T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
BATIKENT ORHAN EREN İLKOKULU
2015 - 2019
DÖNEMİ
STRATEJİK PLANI
Mevcut durum analizi
ANKARA 2014
İKİNCİ BÖLÜM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.
Tarihsel Gelişim
2.
Yasal Yükümlülükler
3.
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
4.
Paydaş Analizi
5.
Kurum İçi Analiz
5.1 Örgütsel Yapı
6.
7.
5.2 İnsan Kaynakları
5.3 Teknolojik Düzey
5.4 Mali Kaynaklar
5.5 İstatistikî Veriler
Çevre Analizi
6.1
PEST
(Politik-Yasal,
Ekonomik,
Sosyo-Kültürel,
Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
6.2 Üst Politika Belgeleri
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
1-
DURUM ANALİZİ
Okulun Tarihi Gelişimi
Okulumuz
1995 yılının Eylül ayında zamanın Cumhur
Başkanı Süleyman DEMİREL tarafından açılmıştır. Açıldığı yıl 1.
sınıflardan 8. sınıflara kadar bütün sınıflardan şube açılarak
450 öğrenci ile eğitim- öğretime başlanmıştır. Okulumuz okula
adını veren Sn. Orhan EREN ‘in maddi katkıları ile yapılmıştır.
Orhan EREN , 1922 yılı Nallıhan doğumludur. 1946 yılında
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1948 yılında
avukat oldu. 1955-1957 tarihleri arasında Ankara Belediye
Başkanlığı yaptı. 1965- 1980 yılları arasında ise 2.(XIII) , 3.(XIV) ,
4.(XV) , 5.(XVI) Dönemleri Ankara Millet Vekilliği yaptı. 1979
yılında Devlet Bakanlığı ,1980 yılında da İçişleri Bakanlığı
yapmıştır.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine
geçilmesi ile okulumuz ,İlkokul ve Ortaokul diye ikiye ayrıldı ve tek
binada eğitime devam etti.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılı sonunda statüsü İlkokul olarak
değiştirildi.
2. Yasal Yükümlülükler
3. Faaliyet Alanları
Tablo 9
FAALİYET ALANLARI
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için
gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve
alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak ve
anlayışına uygun olarak yetiştirmek.
1739 sayılı kanunun 23. maddesi.
222 sayılı kanunun 1. maddesi.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
maddesi.
Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri
yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime
hazırlamak.
1739 sayılı kanunun 23. maddesi.
Öğrencilere , Atatürk İlke ve İnkılaplarını
benimsetmek; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine ,
insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası
sözleşmelere uygun olarak haklarını
kullanma , başkalarının haklarına saygı duyma
, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen
birey olma bilincini kazandırmak.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.
maddesi.
3. Okulun Ürettiği Ürün ve Hizmetler
Tablo 10
TEMEL ÜRÜN VE HİZMETLER
Öğrenci Kayıt Kabul ve Devamsızlık İşlemleri
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
Sınav İşlemleri
Sınıf Geçme İşlemleri
Öğrenci Belgesi
Personel İşlemleri
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme
Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği
Okul Çevre İlişkisi
Rehberlik Hizmetleri
GÖREVLİ BİRİMLER
Okul Yönetimi
Müdür Yardımcıları
Sınıf öğretmenleri ve okul yönetimi
Müdür Yardımcıları
Müdür Yardımcıları
Okul Müdürü
Sınıf öğretmenleri ve okul yönetimi
Okul Yönetimi
Okul Aile Birliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
4. ÇEVRE ANALİZİ
Paydaş Analizi
Okulumuzun paydaşları, okulumuzun faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı
, olumlu ya da
olumsuz yönde etkilenen veya okulu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.
Okulumuzun ana
işlevi yasalarla kendisine verilen eğitim-öğretim hizmetleridir. Eğitim-öğretim
hizmetleri ,
okulun mevcut yapısı ve görevleri, paydaşlarıyla olan etkileşimi ile biçimlenmektedir.
İç Paydaşlar:
İç paydaşlar, okulumuzdan etkilenen veya okulu etkileyen okul içindeki kişi, grup
veya ilgili
kuruluşlardır:
a) Okul yönetimi
b) Öğretmenler
c) Öğrenciler
d) Yardımcı personel
e) Velilerimiz
f) Okul-Aile Birliği
g) Zümreler
ı) Kantin
Dış Paydaşlar
Okul faaliyetlerinden etkilenen veya okulu etkileyen okul dışındaki kişi, grup ve
kuruluşlardır.
a) MEB
b) Ankara Valiliği
c) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
d) Yenimahalle Kaymakamlığı
e) Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
f) Yenimahalle Belediyesi
g) Sağlık Ocağı
h) İlçe Emniyet Müdürlüğü
i) Mezunlarımız
j) Çevremizdeki diğer eğitim kurumları
k) Muhtar
İç Paydaşlar:
Tablo 11
İç PaydaşlarPAYDAŞ
LİDER
ÇALIŞANLAR
HİZMET
ALANLAR
TEMEL
ORTAK
STRATEJİK
ORTAK
TEDARİKÇİ
İlçeMilli Eğitim
Müdürlüğü
Okul Müdürü
Öğretmenler
Öğrenciler
Veliler
Okul Aile Birliği
Eğitim Vakfı
Memurlar
Destek Personeli
Dış Paydaşlar:
Tablo 12
PAYDAŞ
Yerel Yönetimler
Medya
Üniversiteler
Sivil Toplum
Örgütleri
LİDER
ÇALIŞANLAR
HİZMET
ALANLAR
TEMEL
ORTAK
STRATEJİK
ORTAK
TEDARİKÇİ
Paydaş Hizmet Matrisi
Tablo 13
PAYDAŞ HİZMET
MATRİSİ
Milli Eğitim
Müdürü
Öğretmenler
Öğrenciler
Veli
Okul Aile Birliği
Eğitim Vakfı
Memurlar
Destek Personeli
Yerel Yönetimler
Medya
Üniversiteler
Eğitim ve
Öğretim
Yatırım
Donanım
Sosyal kültürel
ve sportif
etkenlikler
Hizmetiçi
Eğitim








Rehberlik
Sivil
Savunma
Avrupa
Birliği
Projeleri
Toplum
Hizmeti































Sivil Toplum
Kuruluşları
Çok
güçlü





Orta derecede ilişkili








Düşük
derecede İlişkili

5. KURUM İÇİ ANALİZ
5.1. Örgütsel Yapı
OKUL AİLE BİRLİĞİ
KURULLAR
MÜDÜR
BÜRO HİZMETLERİ
KOMİSYONLAR
MÜDÜR
YARDIMCILARI
YARDIMCI
HİZMETLER
ÖĞRTEMENLER
ZÜMRE
ÖĞRTEMENLERİ
Şekil 1
REHBER
ÖRETMENLER
SINIF
ÖĞRTEMENLERİ
Çalışanların Görev Dağılımı :
S.NO
GÖREVLERİ
UNVAN
1
Okul müdürü
2
Müdür yardımcısı
3
Öğretmenler
4
Yönetim işleri
büro memuru
6
Yardımcı
personeli
7
Kaloriferci
1.
2.
ve
hizmetler
Ders okutur.
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak
görevlerini yürütür.
3. Okulu düzene koyar.
4. Denetler.
5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden
ve geliştirmesinden sorumludur.
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
1. Ders okutur.
2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk,
ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme,
bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili
olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar
3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından
okutulur.
2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini,
programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili
uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve
yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun,
yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle
yükümlüdürler.
3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
4. İlköğretim okullarının 4 üncü sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek
isteyen;
din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil dersleri branş
öğretmenlerince okutulur.
5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde
yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.
6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya
ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce
düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan
okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde
nöbet tutmaları sağlanır.
7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve
duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web
sayfasından takip eder.
8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve
uygularlar.
9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı,
okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.
1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro
işlerini yaparlar.
2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl
veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar.
3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların
saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.
4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili
değişiklikleri günü gününe işlerler.
5. Arşiv işlerini düzenlerler.
6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama
ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,
2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
3. Hizmet yerlerini temizlemek,
4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
5. Nöbet tutmak,
6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı
taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı
sorumludurlar.
8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.
9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri
yapar.
10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene
karşı sorumludur.
11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar
5.2. İnsan Kaynakları
Tablo 14
Kuruluşun Personel Yapısı:
KADRO ÜNVANI
MEVCUT DURUM
Okul/Kurum Müdürü
1
0
2
40
0
1
0
0
0
1
45
Okul/Kurum Müdür Baş Yardımcısı
Okul/Kurum Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Şef
Genel İdare Hizmetleri Memur
Bilgisayar Formatörü
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Teknisyen
Yardımcı Hizmetler Personeli
TOPLAM
Yönetim Kadrosu:
Tablo 15
Okl./Krm.
Müdürü
Müdür
Baş.Yrd.
Md.Yrd.
Gn.Değer
13
Yönetici Mesleki Gelişim Düzeyi
1
0
1
1
2
0
2
2
1
1
1
Ortalama
Ödül Sayısı
Performans
2009/10
Ort.HİE Saati
Ort.Grv.Yılına
Dşn HİE
HİE
Doktora
Yüksek
Lisans
Lisans
Ön Lisans
Vekil
Sayı
Toplam
Asil
Sayı
Eğitim Düzeyi
Fazlalık Durumu
İhtiyaç durumu
Yönetici
Kadro
Durumu
Norm
Yönetici
Statüsü
Yönetim Görev Süresi
Ortalama Yıl
Yönetici İhtiyaç Durumu Ve Dağılımı
Öğretim Kadrosu:
Tablo 16
Öğretmen Mesleki Gelişim Düzeyi
İLKOKUL
3
Perfor
mans
4
2
37
1
2
4
2
Ortalama
Ödül Sayısı
Asil
3
Ort.Grv.Yılına
Dşn HİE
2
42
HİE
Doktora
2
42
Yüksek
Lisans
15
20
Lisans
3
20
Ön Lisans
3
Fazlalık Durumu
3
Eğitim Düzeyi
Usta Öğretici
23
Ücretli ve
Sözleşmeli
10
İhtiyaç durumu
Norm
Okl Ön.
Eğt
Özl. Eğt.
Kıdem Yılı
Yönetici
Statüsü
İlçede Geçen Görev
Süresi(ortalama yıl)
Öğretmen
Kadro
Durumu
2009/10
Ort.HİE Saati
Öğretmen İhtiyaç Durumu Ve Dağılımı
40
3
Genel idare Hizmetleri Memur ve Yardımcı Hizmetler Personeli:
Tablo 17
Personel İhtiyaç Durumu Ve Dağılımı
Personel Mesleki Gelişim Düzeyi
Eğitim Düzeyi
HİE
Perfor
mans
4
45
Ortalama
Ödül Sayısı
2009/10
Ort.HİE Saati
1
Ort.Grv.Yılına
Dşn HİE
Orta
Öğretim
1
Yüksek
Okul
İlköğretim
Fazlalık Durumu
1
Yrd.Hzm.
1
Gn.İd.Hzm
Sözleşmeli
Yrd.Hzm.
Personeli
Asil
Gn.İdari
Hzm.
İhtiyaç durumu
Norm
Kıdem Yılı
Yönetici
Statüsü
İlçede Geçen Görev Süresi
Personel
Kadro
Durumu
İMEM
Okl Ön.
Eğt
Özl. Eğt.
İLKOKUL.
2
Öğrenci Durumu
Tablo 18
2011-2012
Okul
Türü
Okul
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Okul
Öncesi
Eğitim
İlköğretim
2012-2013
Öğrenci
Sayısı
Okul
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
2013-2014
Öğrenci
Sayısı
Okul
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
3
63
3
63
3
62
36
805
45
778
42
750
Tablo 19
Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
2012
Öğrenci
Sayısı
2013
2014
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
398
407
370
408
357
Toplam
Öğrenci
Sayısı
805
778
Erkek
395
750
Öğretmen Durumu:
ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN
Toplam
öğretmen sayısı
42
Öğrenci sayısı
Kız
Erkek
357
395
OKUL
Toplam
öğrenci
sayısı
Öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı
750
17
Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2012
22
2013
2014
17
2012
17
5
10
Yıllara Göre Derslik Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
2013
2014
27
Yıl İçinde Görevden
Ayrılan Öğretmen Sayısı
2012
2013
2014
TOPLAM
Öğrenci
Sayısı
22
26
25
Yıl İçinde Göreve
Başlayan Öğretmen Sayısı
2012
2013
2014
13
7
14
Tablo 20
Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı:
2014Yılı İtibari İle
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
%
20-30
0
0
30-40
6
15,38
40-50
21
53,84
50+...
12
30,77
Tablo 21
İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:
2014 Yılı İtibari İle
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
%
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
1
33.3
2
66.7
21+ üzeri
Tablo 22
Öğretmenlerin Hizmet Süreleri:
2014 Yılı İtibari İle
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
%
1-3 Yıl
0
0
4-6 Yıl
0
0
7-10 Yıl
5
11,63
11-15 Yıl
3
6,14
16-20 Yıl
7
15,66
21+... üzeri
28
66,66
Tablo 23
Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler:
2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı:
Tablo 24
Görevi
Erkek
Kadın
Eğitim
Durumu
Hizmet
Yılı
Toplam
1
Memur
1
Lise
26
1
2
Hizmetli
1
İlköğretim
17
1
3
Sözleşmeli İşçi
4
Sigortalı İşçi
Rehberlik Hizmetlerinden Yararlananlarla İlgili Göstergeler
Tablo 25
Eğitim ve
Öğretim
Yılı
Bireysel
Öğrenci
Veli
Psikolojik
Görüşmesi Görüşmesi Danışmadan
Faydalanan
Bireysel
Eğitsel
Rehberlikten
Faydalanan
Grupla
Eğitsel
Rehberlik
Hizmeti
Alan
2010-2011
96
59
35
42
---------
2011-2012
102
54
40
35
----------
2012-2013
186
70
38
40
---------
5.3. Teknolojik Düzey :
Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı:
Araç-Gereçler
2013
2014
İhtiyaç
Bilgisayar
8
8
3
Yazıcı
2
5
2
Tarayıcı
1
1
1
Tepegöz
0
0
0
Projeksiyon
5
5
3
Televizyon
2
2
0
İnternet bağlantısı
2
2
0
Fen Laboratuvarı
1
1
Günümüz şartlarına
uygun hale getirilmesi
Bilgisayar Lab.
0
0
1
Fax
1
1
0
Fotograf makinası
1
1
0
Kamera
0
0
1
Okul/kurumun
İnternet sitesi
1
1
0
%98
%98
0
Personel/e-mail
adresi oranı
5.4. Mali Kaynaklar:
Tablo 27
OKULUN SON İKİ YILLIK MALİ DURUMU
OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI
GELİRLER
2011-2012 YILI
2012- 2013 YILI
GELİRLER
GİDERLER
36,146,19
30.444.19
34.499.32
30.444.19
YERLEŞİM
TOPLAM ALAN
16.572 m
2
BİNALARIN ALANI
780m
BAHÇE ALANI
2
15.792m2
Okulun Fiziki İmkânları:
Tablo 28
FİZİKİ İMKANLAR
SIRA NO
4
FİZİKİ İMKANIN ADI
Derslik Y
Fen Teknoloji Labratuvarı
Bilgi Teknoloji Sınıfı
Kütüphane
5
6
Müdür Odası
Müdür Yard.Odası
1
2
7
8
9
10
11
Rehberlik Servis
Öğretmenler Odası
Tek Ve Tasarım Odası
Memur Odası
Çok Amaçlı Salon
2
1
0
1
1
12
13
Kantin
Yemekhane
0
1
1
2
3
SAYISI
30
0
0
1
5.5. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER
Yıllara Göre Öğrenci Başarıları
Tablo 29
Öğrencilerin Yıllara Göre SBS Başarı Oranı
2012
2013
Okul
Öncesi
Eğitim
Sınava
Giren
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Kazanan
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Sınava
Giren
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Kazanan
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Sınava
Giren
Toplam
Öğrenci
Sayısı
İlköğretim
88
54
88
54
88
YILLAR
ONUR BELGESİ
ALAN ÖĞRENCİ
SAYISI
TEOG
2014
Kazanan
Toplam
Öğrenci
Sayısı
54
TEŞEKKÜR ALAN
ÖĞRENCİ SAYISI
Sınava
Giren
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Kazanan
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Genel
Başarı
Oranı
86
86
100
TAKDİR ALAN
ÖĞRENCİ SAYISI
15
155
198
20
126
146
15
76
92
2011-2012
2012-2013
2013-2014
SOSYAL ETKİNLİKLER
Kurumda yapılan faaliyetler
Tablo 30
FAALİYET TÜRÜ
2011-2012
2012-2013
2013-2014
SÖYLEŞİ
2
1-
1-
DİNLETİ
2
3
3
SPOR ŞENLİĞİ
1
1
1
GÖSTERİ
1
1
1
TÖREN
9
9
9
TOPLANTI
6
8
8
VELİ TOPLANTISI
3
5
5
TEKNİK GEZİ
15
20
20
TURNUVA
4
5
5
--------
------
------
43
53
53
DİĞER
TOPLAM ETKİNLİK
HENTBOL
2011-2012
Ankara 3.lüğü
Yarı final 1.si
2012-2013
Ankara 5.lüğü
VOLEYBOL
İlçe 3.lüğü
TOMBİK
YAĞ SATARIM
BAL SATARIM
Bölge 1. liği
YAKAN TOP
İlçe 3. lüğü
2013-2014
Türkiye 3.cülüğü
BİLGİ KAYNAKLARI:
Eğitim teknolojileri ve müfredat değişiklikleri konusunda çalışanların bilgi ve beceri
ihtiyaçları eğitim seminerleri yoluyla giderilmektedir.
Yöneticiler, MEB kaynaklı mevzuat değişiklikleri konusunda idari eğitim
seminerlerine katılırlar. Modern teknolojilerin derslere yansıtılmasıyla öğrenci bilgi ve
birikimleri desteklenir. Okulumuz, paydaşlarımızın doğru bilgiye erişmelerini sağlamak
amacıyla web sayfamızı oluşturmuş ve kullanıma açmıştır. Okul toplumumuzla ilgili bilgiler
sitemizde yer almaktadır. Okulumuzda e-okul sistemi kullanılarak velilerimizle iletişim
sağlanmaktadır
Okulumuzda Bilişim teknolojileri sınıfında projeksiyon sistemi yer almaktadır.
Öğretmenlerimiz derslerini bu teknolojik fırsatı kullanarak işlemektedirler. Öğrencilere ödev
verilirken teknolojiyi kullanmaları için teşvik edilmekte bilgisayar derslerinden
yararlanmaları sağlanmaktadır. Okulumuzda internet bağlantısı olan laboratuarımız
öğrencilerin faydalanabilmeleri için her zaman açıktır.
Okulumuzda okul bilgilerinin eğitim paydaşlarına ulaştırılmasında resmi yazılar (eposta aracılığıyla), toplantılar, internet, web sitemiz, cep telefonu mesajları (önemli
durumlarda), vb. yollar kullanılmaktadır. Okulumuzla ilgili bilgilere internet adresi yoluyla
ulaşılabilmektedir. E-Okul sisteminde tüm bilgiler mevcuttur. Bu sistemde öğrenci ve
velilerimizin devam-devamsızlık, not durumu, öğretmenlerin öğrenciyle ilgili görüşleri gibi
bilgilere zamanında ve uygun bir şekilde ulaşmaları sağlanmış olup öğretmenlerimizin de
velilerden hemen geri bildirim almaları ve işbirliği içinde çalışmaları mümkün olmuştur.
6. ÇEVRE ANALİZİ
6.1. PEST (Politik Yasal, Ekonomik, Sosyo- Kültürel,Teknolojik, Ekolojik,
Etik) ANALİZİ
A-POLİTİK EĞİLİMLER
Gelişen dünya şartlarında
öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına,
yeteneklerine ve ilgi alanlarına
odaklanma
Anasınıfı seviyesinde başlayan
eğitimin örgün eğitimdeki başarıyı
artıracağı beklentisi
Okullaşma ve Eğitim kalitesi
bakımından ileri ülkeleri yakalama
çabası
Kamu reformunun Eğitimdeki
kaliteyi artıracağı beklentisi
B-EKONOMİK EĞİLİMLER
Bilginin hızla artmasına bağlı
olarak donanımlı olanların refaha daha
kolay ulaşması
İnternet kullanımının bilgiye
ulaşımı kolaylaştırması
Birden fazla alanda yeteneği
olanların ekonomik değerinin olması
Bilgi ve hizmet sektörünün
istihdam yapısını etkilemesi
Eğitimin nitelikli ve donanımlı
elemanlara ihtiyaç duyması
C-SOSYAL EĞİLİMLER
Okulun bulunduğu mahalleye taşradan
yapılan göçlerin öğrenci çeşitliliğini
değiştirmesi
Farklı kültürel bölgelerden gelenlerin
şehir kültürü karşısında zorlanması
Çeşitliliği artan ihtiyaçların ekonomik
sıkıntıları beraberinde getirdiği, aile
içi çatışmaların artması
Geleneksel aile yapısının değişime
uğraması
Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının
yetersizliği
D-TEKNOLOJİK EĞİLİMLER
Teknolojinin hızlı gelişmesi ve
kitlelerce benimsenmesi
Bilginin artması ve ulaşımının
kolaylaşması
Yeni
gelişmelerin
paylaşım
olanaklarını artırması
Bilgisayar ve İnternet kullanımının
artması
Tablo 31
6.2 Üst Politika Belgeleri
MEB 2010-2014 Stratejik Planı,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
10.Kalınma Planı( 2014-2018);Eğitim sisteminin kalitesinin arttırılması.Özel İhtisas
Komisyon Raporu,
Tübitak;Ulusal Bilim , Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) (2011-2016)
Orta Vadeli Program (OVP) (2013-2015);Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın
Güçlendirilmesi; Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi.
AB ilerleme Raporu (Fasıl 26) Eğitim Kültür; Eğitim Öğretim 2020 Çalışma Programı
62. Hükümet Programı Eylem Planı; Yeni Türkiye, Nitelikli İnsan,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
19. Milli Eğitim Şura Kararları.
Başta 2007-2013 yıllarını kapsayan 9.Kalkınma planı olmak üzere üst politika belge
lerindeki eğitim hedefleri ve diğer bakanlıkların stratejik Planları ile MEB stratejik
Plan Amaç ve Hedefler birbiri ile karşılaştırılarak uyumlaştırılmıştır.
7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler)ANALİZİ
Tablo 32
İÇ FAKTÖRLER
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
1. Öğretmen kadromuzun tam
olması.
1. Ders araç gereçlerinin yetersizliği.
2. Sınıf mevcutlarının az olması.
2. Okul tanıtımının eksik olması.
3. Ulaşım sorununun olmaması.
3. Okulun sanayi bölgesine yakın
olması.
4. Fiziki şartlarının uygun olması.
4. Sosyal faaliyetlerin az olması.
5. Öğretmenlerin uzun süreli
görev yapması.
5. Kamera sisteminin olmaması.
6. Veli profilinin iyi olması.Eğitime
destek vermesi.
7. Okul idaresi ile ilişkilerin iyi
olması.
8. Isınma sıkıntısının olmaması.
9. Normal öğretim olması.
10. Deneyimli öğretmen kadrosunun
olması.
11. Okul bahçesinin geniş olması.
12. Okul- Aile Birliğinin verimli
çalışması.
13. Bayan öğretmenlerin çok
olması.
DIŞ FAKTÖRLER
FIRSATLAR
TEHDİTLER
1.Bayan öğretmenlerin fazla olması.
1. Sanayi sitesinin yakın olması.
2. Mahalle muhtarının okulu
desteklemesi.
2. Bölgemize göç eden ailelerin
ekonomik ve eğitim düzeylerinin düşük
olması. Bölgeye uyumsuzlukları.
3. Okul bahçesinin geniş olması.
4. Çalışanlar arasındaki iletişimin iyi
olması.
5. Veli profilinin iyi olması.
6. Yönetimin deneyimli olması.
3. Özel okulların açılması ile , öğrencilerin
özel okullara gitmesi.
TOWS Matrisi:
GF Stratejileri:
Güçlü Yönlerimiz
Öğretmen kadromuzun
tam olması.
Sınıf mevcutlarının
az olması
Ulaşım sorununun
olmaması.
Fiziki şartlarının uygun
olması
Öğretmenlerin uzun
süreli görev yapması.
Veli profilinin iyi
olması.Eğitime destek
vermesi.
Okul idaresi ile
ilişkilerin iyi olması
Isınma sıkıntısının
olmaması.
Normal öğretim olması .
Güçlü Yönlerle Hangi
Fırsatlardan
Yararlanılacak?
GF Stratejileri
Norm kadromuz tam olduğu için
boş dersi geçen sınıfların
olmaması
Önümüzde ki eğitim öğretim yılları
içinde norm güncellemelerinin
zamanında ve dikkatli yapılması
Öğrencilerin takiplerinin kolay
olması ve öğrenci başına düşen
ilginin fazla olması
Öğrencinin yakın evine yakın
okulda kendini güvende
hissetmesi, yolda zaman
kaybetmemesi.
Koridor ve merdivenlerin geniş
olması ,çocuk oyun alanlarının
olması
Başarı oranını arttırmak
Sınıfların 1.sınıftan 4. sınıfa
kadar bütünlük içerisinde
eğitimlerini tamamlayabilmeleri
Öğrenciye sorumluluk
kazandırmada velinin desteği
Öğrenci ve velinin okula güveninin
artması
Sorunların zamanında ve
yerinde çözülmesi/
Okul veli ilişkisinin güçlenmesi
Öğrencinin sosyal etkinlikler
yapabilmesi
Başarının artması
Huzurlu eğitim öğretim ortamı
Konforlu bir okul ortamı
Huzurlu eğitim öğretim ortamı
Sevilen bir okul olmak
Deneyimli öğretmen
kadrosunun olması.
Öğrencilerin sıkıştırılmış bir
zaman aralığında değil de
,eğitim,öğretim ve oyuna zaman
ayırabildiği bir ortam
eğitim öğretimin kalitesinin
artması.
Okul bahçesinin geniş
olması
Öğrenciler için eğitici ve öğretici
oyun alanlarının olması .
Başarının artması ,sevilen bir okul
olması
Okul- Aile Birliğinin verimli
çalışması.
Velilerin okula maddi ve manevi
katılımlarının artması.
Okul –aile- öğrenci sac ayağının
tamamlanması
Bayan öğretmenlerin
çok olması.
İlkokul öğrencileri için anne
ayrılış eksikliğinin giderilip okula
uyum sürecinin kısalması
Başarının artması
Okula uyum sürecinin
kısaltılması
GT Matrisi
Tehditlerimiz
Tehditlerimizi hangi
güçlü yönümüzle
azaltılacak?
Sanayi sitesinin yakın
olması
Deneyimli öğretmenler
Bölgemize göç eden
ailelerin ekonomik ve
eğitim düzeylerinin düşük
olması. Bölgeye
uyumsuzlukları.
Okul- Aile Birliğinin verimli
çalışması , Deneyimli öğretmenler .
Özel okulların açılması ile ,
öğrencilerin özel okullara
gitmesi.
Güçlü eğitim kadromuz .
GT Stratejileri
Yeni gelecek öğrencilerin
veli eğitimlerinin
yapılması.Uyumun kısa
sürede sağlanması
Aile eğitimlerinin ve destek
eğitimlerinin yapılması.
Eğitim öğretim kalitesinin
arttırılması.
ZF Matrisi:
Zayıf Yönlerimiz
Zayıf Yönlerimiz hangi
Fırsatlardan yararlanılarak
Güçlendirilecek?
ZF Stratejileri
Ders araç gereçlerinin
yetersizliği.
Yerel Yönetimlerden yararlanarak
Fırsat eşitliğinin sağlanması
Okul tanıtımının eksik
olması.
Okulun sanayi bölgesine
yakın olması.
Yerel Yönetimlerden yararlanarak.
Başarının artması
Veli profilinin iyi olması
Huzurlu bir okul ortamı
sağlanması
Sosyal faaliyetlerin az
olması.
Okul bahçesinin geniş olması .
Öğrencilerin sosyal
faaliyetlere önem vermesi.
Kamera sisteminin
olmaması .
Yerel Yönetimlerden yararlanarak.
Daha güvenli bir okul ortamı.
ZT Matrisi:
Tehditlerimiz
Tehditlerimizi hangi zayıf
yönlerimizi Güçlendirerek
azaltabiliriz?
ZT Stratejileri
Sanayi sitesinin yakın
olması.
Sosyal faaliyetlerinin arttırılarak
Okul uyum sürecinin
kısaltılması
Bölgemize göç eden
ailelerin ekonomik ve
eğitim düzeylerinin düşük
olması. Bölgeye
uyumsuzlukları.
Sosyal faaliyetlerinin arttırılarak.
Okul uyum sürecinin
kısaltılması.
Özel okulların açılması ile ,
öğrencilerin özel okullara
gitmesi.
Okul tanıtımının yapılması .
Var olan kayıtlı öğrenci
sayısını korumak.
Download

2015 - 2019 dönemi stratejik planı