T.C.
ġĠġLĠ KAYMAKAMLIĞI
FUAT SOYLU ORTAOKULU
2015-2019 STRATEJĠK PLAN
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde
yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
Mustafa Kemal ATATÜRK
T.C.
ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI
FUAT SOYLU ORTAOKULU
1988-1989
Mahmut Şevket Paşa Mah. Spor Sok. No.35 Okmeydanı
ŞİŞLİ / İSTANBUL Tel.: 02122564072
Stratejik Plan
Fuat Soylu Ortaokulu (ġiĢli)
2015-2019
I. STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ VE YÖNTEM
1. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması
Okul Müdürü : Ejder Muzaffer ÇETE
Müdür Yardımcısı : Aytekin ZENGĠN
Rehber Öğretmen : Görkem Yiğit KURU
Okul Aile Birliği BaĢkanı : Sevim SÜMER
Okul Aile Birliği Üyesi : Saniye GÜZEL
2. Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu
Müdür Yardımcısı : Gamze ATASOY
Rehber Öğretmen : Görkem Yiğit KURU
Öğretmen : Celal ALTAY
Öğretmen : Zeynep SEZGĠNEL
Okul Aile Birliği BaĢkan Yardımcısı : Emine ERBĠL GÜLMEZ
Veli : Zeynep GÜMÜġOĞLU
II. DURUM ANALĠZĠ
1. Tarihi GeliĢim
1.Tarihsel geliĢim
ġimdiki arsası üzerinde 1967 yılında iki derslikli baraka halinde açılan okulumuz Baruthane
mevkiinde olduğu için Baruthane Ġlkokulu adını almıĢ beĢ yıl bu eğitimine devam etmiĢtir.
Milli Eğitim Bakanlığı 1972 yılında sekiz derslikli prefabrik yaptırdığı okul binasına 1975
yılında mahalle tarafından iki derslikli ile bir kömürlük ilave edilmiĢtir.
Fatrih Sultan Mehmet Vakfı´ndan bakanlıkça arsası alınan okulumuzun yeni binası kendi
okulunu kendin yap kampanyası doğrultusunda hayırsever iĢ adamı Sayın Fuat Soylu
tarafından yaptırılmıĢtır.
1988-1989 eğitim öğretim yılında yeni binada Fuat Soylu Ġlkokulu adı altında eğitime devam
etmiĢ ve 1993-1994 öğretim yılında ilköğretim okuluna dönüĢtürülmüĢtür.
1998 yılında bakanlık tarafından ek bina yapılmıĢ ve ġiĢli Belediye BaĢkanlığında her iki ek
bina arasına bir konferans salonu ile üç derslik inĢaa ettirilerek iki okulun binası
birleĢtirilmiĢtir.
2006 yılına kadar onyedi derslik ile ikili öğretime devam eden okulumuz 2006 yılı Temmuz
ayında yıkılarak 2007 yılı Nisan ayında ġiĢli Belediye BaĢkanlığınca yeniden inĢaa ettirilmiĢ
ve normal eğitim öğretim olarak devam etmiĢtir.
2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemi uygulaması nedeniyle yeniden ikili
eğitime dönmüĢtür.
2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Yasal Yükümlülükler
Yasal Yükümlülük (Görevler)
Dayanak(Kanun, Yönetmelik,
Genelge adı ve no'su)
Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından
dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ bir kiĢiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düĢünme gücüne,
geniĢ bir dünya görüĢüne sahip, insan haklarına
saygılı, kiĢilik ve teĢebbüse değer veren, topluma
karĢı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli
1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu'nun 2. maddesi
kiĢiler olarak yetiĢtirmek
Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliĢtirerek gerekli
bilgi, beceri, davranıĢlar ve birlikte iĢ görme
39 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu'nun 3. maddesi
alıĢkanlığı kazandırmak suretiyle hayata
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak
ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir
meslek sahibi olmalarını sağlamak
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaĢ olmak için
gerekli temel bilgi, beceri, davranıĢ ve
alıĢkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk
anlayıĢına uygun olarak yetiĢtirmek; onları ilgi,
istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiĢtirerek
hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.
Öğrenciye; Atatürk ilke ve inkılapları
doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine dayalı;
insan hakları ve çocuk hakları ile uluslararası
sözleĢmelere uygun olarak haklarını kullanma,
görevlerini yapma ve sorumluluk yüklenebilme
bilinci kazandırmak
Öğrencileri; toplum içindeki rollerini yapan,
baĢkaları ile iyi iliĢkiler kuran, iĢbirliği içinde
çalıĢan, hoĢgörülü ve paylaĢmayı bilen, çevresine
uyum sağlayan, iyi ve mutlu bir vatandaĢ olarak
yetiĢtirmek
Öğrencilerin zamanlarını faydalı etkinliklerde,
kiĢisel ve toplumsal araç ? gereçler ile kaynakları
verimli kullanmalarını, okuma zevk ve
alıĢkanlığı kazanmalarını sağlamak
39 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu'nun 23. maddesi
T.C. Anayasası'nın 42. maddesi
Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği
222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim
Kanunu
3. Faaliyet Alanları Ġle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM
Hizmet-1 Rehberlik Hizmetleri
FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ
Hizmet-1 Öğrenci ĠĢleri Hizmeti
?
Veli
?
Kayıt-nakil iĢleri
?
Öğrenci
?
Devam-devamsızlık
?
Sınıf Geçme vb.
?
Öğretmen
Hizmet-2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler
?
Öğrenci Belgesi
Hizmet-2 Öğretmen ĠĢleri Hizmeti
?
Halk oyunları
?
Derece kademe terfi
?
Koro
?
Hizmet içi eğitim
?
Tiyatro
?
Özlük hakları
?
Satranç
Hizmet-3 Spor Etkinlikleri
Hizmet-3 Ġdari Faaliyetler
?
Futbol
?
TaĢınır iĢlemler
?
Basketbol
?
Okul bütçesi
?
Okul aile birliği çalıĢmaları
?
Diğer kurumlarla iliĢkiler
?
Öğretmen kurulları
?
Atletizm
Hizmet-4 Ġzcilik Etkinlikleri
FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM
Hizmet-1 Müfredatın iĢlemesi
?
Derse girme
?
Kurullar
Hizmet-2 Kurslar
?
YetiĢtirme
?
Hazırlama
?
Kurslar
Hizmet-3 Proje ÇalıĢmalar
?
Sosyal projeler
?
Fen projeleri
?
Matematik projeleri
Okul Ġçin Ürün/Hizmet Listesi
Öğrenci kayıt, kabul ve devam iĢleri
Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi
Sınav iĢleri
Sınıf geçme iĢleri
Öğrenim belgesi düzenleme iĢleri
Personel iĢleri
Öğrenci davranıĢlarının değerlendirilmesi
Öğrenci sağlığı ve güvenliği
Okul çevre iliĢkileri
Rehberlik
Staj ÇalıĢmaları
Eğitim hizmetleri
Öğretim hizmetleri
Toplum hizmetleri
Kulüp çalıĢmaları
Diploma
Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
Burs hizmetleri
Mezunlar (Öğrenci)
Bilimsel vs araĢtırmalar
Yaygın eğitim
4. KuruluĢ Ġçi Analizi
KURUM ĠÇĠ ANALĠZ
ÖRGÜTSEL YAPI
Okulda OluĢturulan Birimler
Görevler
Gelir-Gider
Okulun Yönetim
ĠĢlerinin
organizasyonu eğitimöğretim faaliyetlerinin
düzenlenmesi
ġubedeki öğrencilerin
her türlü sorunları
Ders Programları
Öğretim yöntem ve
teknikleri
Okulun her türlü
iĢleri
Öğrencilerin olumlu
davranıĢlarını
ödüllendirme /
Olumsuz
davranıĢlarını
cezalandırma
Okulun her türlü
satın alma iĢlemleri
Okula alınan her
türlü malzemenin
kontrol edilerek kabul
edilmesi
Öğrencilerin her türlü
rehberlik hizmetleri,
Velilere rehberlik
hizmetleri
Sosyal Faaliyetler
Görevle ilgili bölüm,
birim, kurul/komisyon
adı
Okul aAile Birliği
Öğretmenler Kurulu
Görevle ilgili iĢbirliği
(paydaĢlar)
Hedef Kitle
Okul Ġdaresi
Öğrenciler
Veliler
ġube Öğretmenler
Kurulu
Zümre Öğretmenler
Kurulu
Okul Ġdaresi
Öğretmenler
Öğrenciler
Okul Ġdaresi
Öğrenciler
OGYE
Tüm Personel
Öğrenciler
Öğrenci davranıĢlarını
değerlendirme üst
kurulu
Okul Ġdaresi, ġube ve sınıf
öğretmenleri, veliler
Öğrenciler
Satın Alma
Komisyonu
Muayene ve Teslim
Alma Komisyonu
Okul Aile Birliği ve
Esnaflar
Okul Aile Birliği
Psikolojik DanıĢma ve
Rehberlik hizmetleri
yürütme komisyonu
Rehber öğretmen, Müd.
Yrd. Ve her Ģubeden bir
öğretmen
Öğrenciler
ve veliler
Öğrenci Kulüpleri
Okul Personeli
Öğrenciler
ĠNSAN KAYNAKLARI
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı
Görevi
Müdür
Müdür yardımcıları
1
2
Kadın
1
Erkek
1
1
Toplam
1
2
Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu
Eğitim Düzeyi
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
2015 yılı itibari ile
KiĢi Sayısı
3
-
%
100
-
Öğretmenlere ĠliĢkin Bilgiler:
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı
BranĢı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kadın
Erkek
Toplam
MATEMATĠK
TÜRKÇE
SOSYAL BĠLGĠLER
FEN ve TEKNOLOJĠ
ĠNGĠLĠZCE
GÖRSEL SANATLAR
REHBERLĠK
DĠN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BĠLGĠSĠ
MÜZĠK
BEDEN EĞĠTĠMĠ
OKUL ÖNCESĠ
ÖZEL ALT SINIF
ÖĞRT.
TEKNOLOJĠ TASARIM
1
1
1
2
1
0
1
0
3
4
2
2
3
1
0
0
4
5
3
4
4
1
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
2
4
2
0
1
2
BĠLĠġĠM
TEKNOLOJĠLERĠ
TOPLAM
1
0
1
11
16
27
ÇALIġANLARIN GÖREV DAĞILIMI
ÇalıĢanın Ünvanı
Okul / kurum Müdürü
?
Görevleri
Ders okutmak
?
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve
emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye,
?
Okulu düzene koyar
?
Denetler.
?
Okulun amaçlarına uygun olarak
yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve
geliĢtirmesinden sorumludur.
Müdür baĢ yardımcısı
?
Okul müdürü, görev tanımında belirtilen
diğer görevleri de yapar.
?
Ders okutur
?
Müdürün en yakın yardımcısıdır.
?
eder.
Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet
?
Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim,
öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazıĢma, eğitici
etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme,
bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla iliĢkiler
gibi iĢleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen
görevleri yapar.
Müdür yardımcısı
?
Müdür baĢyardımcısı, görev tanımında
belirtilen diğer görevleri de yapar.
?
Ders okutur
?
Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim,
öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazıĢma, sosyal
etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme,
bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla iliĢkiler
gibi iĢleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen
görevleri yapar
Atölye ve bölüm Ģefleri
Öğretmenler
?
Müdür yardımcıları, görev tanımında
belirtilen diğer görevleri de yapar.
--------?
Ġlköğretim okullarında dersler sınıf veya branĢ
öğretmenleri tarafından okutulur.
?
Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya
Ģubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre
plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve
deneyleri yapmak, ders dıĢında okulun eğitim-öğretim ve
yönetim iĢlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu
konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen
görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
?
Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst
sınıfta da okuturlar.
?
Ġlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci
sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden
eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk
bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branĢ
öğretmenlerince okutulur.
?
Derslerini branĢ öğretmeni okutan sınıf
öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitimöğretim görevlerini yapar.
?
Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu,
yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları
göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce
düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal
öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim
yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları
sağlanır.
?
?
Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete,
Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik
ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından
takip eder.
?
Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise
okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.
Yönetim iĢleri ve büro memuru
?
Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç,
laboratuar ve iĢliklerdeki eĢyayı, okul kütüphanesindeki
kitapları korur ve iyi kullanılmasını
sağlarlar.9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç,
laboratuar ve iĢliklerdeki eĢyayı, okul kütüphanesindeki
kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.
?
Müdür veya müdür yardımcıları tarafından
kendilerine verilen yazı ve büro iĢlerini yaparlar.
?
Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve
defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar
ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar.
?
Memurlar, teslim edilen gizli ya da Ģahıslarla
ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından
sorumludurlar.
?
Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük
dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değiĢiklikleri günü
gününe iĢlerler.
?
Yardımcı hizmetler personeli
ArĢiv iĢlerini düzenlerler.
?
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer
görevleri de yaparlar.
?
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul
yönetimince yapılacak plânlama ve iĢ bölümüne göre her
türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,
?
BaĢvuru sahiplerini karĢılamak ve yol
göstermek,
?
Hizmet yerlerini temizlemek,
?
Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalıĢmak,
?
Nöbet tutmak,
?
Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç
ve malzeme ile eĢyayı taĢıma ve yerleĢtirme iĢlerini
yapmakla yükümlüdürler.
?
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine
ve nöbetçi öğretmene karĢı sorumludurlar.
Okul/Kurum Rehberlik Hizmetleri
Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Mevcut Kapasite
Psikol
ojik
DanıĢ
man
Norm
Sayısı
Görev
Yapa
n
Psikol
ojik
DanıĢ
man
Sayısı
Ġhtiya
ç
Duyul
an
Psikol
ojik
DanıĢ
man
Sayısı
Görü
Ģme
Odas
ı
Sayıs
ı
2
2
-
2
DanıĢmanlık Hizmeti
Alan
Öğre
nci
Sayı
sı
Öğret
men
Sayısı
36
Rehberlik Hizmetleri Ġle
Ġlgili Düzenlenen Eğitim /
PaylaĢım Toplantısı Vb.
Faaliyet Sayısı
Vel Öğretme Öğrenc
i
nlere
ilere
Say Yönelik
Yöneli
Velil
ısı
k
ere
Yön
elik
3
6
Tekonolojik Düzey
Okulumuz teknolojik altyapısı eldeki imkanlar ölçüsünde yeterli kılınmaya
çalıĢılmaktadır. Ancak bir adet bilgisayar laboratuvarı olmasına rağmen; bilgisayarların ve
iĢletim sistemlerinin eski olması, ciddi düzeyde bir iyileĢtirme ya da yenileme
gerektirmektedir. Sınıflarda akıllı tahta ve projeksiyon cihazları artık temel bir ihtiyaç
olmasına rağmen bulunmaktadır. Diğer yandan okulumuzda idarecilerin kullandıkları
bilgisayarlar ilkokul bölümünden geçici olarak temin edilmektedir.
Okulumuzun internet sitesi bulunmakta, gerekli güncellemeler de yapılmaktadır.
Araç Gereçler
Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi
Projeksiyon
Televizyon
Fen
laboratuvarı
Bilgisayar
laboratuvarı
Fax
Akıllı Tahta
2015
1
1
Ġhtiyaç
5
4
2
1
1
1
1
22
2
DVD Player
Fotoğraf
Makinesi
Kamera
Okul/kurumun fuatsoyluortaokulu.meb.k12.tr
internet sitesi
Personel/eposta adresi
oranı
Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı
Fiziki Mekan
Öğretmen çalıĢma odası
Ekipman odası
Kütüphane
Rehberlik servisi
Resim odası
Müzik odası
Çok amaçlı salon
Ev ekonomisi odası
IĢ ve teknik atölyesi
Bilgisayar laboratuvarı
Yemekhane
Spor salonu
Otopark
Spor alanları
Kantin
Fen bilgisi laboratuvarı
Atelyeler
Bölümlere Ait Depo
Bölüm Laboratuvarları
Bölüm Yönetici Odaları
Bölüm Öğrt. Odası
Teknisyen Odası
Bölüm Dersliği
ArĢiv
Var
x
Yok
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Adedi
1
1
1
1
1
1
-
Ġhtiyaç
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Açıklama
Mali Kaynaklar:
1. Sosyal ve kültürel etkinliklerden daha fazla kaynak sağlanabilir
2. Durumu iyi olan velilerden okula sponsor olması istenebilir
3. Yerel yönetimden bazı faaliyetler için kaynak sağlanabilir
III. GELECEĞE BAKIġ
1. Misyon
Atatürkçü çizgisini muhafaza ederek medeni ülkeler seviyesine ulaĢtırmak, eğitim ve
öğretimde araĢtıran, sorgulayan ve sonuca ulaĢan, Türk toplumunun değerlerini,
ahlakını önemseyen insanlar yetiĢtirmek.
2. Vizyon
Milli kültürle bezenmiĢ ve baĢarmayı kendine hedef edinmiĢ, geceleğin Türkiye'sinde
önemli noktalarda görev yapabilecek, Atatürkçü ve tekolojiyi iyi kullanan çağdaĢ
öğrenciler yetiĢtirmek.
3. Temel Ġlke ve Değerlerimiz









Okulumuzun amacı topluma, milli değerleri yaĢamasını bilen, inançlara saygılı,
ahlaklı, sorumluluk sahibi bilinçli bireyler yetiĢtirmektir.
Hizmet sunduğumuz ailelerimizin ve öğrencilerimizin isteklerini, ihtiyaçlarını
belirleyip, bunları karĢılamaya çalıĢırız.
Kararlarımızı elde ettiğimiz sonuçlara göre alırız.
Amacımız baĢarı elde etmektir. BaĢarısız bireyleri, baĢarıları takdir etmeyi
biliriz.
BaĢarının ancak takım çalıĢmasıyla elde edileceğine inanıyoruz.
Anayasa ve Milli Eğitim Kanunu'nda yer alan amaç ve ilkelere uygun eğitim
öğretim veren bir okul.
Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun eğitim öğretim veren bir okul.
Toplum Kalite Yönetimi felsefesini benimsemiĢ ve bu doğrultuda eğitim öğretim
veren bir okul.
Çoklu zeka kuramını derslerde uygulayan bir okul.
4. TEMALAR
Tema BaĢlıkları A
1. Eğitim-Öğretim
Tema BaĢlıkları B
1. PaydaĢ ĠliĢkileri
2. Eğitime Destek Hizmetleri
2. Ġnsan Kaynakları
3. Araç-Gereç
3. Fiziki Durum
4. Disiplin
5. Mali Kaynaklar
6. Akademik BaĢarı
7. Sektörel ĠĢbirliği
8. Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler
IV. MALĠYETLENDĠRME
1. Maliyetlendirme
Stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetler tahmini olarak ortaya
konulmuĢ, böylece karar alma sürecinde Stratejik Plan ile bütçe arasındaki
denge ve bağ güçlendirilmiĢtir.
Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik
amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için beĢ yıllık süre için tahmini 77500,00
TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet
tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri
toplamından ise Stratejik Planın tahmini maliyetin ulaĢılmıĢtır.
Stratejik Stratejik
Amaç No hedef
1.1
1
1.2
1
2.1
2
2.2
2
3.1
3
3.2
3
Toplam Bütçe
Kaynaklar 2014-15
(TL)
Genel
bütçe
BağıĢlar
Etkinlikler
Kantin
Okul aile
birliği
Diğer
Toplam
2014-15
(TL)
2000
2000
1000
1500
5000
4000
15500
201516(TL)
2000
2000
1000
1500
5000
4000
15500
201617(TL)
2000
2000
1000
1500
5000
4000
15500
201718(TL)
2000
2000
1000
1500
5000
4000
15500
201819(TL)
2000
2000
1000
1500
5000
4000
15500
Toplam
10000
10000
5000
7500
25000
20000
77500
201516(TL)
201617(TL)
201718(TL)
201819(TL)
Toplam
3500
3500
3500
3500
3500
17500
2000
1500
1000
7500
2000
1500
1000
7500
2000
1500
1000
7500
2000
1500
1000
7500
2000
1500
1000
7500
10000
7500
5000
37500
15500
15500
15500
15500
15500
77500
V. ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME
1. Ġzleme Değerlendirme
Ġzleme ve Değerlendirme aĢağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır:
♦ Her eğitim öğretim yılı baĢında o yıl gerçekleĢtirilecek her bir hedef veya faaliyet için,
sorumlu kiĢiler belirlenecektir. Bu kiĢilerin, öğrenen okul anlayıĢını bir davranıĢ olarak
benimsemiĢ olmasına dikkat edilecektir.
♦ Her çalıĢma yılında 2 kez durum değerlendirme toplantısı yapılackatır.
♦ Ġlerleme sağlanamayan hedefler için düzeltme raporları hazırlanacaktır.
♦ Sorumlu kiĢi veya ekipler 6 ayda bir rapor düzenleyerek amaca ulaĢma veya hedefin
gerçekleĢme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır.
♦ Her çalıĢma yılı /dönemi de ekiplerce her hedef için bir çalıĢma/iyileĢtirme planı hazırlayıp
okul idaresine teslim edeceklerdir.
♦ Sorumlu kiĢi veya ekipler 6 ayda bir rapor düzenleyerek amaca ulaĢma veya hedefin
gerçekleĢme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır.
♦ Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her
çalıĢma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir.
♦ ÇalıĢmalarda verilerin kullanılması ve her Ģeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır.
♦ Tüm çalıĢmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleĢtirilecektir.
♦ Yapılan çalıĢmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir.
Download

T.C. ġĠġLĠ KAYMAKAMLIĞI FUAT SOYLU