Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu
tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra
dövünmenin yararı yoktur.
ĠÇĠNDEKĠLER
BÖLÜM 1 ..................................................................................................................................... 6
1.1
STRATEJİK PLAN H AZIRLAMA SÜRECİ ........................................................................................... 6
1.1.1 Hazırlık Ve Alt Yapı Çalışmaları ........................................................................................................ 6
1.2
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ ......................................................... 7
1.3
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA PROGRAMI .......................................................................................... 7
1.4
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ ............................................................................................. 8
1.5
BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ ..................................................................... 9
1.5.1 Kurumun Tarihçesi ........................................................................................................................... 9
1.6
MEVZUAT ANALİZİ .................................................................................................................... 11
1.6.1 Kanunlar......................................................................................................................................... 11
1.6.2 Yönetmelikler ................................................................................................................................. 11
1.7
BİRİMLERİN GÖREV, FONKSİYONLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ ... 13
1.7.1 Planlama Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü: ............................................................. 14
1.7.2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü:................................................................ 19
1.7.3 Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ............................................................................................. 21
1.7.4 Sivil Savunma ve Müdahale Şube Müdürlüğü ............................................................................... 23
1.7.5 Teşkilat Şeması .............................................................................................................................. 27
2
BÖLÜM II .............................................................................................................................28
2.1
DURUM ANALİZİ ................................................................................................................... 28
2.1.1 Paydaş Analizi ................................................................................................................................ 28
2.1.2 İÇ ÇEVRE ANALİZİ ........................................................................................................................... 46
2.1.3 GZFT Analizi ................................................................................................................................... 56
2.1.4 Dış Çevre Analizi ............................................................................................................................. 59
3
BÖLÜM III ............................................................................................................................67
3.1
GELECEĞİN TASARIMI............................................................................................................ 67
3.1.1 Misyon: .......................................................................................................................................... 67
3.1.2 Vizyon: ........................................................................................................................................... 67
3.1.3 Temel Değerler............................................................................................................................... 68
3.1.4 İlkeler ............................................................................................................................................. 68
3.1.5 Politikalar ....................................................................................................................................... 70
TABLOLAR LİSTESİ :
Tablo 1 : Stratejik Plan Çalışma Programı ................................................................................................ 7
Tablo 2 : 2014 Yılı Stratejik Plan Çalışma Takvimi .................................................................................... 8
Tablo 3 :Yapımı Tamamlanan Konut, Ahır Ve İşyerlerinin Yılları Göre Dağılımı .................................... 15
Tablo 4:Yapımı Tamamlanan Afet Konutları Alt Yapı İşleri .................................................................... 15
Tablo 5:Yapımı Devam Etmekte Olan Afet Konutları Alt Yapı İşi ........................................................... 15
Tablo 6:Yapımı Tamamlanan Islah Çalışmaları ...................................................................................... 16
Tablo 7: Hazırlanan Jeolojik( Afet Etüt) Raporları .................................................................................. 16
Tablo 8: Hazırlanan Teknik Raporlar ...................................................................................................... 17
Tablo 9: Hasar Tespit Çalışmaları .......................................................................................................... 17
Tablo 10 : Tabi afet nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı hasarına uğrayan mahallerde yapılan
hasar tespit çalışmaları .......................................................................................................................... 18
Tablo 10 : 2009 Yılından İtibaren Şubede İşlem Gören İhbar Sayıları ................................................... 21
Tablo 11 : Şubemizde İşlem Gören Evrak Sayılarının Oranı ................................................................... 22
Tablo 12: İl Müdürlüğümüzün 2009 Yılından Beri Kullamış Olduğu Kaynakların Gelir Gider Durumu .. 23
Tablo 13 : 2009 yılı İtibariyle Arama Kurtarma Ekibinin Görev İstatistikleri .......................................... 24
Tablo 14: 2012 Yılı İtibariyle İl Ve İlçeler, Afet Acil Yardım Planları İle İlgili Denetimler....................... 25
Tablo 16 : 2010-2014 Yılları Arasında Başkanlık Ve Kurumların Müdürlüğümüz Personeline Vermiş
Olduğu Eğitim Sayıları ............................................................................................................................ 25
Tablo 15 :2010 yılı İtibariyle Kurumlara Verilen Eğitimler .................................................................... 25
Tablo 17 : 2010-2014 Yıllları Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler........................................................ 26
Tablo 18 : Paydaş Analizi ....................................................................................................................... 30
Tablo 19 : Müdürlüğümüz Dolu Kadro ve Unvan Dağılımı..................................................................... 47
Tablo 20 : Personel sayısının norm ve fiili kadro sayısı açısından karşılaştırılması ................................ 48
Tablo 21 : Cinsiyet Dağılımı.................................................................................................................... 49
Tablo 22 : Mühendislik Hizmetlerinde Kullanılan Malzemeler .............................................................. 55
Tablo 23 : Türkiyede Meydana Gelen Afetler Tablosu (Kaynak: Afetler Genel Müdürlüğü) ................. 61
GRAFİKLER LİSTESİ
Grafik 1 : Cinsiyet oranın yüzdesel dağılımı .......................................................................................... 31
Grafik 2 : Öğrenim Durumu oranının yüzdesel dağılımı ........................................................................ 31
Grafik 3 : Kurum ve Kuruluşlar oranının yüzdesel dağılımı .................................................................. 31
Grafik 4 : Yaş Aralığı oranının yüzdesel dağılımı .................................................................................. 31
Grafik 5 : Niğde AFAD hakkındaki paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ............................................... 36
Grafik 6 : Niğde AFAD ın topluma olan katkıları hakkındaki paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ...... 36
Grafik 7: Müdürlüğüzün, kurumsal Yönetim ve Liderliğine yönelik
paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ..................................................................................................... 37
Grafik 8 : Müdürlüğümüzün, kullandığı işaretler ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ........... 39
Grafik 9 : Müdürlüğümüzün sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili
paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ..................................................................................................... 40
Grafik 10 : Müdürlüğümüzün kullanmış olduğu kaynaklar ile ilgili
paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ..................................................................................................... 41
Grafik 11 : Müdürlüğümüzün paydaş kurumlarla kurmuş olduğu iletişim ve ilişkiler ile ilgili
paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ..................................................................................................... 42
Grafik 12 : Müdürlüğümüzün paydaş kurumlarla kurmuş olduğu iletişim ve ilişkiler ile ilgili
paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ..................................................................................................... 43
Grafik 13 : Müdürlüğümüzün çevreye ve topluma karşı göstermiş olduğu sosyal sorumluluklarla ilgili
paydaş görüşlernin oransal dağılımı ...................................................................................................... 44
Grafik 14 : Müdürlüğümüzün hizmet verdiği kurum ve bireylere yönelik göstermiş olduğu saygı ile
ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı ............................................................................................. 45
Grafik 15 : Müdürlüğümüz öğrenim Durumu ....................................................................................... 48
Grafik 16 : Cinsiyet Dağılım Grafiği ....................................................................................................... 49
Grafik 17 : İç Paydaş Anketi Personeli Memnuniyet Anketi .................................................................. 50
Grafik 18 : Teknolojik Alt Yapı ................................................................................................................ 56
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Tekilat Şeması ....................................................................... 27
FOTOĞRAFLAR LİSTESİ
Fotoğraf 1: Hacı Abdullah Kasabası Afet Konutları ................................................................................................ 14
Fotoğraf 2: İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası .................................................................................. 51
Fotoğraf 3: İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü Personel lojmanları ........................................................................ 52
Fotoğraf 4: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Kullanmış Olduğu Hizmet Araçları ............................................ 52
BÖLÜM 1
1.1
1.1.1
STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ
Hazırlık Ve Alt Yapı ÇalıĢmaları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun kabulüyle kamuda stratejik
planlama uygulamasının yasal altyapısı oluĢturulmuĢ ve tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına stratejik
plan hazırlama zorunluluğu getirilmiĢtir.
Planlama süreci, stratejik planlama çalıĢmalarının
baĢlatıldığının Niğde Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü tarafından 11.12.2013 tarihli ve 5691 sayılı,
“Stratejik Plan Eğitimi” konulu yazıları ile Niğde
genelindeki
tüm
kurumlara
duyurulmuĢtur.
Ġl
Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen üç personel
tarafından 15-22 Aralık 2013 tarihleri arasında Çelikhan
Thermal Otelde verilen Stratejik Plan Eğitim semineri ile
katılım gerçekleĢtirilmiĢtir.
Seminer sonrasında müdürlüğümüzde 06.01.2014
tarihinde
gerçekleĢtirilen
tutanağının 5. Maddesinde
ġube
Müdürleri
toplantı
“ Sayın Valimizce her il
müdürlüğünün kendi Stratejik Planını yapacağı sözlü ifade
edildiğinden; her Ģubenin müdürü ve kuracağı ekip
tarafından AFAD 2015-2019 Stratejik Planının hazırlık
sürecine baĢlanılmasına” il müdürünce talimat verilmiĢtir.
Niğde Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 22.01.2014 tarih ve 518 sayılı,
Stratejik plan Taslağının Hazırlanması konulu yazıları gereği, müdürlüğümüzce Stratejik Planlama
Kurulu Ġl Müdürü ġevki TÜRK baĢkanlığında Ģube müdürleri Ercan YENĠGÜN, Gürcan SENĠR,
Erdoğan GÖKTAġ ve Ģube müdür v. Oğuz ÇOLAK tarafından, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ise
Yönetim Hizmetleri ġube Müdürü Ercan YENĠGÜN baĢkanlığında YaĢar TEKĠN, YaĢar AYAN,
Zafet AKYOL, Engin YAZICI, S.Serdar DEMĠRÖREN, Mehmet DADI, ġerife KALKAN tarafından
oluĢturulmuĢ, 27.01.2014 tarihi itibari ile stratejik plan çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
6
1.2
STRATEJĠK PLAN ÇALIġMA PROGRAMI VE ÇALIġMA TAKVĠMĠ
Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı çalıĢma programı ve çalıĢma takvimi Tablo 1 ve
Tablo 2 de gösterilmiĢtir.
1.3
STRATEJĠK PLAN ÇALIġMA PROGRAMI
NO
GERÇEKLEġTĠRĠLECEK Ġġ VE ĠġLEMLER
SORUMLU BĠRĠMLER
1
Niğde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün birim
tanımlaması ve sınırlarının çizilmesi
Stratejik plan hazırlama ekibi
2
Yasal yükümlülükler ve mevzuatının incelenmesi,
birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin
incelenmesi
ġube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
3
Ġç çevre analizi, birimin yapısı, insan kaynakları,
fiziksel kaynaklar, kurum kültürü, teknolojik yapının
incelenmesi
ġube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
4
DıĢ çevre analizinin (fırsatla ve tehditler), Swot
analizinin, GZFT analizinin, paydaĢ analizinin
yapılması
ġube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
5
Müdürlüğümüzce benimsenen misyon,vizyon, temel
değerlerin, stratejik amaçların, performans
göstergelerinin yapılması
ġube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
6
Maliyetlendirmenin yapılması
ġube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
7
Ġzleme ve değerlendirmenin yapılması
ġube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
Tablo 1 : Stratejik Plan Çalışma Programı
7
1.4
STRATEJĠK PLAN ÇALIġMA TAKVĠMĠ

Ġç Çevre Analizi
• Birimin Yapısı
•Ġnsan Kaynakları
• Fiziksel Kaynaklar
• Kurum Kültürü
• Teknolojik Yapı
Değerlendirme ve DanıĢmanlık




DıĢ Çevre Analizi
•
Fırsatlar
•
Tehditler
SWOT (GZFT) Analizi
GZFT/TFZG Matris Analizi
PaydaĢ Analizi (PaydaĢların Tespiti ve
Önceliklendirme)
Değerlendirme ve DanıĢmanlık






GELECEĞĠN TASARIMI
Misyon
Vizyon
Temel Değerler
Stratejik Amaçlar
Stratejiler
Performans Göstergeleri
Değerlendirme ve DanıĢmanlık
MALĠYETLENDĠRME
Değerlendirme ve DanıĢmanlık
ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME
Tablo 2 : 2014 Yılı Stratejik Plan Çalışma Takvimi
8
ARALIK
Değerlendirme ve DanıĢmalık
KASIM

MEVCUT DURUM ANALĠZĠ
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın
incelenmesi
Birimlerin Faaliyet alanlarının, ürün ve
hizmetlerinin incelenmesi
EKİM

EYLÜL
Birim Tanımı ve Sınırlarının Çizilmesi
AGUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
FAALĠYETLER
1.5
1.5.1
BĠRĠMĠN TANIMI VE SINIRLARININ ÇĠZĠLMESĠ
Kurumun Tarihçesi
Birinci Dünya SavaĢından sonra savaĢın ardından gelen yıllarda,
ülkelerin birçoğunda Pasif Korunma adı altında, halkın türlü
tehlikelerden korunmasını amaçlayan önlemler geliĢtirilmiĢ örgütler
kurulmuĢtur. Buna yönelik olarak Ülkemizdeki Sivil Savunma
Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe
Gerisinin Havaya KarĢı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiĢtir. Yurdumuzda,
sivil halkın korunmasına iliĢkin önlemler alınması ile ilgili ilk giriĢimin tarihi 1931‟dir. Bu tarihte
“Hava taarruzlarına karĢı pasif koruma” adlı talimatla birtakım önlemler getirilmiĢtir.” Daha sonra ise
1938 yılında 3502 sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulmuĢ, illerde seferberlik
müdürlükleri kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüĢtür.
Ġkinci Dünya SavaĢı, sivil halkın silahlı kuvvetlerden
daha çok tehlikeyle yüz yüze geldiği bir savaĢ olmuĢtur.
SavaĢın önemli katılımcıları tüm ekonomik, endüstriyel ve
bilimsel güçlerini, sivil ya da askeri kaynak farklılığı
gözetmeksizin,
bu
savaĢ
için
kullanmıĢtır. Nükleer
silahların kullanıldığı ilk savaĢ olan ve
kitlesel sivil
ölümlerin gerçekleĢtirildiği II. Dünya SavaĢı, insanlık tarihindeki en kanlı savaĢtır. SavaĢ boyunca
40-50 milyon insan hayatını kaybetmiĢtir.
Askerden çok halk ölmüĢtür. Yine bu savaĢta halk askere karĢı
kullanılmamıĢ bir silahın atom bombasının hedefi olmuĢtur. Bu
savaĢın cephelerden çok cephe gerilerini, askerden çok halkı
tehdit etmiĢ olması, bundan sonrada bunun böyle ve belki daha
da yaygın olacağı düĢüncesini doğurmuĢtur. Bu düĢünce
devletleri sadece basit korunma önlem ve örgütünün halkı
koruyamayacağı sonucuna götürmüĢ ve bu sonuçtan hareketle
Sivil Savunma düĢüncesi çıkmıĢtır.
9
1958 yılında çıkarılan ve 28 ġubat 1959 tarihinde
yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafaa Kanunu”nun
adı daha sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
“Sivil Savunma Kanunu” olarak değiĢtirilmiĢtir. 7126 sayılı
kanun gereğince Sivil Savunma servislerinin kurulması,
donatımı, eğitimi ve Yönetiminden ĠçiĢleri Bakanlığı adına
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sorumludur. TaĢrada ise
sorumluluk doğrudan Mülki Ġdari Amirlerine verilmiĢtir. Bu kanun uyarınca ilimiz Hükümet Konağı
binasında 1958 yılında Sivil Müdafaa Memurluğu kurularak, seferberlik memuru Mehmet SUNGUR
tarafından resmi iĢleri yürütülmüĢtür, 1959 yılında Sivil Müdafaa Müdürlüğüne, 1962 yılında ise
Sivil Savunma Müdürlüğüne dönüĢtürülerek müdürlük görevi 1971 yılına kadar Mehmet SUNGUR
tarafından yerine getirilmiĢtir. 2009 yılına kadar Sivil Savunma Müdürlüğü idari yönetimi farklı
yöneticiler tarafından yerine getirilmiĢtir.
Afet öncesi, sırası ve sonrası iĢler (Arama ve Kurtarma hariç) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı
bünyesindeki Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekteydi.
“5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun” yürürlüğe girmesiyle Afet ĠĢleri, Sivil Savunma veTürkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlükleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı adı altında teĢkilatlandırıldı. Afet ĠĢleri ve
Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinin taĢra il/ilçe teĢkilatları yerine bu görevleri yapmak üzere Ġl
Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 17 Aralık 2009 da faaliyete geçti.
27 ġubat 2014 tarihinde 5902 sayılı Afet ve Acil Durum
Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
yapılan değiĢikliğin Resmi Gazetede yayımlanması ile Ġl Afet ve
Acil Durum Müdürlükleri AFAD BaĢkanlığının taĢra teĢkilatı
oldu.
18 ġubat 2005 yılında Sivil Savunma Müdürü olarak göreve
baĢlayan ġevki TÜRK, 17 Aralık 2009 tarihi itibariyle Ġl Afet ve Acil
Durum Müdürü olarak görevini yerine getirmektedir.
10
MEVZUAT ANALĠZĠ
1.6
1.6.1

Kanunlar
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

2941 sayılı Seferberlik ve savaĢ hali kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

3194 sayılı Ġmar Kanunu

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun

4123 sayılı Tabii Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ĠliĢkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu

5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu

4342 sayılı Mera Kanunu

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması Ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24
Saat Devamını Sağlayan Kanun

1.6.2

Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin 1951 Tarihli Cenevre SözleĢmesi
Tüzükler
Sivil Savunma Ġle Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer
Hizmetler Tüzüğü

Sivil Savunma ile Ġlgili TeĢkil ve Tedbirler Tüzüğü
1.6.3
Yönetmelikler

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
11

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine ĠliĢkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

Afetler Nedeniyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair
Yönetmelik

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı AraĢtırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usül ve Esaslarına
Dair Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

Ulusal Deprem AraĢtırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

Sivil Savunma Uzmanlarının Ġdari Statüleri, ÇalıĢma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik

Sivil Savunma Ġdaresi TaĢra TeĢkilatı ve Daire Müessese ve TeĢekkülleri Sivil Savunma
Personelinin Görev ve ĠĢ Bölümü Hakkında Yönetmelik

Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

Seferberlik ve SavaĢ Halinde Uygulanacak Ġnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında
Yönetmelik

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

Sabotajlara KarĢı Korunma Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Yönetmeliği

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, YetiĢtirme, Görev
ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Afet ve Acil Durum BaĢkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği

Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Yönetmeliği

Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Aday Memurlarının YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik

Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği

Sığınak Yönetmeliği
12

Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri ĠĢbirliği Yönetmeliği

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

6/7337 sayılı Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma ġekillerini Gösterir
Yönetmelik

Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Yönetmeliği
1.6.4
Yönergeler

MSY 82-3 sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali Erteleme Yönergesi

Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel Yönergesi
Müdürlüğümüz 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamında belirtilen iĢ ve iĢlemleri yürütmektedir. DeğiĢen çevre, nüfus, iklim,
sosyal ve ekonomik göstergelerle beraber afet ve acil durumların sıklığının, türünün ve etki
alanlarının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Afet ve Acil Durumlarla ilgili değiĢimlere en
güçlü Ģekilde karĢı durabilmek BütünleĢik Afet Yönetim Sistemi ile sağlanabilir. Temel kuruluĢ
amacımız, Afet ve Acil Durum öncesi, sırası ve sonrasında bütünleĢik afet yönetim sistemini en
etkin Ģekilde iĢletmektir.
Bu çerçevede;

Faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve belirlenen
standartlar doğrultusunda etkin olarak uygulanması için kurum ve kuruluĢlar arasında
iĢbirliğini,

AraĢtırma, geliĢtirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak toplumun afet bilincinin ve
kültürünün artırılmasını,

Koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını,sağlayançok yönlü, çok aktörlü bu alanda
kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalıĢmayı esas
alan bir kurumdur.
1.7
BĠRĠMLERĠN GÖREV FONKSĠYONLARI VE BUNLARA ĠLĠġKĠN ÜRÜN VE HĠZMETLERĠN
BELĠRLENMESĠ
Müdürlüğümüz bünyesinde, Planlama Zarar Azaltma ve ĠyileĢtirme, Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi, Yönetim Hizmetleri ile Sivil Savunma ve Müdahale ġube Müdürlüğü olmak üzere
dört Ģube müdürlüğü bulunmaktadır
13
1.7.1
Planlama Zarar Azaltma ve ĠyileĢtirme ġube Müdürlüğü:
 Ġlin afet ve acil durum tehlike ve risklerinin belirlenmesi,
 Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarın tespit edilmesi,
 Ġl düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum zarar azaltma çalıĢmalarının yapılması,
 Muhtemel afet ve acil durum bölgelerinin tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin ilan edilmesi,
 Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması,
 Afete uğramıĢ yerlerin imar, plan, proje iĢlemleri ile bu alandaki hukuki iĢlemlerin yürütülmesinde
kamu kurum ve kuruluĢları ile koordinasyonun sağlanması, yapılan iĢlemlerin denetlenmesi,
 Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluĢları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluĢları ile iĢbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileĢtirme planlarının
hazırlanması,

Fotoğraf 1: Hacı Abdullah Kasabası Afet Konutları
1.7.1.1
2009 Yılı Ġtibariyle ġubemizim ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri
1.7.1.1.1 Konut, Ahır, İşyeri, Alt Yapı Yapım İşleri Ve Islah Çalışmaları
1.7.1.1.1.1 Konut, Ahır ve İşyeri Yapım İşleri :
OlmuĢ veya olması muhtemel afetlerden etkilenen aynı zamanda baĢka bir bölgeye
taĢınmasına karar verilen hak sahibi ailelere Devletimiz tarafından konut, iĢyeri, ahır yardımı
yapılmaktadır.
Yapılan inĢaatlar Toki aracılığı, ihale veya Evini Yapana Yardım Metodu ile
14
yapılmakta olup. Ġlimiz de 2009 yılından günümüze kadarki dönemde muhtemel afetlerden etkilenen
kiĢilere yapılan afet konutları, iĢyerleri ve ahırların sayısı aĢağıda çıkartılmıĢtır.
Tablo 3 :Yapımı Tamamlanan Konut, Ahır Ve ĠĢyerlerinin Yılları Göre Dağılımı
Yılı
Ġli
Ġlçesi
Kasabası/Köyü
Cinsi
Sayısı
Yapım
Yöntemi
2009
Niğde
Bor
Kaynarca
Konut
14
EYY
354.500,00
2011
Niğde
Bor
Kaynarca
Konut
18
EYY
537.070,00
2012
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
Konut
72
TOKĠ
6.174.792,00
2012
Niğde
Bor
Kaynarca
Konut
34
EYY
1.241.000,00
2012
Niğde
Bor
Kaynarca
ĠĢyeri
1
EYY
13.500,00
2013
Niğde
Bor
Kaynarca
Konut
73
EYY
3.045.600,00
2014
Niğde
Bor
Kaynarca
Ahır
32
EYY
544.000,00
Toplam Bedeli
11.910.462,00
Genel Toplam
EYY : Evini Yapana Yardım Ödeneği
1.7.1.1.1.2 Alt Yapı Yapım İşleri ;
TamamlanmıĢ olan afet konutlarının alt yapı iĢleri de Afet ve Acil Durum Yönetimi
BaĢkanlığının göndermiĢ olduğu ödenekle yapılmaktadır. Bu kapsamda afet konutlarının yapılan ve
yapılmakta olan alt yapı iĢleri aĢağıda çıkartılmıĢtır.
Tablo 4:Yapımı Tamamlanan Afet Konutları Alt Yapı ĠĢleri
Yılı
Ġli
Ġlçesi
Kasabası/Köyü
2011
Niğde
Çiftlik
Azatlı
2013-2014
Niğde
Bor
Kaynarca
Yapılan ĠĢ
Afet konutları
kanalizasyon
yapım iĢi
Afet konutları
kanalizasyon ve
içme suyu yapım
iĢi
Toplam Ġhale Bedeli
65.076,75
209.000,00
Tablo 5:Yapımı Devam Etmekte Olan Afet Konutları Alt Yapı ĠĢi
Yılı
Ġli
Ġlçesi
Kasabası/Köyü
2014
Niğde
Çiftlik
Azatlı
1.7.1.1.2
Yapımı Devam
Eden Alt Yapı
ĠĢi
Afet Konutları
Ada Ġçi Yol
Yapım ĠĢi
Toplam Ġhale Bedeli
217.150,00
Islah Çalışmaları
Olması muhtemel afetlerden etkilenen ailelerin konutlarının baĢka bir bölgeye taĢınması
ekonomik değil ise yerinde iyileĢtirme ve ıslah çalıĢması yapılmaktadır. Bu doğrultuda Ġlimiz Merkez
15
Ġlçe DikilitaĢ Kasabasından muhtemel kaya düĢmesi afetinden etkilenebilecek 10 hanenin bulunmuĢ
olduğu bölgede kaya ıslahı çalıĢması yapılmıĢtır.
Tablo 6:Yapımı Tamamlanan Islah ÇalıĢmaları
Yılı
Ġli
Ġlçesi
Kasabası/Köyü
Yapılan ĠĢ
Toplam Ġhale Bedeli
2010
Niğde
Merkez
DikilitaĢ
Kaya Islahı
Yapım iĢi
56.000,00
1.7.1.2
Jeolojik Etüt (Afet Etüt) Raporlarının Hazırlanması
Herhangi bir doğal afet (kaya düĢmesi, sel baskını, heyelan, vb.) tehlikesine maruz bölgede
yaĢayan vatandaĢların dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri durumunda Müdürlüğümüz
teknik personeli tarafından bölgede inceleme yapılarak olayın durumuna göre Jeolojik etüt (Afet
Etüt) raporu veya teknik rapor düzenlenmektedir. 2009 yılından günümüze kadar ġubemiz tarafından
hazırlanan Jeolojik Etüt raporları ve teknik raporların listesi aĢağıda çıkartılmıĢtır.
Tablo 7: Hazırlanan Jeolojik( Afet Etüt) Raporları
Ġli
S.No
Ġlçesi
Kasabası/Köyü
Rapor/ Tarihi
1
Niğde
Altunhisar
Çömlekçi
27.05.2011
2
Niğde
Altunhisar
Yakacık
27.10.2011
3
Niğde
Bor
Kaynarca
07.06.2011
4
Niğde
Bor
Kaynarca
25.05.2012
5
Niğde
Çiftlik
Bozköy
21.01.2013
6
Niğde
Çiftlik
Divarlı
20.01.2012
7
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
06.06.2012
8
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
12.08.2011
9
Niğde
Merkez
Kayırlı
15.06.2012
10
Niğde
Merkez
DikilitaĢ
12.10.2011
11
Niğde
Merkez
Narköy
24.01.2012
12
Niğde
Merkez
Murtaza
10.05.2013
13
Niğde
Merkez
Yaylayolu
08.07.2013
14
Niğde
UlukıĢla
Tekneçukur
28.08.2012
15
Niğde
UlukıĢla
Ġlhanlı
06.01.2012
16
Niğde
UlukıĢla
Kozluca
22.07.2013
16
Tablo 8: Hazırlanan Teknik Raporlar
Ġli
S.No
Ġlçesi
Kasabası/Köyü
Tarihi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Altunhisar
Altunhisar
Bor
Bor
Çiftlik
UlukıĢla
UlukıĢla
UlukıĢla
UlukıĢla
UlukıĢla
UlukıĢla
Uluören
Çömlekçi
Bereke
Klavuz
Bozköy
Elmalı
Elmalı
Çanakçı
Maden
Çiftehan
GümüĢköy
04.02.2014
26.03.2012
06.04.2012
22.03.2013
13.04.2012
27.09.2011
13.04.2012
13.12.2011
15.11.2012
14.03.2013
15.05.2013
12
Niğde
UlukıĢla
Koçak
17.03.2014
Hasar Tespit ÇalıĢmaları
1.7.1.3
1.7.1.3.1
Fırtına, Yıldırım Düşmesi, Aşırı Yağış, İnsan Kaynaklı ve Toprak Kayması nedeniyle meydana
gelen hasarlar ilgili hasar tespit çalışmaları;
Herhangibir afet sonucunda meydana gelen hasarların hasar tespit çalıĢmaları ġubemiz teknik
personelleri tarafından yapılmakta olup 2009 yılından günümüze kadar genel hayata etkili olmayan
afetlerler ilgili hasar tespit çalıĢmaları aĢağıda çıkartılmıĢtır
Tablo 9: Hasar Tespit ÇalıĢmaları
Afetin
Türü
Yılı
Ġli
Ġlçesi
Kasabası/Köyü
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Hacıabdullah
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Ġçmeli
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Ġçmeli
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Ġçmeli
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Ġçmeli
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Ġçmeli
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Havuzlu
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
17
Açıklamalar
Fırtına
2013
Niğde
UlukıĢla
Eminlik
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
Merkez
Pınarcık
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Fırtına
2013
Niğde
UlukıĢla
Eminlik
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Yıldırım
2012
Niğde
Merkez
Karatlı
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Yıldırım
2014
Niğde
Bor
Merkez
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
AĢırı yağıĢ
2014
Niğde
UlukıĢla
Eminlik
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
2013
Niğde
UlukıĢla
Çiftehan
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
2012
Niğde
UlukıĢla
Maden
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
2014
Niğde
Merkez
-
Depo olarak kul.kısımda has.tes.
2013
Niğde
Bor
Klavuz
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
2013
Niğde
Merkez
-
Konutta hasar tespiti yapılmıĢtır.
Ġnsan
Kaynaklı
Ġnsan
Kaynaklı
Ġnsan
Kaynaklı
Toprak
kayması
Toprak
kayması
.
1.7.1.3.2
Depremden etkilenen konutlarda yapılan hasar tespit çalışmaları
Ġlimiz Çamardı ilçesi Sulucaova Köyü merkez üssü olan deprem sonrası Sulucaova Köyünde
ve merkez üssüne yakın olan Orhaniye, Kavlaktepe, Kocapınar köylerindeki konutlarda hasar tespit
çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Tablo 10 : Tabi afet nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı hasarına uğrayan mahallerde yapılan
hasar tespit çalıĢmaları
Afetin Türü
Yılı
Ġli
Ġlçesi
Kasabası/
Köyü
Açıklamalar
Sel/su baskını
Sel/su baskını
Sel/su baskını
Sel/su baskını
Sel/su baskını
Sel/su baskını
AĢırı kar yağıĢı
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Bor
Merkez
Bor
Bor
Merkez
Merkez
Çiftlik
Sazlıca
Kızılca
Kızılca
Kayırlı
Konaklı
Kitreli
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Heyelan
2013
Niğde
Merkez
GümüĢ
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Sel/su baskını
2014
Niğde
Çamardı
1.7.1.4
Alt yapı hasar tespit çalıĢması
Yer Seçimi ÇalıĢmaları :
Nakilleri uygun görülen afetzede hak sahiplerinin konutlarının taĢınacağı yerlerle ilgili olarak
yer seçimi çalıĢmaları yapılarak yer seçimi raporları düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ġlimiz Bor
ilçesi Kaynarca Köyünde muhtemel zemin çökmesi afetinden etkilenen 3,4 ve 5. etap hak sahipleri
için Yer Seçimi Raporları düzenlenmiĢtir.
18
1.7.1.5
Hak Sahipliği ÇalıĢmaları :
KiĢilere yapılacak yardımlara (konut, ahır, iĢyeri, tadilat yardımı) esas olmak üzere hak
sahipliği çalıĢmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Ġlimiz Bor Ġlçesi Kaynarca Köyünde muhtemel
zemin çökmesi afetinden etkilenen afetzedeler için, Altunhisar Ġlçesi Yakacık ve UlukıĢla
Köylerinde, Ġlimiz Merkez Hacıabdullah ve Kayırlı Kasabalarında, Ġlimiz Çiftlik Ġlçesi Bozköy
Kasabasında kaya düĢmesi afetinden etkilenen afetzedeler için hak sahipliği inceleme komisyonları
kurularak hak sahipliği çalıĢmaları yapılmıĢtır.
1.7.1.6
GörüĢ Verilmesi :
Hazineye ait yerlerin satıĢ kiralama ve tahsis iĢlemleri ile ilgili olarak Müdürlüğümüze görüĢ
sorulması bu çerçevede görüĢ yazılarının yazılması iĢlemleri yapılmıĢtır.
1.7.2
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ġube Müdürlüğü:
 Olayın meydana geldiği bölgede en hızlı Ģeklde tarama
yapmak ve olayın büyüklüğü eklenen alan ve nüfus
gibi bilgiler içeren ilk değrelendirmeleri BaĢbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedi olarak
bildirmek.
 Olay bölgesine sağlık, arama-kurtarma ile ilk yardım
ekiplerinin sorunsuz ve süratli bir Ģekilde ulaĢabilmesi
için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini almak.
 Olay bölgesinde yapılan tespitler, ölü ve yaralı sayıları, hasar durumları ve acil ihtiyaçlar gibi
bilgileri ve bunlara iliĢkin geliĢmeleri BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
ivedi olarak bildirmek.
 Bakanlık veya bağlı yada ilgili kurum afet ve acil durum yönetim merkezlerince; görev ve
sorumluluk alanına iliĢkin olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik
çalıĢmaların öncelikle kurum imkanlarıyla yürütmek, imkanlarını aĢan ihtiyaçları BaĢbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirmek.
 Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince; sorumluluk bölgelerinde oluĢan olaylarda,
sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik çalıĢmaları öncelikle il imkanlarıyla
yürütmek; hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde il düzeyinde kurum ve kuruluĢlar arasında
iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 Ġlin imkan ve kapasitesini aĢan olaylarda ihtiyaç duyulan ekip, ekipman v.b. yardım
malzemelerini; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtmek suretiyle BaĢbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezinden talep etmek.
19
1.7.2.1
2009 Yılından Ġtibaren ġubemizin ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri
 2009-2010 Niğde Ġli Kurumlara ait Kriz Merkezi dosyası hazırlandı.
 2011 Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Nöbetçi Memurluğu talimatı hazırlandı.
 01/07/2011 24 saat çalıĢma esasına geçildi.
 08/07/2011 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu.
 11/11/2011 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi hazırlandı.
 05/03/2012 ALO AFAD‟ın Ġlimizde faaliyete geçti.
 31/05/2012 HaberleĢme Sisteminin GeliĢtirilmesi Projesinin hazırlandı.
 29/06/2012 Ġl ve Ġlçeler Yardım Komitesinin hazırlandı.
 17/08/2012 AFAD envanteri bilgi sisteminde Oğuz ÇOLAK ve Engin YAZICI görevlendirildi.
 01/11/2013 VatandaĢların afet ve acil durumlarda yoğun olarak kullanması öngörülen yerlerin
koordinatları hazırlandı ve AFAD BaĢkanlığına gönderildi.
 16/09/2013 Ġlçelerdeki siren sistemleri test edildi.
 26/09/2013 Niğde Ġli tüm kurumların iletiĢim bilgileri hazırlanıp AFAD BaĢkanlığına gönderildi.

Uydu telefonu düzenli aralıklarla test edilip takip formu AFAD BaĢkanlığına gönderildi.
 ġubemizin 23/01/2014 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü binasına taĢındı.
 Adres değiĢikliği ile ilgili AFAD BaĢkanlığının ve diğer Ġl Müdürlüklerinin bilgilendirildi.
 Nöbetçi personel tüm 112 Acil Çağrılara cevap verecek Ģekilde görevlendirildi.
 Sabit HF/SSB Telsizinin Müdürlüğümüz binasından sökülüp, 112 Acil Çağrı Merkezi binasına
monte edildi, Sabit Uydu Telefonunun binasından söküldü, 112 Acil Çağrı Merkezi binasına
monte edildi.
 AFAD BaĢkanlığının belirlemesi üzerine ana istasyonumuz seçilen Adana Ġl Afet Acil Durum
Müdürlüğünün yapmıĢ olduğu HF/SSB Telsiz Çevrimlerine katılım gösterildi. Adana Ġl Afet
Acil Durum Müdürlüğünün ana istasyonluk görevini Müdürlüğümüze devrettiği zamanlarda ise
Ģubemizin çevrimleri gerçekleĢtirmesi. Çevrim sonuçlarının Adana Ġl Afet Acil Durum
Müdürlüğüne gönderilmesi sağlandı.
 Mevcut telefon rehberi ve rehberdeki yönetici isimleri güncellendi. Ayrıca AFAD BaĢkanlığının
istemiĢ olduğu Uydu Telefon Rehberinin hazırlanıp, BaĢkanlığa gönderildi.
 Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu araç HF/SSB Telsizi, sayısal araç telsizi, sayısal el telsizi,
sayısal sabit telsiz ile bunlara bağlı olarak röle ve link ihtiyacının UTEL Telekomünikasyon ile
birlikte tespit edildi ve cihazların listesinin yaklaĢık maliyetiyle birlikte AFAD BaĢkanlığına
gönderildi.
20
 Müdürlüğümüze gelen ihbarların, aylık listede bulunan Arama Kurtarma Teknisyenlerine ve
ilgili ġube Müdürlerine anında bildirilip, gerektiğinde Ġlk Görevlendirme ve Görev Sonuç
Raporu düzenlendi.
 AFAD BaĢkanlığına Ortak Afet Rölesi kurdurulacak yer bilgileri verildi.
 AFAD BaĢkanlığı ve Müdürlüğümüzün yürüttüğü projelerde (TAMP ÇalıĢma Grubu, Stratejik
Plan ÇalıĢmaları gibi), görev alındı.
 AFAD BaĢkanlığına, isteği üzerine yatırım bütçe teklifi verildi ve teklif olarak sayısal telsiz
projesi sunuldu.
 Ayrıca aylık nöbet çizelgeleri düzenli olarak hazırlanmaktadır.
Tablo 11 : 2009 Yılından Ġtibaren ġubede ĠĢlem Gören Ġhbar Sayıları
Arama-kurtarma ve acil yardım iĢlemi gerektiren çeĢitli kaza ve olaylarala ilgili olarak;
 2009 yılnda : 5
 2010 yılnda
: 14
 2011 yılında
: 17
 2012 yılında
: 12
 2013 yılnda
: 22

1.7.3
2014 yılnın ilk 6 ayında ise 8 ihbar alınarak iĢleme tabi tutulmuĢtur.
Yönetim Hizmetleri ġube Müdürlüğü

Müdürlük personelinin özlük iĢlemlerinin yürütülmesi,

Müdürlüğün idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesi,

Yıllık bütçe teklifinin hazırlanması,

Müdürlüğün Lojistik hizmetlerinin yürütülmesi,

Gelen ve giden evrak kayıtlarının yapılması, iĢ bölümü
yönergesine göre evrakların ilgili Ģubeye havalesinin yapılarak Ġl
Müdürüne sunulması,posta ve zimmetlerin hazırlanması ile Posta
ve evrak dağıtım hizmetlerinin yürütülmesi,

ġubenin görev alanında kalan komisyon sekreterya ve
baĢkanlığının yürütülmesi,
 Dairemizin denetimi ve dairemizce yapılması gereken denetimlerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin
yapılması,
 Evrakların Suret ve fotokopilerinin onaylanması,
 TaĢınır Mal Yönetmeliği ile ilgili iĢlerin yapılması,
21
 Müdürlüğümüze ait konutların Kamu Konutları Yönetmeliğine göre: her türlü iĢ ve iĢlemlerinin
yürütülmesi,
 Hizmet binasının bakım,onarım ve iyileĢtirme iĢ ve iĢlemlerinin sağlanması(arızaların
giderilmesi dahil),

Müdürlük hizmet araçlarının kullanılması, periyodik olarak bakım, onarım ve iĢletiminin
sağlanması,

Stratejik plan çalıĢmalarının yürütülmesi,
1.7.3.1
2009 Yılından Ġtibaren ġubemizin ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri
 17 Aralık 2009 tarihinde müdürlüğümüz faaliyete geçerken : kurumlar arası naklen atanan il
müdürü ile
il sivil savunma müdürlüğünden devrolunan 9 personel olmak üzere
10
personelle hizmet vermeye baĢlayan Müdürlüğümüz de tayin ve atama yoluyla; 2010 yılında
12 personel , 2011 yılında 13 personel , 2012 yılında 5 personel ve 2013 yılında ise 1
personel görev yapmaya baĢladı.
 2009-2014 yılları arasında ise 7 personelin baĢka bir kuruma yada il‟e nakil talebi karĢılandı.
 2011 yılında hizmet binamızda bulunan 2 adet lojman tadilat yapılarak Sivil Savunma ve
Müdahale Ģubesi ile Planlama Zarar Azaltma ve ĠyileĢtirme Ģubesine tahsis edildi.
 2012 yılında Ģube müdürleri tarafından Ģube içi denetimler gerçekleĢtirildi.
 2013 yılında il müdürü tarafından müdürlük içi denetimleri yapıldı.
 27/01/2014 tarihi itibariyle Stratejil Plan ve Ġl GeliĢim Planı çalıĢmalarına baĢlandı.
Tablo 12 : ġubemizde ĠĢlem Gören Evrak Sayılarının Oranı
Yıllar
Gelen Evrak Sayısı
Giden Evrak Sayısı
Toplam Gelen -Giden
Evrak Sayısı
2009
693
1130
1823
2010
1236
1185
2421
2011
1104
1179
2283
2012
1710
1454
3164
2013
1714
1648
3362
2014
1304
974
2278
22
Tablo 13: Ġl Müdürlüğümüzün 2009 Yılından Beri KullamıĢ Olduğu Kaynakların Gelir Gider Durumu
Gider
Yılı
2009
Gelir
TL
254.080
TL
Personel
244.999
Kaynak
Cari
9.081
Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü
Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel
2010
535.418
500.850
34.568
Müdürlüğü;
Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi
Tarafından KarĢılanmıĢtır.
Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel
2011
1.191.500
1.027.859
68.300
Müdürlüğü;
Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi
Tarafından KarĢılanmıĢtır.
Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel
2012
1.632.000
1.334.137
168.219
Müdürlüğü;
Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi
Tarafından KarĢılanmıĢtır.
Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel
2013
1.777.500
1.491.990
229.819
Müdürlüğü;
Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi
Tarafından KarĢılanmıĢtır.
Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel
Müdürlüğü;
Cari harcamalar ise 28/02/2014 tarihine kadar
2014
1.039.350
835.410
80.020
niğde il özel idaresi, 28/02/214 tarinden sonra
ise maliye muhasebat genel müdürlüğü
tarafından karĢılanmaktadır.
1.7.4
Sivil Savunma ve Müdahale ġube Müdürlüğü
 Kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢlarda sivil savunma hizmetlerini planlanması ve
yürütülmesi.
 Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin
planlanması ve yürütülmesi.
 Seferberlik ve savaĢ hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakların tespit edilmesi.
23

Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından
desteklenmesi
ve
halkın
moralinin
korunmasını
sağlamaya yönelik çalıĢmaların yapılması

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer
maddelerin
meydana
getireceği
tehlikelere
karĢı
alınacak önlemleri ve yapılacak çalıĢmaların tespit
edilmesi ve bunlarla ilgili, kamu ve özel kurum ve
kuruluĢlar arasında koordinasyonun sağlanması.

Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil
toplum kuruluĢları, yabancı kiĢi ve kuruluĢlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya
acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalıĢmalarının yürütülmesi.
 Ġtfaiyeile arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliğinin yapılması.
 Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi.
2009 Yılından Ġtibaren ġubemizin ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri
1.7.4.1
Tablo 14 : 2009 yılı Ġtibariyle Arama Kurtarma Ekibinin Görev Ġstatistikleri
Görev Türü
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam
Dağcılık Kazası
1
2
5
1
1
10
Kaybolma
4
8
3
4
19
2
3
1
2
9
Boğulma
2009
1
Bina Çökmesi
1
1
ĠĢ Mak. SıkıĢma
1
3
1
1
2
3
1
11
Sel
1
Trafik Kazası
2
3
2
1
2
Yangın
1
3
1
2
3
10
Maden Kazası
1
1
Kuyuya DüĢme
1
Gaz Sızıntısı
3
1
KBRN Kazaları
TOPLAM
2
1
5
14
1
17
24
12
15
9
72
Tablo 15: 2012 Yılı Ġtibariyle Ġl Ve Ġlçeler, Afet Acil Yardım Planları Ġle Ġlgili Denetimler

2012 yılında Niğde, Altunhisar,çiftlik,bor kaymakamlıklarına afet ve acil yardım planları ile ilgili
denetimler yapılmıĢtır.

2013 yılında ise UlukıĢla ve Çamardı kaymakamlıklarına afet ve acil yardım planları ile ilgili denetimler
yapılmıĢtır.

2014 yılında ise itfaiye denetimleri baĢlamıĢ olup 27 ilçe ve belde belediye baĢkanlıklarıda denetimler
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tablo 17 :2010 yılı Ġtibariyle Kurumlara Verilen Eğitimler
 2010 yılında müdürlüğümüz personeline, kurum kuruluĢ ve belediyelere afet ve acil durumlarla ilgili çeĢitli
eğitimler verilmiĢtir.
 2011 yılında müdürlüğümüzden 14 personele aday memurluk eğitimi verilmiĢtir.
 2012 yılında müdürlüğümüzden 4 personele aday memurluk eğitimi verilmiĢtir.
 2013 yılında kurum kuruluĢ ve belediyelere afet ve acil durumlarla ilgili çeĢitli eğitimler verilmiĢtir.
Tablo 16 : 2010-2014 Yılları Arasında BaĢkanlık Ve Kurumların Müdürlüğümüz Personeline VermiĢ
Olduğu Eğitim Sayıları
 2010 yılında
3
 2011 yılında
2
 2012 yılında
12
 2013 yılında
14
 2014 yılında
12
25
Tablo 18 : 2010-2014 Yıllları Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler
2010 Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler
Eğitimin konusu
Doğal afetler ve tahliye
tatbikatı
Ġlköğretim
Lise
33
Mesleki Eğitim
Kurumları
Yurt ve Pansiyon
33
22
26
Yangın eğitimi
Kurum Sayısı
4
2011 Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler
Doğal afetler ve tahliye
tatbikatı
2
2
19
1
4
5
2
2012 Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler
Doğal afetler ve tahliye
tatbikatı
5
8
2013 Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler
Doğal afetler ve tahliye
tatbikatı
8
5
4
Yangın eğitimi
Aile ve Birey Eğitimi
2
8 Aileye eğitim verilmiĢtir.
2014 Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler
Doğal afetler ve tahliye
tatbikatı
5
31
2
Yangın eğitimi
Arama Kurtarma ve Ġlk
Yardım Teknikleri
7
26
1.7.5
TeĢkilat ġeması
Şekil 1: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Tekilat Şeması
27
2
2.1
2.1.1
BÖLÜM II
DURUM ANALĠZĠ
PaydaĢ Analizi
Müdürlüğümüz faaliyet alanı itibariyle toplumun hemen hemen tüm kesimi ile paydaĢ iliĢkisine
sahiptir. Stratejik plan dahilindeki faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde paydaĢların süreçlere yapacağı
katkıya önem veren Müdürlüğümüz,iç ve dıĢ paydaĢlarını analiz ederek, paydaĢların sürece hangi
aĢamada nasıl katkı sağlayacağını belirlemiĢtir. Ġç paydaĢlarımız kurum müdürleri ve çalıĢanlardan
oluĢmakta olup; dıĢ paydaĢlarımız ise temel ortak, stratejik ortak ve hizmet alanlar olmak üzere 3
sınıfta gruplandırılmıĢtır.
Stratejik ortaklar, kurumun vizyonunu belirlerken varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek
stratejik amaçları gerçekleĢtirmek üzere iĢbirliği yaptığımız kurum ve kuruluĢlardır. Temel ortaklar
ise kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız, iĢbirliği yapmak zorunda olduğumuz
kurum ve kuruluĢlardır. Hizmet alanlar ise Müdürlüğümüz ve ortaklarınca üretilen ürün ve
hizmetlerden istifade eden kesimdir.
28
2.1.1.1
PaydaĢların tespit edilmesi
PAYDAġLAR
VatandaĢlar
DIġ/
ĠÇ
STRATEJĠK
ORTAK
TEMEL
ORTAK
DıĢ


Ġç


Valilik
DıĢ


Ġl Jandarma
Komutanlığı
Belediye BaĢkanlığı
DıĢ


DıĢ


Cumhuriyet BaĢsavcılığı
DıĢ


Niğde Ün. Rektörlüğü
DıĢ


Ġl Emniyet Müdürlüğü
DıĢ


Ġl Müftülüğü
DıĢ


Kapalı Ceza Evi
Müdürlüğü
Açık Ceza Evi
Müdürlüğü
Aile Sosyal Politikalar Ġl
Müdürlüğü
Bilim-Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüğü
O.S.B. Müdürlüğü
DıĢ


DıĢ


DıĢ


DıĢ


DıĢ


S.G.K. Müdürlüğü
DıĢ


ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu
Müdürlüğü
Ġl Çevre ve ġehircilik
Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
DıĢ


DıĢ


DıĢ


Tapu Kadastro
Müdürlüğü
MEPAġ
DıĢ


DıĢ


Gençlik Hizmetleri ve
Spor Müdürlüğü
DıĢ


Personel
29
HĠZMET
ALANLAR

Yurt-Kur Müdürlüğü
DıĢ


M.P. Yurdu Müdürlüğü
DıĢ


Tarım Gıda Hayvancılık
il Müdürlüğü
Sanayi Ticaret Ġl
Müdürlüğü
Ġl Özel Ġdaresi
DıĢ


DıĢ


DıĢ


Ġl Nüfus ve VatandaĢlık
Müdürlüğü
Kültür Turizm
Müdürlüğü
Defterdarlık
DıĢ


DıĢ


DıĢ


Ġl Milli
EğitimMüdürlüğü
Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliği
Ġl Sağlık Müdürlüğü
DıĢ


DıĢ


DıĢ


Ġl Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Ġl Telekom Müdürlüğü
DıĢ


DıĢ


PTT BaĢ Müdürlüğü
DıĢ


Kara Yolları 64. ġube
Müdürlüğü
DDY Gar Müdürlüğü
DıĢ


DıĢ


DSĠ 45. ġube Müdürlüğü
DıĢ


Meteoroloji Müdürlüğü
DıĢ


Orman ĠĢleri Müdürlüğü
DıĢ


Orman ve Su ĠĢleri ġube
Müdürlüğü
Bankalar
DıĢ


DıĢ


Özel Sektör KuruluĢları
DıĢ


Kaymakamlıklar
DıĢ


Belediyeler
DıĢ


Tablo 19 : Paydaş Analizi
30
DIġ PAYDAġ ANKET DEĞERLENDĠRMESĠ
Kurumumuzun dıĢ paydaĢ anketine katılan katılımcıların sayısal verileri aĢağıdaki grafiklerde verilmiĢtir. Ankete katılanların %72 si erkek,
%28 i bayan olup; %88 i lisans mezunu, %12 si önlisans mezunudur. Katılımcıların %12 si 20-29, %28 i 29-39, %32 si 40-49, %24 ü 50-59, %4 ü
60 ve üzeri yaĢ gruplarına sahiptir.
Grafik 1 :
Cinsiyet oranın yüzdesel dağılımı
Grafik 2 : Öğrenim
88
%
72
28
%
Durumu oranının yüzdesel dağılımı
%
%
%
%
%
12
%
%
%
Cinsiyet
Erkek
Grafik 3 :
Önlisans
Bayan
Öğrenim Durumu
Kurum ve Kuruluşlar oranının yüzdesel dağılımı
Grafik 4 : Yaş Aralığı
96
%
%
%
%
%
%
oranının yüzdesel dağılımı
%
32
28
%
%
4
Yerel
Yönetim
Lisans
24
12
%
Kamu
Kurumu
4
%
20-29
Ankete Katılan Kurumlar
29-39
40-49
50-59 60 ve üzeri
Yaş Aralığı
31
Ankette yer alan “ Genel olarak AFAD‟ı nasıl buluyorsunuz” sorusuna paydaĢların görüĢleri ağıdaki
grafikte verilmiĢtir. Buna göre paydaĢları %44 ü Normal geliĢme gösteren bir kurum olduğu görüĢünü
bildirirken, % 4 ü hiç geliĢme göstermeyen bir kurum görüĢünü belirtmiĢtir.
Grafik 5
: Niğde AFAD hakkındaki paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
44
%
%
32
%
%
%
20
%
%
%
4
%
%
Her gün gelişen ve
kendini yenileyen bir
kurum
Normal Gelişme
Gösteren Bir Kurum
Çok Yavaş gelişen Bir
Kurum
Hiç Gelişme
Göstermeyen Bir
Kurum
AFAD‟ın topluma olan katkılarını hakkındaki paydaĢlarının görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir.
Buna göre paydaĢların %72 si topluma katkı sağladığını düĢünürken, %8 i katkı sağlamadığı görüĢünü
belirtmiĢtir.
Grafik 6 :
Niğde AFAD ın topluma olan katkıları hakkındaki paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
72
%
%
%
%
%
16
%
%
8
4
%
Üst Düzeyde Katkı
Sağlayan Bir Kurum
olduğunun
Düşünüyorum
Katkı Sağladığını
Düşünüyorum
Kararsızım
36
Katkı Sağladığını
Düşünmüyorum
SĠZCE ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün” YÖNETĠM VE LĠDERLĠK “ hakkındaki paydaĢ görüĢlerinin oransal dağılımı aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. Buna
göre paydaĢların %8 i tarafından “Ġyi Yönetilen” bir kurum olduğu belirtilirken, %48 i buna katılmadığını,” Kurumun Açık Bir Vizyona Ve Hedeflere Sahip”
olup olmamasına ise % 60 ı katılırken, % 8 i katılmadığını belirtmiĢtir. PaydaĢların %56 sı “ Alanında UzmanlaĢmıĢ Ve Saygın Bir Kurum “ olduğu
kanaatindeyken %8 i buna katılmadığını belirtmiĢtir. Katılımcıların %52 si kurumumuzu birçok kuruma göre daha baĢarılı bulurken, %8 i baĢarısız bulmuĢtur.
Kurumda verimlilik ve üretkenlik sorusuna ise paydaĢların %48 i baĢarılı bulurken %16 sı baĢarısız olduğunu belirtmiĢtir.
Grafik 7: Müdürlüğüzün, kurumsal
Yönetim ve Liderliğine yönelik paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
64
60
56
%
56
52
48
%
48
%
%
24
20
%
24
16
16
16
12 12
12
8
%
24
20
8
8
16
12
12
8
8
8
4
%
İyi yönetilen bir
kurumdur.
Kurum gelecek için
açık bir vizyona ve
hedeflere sahiptir
Kurumun önem
verdiği değerler
bellidir.
Katılmıyorum
Birçok kuruma göre
daha başarılıdır.
Karasızım
Katılıyorum
37
Alanında
uzmanlaşmış bir
kurumdur.
Saygınlığı yüksek
bir kurumdur
Kesinlikle Katılıyorum
Kurumda verimlilik
ve üretkenlik
önemlidir.
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün “Kurumda ĠĢ Görenler ” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. PaydaĢların %68 i çalıĢanların
giyim-kuĢamının düzgün olduğunu ve iĢlerini iyi yaptıklarına belitirken, %4 ü katılmadığını; %84 ü çalıĢanların kibar ve nazik olduğunu belirtmiĢtir.
Katılımcıların % 56 sı çalıĢanların deneyimli olduğunu, % 48 i iĢlerinde baĢarılı olduğunu, % 52 si iĢ ve meslek ahlakının geliĢmiĢ olduğunu belirtirmiĢlerdir.
Grafik 8: Müdürlüğüzün Personeli ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
84
%
68
%
68
56
%
52
48
%
%
32
48
32
32
28
%
20
16
%
%
16
12
12
16
12
12
8
4
8
4
4
0 0 0
0
4
0
4
0
0
0
%
Kurum çalışanları
işlerini iyi yapar.
Çalışanları yeterli
birikim ve deneyime
sahiptir.
Çalışanların giyim
kuşamı düzgündür.
Kesinlikle Katılmıyorum
Çalışanlar kibar ve
naziktir.
Katılmıyorum
Karasızım
38
Çalışanlar işlerinde
başarılıdırlar.
Katılıyorum
Çalışanlarda iş ve
meslek ahlakı
gelişmiştir.
Kesinlikle Katılıyorum
Kurumda yakından
tanıdığım birçok
insan var.
Müdürlüğümüzün “Kurumsal ĠĢaretler ” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. PaydaĢların % 36 sı kurumu temsil eden iĢaretler
hakkında bilgi sahibi olduğunu, % 56 sı kurumun araçlarının hemen tanındığını, formlarının ve belgelerinin % 52 si tarafından kolayca tanınabildiği ve % 44 ü
tarafından kurumun kısa adının bilindiği belirtlirken paydaĢların % 36 sının Müdürlüğümüz binasının diğer kurumların binasından çok daha iyi olduğuna
kesinlikle katılmadığını belirtmiĢtir.
Grafik 8 : Müdürlüğümüzün,
kullandığı işaretler ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
56
52
%
44
%
36
36
36 36
32
%
32
24
20
%
20
20
16
16
12
8
%
4
0
4
4
0
0
0
0
%
Kurumu temsil eden
işaretler anlaşılır
niteliktedir.
Araçları-taşıtları hemen
tanınmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Formları ve belgeleri
kolayca tanınabilir.
Katılmıyorum
Karasızım
39
Kurumun kısaltılmış adını
herkes bilir.
Katılıyorum
Binaları başka
kurumdakilerden çok daha
iyidir.
Kesinlikle Katılıyorum
Müdürlüğümüzün sunmuĢ olduğu “Hizmetleri ” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. PaydaĢların %60 ıKurumun kaliteli hizmet
sunduğunu, % 68 i sunduğu hizmetlerin arkasında durduğunu, %60 ı verilen hizmetlerde yeniliklere açık olduğunu, %64 ü kaynaklardan en iyi Ģekilde
faydalandığını ve %72 si ise yeni hizmet fırsatlarından faydalandığını belirtmiĢtir.
Grafik 9 : Müdürlüğümüzün sunmuş olduğu
hizmetler ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
72
68
%
64
60
60
%
%
%
%
24
16
%
16
16
16
12
8
%
8
8
8
4
0
12
8
8
4
0
0
0
2
%
Kurum kaliteli hizmetler
sunar
Sunduğu hizmetlerin
arkasında durur.
Kesinlikle Katılmıyorum
Hizmet sunumunda
yeniliklere açıktır.
Katılmıyorum
Karasızım
40
Hizmet sunumunda
kaynaklardan en iyi şekilde
yararlanır.
Katılıyorum
Yeni hizmet fırsatlarından
yararlanır.
Kesinlikle Katılıyorum
Müdürlüğümüzün kullanmıĢ olduğu “Kaynaklar” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. PaydaĢların %48 i kurumun kullanabileceği
zengin kaynakları hakkında, % 56 sı parasal konularda sıkıntısı olup olmadığı hakkında, %48 i mali açıdan güçlü bir kurum olup olmadığı hakkında kararsız
görüĢ belirtmiĢtir.
Grafik 10 : Müdürlüğümüzün
kullanmış olduğu kaynaklar ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
56
48
%
48
%
28
%
24
24
20
%
16
16
8
%
4
8
4
0
0
%
Kullanabileceği zengin kaynakları
vardır.
Parasal konularda sıkıntısı yoktur.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Mali açıdan güçlü bir kurumdur.
Karasızım
41
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Müdürlüğümüzün paydaĢ kurumlarla kurmuĢ olduğu “ ĠletiĢim ve ĠliĢkiler” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. Katılımcıların %
72 si kurumun kamuoyunda olumlu bir izlenimi olduğunu, % 60 ı açıklamalarının inandırıcı olduğunu, % 52 si kurumsal belgeler ve yayınlarının kaliteli
olduğunu, % 56 sı halkla iletiĢiminde dürüst ve açık olduğunu ve % 40 ıkesinlikle güvenebileceği bir kurum olduğunu belirtmiĢtir.
Grafik 11 : Müdürlüğümüzün
paydaş kurumlarla kurmuş olduğu iletişim ve ilişkiler ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
72
%
60
56
%
52
%
40 40
%
28
%
28
%
12
%
8
12
8
8
12
8
12
8
8
4
6
%
Kamuoyunda olumlu bir
izlenimi vardır.
Açıklamaları inandırıcıdır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Kurumsal belgeler ve
yayınlar kalitelidir.
Katılmıyorum
Karasızım
42
Güvenebileceğim bir
kurumdur.
Katılıyorum
Halkla iletişiminde dürüst
ve açıktır.
Kesinlikle Katılıyorum
Müdürlüğümüzün paydaĢ kurumlarla kurmuĢ olduğu “ ĠletiĢim ve ĠliĢkiler” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. PaydaĢların % 72
si kurumumuzun baĢka kurumlarla iliĢkilerinin iyi olduğunu % 8 i buna katılmadığını, % 60 ı tanıtım çalıĢmalarının yeterli olduğunu % 4 ü buna katılmadığını, %
52 si medya ve iliĢkilere önem verdiğini %8 i buna katılmadığını, % 40 ı iliĢkilerinde düzeyli ve saygılı bir dil kullandığını % 8 i buna katılmadığını, % 56 sı
gerekli konularda kamuoyuna bilgilendirdiğini % 8 i buna katılmadığını belirtmiĢtir.
Grafik 12 : Müdürlüğümüzün
%
paydaş kurumlarla kurmuş olduğu iletişim ve ilişkiler ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
72
%
60
56
%
52
%
40 40
%
28
%
%
%
28
12
8
12
8
8
12
8
12
8
8
4
%
Başka kurumlarla ilişkileri
iyidir.
Tanıtım çalışmaları
yeterlidir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Medya ile ilişkilerine önem
verir.
Katılmıyorum
Karasızım
43
İlişkilerinde düzeyli ve
saygılı bir dil kullanır.
Katılıyorum
Gerekli konularda
kamuoyunu
bilgilendirmektedir.
Kesinlikle Katılıyorum
6
Müdürlüğümüzün çevreye ve topluma karĢı göstermiĢ olduğu “ Sosyal Sorumlulukları” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir.
Katılımcıların % 44 ü kurumumuzun çevre konusunda duyarlı ve kar amacı olmayan projeler yaptığı konusunda, % 48 i topluma katkı sağladığı ve baĢka
kurumlara yardımcı olmaya çalıĢtığı konusunda hem fikirler. % 40 ise doğal yaĢamı korumaya önem verdiği hakkında görüĢ belirtmiĢtir.
Grafik 13 : Müdürlüğümüzün çevreye ve topluma karşı göstermiş olduğu sosyal sorumluluklarla ilgili
paydaş görüşlernin oransal dağılımı
48
%
48
44
%
44
40
%
36
%
32
28
%
24
%
20
%
%
32
20
20
20
16
12
8
%
8
%
0
0
%
Topluma bir çok açıdan
katkı sağlamaktadır.
Çevre konusunda duyarlıdır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Doğal yaşamı korumaya
önem verir.
Katılmıyorum
Karasızım
44
Kar amacı olmayan projeler
yapar.
Katılıyorum
Başka kurumlara yardımcı
olmaya çalışır.
Kesinlikle Katılıyorum
Müdürlüğümüzün hizmet verdiği kurum ve bireylere yönelik göstermiĢ olduğu “ Saygı” hakkındaki paydaĢ görüĢleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir.
Katılımcıları % 72 si kurumumuzun Ģikayetlere duyarlılık gösterdiğini ve hizmet verdiği kitlenin gereksinimlerini anlamaya çalıĢtığı konusuna katıldıklarını, %
56 sı iliĢkilerde sorun çözmeye yönelik bir tavır sergilediğini, % 48 i eleĢtiri ve önerilerden yararlanmaya çalıĢtığını ve % 60 ı kurumla iĢi olanlara yakın ilgi
gösterdiği konusunda görüĢlerini belirtmiĢlerdir.
Grafik 14 : Müdürlüğümüzün
hizmet verdiği kurum ve bireylere yönelik göstermiş olduğu saygı ile ilgili paydaş görüşlerinin oransal dağılımı
%
72
72
%
60
56
%
48
%
%
32
32
28
%
20
20
%
12
12
8
%
8
8
8
4
0
0
0
%
Hizmet verdiği kitlenin
gereksinimlerini anlamaya
çalışır.
Şikayetlere duyarlılık
gösterir.
Kesinlikle Katılmıyorum
İlişiklerde sorun çözmeye
yönelik bir tavır vardır.
Katılmıyorum
Karasızım
45
Kurumla işi olanlara yakın
ilgi gösterir.
Katılıyorum
Eleştiri ve önerilerden
yararlanmaya çalışır.
Kesinlikle Katılıyorum
2.1.2
ĠÇ ÇEVRE ANALĠZĠ
Ülkemizde doğal afetlere iliĢkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası
geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal
boĢluk giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm
imkanlarının afet bölgesine en hızlı Ģekilde ulaĢmasını ve afetzede vatandaĢlara en etkin ilk
müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere ĠliĢkin Acil Yardım TeĢkilatı
ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiĢtir.Türkiye‟de afet yönetimi ve
koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi‟dir.Büyük can
kaybına ve geniĢ çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun
tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir Ģekilde ortaya koymuĢtur.
EĢgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının
yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanmasını zaruri kılmıĢtır.
Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan ĠçiĢleri Bakanlığı‟na bağlı Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟na bağlı Afet ĠĢleri Genel
Müdürlüğü ve BaĢbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile BaĢbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum
Yönetimi BaĢkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıĢtır.Ġllerde
ise Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına bağlı Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
tarafından hizmetler yürütülmektedir.
46
Müdürlüğümüz birim yapısı:
2.1.2.1
2.1.2.1.1
İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüzde 50 adet norm kadrosu olup; 39 adeti dolu, 11 adeti ise
bulunmaktadır. Ayrıca AFAD BaĢkanlığına ait 1 adet AraĢtırmacı kadrosu bulunmaktadır.
UNVANLAR
KADRO SAYISI
DOLU/BOġ
Ġl Müdürü
1
1BOġ
ġube Müdürü
4
1 BOġ
ġef
4
3 BOġ
Doktor
1
1 BOġ
Endüstri Mühendisi
1
DOLU
Mimar
1
1 BOġ
ĠnĢaat Mühendisi
1
DOLU
Harita Mühendisi
1
DOLU
ġehir Plancısı
1
Jeofizik Mühendisi
1
DOLU
DOLU
Jeoloji Mühendisi
1
DOLU
Eğitim Uzmanı
1
1 BOġ
Sosyal ÇalıĢmacı
1
1 BOġ
Sağlık Memuru
1
1 BOġ
Çözümleyici
1
DOLU
Enformasyon Memuru
4
DOLU
Tekniker
2
DOLU
V.H.K.Ġ
3
DOLU
Muhasebeci
1
DOLU
Satın alma Memuru
1
DOLU
Ambar Memuru
1
DOLU
Arama Kurtarma Teknisyeni
10
DOLU
Teknisyen
1
DOLU
Santral Memuru
2
1 BOġ
ġoför
3
DOLU
Hizmetli
1
DOLU
TOPLAM
50
39/11
Tablo 20 : Müdürlüğümüz Dolu Kadro ve Unvan Dağılımı
47
boĢ
ORANTISAL KARġILAġTIRMALAR
Norm Kadro oranı
%
Fiili Kadro Oranı
%
0,015
0,011
0,783
0,584
Kurum Personel sayısının Bölge
Genelindeki AFAD personel sayınsa
oranı(Ġç Anadolu Bölgesi)
5,31
4,835
Kurum personeli sayısının benzer
illerdeki personel sayısına oranı
(Aksaray.Karaman, NevĢehir)
32,90
26,76
Kurum Personeli sayısının Ģehir
nufusuna oranı
Kurum personeli sayısının ülke
genelindeki AFAD personel sayınsa
oranı
Tablo 21 : Personel sayısının norm ve fiili kadro sayısı açısından karşılaştırılması
2.1.2.1.2
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı :
Yüksek Lisans;
Üniverste; 17
Lise; 8
2
Ön Lisans; 13
Grafik 15 : Müdürlüğümüz
öğrenim Durumu
48
Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
2.1.2.1.3
Cinsiyet
Sayı
Oranı
Bayan
5
% 15
Erkek
34
% 85
Tablo 22 : Cinsiyet Dağılımı
Bayan; 5
Erkek; 34
Grafik 16 : Cinsiyet Dağılım Grafiği
49
Grafik 17 : İç Paydaş Personel Memnuniyet Anketi
25
Hiç Memnun değilim
Memnun Değilim
Kararsızım
20
15
10
5
0
50
Memnunum
Çok Memnunum
2.1.2.2
Fiziksel kaynaklar
2.1.2.2.1
Bina
Niğde Merkez Selçuklu Caddesinde Müdürlüğümüze tahsisli oturum alanı 205 m2,
hizmet binası toplam kullanım alanı 671 m2 dir.Apartman niteliği taĢıyan ve her katta 2 daire
bulunan 5 katlı bina olup kurumsal kullanım açısından yeterli değildir. Zemin katında depo,
teknik mekanlar, arĢiv ve eğitim salonu; 1. katta YönetimHizmetleri, 2. katta Sivil Savunma
ve Müdahale ile Planlama Zara Azaltma ve ĠyileĢtirme ġube Müdürlüğü yer almaktadır. 3. ve
4. katlarda ise toplam 4 adet lojman bulunmaktadır.
Fotoğraf 2: İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası
51
2.1.2.2.2
Lojman
Müdürlüğümüz personelinetahsisli 4adet lojman bulunmaktadır.
Fotoğraf 3: İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü Personel lojmanları
2.1.2.2.3
Gayrimenkul
2.1.2.2.4
Araç
Müdürlüğümüze ait 2 adet 4*4, 1 adet 4*2 tipinde pick-up bulunmaktadır. Bunlardan
iki tanesi müdürlüğümüz tarafından hizmet aracı olarak kullanılırken diğer araç Sivil Savuma
Ģubesine tahsis edilmiĢ olup arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Fotoğraf 4: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Kullanmış Olduğu Hizmet Araçları
52
2.1.2.3
Kurum Kültürü
Ġnsan
Hayatının
ne
kadar
önemli olduğunun bilinci ile hareket
etmekteyiz. Herhangi bir afet ve acil
durum anında ise en az can ve mal
kaybının olması için elimizden gelen
tüm gayreti göstermekteyiz. Afet ve
Acil
durumlar
ne
zaman
gerçekleĢeceği belirli olmayan ani
durumlar olduğundan sürekli hazır
olmayı gerektirmektedir.Afet ve Acil
Durum
anında
olabildiğince
seri
Ģekilde koordine olup gereken yardımların hızlı bir Ģekilde olay yerine ulaĢtırılması için
çalıĢmaktayız. Afet ve acil durum anlarında ve sonrasında hızlı müdahale insan hayatını
kurtarmada son derece önemlidir. Bunedenle tüm birimlerimiz, ülkemizde önceki dönemlerde
yaĢanan acı deneyimlerin gelecekte de yaĢanmaması için çalıĢmalar yapmaktadır.
Müdürlük
olarak,
vatandaĢ
ve
devletimizin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet
gereksinimi
“ Devlet ve Hizmet VatandaĢ
içindir” anlayıĢı ile hareket ederek mevcut
personelde de bu anlayıĢın oluĢturulması için
gereken eğitimler doğru zamanda istenildiği
Ģekilde, olması gereken hızda,yüksek kalitede,
mevcut
kaynaklarla;
kuruluĢa,
insan
kaynaklarına ve ülke ekonomisine yüksek
katma değer sağlayacak Ģekilde yapılmaya
gayret gösterilmektedir.
Personelden tam kapasite verimlilikte faydalanmak ve iĢ kalitesini artırmak için
öncelikle personelin ne gibi beklentiler içinde olduğu, kuruma ne amaçla geldiği,geleceğe
yönelik beklentileri, iĢe yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik düĢünceleri belirlenmeye
çalıĢılarak personelin kurum bütünlüğü içerisinde yapılan çalıĢmalarla kurum personeline
gösterilmeye çalıĢılır.Kurum için önem arz eden hizmet alanında ki yenilik ve geliĢmeler
53
kurum personeline aktarılır ve geliĢimin sürekliliği yapılan bu çalıĢmalarla kurum
personelinde farkındalık oluĢturulmaya çalıĢılır.
Personelin göstermiĢ olduğu araĢtırma, inceleme, yenilikler getirme, durağanlıktan
kurtarma, projeler oluĢturma, ve devam etmekte olan projelere destek sağlama giriĢimleri
idare tarafından takdir edilir ve gelecekte oluĢturulacak projeler dahilinde personele öncelik
tanınır destek ve teĢvik edilerek çalıĢmalarını geleceğe taĢıması sağlanır.Mahali halk,
öğrenciler kamu kuruluĢları,STKlar, çeĢitli kuruluĢlar; önemli günlerde çeĢitli broĢür ve
tanıtım çalıĢmaları ile bilgilendirilerek vatandaĢların kurum varlığından ve yapmıĢ olduğu
çalıĢmalardan haberdar edilmesi sağlanır.
2.1.2.3.1
Kurum Kültürü İçinde Şubelerimizin Yapmış Olduğu İş Ve İşelmler :
2.1.2.3.1.1 Planlama Zarar Azaltma ve İyileştirme Şubemiz:
7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun” 1. Maddesinde belirtilen Deprem (Yer sarsıntısı),
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düĢmesi, çığ, tasman (çöküntü) ve benzeri afetler
kapsamına giren olmuĢ veya olması muhtemel afetlerle ilgili olarak bir takım görevleri
yürütmektedir.
2.1.2.3.1.2
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şubemiz :
112 Acil çağrı merkezinde görev yapmakta olup 12/48 saat nöbet esasına göre
çalıĢmaktadır.ġubemiz çağrı alıcı personel olarak görev yapmaktadır. Personelimiz
vatandaĢlardan
gelen
acil
durum
ihbarlarının
türlerinegöre
sağlık,
polis,jandarma,itfaiyeninacil durum hattında görevli personeline aktarmaktadır.Arama
kurtarmaya yönelik acil durumlarda ise ihbara yönelik bilgileri hızlı bir Ģekilde değerlendirip
doğruluğunu sağladıktan sonra, öncelikle Afet ve Acil durum Yönetimi merkezi Ģube
müdürünü bilgilendirip,ġubeMüdürnce Ġl Müdürüne durum arz edilerek ihtiyaca göre ilgili
Ģube müdürü ve personelinin görevlendirmesi yapılmaktadır.
2.1.2.3.1.3 Yönetim Hizmetleri Şubemiz:
Personelimizin özlük ve mali hakları ile ilgili her türlü iĢlemler personele fayda
sağlayacak Ģekilde hızlı ve seri bir Ģekilde yerine getirilmekle beraber kurumumuzun her türlü
evrak ve yazıĢma iĢleri Ģubemizde görevli personeller tarafından yerine getirilmeye
çalıĢılmaktadır
54
2.1.2.3.1.4 Sivil Savunma ve Müdahale Şubemiz :
Afet ve Acil Durum Merkezi Ģubesinden iletilen acil durumlara iliĢkin yardım talepleri
karĢısında arama ve kurtarma ekibimiz en kısa sürede olay yerine intikal etmektedir. Normal
zamanlarda ise kendi eğitim ve spor faaliyetlerini yapmakta ayrıca Müdürlüğümüz adına
yapılan afetler ve sivil savunma konularındaki eğitimlere katkı sağlamaktadırlar. Diğer
personelimiz ise eğitim programları, sivil savunma planlamaları ile seferberlik iĢ iĢlemlerini
yürütmektedirler.
2.1.2.4
Teknolojik Yapı
Hizmetlerimizin gerektirdiği her türlü teknolojik malzemenin teminine azami surette
gayret gösterilmektedir.Personellerimizin teknolojik donanımları kullana bilmeleri için
gerekli eğitimleri almaları sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5
6
7
8
MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELER
CORS ÖLÇÜM CĠHAZI
FOTOĞRAF MAKĠNASI
EL GPS CĠHAZI
LAZER METRE
ġERĠT METRE
NĠVO ÖLÇÜM CĠHAZI
MĠRA ÖLÇÜM CĠHAZI
LAPTOP
Tablo 23 : Mühendislik Hizmetlerinde Kullanılan Malzemeler
55
1
1
1
1
1
1
1
1
1111
9
8
1
11
9
11
13
11
21
Dış Telefon hattı
Telefon
Uydu telefonu
Belgegeçer(Faks)
El Telsiz
Araç telsizi
Sabit telsiz
Masa üstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayar
Projeksiyon
Yazıcı
Renkli yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi
Fotograf Makinesi
Grafik 18 : Teknolojik Alt Yapı
2.1.3
2.1.3.1

GZFT Analizi
Güçlü Yönler
Genç, dinamik, bilgili, araĢtırmacı, tecrübeli, farklı branĢlarda yetiĢmiĢ ve ülkemizin, önde
gelen üniversitelerden lisans eğitimini tamamlamıĢ personellere sahip olması.

Ġl Ġçinde üst düzeyde müdahale ve koordinasyon yetkisine sahip tek kurum olması.

Yabancı dili iyi düzeyde bilen personele sahip olması.

Personel arasında güçlü bir iĢ birliği ve iletiĢime sahip olması.

Teknik personelin teknolojik imkânları olabildiğince etkin kullanması ve biliĢim odaklı bir
afet çalıĢması yürütmesi.

Afet ve Acil Durumlarla ilgili eğitim veren resmi kurumlardan biri olması.

Teknolojik açıdan geliĢmiĢ arama ve kurtarma ekipmanları olması.

GPS cihazları ile uydu haberleĢme sistemlerine sahip olması.
56
2.1.3.2
Zayıf Yönler

Hizmet binasının hizmetlere uygun olmayıĢı.

Afet ve Acil Durum hizmetleri ile ilgili kiĢisel geliĢimi
sağlayıcı eğitim etkinliklerinin yetersiz olması.

Afet bilgi sistemlerinin daha etkin kullanılmasına
yönelik eğitimlerin verilmemesi.

Yabancı dil bilgisine sahip personelin dil bilgisini
geliĢtirecek etkinlik ve uygulamaların yapılmaması.

Nöbet usulüne göre çalıĢan bir birim olduğundan dolayı,
çalıĢma esnasında personelin her türlü ihtiyaç ve
gereksinimlerini karĢılayacak mevzuat düzenlemesinin
bulunmaması.

Teknolojik altyapı imkânlarının istenilen düzeyde olmaması.

Afet bilgi sisteminin oluĢturulmaması.

Arama ve Kurtarma Ekibinin 7/24 saat nöbet tutacak personel için kadro sayısının yeterli
olmaması.

Kentsel arama ve kurtarma da kullanılmak üzere orta tonajlı acil müdahale aracının olmaması.

Dağcılık kazalarına daha etkin müdahale için 4X4 offroaddizaynlıaracının olmayıĢı.

Kesintisiz iletiĢim için gerekli sistemin olmaması.

VatandaĢımızın yapılan eğitim faaliyetlerine yeterince ilgiyi göstermemesi.

Mevzuatın günümüz ihtiyaçlarını karĢılamaması.

Kurumlar arası iĢbirliği ve iletiĢimin istenilen düzeyde olmaması.

Personel nakil ve tayin taleplerinin karĢılanamaması.
2.1.3.3
Fırsatlar

Mühendislik hizmetlerini karĢılayacak personele sahip olması.

Niğde ilinin jeolojik yapısı yönünden deprem açısından az riskli bölgede bulunması.

Kara ve demir yolu ulaĢımı imkânlarına sahip iken hava ve deniz ulaĢımlarına yakın
mesafelerde bulunması.

Güney ve kuzeyinde (Adana, Kayseri ve Mersin) geliĢmiĢ büyük Ģehirlere yakın olması.

Teknolojik imkanlarını geliĢtirecek maddi olanaklara sahip olması ve AFADBaĢkanlığı
tarafından bu teknolojik geliĢimin desteklenmesi.
57

Arama kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan zamanlarda, hava kurtarma araçlarının
hızlı bir Ģekilde temin edilmesi.

Kurumun tarihsel hafızasında yeterince bilgi birikimine sahip olması.
2.1.3.4
Tehditler

Depreme sebep olabilecek aktif fay hatlarına yakın olması.

Baraj ve göllerin fazla olması.

Ormanlık alanların çok az olması.

Ġlimizde havaalanının olmaması.

Hasan dağı volkanının ilimiz sınırları içinde olması.

Yeraltı suyununtarımsal faaliyetlerde aĢırı Ģekilde kullnılması. (Kaynarca köyü mevkii).

Kara, hava ve demiryolu ulaĢımının ilimiz sınırları içerisinde olması.

Kırsal kesimdeki evlerin kaya düĢmesi riski olan yerlere yapılmıĢ olması.

Ġlimiz sınırları içerisinde dağcılık faaliyetlerinin olması.

Müdürlüğümüz dıĢındaki kurumlarda afet ve acil durum ile ilgili kadrolu personel
olmaması.
Afet ve acil durumlarda kullanım için alternatif yol güzergâhlarının kurumlar arası

koordinasyonla belirlenmeyiĢi.

Afet ve Acil Durum Yönetim merkezinde görevli Enformasyon memurlarının özlük ve
mali haklarında düzenlemelere gidilmemesi.

Sığınakların amacına uygun Ģekilde kullanılmaması.

Ġl afet planının gerekli tatbikatlarla desteklenmemesi.

Doğalgaz boru hattının ilimiz sınırları içinden geçmesi.

ÇeĢitli maden ocaklarının ilimiz sınırları içerisinde bulunması
58
2.1.4
2.1.4.1
DıĢ Çevre Analizi
Ülkemizde Afet
En geniĢ anlamı ile insanlara zarar veren olaylara Doğal Afet denir. BaĢka bir ifade ile
can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve
mal kaybına neden olması bir diğeri ise çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da
baĢladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün
nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don ve bazı
afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta
olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.
Üzerinde görüĢ birliği sağlamıĢ olduğumuz afet tanımı “ insanlar ve insan yerleĢmeleri
üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan, normal yaĢamı ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve
insan kökenli olayların sonuçları” olmasıdır.
Tarihi devirlerden bu yana Türkiye büyük ölçüde can kaybı, yaralanma ve mal
kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karĢılaĢmıĢtır. Bu doğal tehlikeler arasında baĢta
depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, kaya ve çığ düĢmeleri, kuraklık ve önemli
oranda zararlara yol açmıĢtır. OrmansızlaĢma ve bitki örtüsünün tahribi sonucunda
Ģiddetlenen erozyon doğal afet tehlike ve risklerini daha da artırmıĢtır. Yirminci yüz yılın
baĢlangıcından bu yana meydana gelen doğal afetler sonucunda 87.000 kiĢi hayatını
59
kaybetmiĢ, 210.000 üzerinde kiĢi ise ciddi oranda yaralanmıĢtır. Ayrıca bu afetler sonucunda
651.000 civarında konut birimi yıkılmıĢ veya ağır hasar görmüĢtür.
Türkiye, tektonik oluĢumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri gibi
nedenlerle, her zaman çeĢitli doğal afet tehlikelerine sahip olan bir ülke olmuĢtur.
Ülkenin fiziksel ve sosyal zarar görebilirliğinin de yüksek olduğu dikkate alındığında,
meydana gelen doğal olaylar büyük ölçüde can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarına yol
açmakta ve afet sonucunu doğurmaktadır. Türkiye'de baĢta depremler olmak üzere,
heyelanlar, su baskınları, erozyon, kaya ve çığ düĢmeleri, kuraklık baĢlıca doğal afetlerdir.
Ormanların tahribi ve buna bağlı olarak meydana gelen Ģiddetli erozyon, bir yandan büyük
ölçüde çevre sorunları ve ekonomik kayıplara yol açarken, diğer taraftan da mevcut tehlike ve
riskleri daha da artırmaktadır.
1990 yılından bu yana meydana gelen ve önemli oranda can ve mal kaybına yol açan
doğal afetler aĢağıdaki Tablo da özetlenmiĢtir.
Olay
Deprem
(Erzincan)
Çığ DüĢmesi
(G.Anadolu)
Çığ DüĢmesi
(D.ve G.Ana.)
Çamur Akması
(SenirkentIsparta)
Deprem (Dinar)
Su Baskını
(Ġzmir)
Tarih
Can
Kaybı
Yaralı
Evsiz
Etkilenen
Nüfus
Kayıp
Milyon$
13 Mart 1992
653
3850
95.000
250.000
750
1992-14 Olay
328
53
11.600
30.000
25
1993-31 Olay
135
95
1.100
300
10
31 Temmuz
1995
74
46
2000
10.000
65
1 Ekim 1995
94
240
40.000
120.000
100
4 Kasım 1995
63
117
6.500
300.000
1000
60
Deprem
(ÇorumAmasya)
Su Baskını
(B.Karadeniz)
Deprem
(Ceyhan-Adana)
Deprem
(Ġzmit Körfezi)
Deprem (Düzce)
Deprem
(AfyonSultandağı)
Deprem
(Bingöl)
TOPLAM
14Ağustos
1996
0
6
9.000
17.000
30
10
47
40.000
1.200.000
1000
145
1600
88.000
1.500.000
50
17.480
43.953
675.000
15.000.000
13.000
763
4.948
35.000
600.000
750
3 ġubat 2002
42
327
30.000
222.000
95
1 Mayıs 2003
177
520
45.000
245.000
135
21 Mayıs
1998
27 Haziran
1998
17 Ağustos
1999
12 Kasım
1999
19.964
55.802 1.078.200 19.494.300
Tablo 24 : Türkiyede Meydana Gelen Afetler Tablosu (Kaynak: Afetler Genel Müdürlüğü)
2.1.4.2
Niğde’nin Afetselliği
Ġlimiz 4. derecede tehlikeli
deprem bölgesinde olup, Türkiye'nin
en büyük 4 fay hattından EcemiĢ Fay
Hattı ile Tuz Gölü Fay Hattı'nın
geçtiği
bir
bölgedir.
Ġlimizde
10.01.1940 tarihinde 5 büyüklüğünde
bir deprem meydana gelmiĢ ve bu
depremde 58 kiĢi hayatını kaybetmiĢ,
586 konut-iĢyeri zarar görmüĢtür.
EcemiĢ
Fayı
30.09.2011
tarihinde
61
17.460
merkez üssü Çamardı ilçesi Sulucaova olmak üzere 4,5 büyüklüğünde deprem meydana
getirmiĢtir. Depremde can kaybı olmamıĢtır ancak Sulucaova Köyünde 40 konutun “HasarlıOturulur” derecede hasarlı olduğu, Kocapınar köyünde 2 konutun “Hasarlı-Oturulamaz”
derecede, 25 konutun “Hasarlı-Oturulur” derecede hasarlı olduğu Orhaniye köyünde 11
konutun “Hasarlı –Oturulur” derecede hasarlı olduğu tespit edilmiĢtir.
Heyelan olayı Merkez ve UlukıĢla ilçesine bağlı yerleĢim birimlerinde görülmektedir.
Kaya düĢmesi olayı, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerine bağlı yerleĢim yerlerinde daha yoğun
gözlenmektedir.
Su baskını olayları, Seyhan ve Konya kapalı havzasında yer alan ilimizin Merkez, Bor
ve UlukıĢla ilçelerinde gözlenmektedir.
Güney yerleĢimleri Toros Dağları üzerinde yer alan Niğde ilinde de çığ riskine sahip
alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde dağcılık faaliyetlerinde önemli bir yeri olan ve
büyük çığ alanlarına sahip Aladağlar KuĢağının büyük bir bölümü Niğde ili sınırları içinde
kalmaktadır.
62
2.1.4.3
Ġlk 72 Saat- Altın Saatler
Türkiye tektonik oluĢumu, jeolojik yapısı, topografik ve meteorolojik özellikleri gibi
nedenlerden dolayı, her zaman doğal afet tehlikeleriyle karĢı karĢıya olan bir
ülkedir.Ülkemizde depremler baĢta olmak üzere, heyelan, sel, erozyon,kaya ve çığ düĢmesi ile
kuraklık baĢlıca doğal afet türleri arasında sayılmaktadır.Öte yandan günümüzde sadece doğal
tehlikeler değil teknolojik ve insan kaynaklı afetler de sosyoekonomik yapı, çevre, insan
hayatı ve mal mülk açısından çok geniĢ boyutlarda zararlara yol açabilmektedir.
Bu durum ülkemizde afet konusunun çeĢitli yönleriyle ele alınmasına ihtiyaç
doğurmaktadır. Bunun yolu ise her zaman bir afetle karıĢılacağımızı aklımızda tutarak gerekli
önlemleri vakit kaybetmeden almaktır.Afetlerde can ve mal kaybı olabilir; afetlerden
korkmakta gayet normaldir.Ancak korku ve kayıplar Ģu yolla azaltılabilir.
 Tehlikelerin neler olduğunu öğrenmek
 Afetlere karĢı nasıl önlem alınması gerektiğini bilmek
 Alınan önlemleri uygulamak
Yaygın olarak bilindiği gibi, afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi baĢınadır; bizi
sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye,
arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin bireylere anında ulaĢması mümkün değildir.Afet
sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazırlıklı olması Ģarttır.
Aktif fay zonları içerisinde bulunan Türkiye‟nin doğal afetlerle ilgili istatistik verilerine
bakıldığında depremlerin en tahripkar doğal afetlere yol açtığı görülmektedir.
63
GeçmiĢten günümüze ülkemizde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiĢtir.Çok sayıda can
ve mal kaybı yaĢanmıĢtır. Deprem gibi doğal afetlere neden olan bir tehlikeyi önlemek ve
oluĢturacağı riskleri sıfırlamak ne yazık ki mümkün değildir; fakat depremin verebileceği
zararlar ülkemiz genelinde her bireyin deprem baĢta olmak üzere tüm tehlikelere karĢı bilgili
ve hazırlıklı olması yoluyla azaltılabilir bunlar:
 Depremin ne olduğu
 Nasıl önlem alınması ve nasıl hazırlık yapılması gerektiği
 Ġlk 72 saat olarak adlandırılan altın saatlerde zarar azaltmak adına neler yapılabileceği
 Depremden sonra nasıl müdahale edilmesi gerektiği
 Ülkemizde görülen diğer afet türleri için alınması gereken önlemler.
Önlem alarak bireyin kendisisini ve yakın çevresini; doğa, insan ve teknoloji kaynaklı
tehlikelerin yaratacağı zararlardan koruması mümkün olabilmektedir. Afet bilinci ve afetlere
hazırlık bireyler için bir yaĢam biçimi olmaktadır.
“Bilgi insanı kuĢkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.”
Konfüçyüs
2.1.4.4
Aile Afet Planı
Afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kiĢiler (ki
bu kiĢilerde afetzede olabilirler) afet sonrası ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede
karĢılayamayabilirler. Zarar azaltma mantığı ile yaĢam biçimimizi afetlere duyarlı Ģekilde
gözden geçirmeli, çevremizi bu gözle algılamalı, güvenli yaĢam bilinci / farkındalığı ve afet
öncesi hazırlıklı olma eğilimi ile afetlere direncimizi arttırmalıyız. Kendimize ait “afet sonrası
ilk 72 saat için” bir aile afet planı yapmamız gerekir. Planımızda evimizin güvenli yerleri, afet
64
çantamızın düzenlenmesi ve evi tahliye planımız yer almalıdır. Unutmayın; Depremler
Önlenemez, Ancak Depremlerin Afetlere DönüĢmesi Önlenebilir.
2.1.4.5
Okul Afet Planı
Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalıĢanların fiziksel
olarak korunması, muhtemel tehlikeler karĢısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum
seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluĢturulması için okul afet planları yapılmalıdır.Afete
hazırlıklı okul, okul afet planlarının oluĢturulması ve uygulanmasını kapsayan bütünleĢik okul
afet ve acil durum yönetimi ile mümkündür.„‟Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi‟‟
kapsamında üç ana faaliyet alanı bulunmaktadır.
- Risk değerlendirme ve planlama (tehlike ve risk analizi,okul ve aile planlaması) ,
- Fiziksel korunma (zarar azaltma, sağlam ve güvenli okul binaları, standart operasyon
prosedürleri),
- Müdahale kapasitesini geliĢtirme( okul tatbikatları, öğrenci teslim prosedürleri)
Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleĢtirilir ve yıl boyunca sürer.
1. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu kurulması veya yetkilendirilmesi.
2. Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı
GeliĢtirilmesi.
3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması.
4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların GeliĢtirilmesi.
5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.)
6. Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için Tatbikatlar Yapılması
65
2.1.4.6
ĠĢyeri Afet Planı
Ailelerin, okulların olduğu gibi, kamu binalarının, özel firma ve iĢyerlerinin de bir afet
planı olmalıdır. Bunun en büyük nedeni, çalıĢan insanların günün önemli bir bölümünü
iĢyerlerinde geçiriyor olmalarıdır.Eğer bir kurum/iĢyerinin afet planı yoksa, hazırlanması ve
uygulamaya
konulması
için,
orada
çalıĢan
herkesin
buna
yardımcı
olması
gerekmektedir.Unutulmamalıdır ki; afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale
etmekle yükümlü kiĢiler/kurumlar, afet sonrası ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede
karĢılayamayabilirler.Ülkemizdeki birçok yerleĢim baĢta deprem olmak üzere afetlerden
kaynaklanan büyük risklerin tehdidi altındadır. Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetler
sonucunda can ve mal kaybı yaĢanacağı, yaĢam alanlarının, altyapı ve üst yapıların büyük
hasarlar görebileceği unutulmamalıdır. YerleĢimler büyüklüklerine göre sahip oldukları kamu
kurumlarının, özel firma ve iĢyerleri, küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri, fabrikalar,
OSB‟ler, vb yerlerde çalıĢanlar ile yakın çevrelerinde ikamet edenler büyük risk
altındadırlar.Toplumun bütün kesimleri gibi kamu kurum ve kuruluĢları, özel firma, iĢyeri ve
iĢletme sahipleri de, binaların/tesislerinin bulundukları bölgeyi etkileyebilecek afetlere karĢı
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde büyük can kayıplarının yaĢanması ve
büyük maddi zararların oluĢması içten bile değildir.Kamu binaları ve iĢyerleri bulundukları
bölgede oluĢabilecek tüm afetlere, yangına ve benzeri teknolojik kazalara karĢı bütün
önlemlerini almıĢ olmalıdır. OluĢabilecek kayıp ve zararın minimuma indirilebilmesi için de,
hazırlanan planlar doğru bir Ģekilde uygulanmalıdır.
Ġlgili mevzuatta da belirtildiği gibi, kamu binaları ve iĢyerleri afet ve acil durumlara
karĢı hazırlıklı olmak durumundadır. Afet gerçekleĢtikten sonra yapılacak müdahale ve
benzeri diğer çalıĢmalar, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel iĢletmelerin devamlılığı
açısından neredeyse hiçbir yarar sağlamamakta, aksine afet öncesi yapılan çalıĢmalar ise bu
olaylardan en az zararla çıkılmasına yardımcı olmaktadır.Zarar azaltma veya risk azaltma
yaklaĢımı, tüm hazırlık çalıĢmalarında hakim olan düĢünce olmalıdır. Yapılacak planlar ise
afet esnasında kusursuz uygulanabilmesi için, afet öncesi sık aralıklarla tatbikatlar
yapılmalıdır.
66
3
3.1
3.1.1
BÖLÜM III
GELECEĞĠN TASARIMI
Misyon:
Afetlerin
gerçekleĢmesinin
kaçınılmaz
olduğu
gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı,
önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan
misyonumuz;
Ģeklinde belirlenmiĢtir.
3.1.2
Vizyon:
Müdürlük olarakvizyonumuz;
Ģeklinde
belirlenmiĢtir.
67
3.1.3
Temel Değerler
Değerlerimiz, personelin iĢ ve iliĢkilerinde birlik ve bütünlüğü sağlayacak temel
özelliklerimizi ortaya koymaktadır. Bu değerler en önemli kaynak olarak gördüğümüz
personelimizin seçilmesi aĢamasında da rehber nitelik taĢımaktadır. Müdürlüğümüze ait
değerler ve her bir değerin içeriği, ilkeler ve politikalar aĢağıda verilmektedir.
1. Özverili- ÇalıĢkan, gönüllü ve istekli, sorumlu, bencil olmayan ve yardımsever
2. Ġnsan Odaklı - Saygı ve sevgiyle yaklaĢan, Ģefkatli, yardım sever, empati kuran, insana
değer veren, toplum odaklı
3. Güvenilir- Öngörülebilir, iĢbirliğine açık ve yönlendiren, tutarlı yetkin ve deneyimli,
kararlı
4. Duyarlı- Çevreye, teknoloji ve ARGE‟ye, sosyal ve ekonomik konulara, çalıĢanlarına,
çözüm ortaklarına ve paydaĢlarına duyarlı
5. Özgüvenli- Bilgiye dayanan, bilimsel ve analitik, gerçekçi, öğrenmeye açık, yeniliğe ve
geliĢime açık.
3.1.4
Ġlkeler
1.Açıklık ve ġeffaflık
 Hukuka uygun
• AnlaĢılır bir dil kullanan
• Kararlarını açıklayan
• Politikaları ve değerleri tanımlı
• ĠletiĢimi güçlü
68
2. Katılımcılık ve PaylaĢımcılık
• Çözüm ortakları ile
• PaydaĢları ile
• GeniĢ çaplı katılımcılığa açık
• EriĢilebilir
• UlaĢılabilir
3.Hesap Verebilirlik
• Her seviyede hedeflerle yöneten
• Performans denetimine açık
• Yetki ve sorumlulukları tanımlamıĢ
• Kadrolarını yetkinleĢtiren
4.Etkililik ve Etkinlik
• Alanında önder, konusunda uzman
• Doğru iĢi yapan
• Planladığı ile sonuçları tutarlı
• ĠĢi doğru yapan
• Sonuçlarla harcadığı kaynaklar tutarlı
5.Tutarlılık ve Bütüncüllük
• Politikaları ile eylemleri tutarlı
• Ulusal, bölgesel ve il planları bütüncül
• Risk yönetimi esaslı çalıĢan
69
3.1.5
Politikalar
Politikalar
paydaĢlarımız
nezdinde
öngörülebilir
olmamızı
sağlama
amacındadır.
Müdürlüğümüzün görevlerine iliĢkin politikaları aĢağıda verilmektedir.
1. Risk ve zarar azaltmaya öncelik verir.
2. Afet ve Acil Durum yönetiminin desteklenmesi konusunda iç ve dıĢ paydaĢların desteğini
alır.
3. Afet ve Acil Durum yönetimi konusunda faaliyet gösteren, araĢtırma geliĢtirme çalıĢmaları
yapan yurtiçi her seviye ve türde kurum, kuruluĢ ve organizasyonla kesintisiz iĢbirliği
yapmaya çalıĢılır.
4. UzmanlaĢmayı, çalıĢanların tüm çalıĢma yaĢamlarına yaygınlaĢtırmayı amaçlar.
5. Afet ve Acil Durum yönetiminin etkinlik ve etkililiğini artıracak önlemler alır.
6. Afet ve Acil Durum yönetiminin gerektirdiği insan kaynakları ve organizasyon yapısını
oluĢturur.
7. ÇalıĢanlar arasında ekip bilincini geliĢtirmeyi ve dayanıĢmayı artırmayı amaçlar.
8. Afet ve Acil Durum yönetimi hedeflerinin kuruluĢun vizyon, misyon ve ilkeleri ile
uyumluluğunu gözetir.
9. Afet ve Acil Durum yönetimi teknolojisi alanındaki geliĢmeleri sürekli takip eder,
değerlendirir ve ihtiyaçlara yönelik ileri düzey eğitimler düzenleyerek sürekli geliĢimi sağlar.
10. Afet ve Acil Durum yönetimi sürecinin her aĢamasında “iyi yönetiĢim” anlayıĢını
benimser ve yaratıcı fikir ve projelere destek verir.
70
AMAÇ 1.SÜREKLĠ GELĠġEN VE ÖĞRENEN BĠR KURUM BĠR KURUM OLMAK
Kurumlarda personelin ve vatandaşların beklentilerine cevap vermek kurumsal gelişim açısından önem teşkil etmektedir. Bir kurumun
topluma karşı oluşturmuş olduğu algı sürekli gelişme ve öğrenme ile hizmetin kalitesini artırmaktadır. Bu yüzden sürekli gelişmek ve öğrenmek
bir yaşam tarzı ve bir bakış açısı olmalıdır. Kurumlar işleyişi ve işletmesi ile bütünleşerek sürekli öğrenen ve gelişen işletmeler olmalıdırlar.
Gelişme ve öğrenmenin temelinde eğitimli insan gücü vardır. Kurum içi ve dışında yapılan eğitimlerlerle personellerin işe bakış açıları
genişletilerek daha ileri vizyona sahip olması sağlanmalıdır. Afetlere yönelik hizmet sunan ve insan hayatını kurtarmanın ön planda olduğu
Müdürlüğümüzde gelişme ve öğrenmeyi sürekli kılarak hizmet kalitesini artırmak, iş verimini yükseltmek, vatandaşların istemiş olduğu
hizmetleri yüksek kalitede sağlamak, en az can ve mal kaybının olduğu afet yönetimini sergilemek temel prensiplerimiz arasındadır.
Hedef 1.1
İl Müdürlüğü personelinin, ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda gerekli eğitimlerini tamamlamak.
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
2015 yılı sonuna kadar telsiz, uydu telefonu, çağrı
karşılama, afet ve acil durumlar konusunda 5 personele;
1.1.1
say 2000 konusunda 1 personele, yer seçimi, hak
sahipliği, borçlandırma konularında 2 personele eğitim
1.1.2
personele, hitap konusunda 1 personele , afet etüt
konusunda 5 personele eğitim verilmesi.
Uygulayıcı
2015
Tüm Şubeler
2016
Tüm Şubeler
 2015 yılı sonuna kadar eğitimleri
tamamlanan personel sayısı.
 2015 yılı sonuna kadar
tamamlanan eğitim sayısı.
verilmesi.
2016 yılı sonuna kadar ambar kayıt konusunda 1
Dönem
 2016 yılı sonuna kadar eğitimleri
tamamlanan personel sayısı.
 2016 yılı sonuna kadar
tamamlanan eğitim sayısı.
71
 2016 yılı sonuna kadar afet ve acil
durumlarla
1.1.3
2016 yılı sonuna kadar en az 10 personelin afet ve acil
durum tatbikatlarına katılımının sağlanması.
ilgili
tatbikatlara
katılan personel sayısı.
 2016
yılı
sonuna
Sivil Savunma ve
2016
kadar
Müdahale Şube
Müdürlüğü
gerçekleştirilen tatbikat sayısı.
 2016 yılı sonuna kadar afet ve acil
durum
2016 yılına kadar arama kurtarma ekibine afet ve acil
1.1.4
durum olabilecek yerlerin coğrafi konumu hakkında
eğitimlerine
katılan
personel sayısı.
Sivil Savunma ve
 2016 yılı sonuna kadar afet ve acil
eğitim verilmesi.
2016
durum olabilecek yerlerin coğrafi
konumu
ile
ilgili
Müdahale Şube
Müdürlüğü
tamamlanan
eğitimlerin sayısı.
Hedef 1.2
Müdürlüğümüzün (Afet ve Acil durum Yönetimi Merkezinin) teknik alt yapısının tamamlanarak daha etkin hale getirmek.
Strateji ve Faaliyetler
1.2.1
1.2.2
2015 yılı sonuna kadar afet ve acil durum hizmet binası
Performans Göstergesi
Uygulayıcı
2015
İl Müdürlüğü
2016
İl Müdürlüğü
 2015 yılı sonuna kadar afet ve acil
durum yönetimi şubesi için tahsis
için yer tahsisinin yapılması.(İl Afad Yerleşkesi)
2016 yılı sonuna kadar Afet ve Acil durum Yönetimi
Dönem
edilen yer.
 2016 yılı sonuna kadar Afet ve Acil
durum Yönetimi Merkezi inşaatının
Merkezinin inşaatının başlaması.
tamamlamak.
72
 2017 yılı sonuna kadar teknolojik
1.2.3
2017 yılı sonuna kadar teknolojik donanımın sağlanması
donanım için alınan araç gereçlerin
2017
İl Müdürlüğü
2017
İl Müdürlüğü
2018
İl Müdürlüğü
sayısı.
2017 yılı sonuna kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi  2017 yılı sonuna kadar Afet ve Acil
1.2.4
Şubesinde
görev
yapacak
personelin
Durum
görevlendirilmesinin yapılması.
2018 yılı itibariyle ila AFAD Müdürlüğünün hizmet
1.2.5
Yönetimi
Şubesinde
görevlendirilen personel sayısı.
 Çevre düzenlemesi tamamlanan il
vermeye başlaması ve çevre düzenlemesinin
AFAD yerleşkesi
tamamlanması.
Kurum yönetim kadrolarında ve personel arasında dikey iletişim, aşağıdan yukarıya iletişim ve yatay iletişim ağını etkili bir şekilde
Hedef 1.3
kullanarak bilginin sistematik olarak paylaşılmasını sağlamak.
Strateji ve Faaliyetler
İl Müdürü ve Şube müdürleri arasında her hafta
1.3.1
toplantılar düzenlenmesi.
Şube müdürlerinin personelin ihtiyacına yönelik
1.3.2
Hedef 1.4
toplantılar düzenlenmesi.
Performans Göstergesi
 Her ay yapılan toplantı sayısı
 Şube Müdürlükleri tarafından
hazırlanan rapor sayısı
Dönem
Uygulayıcı
2015-2019
İl Müdürlüğü
2015-2019
Tüm Şubeler
2015-2019
Tüm Şubeler
Tüm personelin alanı ile ilgili mevzuat eksikliklerinin giderilmesini sağlamak.
Şube Müdürleri tarafından mevcut olan ve değişen
1.4.1
mevzuat hakkında personel ile aylık bilgilendirme
 Yıllık düzenlenen toplantı sayısı
toplantıları düzenlenmesi.
73
Personelin verimlilik düzeyini yükseltmek, şimdi ve gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmek, bilgi,
Hedef 1.5
beceri ve deneyimlerini artırmak amacıyla personelin gereksinimlerine uygun hizmet içi eğitimler düzenlemek.
Strateji ve Faaliyetler
Niğde Üniversitesi ile işbirliği yapılarak etkili iletişim ve
1.5.1
motivasyon eğitiminin verilmesi.
Performans Göstergesi
 İş
verimliliği
yükselen
Uygulayıcı
2015
İl Müdürlüğü
2015
İl Müdürlüğü
personel
sayısı.
 Motivasyonu artan personel sayısı
Niğde Üniversitesi ile işbirliği yapılarak beden dili stres –  Düzenlenen seminer saati sayısı
1.5.2
Dönem
zaman-öfke yönetimi ile ilgili seminerler düzenlenmesi.
AMAÇ 2. RĠSK ODAKLI BÜTÜNLEġĠK AFET YÖNETĠMĠ SĠSTEMĠ KURMAK
Zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirmeden oluşan afet yönetimi evreleri, doğrusal değil, döngüsel ilişki içerisindedir. Afet
olmadan, hazırlıklı olma ve zarar azaltma çalışmaları etkin bir şekilde uygulanmalı, afet sırasında yapılan müdahale ve afet sonrasındaki
iyileştirme çalışmalarının ardından, elde edilen tecrübelere dayanarak tekrar başa dönülerek hazırlıklı olma ve zarar azaltma evrelerine
geçilmelidir. Bütünleşik afet yönetimi olarak adlandırılan bu sistem, disiplinli ve çok paydaşlı bir sistem olup, tüm bu aktör ve fonksiyonların
etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması için uzmanlaşma ve kapasite gerektirir. Merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde düşey ve yatay ilişkilerin net
olarak tanımlanması ve idari ve teknik düzeyde kapasitenin arttırılması afet yönetiminin her aşamasında etkinliği sağlayacaktır. Politikalar,
hedefler ve eylemler, planlar, standartlar vb. çalışmalar, ulusal ölçekten yerel ölçeğe kadar sınırları çizer ve izlenmesi gereken yol, yöntem ve
süreçleri tarif eder. Afet risk yönetiminin bu temel altlıklarla başlatılıp, uygulamaya yönelik olarak yapılması gereken idari ve teknik çalışmalarla
devam ettirilmesi ve tüm aşamalarda sürdürülebilir standart süreçler oluşturulması afet yönetim çalışmalarının verimliğini oldukça artıracaktır.
Ulusal düzeyde başlayan ve yerel düzeyde uygulamalar ile devam edecek olan afet yönetimi çalışmalarının geri dönüşümü yerel düzeyde
74
yapısal, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel olarak görülecek ve ulusal düzeye yansıması ise sürdürülebilir kalkınmanın temininin temel
girdilerinden birini teşkil etmek olacaktır
Hedef 2.1
2019 yılı sonuna kadar afet yönetimi strateji belgelerini ve planlarını tamamlamak
Strateji ve Faaliyetler
2019 yılı sonuna kadar Türkiye afet müdahale planını
2.1.1
Performans Göstergesi
Uygulayıcı
2019
İl Müdürlüğü
 Niğde Afet Müdahale planını
çerçevesinde gerçekleştirilen
(TAMP) çerçevesinde Niğde Afet Müdahale planının
tatbikat sayısı.
hazırlanması.
Hedef 2.2
Dönem
Olmuş veya olması muhtemel afet olayları için düzenlenen Jeolojik Etüt (Afet Etüt) çalışmalarında ve Afetzede Yerleşim Yeri
Planlama çalışmalarında kullanılan teknolojik imkanlarının günümüz bilgi işlem teknolojilerine entegre olmasını sağlamak.
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
Dönem
 2015 yılı sonuna kadar alınan CBS
Planlama Zarar
yazılımı sayısı.
2.2.1
2015 yılı sonuna kadar teknolojik donanımın sağlanması
 2015 yılı sonuna kadar alınan
Uygulayıcı
Azaltma ve
2015
Netcad Modülleri sayısı.
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
 2016 yılı sonuna kadar alınan
2.2.2
2016 yılı sonuna kadar arazi çalışmalarında kullanılan
detaylı çekim yapabilen fotoğraf
donanımların artırılması.
makinesi sayısı.
 2016 yılı sonuna kadar alınan
Rezistivite aleti sayısı.
75
2016
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
2017 yılı sonuna kadar Planlama, Zarar Azaltma ve
2.2.3
 2017 yılı sonuna kadar Planlama,
Zarar
İyileştirme Şubesinde CBS tabanlı Afet Bilgi Sisteminin
ve
İyileştirme
Şubesinde CBS tabanlı Afet Bilgi
oluşturulması.
Hedef 2.3
Azaltma
2017
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
Dönem
Uygulayıcı
Sisteminin faaliyet geçmesi.
2019 yılı sonuna kadar risk azaltma faaliyetlerini artırmak
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
2015 yılı itibariyle afet geçmişi ile ilgili olarak arşiv
2.3.1
çalışmalarının başlatılması ve her yıl %20 oranında
 Her yıl çıkarılan arşiv sayısı oranı
2015-2019
 Her yıl derlenen kaynak sayısı oranı
2015-2019
artırılarak devam ettirilmesi.
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2015 yılı itibariyle afet geçmişi ile ilgili kaynakların
derlenmesi ve her yıl %20 oranında artırılması.
2016 yılı sonuna kadar risk analizlerinin yapılması.
2017 yılı sonuna kadar Risk Analizlerinin CBS ortamına
 2016 yılı sonuna kadar yapılan risk
analizi sayısı.
 2017 yılı sonuna kadar aktarılan
aktarılması.
2018 yılı sonuna kadar Tehlike ve Risk haritalarının
risk analizi sayısı.
 2018 yılı sonuna kadar hazırlanan
hazırlanması.
tehlike ve risk haritalarının sayısı.
76
2015-2016
2015-2017
2015-2018
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
 2019 yılı sonuna kadar yapılan
2.3.6
2019 yılı sonuna kadar belirlenen risklere yönelik zarar
zarar azaltma faaliyetlerinin sayısı.
azaltma faaliyetlerinin yapılması.
2015-2019
Müdürlüğü
Planlama Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
AMAÇ 3. Afetlere Hazırlık Ġçin Eğitim Eğitim Seferberliği BaĢlatmak
Ülkemizde bugüne kadar yaşanan afetlerde ortaya çıkan can ve mal kaybının büyük kısmı, afetlere nasıl hazırlanılacağının ve afetlerde
nasıl davranılacağının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Afetleri korkuyla beklenen bir felaketten, başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek ve
yapabilirlik/yeterlilik bilincinin toplumda yerleştirilmesi, afetler öncesinde verilecek eğitimlerle mümkün olduğundan, halkımızın tüm afetlerden
en az zararla kurtulabilmesi için atılması gereken en önemli adım, bireylerin ve ailelerin afetlere karşı eğitimle hazırlanması olacaktır. Her türlü
tehlikenin getireceği zararları bilerek, bunlara karşı hazırlıklı olarak yaşamaya afete duyarlı yaşam kültürü oluşturma adı verilmektedir. Afete
duyarlı yaşam kültürü oluşturmanın temelinde ise, toplumun eğitimlerle hazırlanması yatmaktadır. AFAD, 2013 yılı itibariyle tüm toplumumuzu
doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere karşı bilinçlendirmek, bunlardan korunarak oluşacak her türlü zararın en aza indirilebilmesi ve
böylece toplumun her katmanında “afete duyarlı yaşam kültürü” oluşturulması amacıyla, önce afetlere karşı farkındalık, ardından
bilinçlendirme eğitimleri “Afete Hazır Türkiye” programı adı altında başlatılacaktır. Diğer taraftan ise kapasite geliştirme amacına yönelik olarak
hizmetiçi eğitimler ile kamu kurum ve kuruluş personeline yönelik eğitim programları düzenlenecektir.
77
Hedef 3.1
AFAD Faaliyetlerinin Farkındalığını artırmak.
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
Dönem
Uygulayıcı
Yönetim
 Depremle ilgili Dağıtılan afiş ve
Her yıl 10 ocak 1940 Niğde Depreminin Yıl dönümünde
3.1.1
en az 100 adet afiş ve 1000 adet broşür basılıp
Hizmetleri
broşürlerin sayısı
 Depremle ilgili farkındalık
dağıtılarak bireylerde farkındalık oluşturulması.
Ve
2015-2019
oluşturulan bireylerin sayısı
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
3.1.2
Her yıl 28 şubat sivil savunma günü nedeniyle en az 5
 Etkinlik yapılan okul sayısı
okulda etkinliklerinin yapılması.
 Etkinliklere katılan öğrenci sayısı.
Her yıl 1-7 Mart Deprem haftasında en az iki kez tv ve
3.1.3
radyo programı etkinliklerinin yapılması
Her yıl 17 ağustos 1999 marmara depreminin yıl
3.1.4
3.1.5
2015-2019
İl Müdürlüğü
 Yapılan tv ve radyo programı sayısı. 2015-2019
İl Müdürlüğü
 Deprem simülasyon aracı ile
2015-2019
İl Müdürlüğü
 Tanıtımı yapılan afet türü sayısı.
2015-2019
İl Müdürlüğü
 Eğitim verilen birey sayısının oranı
2015-2019
İl Müdürlüğü
dönümünde sergi açılarak sinevizyon gösterisi yapılması
Her yıl Dünya afet günü etkinlikleri kapsamında bir afet
türü hakkında tanıtım çalışması yapılması
gösteri yapılan gün sayısı.
AFETE HAZIR TÜRKİYE kapsamında eğitim verilen ve
3.1.6
şimdiye kadar 97 kişi olan birey sayısının her yıl %50
oranında artırılması.
78
AMAÇ 4. Bölgesel Alanda Öncü KuruluĢ Olmak
Kurumların gelişim göstermesinin, geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin, elde etmiş oldukları başarıları sürdürmesinin en önemli
göstergesi aynı faaliyet alanında görev yapmış oldukları diğer kurumlardan üstün olan yönleridir. Bölgemizde kurumsal olarak aynı faaliyetleri
yürüttüğümüz diğer kurumlardan personel, araç gereç, teçhizat, eğitim düzeyimiz, personelin beklentilerinin karşılanma düzeyi ve faaliyetler
sonuncu vatandaşların duymuş oldukları memnuniyet düzeyleri ne kadar yüksek olursa yapmış olduğumuz işlemlerden yüksek derecede başarı
elde edeceğiz ve elde ettiğimiz başarı sonucunda da bölgesel olarak öncü kuruluş olma amacına ulaşmış olacağız.
Hedef 4.1
Afet Türleri Konusunda Uzmalık Kapasitesini artırmak
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
Dönem
Sivil Savunma
Yangın olayına müdahale konusunda 4 personelin Niğde  Yangın olayına müdahale
4.1.1
İtfaiye Teşlilatı ile işbirliği yaparak uzmanlaşmasının
konusunda uzmanlaşan personel
sağlanması.
sayısı.
Sel olayına müdahale konusunda Samsun AFAD Arama
4.1.2
Kurtarma Birliği ile işbirliği yaparak 4 personelin
Uygulayıcı
2015
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
Sivil Savunma
 Sel olayına müdahale konusunda
uzmanlaşan personel sayısı.
uzmanlaşmasının sağlanması.
2015
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
79
Göçük olayına müdahale konusunda Ankara AFAD
4.1.3
Arama Kurtarama Birliği ile işbirliği yaparak 4 personelin
Sivil Savunma
 Göçük olayına müdahale konusunda
uzmanlaşan personel sayısı.
uzmanlaşmasının sağlanması.
Deprem olayına müdahale konusunda İstanbul AFAD
4.1.4
4.1.5
uzmanlaşmasının sağlanması.
sayısı.
2016
4.1.7
 Çığ olayına müdahale konusunda
uzmanlaşan personel sayısı.
2017
konusunda uzmanlaşan personel
Birliği ile işbirliği içinde uzmanlaşmasının sağlanması.
sayısı.
Şube
Sivil Savunma
2017
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
Sivil Savunma
 KBRN olayına müdahale konusunda
uzmanlaşan personel sayısı.
uzmanlaşmasının sağlanması.
4.1.8
ve Müdahale
Müdürlüğü
konusunda 4 personelin Afyon AFAD Arama Kurtarma
derecede KBRN olayına müdahale konusunda
Şube
Müdürlüğü
Ağır,zincirleme ve çok kayıplı trafik kazalarına müdahale  Trafik kazalarına müdahale
AFAD Başkanlığı ile işbirliği yapılarak 4 personelin ileri
ve Müdahale
Sivil Savunma
uzmanlaşmasının sağlnaması.
4.1.6
Şube
Sivil Savunma
 Deprem olayına müdahale
konusunda uzmanlaşan personel
Kurtarma Birliği ile işbirliği yaparak 4 personelein
ve Müdahale
Müdürlüğü
Arama Kurtarma Birliği ile işbirliği yaparak 4 personelin
Çığ olayına müdahele konusunda Erzurum AFAD Arama
2016
2018
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
Güvenli ve Hızlı sürüş tekniği ile ilgili 3 şoför ve 10
 Hazırlanan proje sayısı
arama kurtarma teknisyenine Ahiler Kalkınma Ajansına
 Eğitim verilen personel sayısı
80
2015
İl Müdürlüğü
proje hazırlanarak eğitim verilmesinin sağlanması.
Yön bilgisi, harita ve GPS okuma teknikleri hakkında 10
4.1.9
arama kurtarma teknisyenine Ahiler Kalkınma Ajansına
proje hazırlanarak eğitim verilmesinin sağlanması.
Hedef 4.2
 Hazırlanan proje sayısı
 Eğitim verilen personel sayısı
2015
İl Müdürlüğü
Arama ve Kurtarma Ekibimizin teknik bilgi ve becerileri ile ekipman ve araç konusundaki eksikliklerini gidermek
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
Dönem
Uygulayıcı
 Her yıl yaz dağcılığı konusunda
Her yıl Arama ve Kurtarma Ekibimizden en az 5
personelin Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle aldığı
4.2.1
yaz ve kış dağcılığı eğitimleri uygulamasının yapılarak
ekip personelinin arama kurtarma faaliyetleri
konusunda gelişiminin sağlanması.
yapılan uygulama sayısı
 Her yıl kış dağcılığı konusunda
yapılan uygulama sayısı
 Yaz dağcılığı uygulamasına katılan
personel sayısı
 Kış dağcılığı uygulamasına katılan
personel sayısı
81
Sivil Savunma
2015-2019
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
 2015 yılı sonuna kadar Ekip
personelinin Aladağlar rotası
hakkında almış olduğu eğitim sayısı.
2015 yılı sonuna kadar Ekip personeline Aladağlar
4.2.2
Sivil Savunma
 2015 yılı sonuna kadar Ekip
rotaları hakkında eğitim düzenlenerek olası dağcılık
personelinin hâkim olduğu
kazalarında müdahale kapasitelerinin arttırılması.
Aladağlar rotalarının sayısı.
2015
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
 2015 yılı sonuna kadar Aladağlar
rotası hakkında verilen eğitime
katılan personel sayısı.
4.2.3
4.2.4
2015 yılı sonuna kadar kentsel arama ve kurtarmaya
4.2.6
kentsel arama ve kurtarmaya
yönelik orta tonajlı bir araç alınması.
 2016 yılı sonuna kadar alınan 4x4
etkin müdahale için 4x4 çift kabinli offroaddizaynlı bir
çift kabinli offroaddizaynlı araç
araç alınması.
sayısı.
2016
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
2017
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
2015-2019
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
 2017 yılı sonuna kadar alınan
için 2017 yılı sonuna kadar yatakhane olarak
personelin konaklamasına yönelik
kullanılacak kamyon (karavan) alınması.
kamyon (karavan) sayısı.
Her yıl
2015
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
yönelik orta tonajlı araç sayısı.
2016 yılı sonuna kadar dağcılık kazalarına daha hızlı ve
Arama ve Kurtarma ekibinin olay yerinde konaklaması
4.2.5
 2015 yılı sonuna kadar alınan
KBRN malzemeleri sayısının % 20 oranında  Her yıl alınan KBRN malzemelerinin
artırılması.
sayısı.
82
 2018 yılı sonunda yapılan tatbikat
sayısı.
2018 yılında Aladağlarda en az 4 ulusal birimin ve 50  2018 yılı sonunda tatbikata katılan
4.2.7
arama ve kurtarma personelinin katılacağı arama ve
ulusal birimlerin sayısı
2018
 2018 yılı sonunda tatbikata katılan
kurtarma tatbikatı yapılması.
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
personelin sayısı.
2019 yılında Hasan Dağında komşu İlller Afet ve Acil  2019 yılı sonunda yapılan tatbikat
Durum Müdürlükleri ile müşterek her ilden en az 5
4.2.8
saysı.
personelin katılacağı arama ve kurtarma tatbikatı  2019 yılı sonunda tatbikata katılan
yapılması.
2019
personel sayısı.
2019 yılı sonuna kadar her yıl yurt dışında faaliyet
4.2.9
gösteren arama-kurtarma kuruluşlarının çalışmalarını  2019 yılına kadar hazırlanan proje
yerinde
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
görmek ve incelemek üzere 1
projenin
sayısı.
hazırlanması.
83
2019
Sivil Savunma
ve Müdahale
Şube
Müdürlüğü
Download

Sp_Taslağı - Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu