderilmesi çalışmalarını
yapmak
Yükseköğretim ve
Yurt DıĢı Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Eğitim Kurumlarımızla ilgili çıkan
genelge ve duyuruları Dışişleri Bakanlığı 02 Ocak
Kanalıyla yurtdışı temsilciliklerimize 31 Aralık
duyurmak
73
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan ve
Performans Programına uygun olarak 02 Ocak
bütün birimlerin çalışmalarının takip 31 Aralık
edilmesi
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız İdare Faaliyet Raporunun
02 Ocak
hazırlanması ve kamuoyuna duyurul28 Şubat
ması
Strateji GeliĢtirme  Bakanlığımız Mali Yılı Performans Prog- 02 Ocak
BaĢkanlığı
31 Ocak
ramının kamuoyuna açıklanması
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stra02 Ocak
tejik Planını hazırlama çalışmalarının
31 Mart
yapılması
 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İl, İlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve
Strateji GeliĢtirme
02 Ocak
Kurumlarının Stratejik Plan çalışmaları
BaĢkanlığı
31 Aralık
için eğitim verilmesi ve danışmanlık
yapılması
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
Başbakanlık ve diğer bakanlıklardan
Bakanlığımıza cevaplandırılmak üzere
Strateji GeliĢtirme
02 Ocak
gönderilen yazılı ve sözlü soru önergeBaĢkanlığı
31 Aralık
lerinin cevaplarının hazırlanması iş ve
işlemlerin ilgili birimlerle koordinesinin
yapılması
Strateji GeliĢtirme
 Seyahat kartı listelerinin vize edilmesi
BaĢkanlığı
74
02 Ocak
31 Aralık
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
YAPILACAK ÇALIġMALAR
 2014 Yılı Programında yer alan tedbir
konularından merkez teşkilatı birimStrateji GeliĢtirme
02 Ocak
lerinin görev alanına girenlere ilişkin IV.
BaĢkanlığı
10 Ocak
üç aylık dönem uygulama raporunun
Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi
 Başbakanlığa bildirilmek üzere hazırlanacak Bakanlık Haftalık Faaliyet RapoStrateji GeliĢtirme
runa esas olmak üzere, birimlerin faali- 02 Ocak
BaĢkanlığı
yetlerinin her hafta Çarşamba günleri, 31 Aralık
Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi
 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonu ve
2014-2015 eğitim-öğretim yılı başı bilgilerinin hazırlanmasında ve geliştirilmeStrateji GeliĢtirme
sinde Bakanlık merkez, taşra teşkilâtı 02 Ocak
BaĢkanlığı
ve bağlı kuruluşlarının istatistik verile- 27 Şubat
riyle ilgili Bakanlık birimleri ve TÜİK ile
gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması
Strateji GeliĢtirme  Seyyar Görev Tazminatı Cetvellerinin
BaĢkanlığı
vize edilmesi
02 Ocak
31 Aralık
Strateji GeliĢtirme
 Geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi
BaĢkanlığı
02 Ocak
31 Aralık
Strateji GeliĢtirme  Sözleşmeli
personel
sayısı
BaĢkanlığı
sözleşmelerinin vize edilmesi
ve 02 Ocak
31 Aralık
Strateji GeliĢtirme
 Yurtdışı kira katkılarının kontrol edilmesi
BaĢkanlığı
02 Ocak
31 Aralık
Strateji GeliĢtirme
 Kadro dağılım cetvellerinin vize edilmesi
BaĢkanlığı
02 Ocak
31 Aralık
75
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Strateji GeliĢtirme  Yan ödeme kararnamesi eki cetvelle- 02 Ocak
BaĢkanlığı
30 Nisan
rinin vize edilmesi
Strateji GeliĢtirme  Bakanlık İç Kontrol Standartlarının belir- 02 Ocak
BaĢkanlığı
31 Aralık
lenmesi
Strateji GeliĢtirme  Harcama birimleri ile aylık risk
BaĢkanlığı
değerlendirme toplantılarının yapılması
02 Ocak
31 Aralık
Strateji GeliĢtirme  Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı 02 Ocak
BaĢkanlığı
31 Aralık
ve sözleşme tasarılarının vize edilmesi
 Mali konular ve diğer sosyal politikalara
ilişkin mevzuatın uygulanması konusunStrateji GeliĢtirme
02 Ocak
da üst yöneticiye ve harcama yetkiliBaĢkanlığı
31 Aralık
lerine gerekli bilgilerin sağlanması ve
danışmanlık yapılması
Strateji GeliĢtirme  İç Denetim Birimince gönderilen İç 02 Ocak
BaĢkanlığı
Denetim Raporlarının Değerlendirmesi. 31 Aralık
 2015 yılı iç kontrol sistemi uygulamaları:
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
-Süreç Yönetimi
02 Ocak
31 Aralık
-Görev Tanımlaması ve Yetkinlik
 2007/02 sayılı Genelgenin “Kamu
Zararının Takibi” başlıklı (B) maddesinin
5’inci fıkrasına istinaden, İl millî eğitim
Strateji GeliĢtirme
02 Ocak
müdürlüklerince her yıl Aralık ayı sonu
BaĢkanlığı
30 Ocak
itibariyle düzenlenecek kamu zararı
icmal formunun Strateji Geliştirme
Başkanlığına gönderilmesi
76
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Strateji GeliĢtirme  Bakanlık Bütçe Kesin Hesabının hazır- 02 Ocak
BaĢkanlığı
15 Mayıs
lanması
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62.
maddesinin ı bendine göre 21/f ve 22/d
Strateji GeliĢtirme
02 Ocak
maddelerine göre yapılacak harcamalaBaĢkanlığı
31 Aralık
rın takibi ve % 10’luk aşım için Kamu
İhale Kurumundan izin alınması
 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları
Kanununun 13. maddesi uyarınca, pansiyon ücretlerinden kesilen ve Merkez
Strateji GeliĢtirme
02 Ocak
Saymanlık Müdürlüğünde toplanan %
BaĢkanlığı
31 Aralık
12'lerle ilgili ödeneğin, dairelerin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımının yapılması konusundaki işlemlerin yürütülmesi
 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında, merkez ve taşra teşkilatıStrateji GeliĢtirme
02 Ocak
mızın kamu zararı, kamu alacağına
BaĢkanlığı
31 Aralık
ilişkin iş ve işlemlerin e-alacak projesi
kapsamında
MEBBİS
üzerinden
yapılması
Strateji GeliĢtirme  Ayrıntılı harcama programının hazırlan- 02 Ocak
BaĢkanlığı
30 Ocak
ması ve konsolide edilmesi
 Hazine Müsteşarlığının “Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin
Tespitine ilişkin Yönetmelik” gereğince
Strateji GeliĢtirme
02 Ocak
Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin
BaĢkanlığı
31 Aralık
nakit ihtiyaçları bilgisinin tespit edilerek
her ayın 20 sinde Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi
77
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız merkez harcama birimle02 Ocak
rinden gelen ödenek gönderme belgesi
31 Aralık
ve tenkis belgesi işlemlerini yapmak
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2014 yılı yatırımlarının 4. Dönem Ger02 Ocak
çekleşme Durum Raporunun Kalkınma
31 Ocak
Bakanlığına gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız bir önceki yılı performans
programının izleme ve değerlendirme 15 Ocak
raporlarının e-Bütçe sistemine girişleri- 15 Mart
nin tamamlanması
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan
toplu projelerin detaylandırılarak Bakan
Onayı ile yürürlüğe konulması
01 Şubat
28 Şubat
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan
projelerin incelenmesi ve yanlış-doğru
cetvelinin, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi
01 Şubat
28 Şubat
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Yatırımlarının I. Dönem Ger01 Mart
çekleşme Durum Raporu’nun, Kalkınma
31 Mart
Bakanlığına gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme  Millî Eğitim istatistikleri ile ilgili kitabın 02 Mart
BaĢkanlığı
17 Nisan
basımı ve dağıtımının yapılması
 2015 Yılı Programında yer alan tedbir
konularından
merkez
teşkilatı
Strateji GeliĢtirme
birimlerinin görev alanına girenlere 01 Nisan
BaĢkanlığı
ilişkin I. üç aylık dönem uygulama 10 Nisan
raporunun
Kalkınma
Bakanlığına
gönderilmesi
78
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Yayımlanan performans programının
I. 3 aylık gerçekleşme durumlarının e- 15 Nisan
Bütçe
sistemine
veri
girişlerinin 30 Nisan
yapılması
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız sonraki yıl performans
programı taslak çalışması için harcama
birimi yetkilileriyle ortak çalışma yapmak
02 Mayıs
15 Temmuz
 Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali
Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi ile
Strateji GeliĢtirme
Bakanlığımız standartları doğrultusunda 15 Mayıs
BaĢkanlığı
bütçe hazırlıkları ile ilgili Müsteşarlık 30 Haziran
Emrinin hazırlanarak Bakanlık birimlerine gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme  2015 yılı Bakanlık bütçesinin hazırlan- 01 Haziran
BaĢkanlığı
30 Temmuz
ması
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Yatırımlarının II. Dönem Ger01 Haziran
çekleşme Durum Raporu’nun, Kalkınma
30 Haziran
Bakanlığına gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme  2015 Yılı Yatırım Programına alınacak 01 Temmuz
BaĢkanlığı
31 Temmuz
projelerin iller tarafından onaylanması
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi
gereği 2015 yılının ilk altı aylık
Strateji GeliĢtirme
dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, 01 Temmuz
BaĢkanlığı
ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve 31 Temmuz
hedefler ile faaliyetlere ilişkin hazırlanan
“2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler
Raporu”nun kamuoyuna duyurulması
79
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 2015 Yılı Programında yer alan tedbir
konularından merkez teşkilatı birimleriStrateji GeliĢtirme
01 Temmuz
nin görev alanına girenlere ilişkin II. üç
BaĢkanlığı
10 Temmuz
aylık dönem uygulama raporunun
Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Performans programının II. 3 aylık ger15 Temmuz
çekleşme durumlarının e-Bütçe sistemi30 Temmuz
ne veri girişlerinin yapılması
 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başı sayısal verilerinin bütün örgün ve yaygın
Strateji GeliĢtirme
01 Eylül
eğitim kurumlarından internet ortamında
BaĢkanlığı
18 Eylül
alınması ile ilgili yazının hazırlanarak
illere gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları
01 Eylül
ile ilgili Başbakanlık Genelgesi’nin Mer30 Eylül
kez ve Taşra teşkilatına duyurulması
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Yatırım Programı için yatırımcı
dairelerce teklif edilen yatırımların, 01 Eylül
değerlendirilerek MEB yatırımları olarak 30 Eylül
Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Yatırımlarının III. Dönem Ger01 Eylül
çekleşme Durum Raporu’nun, Kalkınma
30 Eylül
Bakanlığına gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme
 2016 Yılı İş Takviminin Hazırlanması
BaĢkanlığı
14 Eylül
31 Aralık
Strateji GeliĢtirme  Bilgilerin internet ortamında okul ve 01 Ekim
BaĢkanlığı
27 Kasım
kurumlardan alınması
80
STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 2016 Yılı Yatırım Programı için, Kalkınma Bakanlığınca, bütçe tasarısına inti- 01 Ekim
kal edecek şekilde yatırım projeleri ile 31 Ekim
ilgili ödeneklerin vizesinin alınması
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız Taslak Performans Programının hazırlanması ve TBMM Plan 01 Ekim
Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere 30 Ekim
basımının yapılması
 2015 Yılı Programında yer alan tedbir
konularından merkez teşkilatı birimleriStrateji GeliĢtirme
01 Ekim
nin görev alanına girenlere ilişkin III. üç
BaĢkanlığı
10 Ekim
aylık dönem uygulama raporunun
Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Performans programının III. 3 aylık ger15 Ekim
çekleşme durumlarının e-Bütçe sistemi31 Ekim
ne veri girişlerinin yapılması
Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığı
 Bakanlık bütçe tasarısının Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki aşamalarının 15 Ekim
izlenmesi ve gerekli koordinasyonun 31 Aralık
sağlanması
81
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari
davalarda, tahkim yargılamasında ve
icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, 02 Ocak
Hukuk MüĢavirliği
dava ve icra işlemlerini takip etmek, 31 Aralık
anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri
zamanında almak
 Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili
olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları
tarafından
hazırlanan
mevzuat
taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından
02 Ocak
Hukuk MüĢavirliği
düzenlenecek her türlü mevzuat,
31 Aralık
sözleşme ve şartname taslaklarını,
Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında
çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri
inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek
Hukuk MüĢavirliği
 Bakanlık merkez ve taşra birimlerince
02 Ocak
sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî
31 Aralık
mütalaasını bildirmek
Hukuk MüĢavirliği
 Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla
02 Ocak
temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini
31 Aralık
izlemek, koordine etmek ve denetlemek
 Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa
02 Ocak
Hukuk MüĢavirliği
uygun çalışmalarını temin etmek ama31 Aralık
cıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp
Bakana sunmak
82
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Hukuk MüĢavirliği
 Bakanlığımız web sayfasındaki mevzuat
02 Ocak
bölümüne ilişkin gerekli güncellemeleri
31 Aralık
yapmak
Hukuk MüĢavirliği
 Gerekli mevzuat değişikliklerini yapmak,
02 Ocak
yayımlamak, Bakanlık web sayfasına
31 Aralık
işlemek
Hukuk MüĢavirliği
 Bakanlığımız birimlerince yürütülen
02 Ocak
çalışmalara hukuki destek sağlamak,
31 Aralık
toplantı ve komisyonlara katılmak
 Merkez ve taşra teşkilatı hukuk biriminde görevli ilgili personele hukuk formas- 07 Eylül
Hukuk MüĢavirliği
yonlarının geliştirilmesi amacıyla hiz- 11 Eylül
metiçi eğitim vermek
83
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve
Taşra Teşkilatı Personeli Görevde 02 Ocak
Yükselme Sınavı (Makamca uygun 31 Aralık
görülmesi halinde)
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç 02 Ocak
Merkez ve Taşra teşkilatına personel 31 Aralık
ataması
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç
02 Ocak
Taşra teşkilatına Engelli personel
31 Aralık
istihdamı
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç
02 Ocak
taşra teşkilatına Korunmaya Muhtaç
31 Aralık
Çocukların Ataması
Ġnsan Kaynakları  Taşra teşkilatına Şehit
Genel Müdürlüğü
Yakınlarının Ataması
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
ve
Gazi 02 Ocak
31 Aralık
 657 sayılı DMK’ nın 4/ C Maddesine
02 Ocak
göre Taşra teşkilatına personel
31 Aralık
ataması
Ġnsan Kaynakları  Taşra teşkilatına 4046 Özelleştirme 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
Ataması
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve
Taşra Teşkilatı Personeli Unvan 28 Şubat
Değişikliği Sınavı
84
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Ġnsan Kaynakları
 Kurum İdari Kurulu toplantısı
Genel Müdürlüğü
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Maarif Müfettişlerinin bulundukları
ilde 8 yıl süre ile görev yapanların yer
değiştirme işlemleri
Ġnsan Kaynakları  Maarif Müfettişlerinin isteğe bağlı yer
Genel Müdürlüğü
değiştirme işlemleri
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Maarif Müfettişlerinden zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirme işlemleri
 2015 yılı Kadro Değişikliğine ilişkin
teklif yazısı ve cetvellerinin Devlet
Personel Başkanlığı ve Maliye BaĠnsan Kaynakları
kanlığına gönderilmesi, Kadro DeğişiGenel Müdürlüğü
mi ile sağlanan kadroların dağılımının
yapılması, sisteme işlenmesi ve vize
işlemi için ilgili kurumlara gönderilmesi
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
01 Nisan
31 Ekim
15 Nisan
15 Mayıs
15 Nisan
15 Haziran
15 Nisan
15 Temmuz
02 Mayıs
31 Aralık
 İl İçi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu
Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Eğitim 01 Mayıs
Öğretim Hizmetleri Sınıfı personelinin 30 Haziran
Yer Değiştirmesi
Ġnsan Kaynakları  Kurum İdari Kuruluna katılacak yetkili 15 Mayıs
Genel Müdürlüğü
30 Mayıs
sendikanın belirlenmesi
85
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Ġnsan Kaynakları  Taşra teşkilatı yöneticilerinin bölge 01 Haziran
Genel Müdürlüğü
30 Haziran
hizmetine bağlı yer değiştirmesi
Ġnsan Kaynakları  Taşra teşkilatı yöneticilerinin isteğe 01 Temmuz
Genel Müdürlüğü
31 Temmuz
bağlı yer değiştirmesi
Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü
 Özür Durumuna bağlı Eğitim Öğretim
01 Temmuz
Hizmetleri Sınıfı personelinin yer
31 Ağustos
değiştirmesi
Ġnsan Kaynakları  Maarif Müfettişlerinden eş durumu 01 Ağustos
Genel Müdürlüğü
31 Ağustos
özrüne bağlı yer değiştirmesi
Ġnsan Kaynakları  Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına İlk 01 Ağustos
Genel Müdürlüğü
30 Eylül
Atama yapılması
 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yönetici ve ÖğretmenleriĠnsan Kaynakları
nin Norm Kadrolarına İlişkin YönetGenel Müdürlüğü
melik hükmü çerçevesinde Bakanlığımızın uygun gördüğü zamanda norm
güncellemesinin yapılması
Bakanlığın
Uygun
Gördüğü
Tarihlerde
 Bakanlığımız atama birimlerince
planlanan öğretmen ve diğer hizmet
Ġnsan Kaynakları
sınıflarının personel atamalarında
Genel Müdürlüğü
kullanılmak üzere Bütçe Kanunu
veya gerekirse Kanunla kadro kullanım izni alın
Bakanlığın
Uygun
Gördüğü
Tarihlerde
86
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
 2015 yılı sonuna kadar Bakanlık
Kurum Arşivinde Kişilere ait bilgi ve
belgelerin elektronik ortama aktarılmasına yönelik ön hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve çalışmayı
Ġnsan Kaynakları
yürütecek ekibin oluşturulması ve
Genel Müdürlüğü
çalışmada
kullanılacak
sistemin
tasarımı, yazılım ve donanım temini
için Bakanlık Birimleri bünyesinde
gerekli ön hazırlık çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
87
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Bakanlığın
Uygun
Gördüğü
Tarihlerde
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Destek Hizmetleri  Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
süreci ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek
 2015-2016
eğitim-öğretim
yılında
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında
Destek Hizmetleri
02 Ocak
okutulacak ders kitapları listesinin varsa
Genel Müdürlüğü
10 Ocak
fiyatlarıyla birlikte Tebliğler Dergisinde
duyurmak
 Bakanlıkça baskısı yapılan veya satın
alma yoluyla temin edilen kültür eserleri
Destek Hizmetleri
02 Ocak
ve dokümanların depolama ve dağıtım
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
işlemlerini yürütmek; okul kütüphanelerine göndermek
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Yazarlar tarafından hazırlanarak basılma talebi ile gönderilen kültür eserlerinin 02 Ocak
hazırlanması, yayımlanması çalışmaları 31 Aralık
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Destek Hizmetleri  Yayın Kurulu çalışmalarını koordine 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
etmek
 İhtiyaç duyulması durumunda basılmış
eserlerin mükerrer baskı kararlarını
almak, eserlerin, inceleme, redaksiyon,
kapak tasarımı ve kabulü iş ve işlemleDestek Hizmetleri
02 Ocak
rini yürütmek ve yayınlanmasına karar
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
verilen eserlerin redaksiyon, tashih,
oturum ve inceleme ücretlerinin hesaplamalarına esas olacak bilgi ve belgeleri
ilgili birime bildirmek
Destek Hizmetleri  Eserlerin telif haklarıyla ve Süreli 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
yayınlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
88
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Yıl içerisinde yeni açılacak okul, pansiyon ve yeni binasına taşınacak okulDestek Hizmetleri
02 Ocak
lara ait bilgi formlarının il milli eğitim
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
müdürlüklerinden alınması ve değerlendirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Mevcut okul/kurumların taşınır talep02 Ocak
lerinin elektronik ortamda alınması ve
28 Şubat
değerlendirilmesi iş ve işlemleri
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Okul/kurum, pansiyon donatım ve
taşınır maliyetlerini hazırlamak ve plan 02 Ocak
dışı açılacak okul/kurum, pansiyon ve 31 Ocak
yeni bina donatımlarını planlanmak
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Yıl içerisinde gelebilecek acil taşınır
02 Ocak
ihtiyaçlarını değerlendirmek ve detay
31 Aralık
programı hazırlamak
Destek Hizmetleri  Taşınır tahsisi yapmak (Genel Depo ve 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
DAYM)
Destek Hizmetleri
 İstatistikî bilgiler hazırlamak
Genel Müdürlüğü
02 Ocak
31 Aralık
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Bakanlık merkez müzelerinde araştırma
yapacaklara izin verilmesini sağlamak 02 Ocak
ve destek vermek; müzelerin kuruluş, 31 Aralık
işleyiş iş ve işlemleri yürütmek
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
koordineli bir şekilde ilkokul, ortaokul ve 02 Ocak
lise öğrencilerinin bir plan ve program 31 Aralık
dahilinde müzeleri ziyaretini sağlamak
89
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Kütüphane ve Arşiv Kütüphanesine konulmak üzere gönderilen eserlerin tasni- 02 Ocak
fini yapmak ve tasnifi yapılan eserlerin 31 Aralık
KBS'e girişlerini yapılarak kaydetmek
 Kütüphane ve Arşiv Kütüphanesinde
bulunan eserlerden faydalanmak isteDestek Hizmetleri
02 Ocak
yenlerin hizmetine sunmak ve bulunan
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
eserleri, fotoğraflayarak dijital ortamda
okuyucunun hizmetine sunmak
 2015-2016
eğitim-öğretim
yılında
Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve
Destek Hizmetleri
02 Ocak
liselerden toplam 300 adet zenginleştirilGenel Müdürlüğü
31 Aralık
miş kütüphane (z-kütüphane) kurulması
iş ve işlemlerini yürütmek
 Faydalanıcıların
hizmet
alımlarını
kurumlarımızın da iş ve işlemlerinin
Destek Hizmetleri
02 Ocak
daha hızlı ve etkin yürütebilmeleri için
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
geliştirilen Öğretmenevleri Modülünün
hayata geçirilmesi
 Kamu Konutları Yönetmeliğinin usul ve
esaslarına göre, 2015 yılında yapılacak
Destek Hizmetleri
lojman tahsisleri için modül üzerinden 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
talep toplanması, değerlendirilmesi ve 31 Aralık
2015 yılı listelerine göre yeni tahsislerin
yapılması
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin; her
türlü cari, yatırım, taşıt, yemek ve 02 Ocak
stajyer öğrencilere ait ödeneklerinin 31 Aralık
gönderilmesi
90
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Her mali yılsonunda, Genel Müdürlüğümüz deposunda bulunan taşınırların
sayımının yapılması, sayım sonrası
düzenlenen Harcama Birimi Yönetim
Destek Hizmetleri
02 Ocak
Hesabı Cetvelinin, onaylanmak üzere
Genel Müdürlüğü
28 Şubat
Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi ve yönetim Hesabı Cetvellerinin
Sayıştay'a sunulmak üzere birimimizde
muhafaza edilmesi
 Genel Müdürlüğümüzün döner sermaye
yılsonu hesaplarının yapılması ve
yükümlü olduğu bildirimler ile ödemelerin gerçekleştirilmesi. Genel depolarında
bulunan taşınırların sayımının yapılarak,
Destek Hizmetleri
02 Ocak
Saymanlık, Sayıştay ve ilgili Genel
Genel Müdürlüğü
15 Aralık
Müdürlüklerine bildirilmesi. Harcama
birimlerini ve bunlara bağlı ambarların
açık adresleri ile Taşınır Kayıt Kontrol
yetkililerinin ad, soyadı ve unvanlarını
gösteren listelerin Sayıştay’a bildirilmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden
02 Ocak
hizmet binası bulunmayanlara, hizmet
31 Aralık
binası kiralama işlemlerinin yapılması
 Milli Eğitim Müdürlüklerinden Yiyecek
Yardımı Yönetmeliğindeki şartları taşıDestek Hizmetleri
yanlara, Makam Onayı ile yemek faali- 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
yeti izni verilmesi, yemek faaliyeti 31 Aralık
devam edenlerin ödeneklerinin planlanması ve takibinin yapılması
91
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul
ve kurumlarımızın hizmetlerinde kulanılan taşıtların işletme, bakım, onarım,
Destek Hizmetleri
sigorta, vergi ve harç gideri ödeneklerini 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
planlamak, göndermek ve 237 sayılı 31 Aralık
Taşıt Kanununun 13. maddesi gereği
ekonomik ömrünü dolduran taşıtların
düşüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde fiilen
gezici olarak görev yapan teknik
Destek Hizmetleri
personel ve şoförlere seyyar görev 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
tazminatı ödenebilmesi için adam/gün 31 Aralık
hesabıyla vize alınması ve İllere
dağıtımının yapılması
 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim
Kanunu gereği işletmelerde istihdam
edilemeyen Meslek Lisesi son sınıf
Destek Hizmetleri
02 Ocak
öğrencilerinin Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
diğer eğitim kurumlarında görevlendirilen stajyer öğrencilere ait ödeneklerin
gönderilmesi
 İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki Eğitim
Denetmenler ve yardımcılarının, geçici
Destek Hizmetleri
02 Ocak
görev yollukları, maaş, ders ücreti ve
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
diğer özlük haklarına ait ödeneklerinin
gönderilmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin
02 Ocak
yatırım programına alınan büyük ve kü31 Aralık
çük onarım ödeneklerinin gönderilmesi
92
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde
kullanılan makine ve teçhizatların ona- 02 Ocak
rımları için keşif özetlerinin değerlendiri- 31 Aralık
lerek ödeneklerin gönderilmesi
 2008/13126 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Özelleştirme uygulamaları
sonucu işsiz kalanların, 657 sayılı
Kanunun
4/C
maddesine
göre
Destek Hizmetleri
Bakanlığımız taşra teşkilâtında geçici 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
personel olarak istihdam edilen perso- 31 Aralık
nelin maaş ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri ödeneklerinin
planlanarak gönderilmesi ve diğer iş ve
işlemlerinin yapılması
 5747 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç
fazlası personelin merkezi idarelerin
taşra
teşkilatlarına
yerleştirilmesini
temin bakımından, Bakanlığımızın talebi
Destek Hizmetleri
02 Ocak
sonucunda İl ve İlçe Milli Eğitim
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
Müdürlükleri bünyesinde çalışan sürekli
işçilerin maaş ve sosyal hakları
ödeneklerinin planlanarak gönderilmesi,
diğer iş ve işlemlerinin yapılması
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul
ve kurumlarımıza, hibe olarak edinilecek 02 Ocak
taşıtların hibe izin işlemlerinin gerçek- 31 Aralık
leştirilmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Bakanlığımız Dairelerine tahsis edilen
ödeneklerden Genel Müdürlüğümüzce 02 Ocak
kullanılacak olanları, Merkez Saymanlık 31 Aralık
Müdürlüğüne aktarılmasının sağlanması
93
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından tahsise dönüştüDestek Hizmetleri
rülen taşınırların planlamasının yapıla- 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
rak ilgili okul ve kurumlara gönderilmesi, 31 Aralık
çıkış taşınır işlem fişlerinin saymanlığa
gönderilmesi
 Merkez Teşkilatı Daireleri ile Taşra
Teşkilatına verilen malzemeler için
Destek Hizmetleri
Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, Taşra 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
Teşkilatına verilen taşınırlar için, taşınır 31 Ocak
işlem fişlerini ilgili daire ve saymanlığa
göndermek
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Bakanlığımıza gelen her türlü evrakın
02 Ocak
teslim alınıp, zarflarının açılarak,
31 Aralık
birimlere dağıtılması
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Bakanlığımız merkez teşkilatı ihtiyacında kullanılacak malzeme alımları ile 02 Ocak
bakım-onarımlarının yapılmasına ilişkin 31 Aralık
iş ve işlemlerin yapılması
Destek Hizmetleri
 Öğretmenevleri mevzuat düzenlemeleri
Genel Müdürlüğü
02 Ocak
31 Aralık
Destek Hizmetleri  Öğretmenevlerine gönderilen donatım
Genel Müdürlüğü
ödeneklerinin takip ve denetimi
02 Ocak
31 Aralık
 Faydalanıcıların tüm öğretmenevlerinin
iletişim bilgilerine ve hizmet ünitelerini
Destek Hizmetleri
02 Ocak
ayrıntılı olarak görebilecekleri E-Destek
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
Modülünün güncellenmesi ve geliştirilmesi
94
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Öğretmenevlerinin kar/zarar, doluluk
oranları ve mali durumlarının her ay 02 Ocak
düzenli olarak Öğretmenevleri Faaliyet 31 Aralık
Modülü üzerinden takibinin yapılaması
 Oturma süreleri sona erenlerin tahliyeleri için gerekli yazışmaların yapılması,
tahliye edilenlerin tercihler doğrultuDestek Hizmetleri
sunda tahsis edilmesi, tercihi bulunma- 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
yan ve boşalan lojmanın genel puan 31 Aralık
sıra listesi doğrultusunda tahsis edilmesi
2015 yılı listesine göre yeni tahsislerin
yapılması
Destek Hizmetleri  Döner Sermaye İşletmesi Açma ve 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
Kapatma Onaylarının Alınması
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Döner Sermaye İşletmesi Bulunan
02 Ocak
Okul/Kurumların İstatistik Listelerinin
31 Aralık
Hazırlanması
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Okul ve Kurumlarda Döner Sermaye
02 Ocak
Saymanı Görevlendirilmesi ve Kadro31 Aralık
ların izlenmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Döner sermayesi olan okul ve
kurumların mali süreçlerine ilişkin 02 Ocak
(DMIS) programı aracılığı ile raporlama 31 Aralık
işlemlerinin yürütülmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
02 Ocak
gereğince şehit ailelerine kira yardımı
31 Aralık
yapılması
95
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Bakanlık
merkez teşkilatı
hizmet
binalarının malzemesiz genel temizlik işi
Destek Hizmetleri
02 Ocak
için işçilik hizmeti satın alma ihalesinin
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
hazırlık çalışmaları ile iş ve işlemlerinin
yürütülmesi
 Bakanlık
merkez teşkilatı
hizmet
binalarının güvenliğini sağlamak için
Destek Hizmetleri
5188 sayılı kanunun 7 inci maddesi 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
gereğince özel güvenlik hizmeti satın 31 Aralık
alma ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş
ve işlemlerinin yürütülmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Bakanlık hizmetlerinde kullanılan makam ve hizmet araçları için akaryakıt 02 Ocak
ürünleri alımı ihalesinin hazırlık çalışma- 31 Aralık
ları ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 Bakanlık
merkez teşkilatı
hizmet
binalarının bakım ve onarımı için teknik
Destek Hizmetleri
02 Ocak
personel hizmeti satın alma ihalesinin
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
hazırlık çalışmaları ile iş ve işlemlerinin
yürütülmesi
 Bakanlık merkez teşkilatı yemekhanelerinde yemek hazırlama, pişirilmesi ve
Destek Hizmetleri
02 Ocak
dağıtılması için işçilik hizmeti satın alma
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş ve
işlemlerinin yürütülmesi
 Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinde kullanılan fotokopi makinelerinin
Destek Hizmetleri
sarf malzemeli periyodik bakım ve 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
onarım hizmeti satın alma ihalesinin 31 Aralık
hazırlık çalışmaları ile iş ve işlemlerinin
yürütülmesi
96
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Bakanlık hizmetlerinde kullanılan makam ve hizmet araçları için şoförlük
Destek Hizmetleri
02 Ocak
hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
çalışmaları ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 Bakanlığımız hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere 2 adet sedan
tipi Artçı ve Öncü Koruma aracı
Destek Hizmetleri
02 Ocak
sürücüsüz ve yakıtı idareye ait olmak
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
üzere kiralama hizmeti satın alma
ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş ve
işlemlerinin yürütülmesi
 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Genelinde 81 İl ve bu illere bağlı ilçelerde
bulunan sınav merkezlerinde 2015 yılı
içerisinde yapılacak olan sınavlara ait
sınav evraklarının Yenilik ve Eğitim TekDestek Hizmetleri
02 Ocak
nolojileri Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
Adnan Güneşoğlu Tesislerinden alınarak gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun
biçimde sınav merkezlerine götürülüp,
getirilmesi işi ile ilgili hizmet satın alma
ihalesinin hazırlık çalışmalarının yapılması
 2015 yılı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet
Destek Hizmetleri
02 Ocak
Binalarının Özel Güvenlik Hizmeti satın
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
alma ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş
ve işlemlerinin yürütülmesi
97
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlar için gerçekleştirilen kapalı devre,
Destek Hizmetleri
tasnif ve değerlendirme çalışmalarında 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
görevlendirilmek üzere 365 günlük 52 31 Aralık
yardımcı personel hizmeti satın alınması
ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş ve
işlemlerinin yürütülmesi
 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adnan Güneşoğlu
Destek Hizmetleri
Kampüs Binası Personelini Taşıma 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık 31 Aralık
çalışmaları ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adnan Güneşoğlu
Destek Hizmetleri
Kampüs binasının malzemesiz genel 02 Ocak
Genel Müdürlüğü
temizlik hizmeti satın alma ihalesinin 31 Aralık
hazırlık çalışmaları ile iş ve işlemlerin
yürütülmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Ülke genelinde öğrenci taşıma uygulamalarını izlemek, değerlendirmek, koor- 02 Ocak
dine etmek, taşıma ve yemek ödenek- 31 Aralık
lerinin gönderilmesini sağlamak
 İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine
Ücretsiz Ders Kitabı Temini Uygulaması
Destek Hizmetleri
kapsamında 2015-2016 Eğitim-Öğretim 19 Ocak
Genel Müdürlüğü
Yılında okutulacak ders kitaplarının Milli 28 Şubat
Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
(MEBBİS) veri tabanına işlemek
98
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Bütçenin serbest bırakılma dilimlerine
01 Şubat
göre gönderilecek ödenek listelerini
31 Mart
hazırlanmak
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Modül
üzerinden
oluşacak
olan
01 Şubat
sıralamaya göre boşalan lojmanlara
01 Mart
tahsis yapılması
 2015-2016 eğitim-öğretim yılında; MEBBİS veri tabanında yer almayan okul/kurumlar, Türk Cumhuriyetlerindeki eğiDestek Hizmetleri
tim kurumlarımız, Türk Akraba Topluluk- 02 Şubat
Genel Müdürlüğü
ları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 01 Eylül
yurt dışında yaşayan Türk öğrencileri
için talep edilen ders ve kültür kitabı
ihtiyaçlarını temin etmek
Destek Hizmetleri  Taşımalı
Genel Müdürlüğü
Yapılması
İlköğretim
Planlamasının 06 Şubat
18 Mayıs
 Sivil Savunma Günü nedeniyle; personel ve öğrencilere sivil savunmanın önemi, tanım, kavram ve tedbirleri ile ikaz
ve alarm işaretleri, Kimyasal, Biyolojik,
Radyolojik, Nükleer (KBRN) silahların
etkileri, bunlara karşı korunma önlemleDestek Hizmetleri
ri, gizleme ve karartma konularında 28 Şubat
Genel Müdürlüğü
eğitim verilmesi ve alarm işaretleri üzerine planlı bir şekilde kurum, okul ve
dersliklerin boşaltılarak sığınaklarda/sığınma yerlerinde toplanmalarının sağlanmasının tatbikat yapılarak gösterilmesi
99
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Destek Hizmetleri
 Okul/kurumlara ödenek göndermek
Genel Müdürlüğü
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
01 Mart
31 Aralık
 Deprem Haftası nedeniyle; Personel ve
öğrencilere kurum ve okullarımızda can
ve mal kaybının en aza indirilmesi için
alınan/alınacak tedbirler ile deprem ve
Destek Hizmetleri
yangın eğitimi konularında eğitim veril- 01 Mart
Genel Müdürlüğü
mesi kurum, okul ve dersliklerin planlı 07 Mart
bir şekilde boşaltılması ve önceden
belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama
yol açmadan toplanmalarının, tatbikat
yapılarak gösterilmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Öğretmenevleri ile öğretmenevi ve
akşam sanat okullarının performans 01 Mart
değerlendirmelerine yönelik fizibilite 01 Mayıs
çalışması
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Döner Sermaye İşletmelerinin Sene
01 Mart
Sonu İdare Hesaplarıyla İlgili Bilanço ve
01 Ağustos
Eklerinin İncelenmesi
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Kurum Arşivinden Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğüne Arşiv Malzemesinin devir 01 Mart
işlemlerinin yapılması, imha işlemlerinin 31 Aralık
yapılması “Uygunluk Görüşü Alınması”
 2015 yaz dönemi için eğitim merkezi ve
sosyal
tesislerden
yararlanacak
Destek Hizmetleri
01 Mart
personele
ayrılan
kontenjanların
Genel Müdürlüğü
30 Nisan
valiliklere ve Bakanlığımız birimlerine
bildirilmesi
100
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 2015-2016
eğitim-öğretim
yılında
ücretsiz dağıtılmak üzere satın alınacak
Destek Hizmetleri
toplam ilköğretim ve ortaöğretim ders
Genel Müdürlüğü
kitabı toplam ihtiyacının belirlenmesi iş
ve işlemlerini yürütmek
02 Mart
13 Mart
 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında
Destek Hizmetleri
okutulmak üzere satın alınacak ders
Genel Müdürlüğü
kitapları ile ilgili ihale dokümanı hazırlanması, ihale duyurusunun yapılması
ve ihalenin yapılması
02 Mart
21 Ağustos
 Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire
Başkanlığı tarafından belirlenen yeni
açılacak okul ve pansiyonlara ödenek
Destek Hizmetleri
gönderilmesi ile ilgili bilgilerin güncelGenel Müdürlüğü
lenmesi, ödeneklerin gönderilmesi ve
takibi,
kullanılmayan
ödeneklerin
tenkisinin yapılması
01 Nisan
31 Aralık
 2015 Yılı Detay Programına göre ihale,
sipariş ve mahalline ödenek gönderme
Destek Hizmetleri
yöntemlerini kullanarak satın alınacak
Genel Müdürlüğü
malzemelere ilişkin “2015 Yılı Alım
Planlamasının yapılması".
01 Nisan
01 Kasım
Destek Hizmetleri  Taşımalı İlköğretim Taşıma ve Yemek
Genel Müdürlüğü
İhalelerinin Tamamlanması
18 Mayıs
10 Ağustos
101
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk ve
ortaöğretim okullarında okutulmak üzere
Destek Hizmetleri
satın alınan ders kitaplarının teslim
Genel Müdürlüğü
noktası bazında dağıtım planlarının
hazırlanarak ilgili yüklenicilere verilmesi
ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
25 Mayıs
19 Haziran
 Mevcut ve yeni açılacak okullar bünyesinde yeni açılacak alan/dal/bölüm
donatımlarını planlamak
01 Haziran
30 Eylül
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 2016 Bütçe dönemini kapsayan Bütçe
çağrısı ile Orta Vadeli Program, Orta
Vadeli Mali Plan ve Bütçe Hazırlama
Destek Hizmetleri
Rehberi doğrultusunda Genel MüdürlüGenel Müdürlüğü
ğümüzce İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin cari ve yatırım bütçe tekliflerinin
hazırlanması
01 Temmuz
31 Ağustos
Destek Hizmetleri  Kurumsal Mali Beklentileri Raporunun 01 Temmuz
Genel Müdürlüğü
10 Temmuz
hazırlanması
Destek Hizmetleri  Taşımalı ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
Yapılması
Planlamasının
 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı resmi ilköğretim ve
Destek Hizmetleri
ortaöğretim kurumlarında okutulacak
Genel Müdürlüğü
ders kitaplarının dağıtım noktalarından
öğrencilere verilmek üzere okullara
dağıtımının yapılması
102
01 Ağustos
30 Eylül
21 Ağustos
11 Eylül
DESTEK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
 Bakanlığımız merkez teşkilatı hizmet birimlerinde kurulu bulunan fotokopi makiDestek Hizmetleri
01 Eylül
nelerinin 2016 yılı periyodik bakım ve
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
onarım ihalesinin hazırlık çalışmalarının
yapılması ve sözleşmenin imzalanması
Destek Hizmetleri  Özel eğitim öğrencilerinin taşınmasına 03 Eylül
Genel Müdürlüğü
31 Aralık
ilişkin planlamaların yapılması
Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
 Taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim
16 Eylül
uygulaması kapsamındaki öğrencilere
13 Haziran
taşıma ve yemek hizmetinin verilmesi
Destek Hizmetleri  Taşımalı ortaöğretim Taşıma ve Yemek 20 Eylül
Genel Müdürlüğü
31 Ekim
İhalelerinin Tamamlanması
 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk ve
ortaöğretim okullarında okutulmak üzere
satın alınan ders kitaplarının okullara
Destek Hizmetleri
dağıtımını müteakip ortaya çıkabilecek 21 Eylül
Genel Müdürlüğü
ilave kitap ihtiyacının MEBBİS ortamın- 31 Ekim
da il millî eğitim müdürlüklerinden alınarak ilgili yüklenicilerden ek alım yoluyla
temin edilerek dağıtılması
Destek Hizmetleri  Özel eğitim öğrencilerinin
Genel Müdürlüğü
ihalelerinin tamamlanması
103
taşıma 21 Ekim
01 Kasım
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız web sitesinin sürekli
02 Ocak
güncel ve 7/24 erişilebilir olmasını
31 Aralık
sağlamak
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız birimleri, İl MEM, İlçe
MEM, okul ve kurumlarımıza ait internet 02 Ocak
sitelerine alt yapı hizmeti sağlamak ve 31 Aralık
teknik destek vermek
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra
teşkilatı personelinin e-imzaya geçiş 02 Ocak
işlemlerini
yapmak
ve
koordine 31 Aralık
sağlamak
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 MEBBİS modülünde bulunan yazılım02 Ocak
ların ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu
31 Aralık
şekilde güncellemelerinin yapılması
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ağ alt 02 Ocak
31 Aralık
yapılarının iyileştirilmesi
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Dokü- 02 Ocak
31 Aralık
man Yönetim Sistemine alınması
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Örgün ve yaygın eğitimde okuyan resmi
özel tüm öğrencilerin iş ve işlemlerini
02 Ocak
elektronik ortamda gerçekleştirmek,
31 Aralık
otomasyon
sistemleri
sağlamak,
işletmek ve yürütmek
104
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığımızın veri tabanlarının yönetil02 Ocak
mesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili iş ve
31 Aralık
işlemlerini gerçekleştirmek
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu eğitim
yönetimi yazılım ihtiyaçlarını karşılamak
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Yeni
gelişen
teknolojileri
mevcut
02 Ocak
sistemlerimize entegre etmek, ARGE
31 Aralık
çalışmalarını gerçekleştirmek
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sahip
olduğu varlıkların korunması ve uygun
02 Ocak
biçimde yönetilmesi için uyguladığımız
31 Aralık
TS-ISO/IEC 27001 sertifikamızı versiyon 2013’e yükseltmek
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığın hizmet sunduğu tüm internet
sayfalarının (MEBBİS, e-okul, kurum- 02 Ocak
ların web sayfaları vb.) zafiyet tarama 31 Aralık
ve sızma testlerini yapmak
Bilgi ĠĢlem
Dairesi
BaĢkanlığı
 Log yönetimi sisteminin yönetmek ve 02 Ocak
31 Aralık
geliştirmek
105
02 Ocak
31 Aralık
ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 2015 Yılı İl Temel Eğitim Kurumları Yapım Programının (okul öncesi ve ilkokul) 02 Ocak
esas ve ilkelerini belirleyen genelgenin 15 Şubat
hazırlanması ve valiliklere gönderilmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Kamulaştırma iş ve işlemlerini düzenlemek, gerekmesi halinde yürürlükteki
02 Ocak
genelgelerin yenilenmesi, kamulaştırma
15 Şubat
mevzuatının, iş ve işlemlerinin açıklanması
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 2015 Yılı Temel Eğitim 1. dönem izleme 02 Ocak
31 Mart
raporlarının incelenmesi ve izlenmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Kamulaştırma tekliflerini incelemek ve 02 Ocak
31 Aralık
sonuçlandırmak
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü
tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal
02 Ocak
donatı gibi eğitim tesislerini, Hazinenin
31 Aralık
mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve
binaların gerçek bedeli üzerinden devri
karşılığında satın almak
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya
02 Ocak
tahsisli taşınmazların Bakanlığa tahsis
31 Aralık
veya devir işlemlerini yapmak
106
ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığa tahsisli Hazine mülkiyetindeki
ihtiyaç kalmayan taşınmazların tahsislerini kaldırarak gerçek bedeli üzerinden
devri karşılığında özelleştirmelerini, 02 Ocak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya 31 Aralık
Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına yaptırmak ve bu amaçla
yapılacak iş ve işlemleri yürütmek
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü
tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal
donatı gibi eğitim tesislerini, Hazine
mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve 02 Ocak
binaların bedeli Bakanlık bütçesinin ilgili 31 Aralık
tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden
karşılanmak üzere, kiralama iş ve
işlemlerinin yapılması
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Okul ve Eğitim yerleşkesi gibi eğitim
tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak
02 Ocak
kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere
31 Aralık
veya özel hukuk kişilerine kiralanmasına
ilişkin işlerin yapılması
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlıkça yapılmasına karar verilen
eğitim öğretim tesislerini Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek
temel standartlar çerçevesinde kendisi02 Ocak
ne veya Hazine’ye ait taşınmazlar
31 Aralık
üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı
geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel
üzerinden kiralama karşılığı yaptırmak
107
ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim
öğretim tesislerinin yenilenme işlerini;
tesislerdeki eğitim öğretim hizmet
02 Ocak
alanları dışındaki hizmet ve alanların
31 Aralık
işletilmesi karşılığında sözleşme ile
gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğine
yaptırmak
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Başkanlığımız tarafından, Türkiye genelinde eğitim tesis alanlarına ait imar,
mülkiyet, kamulaştırma, ada, parsel vb.
diğer coğrafi bilgilerin yar alacağı bir
02 Ocak
coğrafi bilgi sistemi kurulması planlan31 Aralık
ması kapsamında gerekli donanımsal,
yazılımsal gereksinimlerin karşılanması
ve taşınmazlara ait envanter analiz
çalışmalarının yürütülmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Eğitim yapıları projelerinin ihtiyaç programlarının hazırlanması, ilgili eğitim
dairelerinin ve uygulayıcıların görüşleri
02 Ocak
alınarak kesinleştirilmesi, proje progra31 Aralık
mına dönüştürülmesi, mevcut proje
programlarının ihtiyaca göre revize
edilmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Ülkemizin değişik illerinde yapılacak
eğitim yapılarının yapımında, değişik
koşullar için proje seçiminde farklı 02 Ocak
seçenekler oluşturmak üzere yeni tip 31 Aralık
projelerin ve özellikle mesleki eğitim
projelerinin yaptırılması
108
ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Proje
düzenlenmesi
esaslarının
geliştirilmesi, eğitim yapıları projelerinin
yapılması, yaptırılması, hazırlatılan tip
02 Ocak
projelerin avan proje, kesin proje ve
31 Aralık
uygulama projelerinin kontrol edilmesi,
incelenmesi, geliştirilmesi ve fonksiyon
yönüyle onaylanması
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Eğitim yapılarının yapımında kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, bunlarla 02 Ocak
ilgili inşaat mahal listelerinin ve detay- 31 Aralık
larının hazırlanması ve geliştirilmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Şehir
imar
planlarında
Bakanlık
hizmetleri için ayrılmış veya üzerinde
02 Ocak
okul yapılmış alanlarla ilgili tadilat
31 Aralık
tekliflerinin incelemesi, değerlendirilmesi
ve Bakanlık adına görüş bildirilmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Valilikler tarafından veya halk katkısı ile
yaptırılacak eğitim yapıları için uygulan02 Ocak
ması teklif edilen özel projelerin
31 Aralık
incelenmesi, iyileştirilmesi için görüş ve
öneriler bildirilmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Eğitim yapıları asgari tasarım stan02 Ocak
dartları kılavuzunun ihtiyaçlara göre
31 Aralık
revize edilmesi
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 Eğitim yapılarının planlanması, yönetim
ve karar konularında çalışma ve araştırma yapan uluslararası kuruluşların 02 Ocak
faaliyetlerinin izlenmesi, alınan yeni bil- 31 Aralık
gilerin Daire personeline ve taşra teşkilatına iletilmesi
109
ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
BAġLAMA/
BĠTĠġ
TARĠHĠ
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 MEB Beşevler Kampüsünde yapılması
02 Ocak
planlanan Bakanlık Hizmet Binasının
31 Aralık
yapım ihalesinin yapılması
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 8 grup halinde illerde yapılacak olan
Eğitim Kurumları ve Hizmet Binaları 02 Ocak
inşaatlarının
danışmanlık
hizmeti 31 Aralık
ihalelerinin yapılması
ĠnĢaat ve
Emlak Dairesi
BaĢkanlığı
 128 adet okulun deprem güçlendirilmesi
ĠnĢaat ve Emlak
Grup BaĢkanlığı
 2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Program- 15 Şubat
30 Mart
larının incelenmesi ve onaylanması
ĠnĢaat ve Emlak
Grup BaĢkanlığı
 2015 Yılı Temel Eğitim 2. dönem izleme 01 Nisan
30 Haziran
raporlarının incelenmesi ve izlenmesi
ĠnĢaat ve Emlak
Grup BaĢkanlığı
 2015 Yılı Temel Eğitim 3. dönem izleme 01 Temmuz
30 Eylül
raporlarının incelenmesi ve izlenmesi
ĠnĢaat ve Emlak
Grup BaĢkanlığı
 2015 Yılı Temel Eğitim 4. dönem izleme 01 Ekim
31 Aralık
raporlarının incelenmesi ve izlenmesi.
110
02 Ocak
31 Aralık
PROJELER
111
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Rehberlik ve
Denetim BaĢkanlığı
PROJELER
 Hayat Boyu Öğrenme Programı/Grundvig Öğrenme
Ortaklık kapsamında "Starting To Feel Good For
Functioning Well" Projesi
 Okul Sütü Programı
 Bu Benim Eserim
 Ceza Tutukevi
 İlköğretim Okullarında Devam Oranlarının Arttırılması
 Yemekte Denge
Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü
 Beslenme Eğitimi Programı
 Şimdi Düşünme Zamanı
 Sokakta İlk Adımlar
 Can Dostlar Hareketi Projesi
 Çık Dışarı Oynayalım
113
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
PROJELER

Bilim Fuarları Projesi

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi

Trafik Gençlik Hareketi Projesi

Ortaöğretime Uyum Programı
Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü
 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
(UMEM) (MEB-MTEGM-HBÖGM, ÇSGB-İŞKUR,
TOBB-TOBB-ETU)
 Türkiye'de Meslekî ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Geliştirilmesi Projesi 2 (METEK 2)
 Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının
Artırılması Projesi 2 (KEP 2)
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Üniversite, Lise, Meslekî ve Teknik Liseler Arası
Robot Yarışması
 Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi
 İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliliklerinin Artırılması ve
Meslekî İngilizce Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi
Projesi (İMGEP)
 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Orta
Asya ve Orta Doğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması
Projesi (JICA-TİKA)
114
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
PROJELER
 Meslekî Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP)
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğü
 Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi
 Türkiye ile Japonya arasında Mesleki Beceriler
Transfer Köprüsü Projesi
 Sağlıklı Yaşlı Gündüz Bakımevi Oluşturma ve Bakım
Elemanı Yetiştirme Projesi
 Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Mesleğe
Hazırlanması ve Yetiştirilmesi Projesi
 Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Ana ve Baba
Rolleri Projesi
Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü
 Uluslararası Değişim Projeleri ABD ve
ülkeleriyle yapılan öğrenci değişim projeleri
Ürdün
 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı
arasında yapılan protokol çerçevesinde Uluslar arası
Anadolu İmam Hatip Lisesi projeleri
 Okullar Hayat Olsun Projesi
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
 Bağımlılıkla Mücadele Projesi
 Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi
 Önce Kadın-Girişimciliğe Destek Projesi
115
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
PROJELER
 Toplumsal Kapasiteyi Geliştirme Projesi
 e-Öğrenme Projesi
 Sürücü Eğitimi ve Sınav Süreçlerinin Geliştirilmesi
Projesi
 EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Projesi
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
 Scientix Projesi
 e-Twinnig (e-Eşleştirme) Projesi
 FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) Projesi
 Mor Sertifika Projesi r
Öğretmen
YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel
Müdürlüğü
 Ben De Varım Projesi
 Yurtta Genç Var Projesi
 Okul Tabanlı Afet Eğitimi Çalışmaları
116
2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ
SORUMLU
BĠRĠM
PROJELER
 e- okul
 Veli Bilgilendirme Sistemi
 e-kayıt
 Doküman Yönetim Sistemi
Bilgi ĠĢlem Dairesi
BaĢkanlığı
 MEBBİS
 e-Akademi
 e-konferans
 MEB Mobil Bilgi Servisi
 e-Sınav Projesi
 Uzaktan Eğitim Sistemi
117
118
2015
MALÎ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
PERFO RM ANS HE DEFL ERĠ
119
120
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJĠK PLANI
2015 Yılı Performans Programı
Performans Hedefleri
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
1
48-66 ay çağ
nüfusunun okullaşma
oranını %37,5'tan
%43'e yükseltmek.
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1
Temel Eğitim
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
2
İlkokulda %99,57,
ortaokulda %94,52
olan net okullaşma
oranını 2015 yılı
sonuna kadar %100’e
çıkarmak
Stratejik Amaç 2
Stratejik Hedef 1
Temel Eğitim
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
3
2015 yılı sonuna kadar
okul türü yerine
program türünü esas
alan yatay ve dikey
geçişlere imkân veren
bir yapıya geçişi
kolaylaştıracak
program geliştirme,
mevzuat ve hizmetiçi
eğitim çalışmaları
yapmak.
Stratejik Amaç 3
Stratejik Hedef 1
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
4
Eğitime, toplumsal
sorumluluk bilincini
yerleştirip, öğrencileri
araştırmaya teşvik
ederek, onların ilgi ve
istidatları
doğrultusunda,
gelişimlerine yön
vermek suretiyle
ortaöğretimde sınıf
geçme oranlarını %1
oranında artırmak.
Stratejik Amaç 3
Stratejik Hedef 3
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
121
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
5
2015 yılı sonuna kadar
ihtiyaç duyulan
niteliklere sahip iş
gücü sektörle iş birliği
içerisinde
yetiştirilecektir.
Stratejik Amaç 4
Stratejik Hedef 2
Meslekî ve
Teknik Eğitim
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
6
Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı
okullarda
uygulanmakta olan 22
alanın öğretim
programı ile tüm
alanlara ait 200 modül
hazırlanacaktır.
Stratejik Amaç 4
Stratejik Hedef 3
Meslekî ve
Teknik Eğitim
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
7
Bakanlığımıza bağlı
örgün özel öğretim
kurum oranını 2015
yılı sonuna kadar
%10’a çıkarmak ve
öğrenci sayısına göre
özel örgün öğretimin
genel örgün eğitimimiz
içindeki payını % 5,5’e
çıkarmak.
Stratejik Amaç 5
Stratejik Hedef 1
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
8
Ortaöğretim ve
yükseköğretime
hazırlık
dershanelerinden
özel okula
dönüştürülebilecekleri
n tespit edilerek 2015
yılı sonuna kadar
%70’inin özel okula
dönüştürülmesinin
teşvikini sağlamak.
Stratejik Amaç 5
Stratejik Hedef 3
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
122
SIRA
NO
9
10
11
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
Özel eğitimden
yararlanacak bireylerin
devam ettiği
kurumlardaki
öğretmen, fiziki mekân
ve kaynak ihtiyacını
karşılayarak; bu
kurumlara yönelik
etkin bir denetim
sistemini kurmak.
2016 yılı sonuna kadar
eğitsel değerlendirme
ve tanılama
hizmetlerinin
kalitesinin artırılması
amacıyla Rehberlik
Araştırma Merkezleri
(RAM)’nde kullanılan
psikolojik ölçme
araçlarından 1
tanesinin daha
standardizasyon
çalışmasının
tamamlanmasını
sağlamak.
Özel Eğitimin
Güçlendirilmesi
Projesinin çıktılarını ve
Engelsiz Okul Modeli
uygulamalarını
yaygınlaştırmak
amacıyla 2015 yılı
sonuna kadar 81 ilde
2’şer adet (nüfusu
kalabalık olan illerde
bu rakam
artırılacaktır.) eğitici
eğitimcisi yetiştirmek
ve illerde hazırlanan İl
Eylem Planları
doğrultusunda
öğretmen eğitimlerine
başlamak.
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
Stratejik Amaç 5
Stratejik Hedef 4
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
Stratejik Amaç 6
Stratejik Hedef 2
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
123
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
12
Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencilerinin
mesleki ve akademik
gelişimlerine imkân
verecek etkinliklere
katılım oranını bir
önceki yıla göre %10
arttırmak.
Stratejik Amaç 8
Stratejik Hedef 2
Din Öğretimi
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
13
Üniversitelerin öğretim
elemanı ile kamu
kurum ve
kuruluşlarının
uzman personel
ihtiyacının
karşılanması amacıyla
1416 sayılı Kanun
kapsamında yurtdışına
lisansüstü
öğrenim görmek üzere
gönderilen öğrenci
sayısını ve
öğrenimlerini
tamamlayarak yurda
dönüp görev talebinde
bulunan öğrenci
sayısını 2015 yılı
sonuna kadar %10
oranında artırmak.
Stratejik Amaç 9
Stratejik Hedef 1
Yükseköğretim
ve Yurtdışı
Eğitim Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
14
2015 yılı sonuna kadar
aile eğitimi kurs
programı kapsamında
açılan kurs ve kursiyer
sayısını %10 oranında
arttırmak.
Stratejik Amaç 10
Stratejik Hedef 2
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
15
Hayat Boyu öğrenme
kültürünün
yaygınlaştırılmasına
yönelik kurs dışı
etkinlikleri ve katılımcı
sayısını 2015 yılının
sonuna kadar %5
artırmak.
Stratejik Amaç 10
Stratejik Hedef 2
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
124
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
16
Trafik ve ilk yardım
bilincinin
yaygınlaştırılması ve
sürücü eğitimlerine
ilişkin AB’yle uyum
bağlamında öğretim
programları
geliştirmek; eğitim ve
sınav uygulamaları
üzerine mevzuat
çalışmaları yapmak.
Stratejik Amaç 10
Stratejik Hedef 6
Özel Öğretim
Kurumları Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
17
2015 yılı sonuna kadar
Açık Ortaokulu, Açık
öğretim Lisesi
ve Mesleki Açık
Öğretim Lisesi kayıtlı
aktif öğrenci sayısı ile
Mesleki ve Teknik
Açık Öğretim Okulu
uzaktan eğitimden
faydalanan kursiyer
sayısını %5 artırmak.
Stratejik Amaç 11
Stratejik Hedef 1
Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
18
2015 yılı sonuna kadar
Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) portalinde
geliştirilen içerikler ve
modüllerin sayısını en
az %10 artırmak.
Stratejik Amaç 11
Stratejik Hedef 1
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
19
2015 yılı sonuna kadar
yüz yüze eğitim
yoluyla hizmet içi
eğitim kurs ve
seminerlerini bir
önceki yıla göre
%27oranında,
faaliyetlere katılacak
kursiyer ve katılımcı
sayısını ise bir önceki
yıla göre %25
oranında arttırılmasını
sağlamak.
Stratejik Amaç 13
Stratejik Hedef 1
İnsan
Kaynakları
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
125
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
Stratejik Amaç 13
Stratejik Hedef 1
Öğretmen
Yetiştirme ve
Geliştirme
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
Stratejik Amaç 13
Stratejik Hedef 4
Öğretmen
Yetiştirme ve
Geliştirme
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
22
Öğretmenlerin mesleki
gelişim ile uyum
eğitimi, temel ve
hazırlayıcı
eğitimlerinin
niteliklerini arttırmak.
Stratejik Amaç 13
Stratejik Hedef 7
Öğretmen
Yetiştirme ve
Geliştirme
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
23
2015 yılı sonuna kadar
okul ve kurumlarda
afet, acil durum, sivil
savunma, seferberlik
ve koruyucu güvenlik
hizmetleri konularında
personelde ve
öğrencilerde var olan
bilinci maksimum
seviyeye yükseltmek.
Stratejik Amaç 13
Stratejik Hedef 8
Destek
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
20
2015 yılı sonuna kadar
öğretmen yetiştiren
fakültelere öğrenci
seçimi/yetiştirilmesi,
öğretmen adaylarının
istihdam edilmesi
sürecini içine alacak
bir sistem/model
geliştirmek.
21
2015 yılı sonuna kadar
öğretmenlerin
yeterlikler temelinde
mesleki gelişimlerini
sağlamaya yönelik
oluşturulan Okul
Temelli Mesleki
Gelişim (OTMG)
Modelini
yaygınlaştırmak.
126
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
24
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
kapsamında
yürütülen bilişim
teknolojilerine ilişkin
Ulusal ve Uluslararası
projelerin
değerlendirmesinin
yapılması.
Stratejik Amaç 14
Stratejik Hedef 1
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
25
2015 yılı sonuna kadar
Eğitimde Fatih
Projesinin tanıtımını
toplumun tüm
kesimlerine tanıtacak
çalışmalar yapmak.
Stratejik Amaç 14
Stratejik Hedef 1
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
26
2015 yılı sonuna kadar
FATİH Projesi
kapsamında tüm
temel eğitim ve
ortaöğretim okullarına
etkileşimli tahta, çok
fonksiyonlu yazıcının
kurulması ve ağ
altyapısının
sağlanması; ayrıca
öğretmen ve
öğrencilerimize tablet
bilgisayar setlerinin
verilmesi ve tüm bu
donanımların network
(ağ) ile birbirine
bağlanarak tek bir veri
merkezi aracılığıyla
kontrol edilmesi.
Stratejik Amaç 14
Stratejik Hedef 1
Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
127
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
27
2015 yılı sonuna kadar
2007 deprem
yönetmeliği, TSE
825, yangın ve sığınak
yönetmeliğine uygun
500 adet (yaklaşık
2.000.000 m2 kapalı
alana sahip) eğitim
binasının deprem
tahkiki yapılarak
tahkiki yapılan eğitim
binalarının %20’sinin
güçlendirme inşaatının
yaptırılması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç 14
Stratejik Hedef 4
İnşaat ve Emlak
Dairesi
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
Stratejik Amaç 14
Stratejik Hedef 4
İnşaat ve Emlak
Dairesi
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
Stratejik Amaç 14
Stratejik Hedef 4
İnşaat ve Emlak
Dairesi
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
28
29
2015 yılı sonuna kadar
2007 deprem
yönetmeliği, TSE
825, yangın ve sığınak
yönetmeliğine uygun
yeni eğitim tesislerinin
yapımında çevresinin
güzelleştirilmesine
katkıda bulunan,
estetik görünümlü,
depreme dayanıklı
eğitim ortamları haline
gelmesini sağlayacak
değişen ihtiyaç
programına göre yeni
projeler yapılacaktır.
2015 yılı sonuna kadar
Orta Öğretim
Kurumları için yılda
80 adet yeni okul
arsası üretmek ve
yılda en az 20 mevcut
okul için genişleme
alanlarında bulunan
özel kişilere ait
taşınmazların
kamulaştırmasını
yapmak.
128
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
30
2015 yılı sonun kadar
Milli Eğitim
Bakanlığının eDönüşüm
projesi kapsamında
okullarımızın/kurumları
mızın DYS (Doküman
Yönetim Sistemi)
geçerek daha hızlı,
güvenli ve takip
edilebilir yazışma
ortamının
oluşturulmasını
sağlamak.
Stratejik Amaç 15
Stratejik Hedef 2
Bilgi İşlem
Dairesi
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
31
2015 yılı sonuna kadar
Sınav hizmetlerinin
kalitesini, sayısını
ve çeşitliliğini arttırmak
ve bu konuda
sürekliliği sağlayacak
çalışmalar yapmak.
Stratejik Amaç 15
Stratejik Hedef 5
Ölçme,
Değerlendirme
ve Sınav
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
32
2015 yılı sonuna kadar
ulusal yeterlilik
çerçevesinin 2. 3.
ve 4. seviyelerinde
tanımlanan bilgi,
beceri ve yetkinlikleri
esas alarak program
güncelleme
çalışmalarını
gerçekleştirmek.
Stratejik Amaç 16
Stratejik Hedef 1
Talim ve Terbiye
Kurulu
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
33
2015 yılı sonuna kadar
ders kitabı ve eğitim
materyallerini
çağın gerekleri
doğrultusunda
geliştirmek.
Stratejik Amaç 16
Stratejik Hedef 2
Talim ve Terbiye
Kurulu
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
129
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
Stratejik Amaç 16
Stratejik Hedef 2
Talim ve Terbiye
Kurulu
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
Stratejik Amaç 16
Stratejik Hedef 4
Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
36
Plan dönemi sonuna
kadar Bakanlık
merkez ve yurtdışı
teşkilatı ile yeterli
sayıda müfettişi
olmayan illerin okul ve
kurumlarında rehberlik
ve denetim yapmak.
Stratejik Amaç 17
Stratejik Hedef 2
Rehberlik ve
Denetim
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
37
Bakanlık stratejik plan
amaç ve hedeflerinin
gerçekleşme
düzeylerinin izlenmesi
ve sonuç odaklı
önlemlerin
alınabilmesi için
rehberlik ve denetimi
yapılan 4 yurt
dışı teşkilatının
değerlendirmesini
yapmak.
Stratejik Amaç 17
Stratejik Hedef 4
Rehberlik ve
Denetim
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
SIRA
NO
34
35
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
2015 yılı içerisinde,
kademeli olarak
uygulamaya konulan
öğretim programlarına
ait okutulmakta olan
ders kitaplarının
izleme ve
değerlendirmesinin
yapılması.
Ulusal-uluslararası
kurum-kuruluşların
fonlarına yönelik
geliştirilen-kabul edilen
proje sayısını
artırabilmek için Proje
geliştirme, izleme
değerlendirme ve
Avrupa Birliği
konularında 800 MEB
personelinin
kapasitesinin
artırılması.
130
SIRA
NO
PERFORMANS
HEDEFLERĠ
STRATEJĠK PLAN
REFERANSLARI
SORUMLU
BĠRĠM/BĠRĠMLER
BAġLAMA
BĠTĠġ TARĠHĠ
38
2015 yılı sonuna kadar
denetim hizmetlerinde,
kalite etkinlik ve
verimliliği sağlamaya
yönelik standartlar
oluşturmak ve projeler
geliştirmek.
Stratejik Amaç 17
Stratejik Hedef 5
Rehberlik ve
Denetim
Başkanlığı
Ocak/Aralık
2015
39
2015 yılında 100
mesleki ve teknik
eğitim okulunun öz
değerlendirmesi
yapılacaktır.
Stratejik Amaç 18
Stratejik Hedef 6
Meslekî ve
Teknik Eğitim
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
40
AB müktesebatına
uyum çalışmalarını
yürütmek, Avrupa
Birliği gençlik ve eğitim
programları hakkında
farkındalığı artırıcı
çalışmalar yapmak,
Ülkemiz eğitim ve
öğretim sistemini
Avrupa Birliği ve üye
ülkelerinde tanıtıcı
faaliyetler planlamak.
Stratejik Amaç 18
Stratejik Hedef 8
Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
41
2015 yılı sonuna kadar
Uluslararası Anadolu
İHL sayısını
5’e çıkarmak ve
yabancı öğrenci
sayısını bir önceki yıla
göre %19 oranında
arttırmak.
Stratejik Amaç 19
Stratejik Hedef 2
Din Öğretimi
Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
42
Dış politika hedef ve
önceliklerimizle
uyumlu olarak; yurt
dışında Türk Millî
Eğitim sistemine bağlı
mevcut okul sayısını
dönem sonuna kadar
%5 arttırmak.
Stratejik Amaç 19
Stratejik Hedef 2
Yükseköğretim
ve Yurtdışı
Eğitim Genel
Müdürlüğü
Ocak/Aralık
2015
131
Belirli Gün ve Haftalar
OCAK

Verem Haftası

Enerji Tasarrufu Haftası

Gazeteciler Günü
10 Ocak

Dünya Cüzzam Günü
25 Ocak

Cüzzam Haftası

Dünya Gümrük Günü
07-13 Ocak
Ocak Ayının 2. Haftası
25-31 Ocak
26 Ocak
ġUBAT

Millî Eğitim Vakfı Kuruluş Günü

Vergi Haftası

Sivil Savunma Günü
19 Şubat
Şubat Ayının Son
Haftası
28 Şubat
MART
 Deprem Haftası
01-07 Mart
 Girişimcilik Haftası
Mart Ayının İlk Haftası
 Yeşilay Haftası
Mart Ayının İlk Haftası
 Dünya Kadınlar Günü
08 Mart
 Bilim ve Teknoloji Haftası
 İstiklâl Marşı’nın Kabulü
ERSOY’u Anma Günü
08-14 Mart
ve
Mehmet
 Tıp Bayramı
Akif
12 Mart
14 Mart
 Tüketiciyi Koruma Haftası
15-21 Mart
 Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü
 Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
16 Mart
16–22 Mart
 Çanakkale Zaferi
18 Mart
 Şehitler Günü
18 Mart
 Yaşlılar Haftası
18-24 Mart
 Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü
 Orman Haftası
21 Mart
21-26 Mart
 Dünya Su Günü
22 Mart
 Dünya Meteoroloji Günü
23 Mart
 Dünya Tiyatrolar Günü
27 Mart
132
Belirli Gün ve Haftalar
MART
 Kütüphaneler Haftası
30 Mart
NĠSAN
 Kanserle Savaş Haftası
01-07 Nisan
 Nato Günü
04 Nisan
 Avukatlar Günü
05 Nisan
 Dünya Sağlık Günü
07 Nisan
 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası
07-13 Nisan
 Sağlık Haftası
08-14 Nisan
 Polis Teşkilâtı’nın Kuruluş Günü
10 Nisan
 Şehitler Haftası
14 Nisan
 Turizm Haftası
15-22 Nisan
 Kutlu Doğum Haftası
20-26 Nisan
 Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler
Haftası
20-26 Nisan
 Ebeler Haftası
21-28 Nisan
 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan
 Türkiye İstatistik Günü
25 Nisan
MAYIS

Kardeşlik Haftası

Bilişim Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası

Trafik ve İlk Yardım Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası

Vakıflar Haftası
Mayıs Ayının II. Haftası

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
01-07 Mayıs

İş Güvenliği Haftası
04-10 Mayıs

Avrupa Günü
05 Mayıs

Hıdrellez
06 Mayıs

Danıştay ve İdari Yargı Haftası
10 Mayıs

Engelliler Haftası

Anneler Günü
28 Nisan-04 Mayıs
10-16 Mayıs
10 Mayıs
133
Belirli Gün ve Haftalar
MAYIS

Aile Haftası
11-17 Mayıs

Hemşireler Haftası
12-18 Mayıs

Dünya Eczacılık Günü
14 Mayıs

Hava Şehitlerini Anma Günü
15 Mayıs

Uluslar Arası Aile Günü

Müzeler Haftası

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı

Gençlik Haftası

Etik Günü
25 Mayıs

İstanbul’un Fethi
29 Mayıs
15 Mayıs
18-24 Mayıs
19 Mayıs
19-25 Mayıs
HAZĠRAN
 Dünya Çevre Günü
05 Haziran
 Çevre Koruma Haftası
Haziran Ayının 2. Haftası
 Babalar Günü
 Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve
Kaçakçılığı İle Mücadele Günü
TEMMUZ
21 Haziran
26 Haziran
 Kabotaj ve Deniz Bayramı
01 Temmuz
 Dünya Nüfus Günü
10 Temmuz
 Ramazan Bayramı
17-19 Temmuz
 Gazeteciler ve Basın Bayramı
24 Temmuz
AĞUSTOS

Zafer Haftası

Zafer Bayramı
26-30 Ağustos
30 Ağustos
EYLÜL

Dünya Barış Günü
01 Eylül

Gaziler Günü
19 Eylül

Kurban Bayramı
24-27 Eylül
134
Belirli Gün ve Haftalar
EYLÜL

İlköğretim Haftası

Yangından Korunma Haftası
(İtfaiyecilik Haftası)

Türk Dil Bayramı
26 Eylül

Dünya Turizm Günü
27 Eylül

Demiryolları Haftası
Eylül Ayının Son Haftası
Eylül Ayının 3. Haftası
25 Eylül-01 Ekim
EKĠM

Camiiler Haftası

Hayvanları Koruma Günü
04 Ekim

Dünya Mimarlık Günü
04 Ekim

Uluslararası Öğretmenler Günü
05 Ekim

Dünya Çocuk Günü
05 Ekim

Ahilik Kültür Haftası
08-12 Ekim

Ankara’nın Başkent Oluşu
13 Ekim

Dünya Konut Günü
13 Ekim

Dünya Standartlar Günü
(Tüketiciyi Koruma Haftası)
14 Ekim

Standartlar Haftası
Ekim Ayının 3. Haftası

Dünya Gıda Günü
16 Ekim

Birleşmiş Milletler Günü
24 Ekim

Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim

Kızılay Haftası

Dünya Tasarruf Günü
Ekim Ayının 1. Haftası
29 Ekim-04 Kasım
31 Ekim
KASIM
 Kızılay Haftası
29 Ekim-04 Kasım
 Türk Harf Devrimi Haftası
01-07 Kasım
 Lösemili Çocuklar Haftası
02-08 Kasım
 Organ Bağışı ve Nakli Haftası
03-09 Kasım
 Dünya Şehircilik Günü
06 Kasım
135
Belirli Gün ve Haftalar
KASIM
 Dünya Çocuk Kitapları Haftası
09-15 Kasım
 Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü
10 Kasım
 Atatürk Haftası
10-16 Kasım
 Afet Eğitimi Hazırlık Günü
12 Kasım
 UNESCO’nun Kuruluş Günü
16 Kasım
 Çocuk Hakları Günü
20 Kasım
 Dünya Felsefe Günü
20 Kasım
 Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
22-27 Kasım
 Öğretmenler Günü
24 Kasım
ARALIK
 Dünya AIDS Günü
01 Aralık
 Mevlana Haftası
02-09 Aralık
 Dünya Özürlüler Günü
03 Aralık
 Vakıf Haftası
03-09 Aralık
 Dünya Madenciler Günü
04 Aralık
 Kadın Hakları Günü
05 Aralık
 İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
 Dünya İnsan Hakları Günü
07-13 Aralık
10 Aralık
 Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
12-18 Aralık
 Dünya Kooperatifçilik Günü
21 Aralık
 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi
27 Aralık
136
NOTLAR
137
138
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Tel:(0312) 413 14 83
Faks:(0312) 418 64 01
e-posta:[email protected]
Download

MEB 2015 Yılı İş Takvimi - Strateji Geliştirme Başkanlığı