T.C
NİĞDE
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019 STRATEJİK PLANI
Niğde
2014
Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu
tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra
dövünmenin yararı yoktur.
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 ............................................................................................................................................ 1
1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ .............................................................................. 1
1.1
HAZIRLIK VE A LT YAPI ÇALIŞMALARI .................................................................................. 1
1.2
STRATEJİK P LAN ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ ............................................ 2
1.3
STRATEJİK P LAN ÇALIŞMA PROGRAMI ................................................................................. 2
1.4
STRATEJİK P LAN ÇALIŞMA TAKVİMİ .................................................................................... 3
2.BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ: ............................................................... 4
2.1.KURUMUN TARİHÇESİ ............................................................................................................... 4
2.2.MEVZUAT ANALİZİ .................................................................................................................... 6
2.4.TEŞKİLAT ŞEMASI ............................................................................................................. 15
BÖLÜM II ......................................................................................................................................... 16
2.DURUM ANALİZİ ....................................................................................................................... 16
2.1.PAYDAŞ ANALİZİ ..................................................................................................................... 16
2.1.1.Paydaşların tespit edilmesi ................................................................................................ 17
2.2. İÇ ÇEVRE ANALİZİ ........................................................................................................ 18
2.3. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİRİM YAPISI:............................................................................. 20
2.3.1. İNSAN KAYNAKLARI ........................................................................................................ 20
2.3.2.TEKNOLOJİK YAPI ............................................................................................................. 29
2.4. GZFT ANALİZİ .................................................................................................................... 30
2.4.1.GÜÇLÜ YÖNLER ................................................................................................................ 30
2.4.2.ZAYIF YÖNLER .................................................................................................................. 30
2.4.3. FIRSATLAR ....................................................................................................................... 31
2.4.4.TEHDİTLER ........................................................................................................................ 31
2.5. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ ............................................................................................................ 33
BÖLÜM III ........................................................................................................................................ 42
3.
GELECEĞİN TASARIMI...................................................................................................... 42
3.1. MİSYON: ............................................................................................................................... 42
3.2. VİZYON: ................................................................................................................................ 42
3.3. TEMEL DEĞERLER ................................................................................................................ 43
ŞEKİL TABLO VE GRAFİK LİSTESİ :
Tablo 1: Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Stratejik Plan çalışma programı
Tablo 2: Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Stratejik Plan çalışma takvimi
Tablo 3: Paydaş Analizi
Tablo 4 : Kadro Unvan Dağılımı
Tablo 5 : Mezuniyet Durumu
Tablo 6 : Cinsiyet Dağılımı
Tablo 7 : Teknolojik Donanım
Tablo 8 : Türkiyede meydana gelen afetler tablosu
BÖLÜM 1
1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
1.1.
HAZIRLIK VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kabulüyle kamuda stratejik
planlama uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına
stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Planlama süreci, stratejik planlama çalışmalarının
başlatıldığının Niğde Valiliği İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 11.12.2013
tarihli ve 5691 sayılı, “Stratejik Plan Eğitimi”
konulu
yazıları
kurumlara
ile
Niğde
duyurulmuştur.
genelindeki
İl
tüm
Müdürlüğümüz
tarafından görevlendirilen üç personel tarafından
15-22 Aralık 2013 tarihleri arasında Çelikhan
Thermal Otelde verilen Stratejik Plan Eğitim semineri ile katılım gerçekleştirilmiştir.
Seminer
sonrasında
06.01.2014
tarihinde
gerçekleştirilen Şube Müdürleri toplantı tutanağının 5.
Maddesinde “ Sayın Valimizce her il müdürlüğünün
kendi
Stratejik
Planını
yapacağı
sözlü
ifade
edildiğinden; her şubenin müdürü ve kuracağı ekip
tarafından AFAD 2014-2018 stratejik Planının hazırlık
sürecine
başlanması”
il
müdürü
tarafından
istenilmiştir.
Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 22.01.2014 tarih ve 518 sayılı,
Stratejik plan Taslağının Hazırlanması konulu yazıları gereği, İl müdürlüğümüzce 28.01.2014
tarih 138 sayılı ve Strateji Planı Planlama Kurulu ve Hazırlama Ekibi konulu yazıya istinaden
Şube Müdürlerinin katılımı ve görevlendirdikleri personel tarafından Stratejik Planlama
Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuş ve 27.01.2014 tarihi itibari ile stratejik
plan çalışmalarına başlanmıştır.
1
1.1
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ
Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2014-2019 Stratejik Planında rehber
olacak çalışma programı ve çalışma takvimi Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiştir.
1.2
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA PROGRAMI
Tablo 1 Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Stratejik Plan çalışma programı
6
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞ VE İŞLEMLER
Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün birim
tanımlaması ve sınırlarının çizilmesi
Yasal yükümlülükler ve mevzuatının incelenmesi,
birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin
incelenmesi
İç çevre analizi, birimin yapısı, insan kaynakları,
fiziksel kaynaklar, kurum kültürü, teknolojik yapının
incelenmesi
Dış çevre analizinin (fırsatla ve tehditler), Swot
analizinin, GZFT analizinin, paydaş analizinin
yapılması
Müdürlüğümüzce benimsenen misyon,vizyon, temel
değerlerin, stratejik amaçların, performans
göstergelerinin yapılması
Maliyetlendirmenin yapılması
7
İzleme ve değerlendirmenin yapılması
NO
1
2
3
4
5
2
SORUMLU BİRİMLER
Stratejik plan hazırlama ekibi
Şube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
Şube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
Şube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
Şube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
Şube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
Şube müdürlüklerinde görevli
stratejik plan hazırlama ekibi
1.3
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ
Tablo 2 Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Stratejik Plan çalışma takvimi




Dış Çevre Analizi
•
Fırsatlar
•
Tehditler
SWOT (GZFT) Analizi
GZFT/TFZG Matris Analizi
Paydaş Analizi (Paydaşların Tespiti ve
Önceliklendirme)
Değerlendirme ve Danışmanlık






GELECEĞİN TASARIMI
Misyon
Vizyon
Temel Değerler
Stratejik Amaçlar
Stratejiler
Performans Göstergeleri
Değerlendirme ve Danışmanlık
MALİYETLENDİRME
Değerlendirme ve Danışmanlık
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
3
ARALIK
Değerlendirme ve Danışmanlık
KASIM
İç Çevre Analizi
• Birimin Yapısı
•İnsan Kaynakları
• Fiziksel Kaynaklar
• Kurum Kültürü
• Teknolojik Yapı
EKİM

EYLÜL
Değerlendirme ve Danışmalık
AGUSTOS

MEVCUT DURUM ANALİZİ
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın incelenmesi
Birimlerin Faaliyet alanlarının, ürün ve
hizmetlerinin incelenmesi
TEMMUZ

HAZİRAN
Birim Tanımı ve Sınırlarının Çizilmesi
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
FAALİYETLER
2.BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ:
2.1.KURUMUN TARİHÇESİ
Birinci Dünya Savaşından sonra savaşın ardından gelen
yıllarda, ülkelerin birçoğunda Pasif Korunma adı altında,
halkın türlü tehlikelerden korunmasını amaçlayan önlemler
geliştirilmiş örgütler kurulmuştur. Buna yönelik olarak
Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928
yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa Ve Muhafazası
Talimnamesi” ile düzenlenmiştir. Yurdumuzda, sivil halkın korunmasına ilişkin önlemler
alınması ile ilgili ilk girişimin tarihi 1931’dir. Bu tarihte “Hava taarruzlarına karşı pasif
koruma” adlı talimatla birtakım önlemler getirilmiştir.” Daha sonra ise 1938 yılında 3502
sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulmuş, illerde seferberlik müdürlükleri
kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüştür.
İkinci Dünya Savaşı, sivil halkın silahlı kuvvetlerden
daha çok tehlikeyle yüz yüze geldiği bir savaş
olmuştur.
Savaşın
önemli
katılımcıları
tüm
ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya
da askeri kaynak farklılığı gözetmeksizin, bu savaş
için kullanmıştır. Nükleer silahların kullanıldığı tek
savaş olan ve kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki
en kanlı savaştır. Savaş boyunca 40-50 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
Askerden çok halk ölmüştür. Yine bu savaşta halk askere
karşı kullanılmamış bir silahın atom bombasının hedefi
olmuştur. Bu savaşın cephelerden çok cephe gerilerini,
askerden çok halkı tehdit etmiş olması, bundan sonrada
bunun böyle ve belki daha da yaygın olacağı düşüncesini
doğurmuştur. Bu düşünce devletleri sadece basit korunma
önlem ve örgütünün halkı koruyamayacağı sonucuna
götürmüş ve bu sonuçtan hareketle Sivil Savunma düşüncesi çıkmıştır.
4
1958 yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde
yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafaa
Kanunu”nun adı daha sonra 586 Sayılı Kanun
Hükmünde
Kararname
ile
“Sivil
Savunma
Kanunu” olarak değiştirilmiştir 7126 sayılı kanun
gereğince Sivil Savunma servislerinin kurulması,
donatımı,
eğitimi
ve
Yönetiminden
İçişleri
Bakanlığı adına Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sorumludur. Taşrada ise sorumluluk
doğrudan Mülki İdari Amirlerine verilmiştir. Bu kanun uyarınca Niğde ilinde Hükümet
Konağı binasında 1958 yılında Sivil Müdafaa Memurluğu adı altında kurularak, seferberlik
memuru Mehmet SUNGUR tarafından resmi işleri yürütülmüştür, 1959 yılında Sivil Müdafaa
Müdürlüğüne, 1962 yılında ise Sivil Savunma Müdürlüğüne dönüştürülerek müdürlük görevi
1971 yılına kadar Mehmet SUNGUR tarafından yerine getirilmiştir. 2009 yılına kadar Sivil
Savunma Müdürlüğü idari yönetimi farklı yöneticiler tarafından yerine getirilmiştir. Afet
öncesi, sırası ve sonrası işler (Arama ve Kurtarma hariç) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
bünyesindeki Afet İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekteydi. “Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” yürürlüğe girmesiyle Afet
İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlükleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adı altında teşkilatlandırıldı. Afet
İşleri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinin taşra il/ilçe teşkilatları yerine bu görevleri
yapmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 17 Aralık 2009 da faaliyete geçti.
25/05/2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun” yürürlüğe konulmuş olup, Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü
ile
il/ilçe
sivil
savunma
müdürlükleri
kaldırılmıştır. Bu Kanun ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 18 Şubat 2005 yılında Sivil
Savunma Müdürü olarak göreve başlayan Şevki TÜRK halen
İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak
getirmektedir.
5
görevini yerine
2.2.MEVZUAT ANALİZİ
2.2.1. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN KULLANDIĞI KANUNLAR

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

4123 sayılı Tabii Afetler Nedeniyle
Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanunu

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu

4342 sayılı Mera Kanunu

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Tarihli Cenevre Sözleşmesi

644 sayılı KHK

659 sayılı KHK

666 sayılı KHK
2.2.2. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN KULLANDIĞI YÖNETMELİKLER

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

Afetler Nedeniyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların
Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
6

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usül ve
Esaslarına Dair Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve
Diğer Hizmetler Tüzüğü

Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri,
Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik

Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ve Daire
Müessese ve Teşekkülleri Sivil Savunma
Personelinin Görev ve İş Bölümü Hakkında Yönetmelik

Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında
Yönetmelik

Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel Yönergesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirme,
Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
7

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik
Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği

İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri Aday Memurlarının
Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik

İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim
Yönetmeliği

Sığınak Yönetmeliği

Sivil Savunma Hizmetlerinde
Askeri İşbirliği Yönetmeliği

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik
ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

6/7337 sayılı Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini
Gösterir Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeliği

MSY 82-3 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesi
Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemleri
yürütmektedir. Değişen çevre, nüfus, iklim, sosyal ve ekonomik göstergelerle beraber afet
olaylarının sıklığının, türünün, sayısının ve etki alanlarının giderek artmakta olduğu
görülmektedir. Afetlerle ilgili değişimlere en güçlü şekilde karşı durabilmek Bütünleşik Afet
Yönetim Sistemi ile sağlanabilir. Temel kuruluş amacımız, afet olayı öncesi, sırası ve
sonrasında ve acil durumlarda bütünleşik afet yönetim sistemini en etkin şekilde işletmektir.
Bu çerçevede;
8

Faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve
belirlenen standartlar doğrultusunda etkin olarak uygulanması için kurum ve
kuruluşlar arasında işbirliğini,

Araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak toplumun afet bilincinin ve
kültürünün artırılmasını,

Koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını,sağlayançok yönlü, çok aktörlü bu alanda
kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas
alan bir kurumdur. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi dört aşamadan oluşur.
2.3.BİRİMLERİN GÖREV VE FONKSİYONLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÜRÜN VE
HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde dört şube müdürlüğü bulunmaktadır.
Bunlar, Planlama Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma ve
Müdahale Şube Müdürlüğüdür.
Planlama Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü:
 İlin afet ve acil durum tehlike ve
risklerinin belirlenmesi,
 Afet ve acil durumlarda meydana gelen
kayıp ve hasarın tespit edilmesi,
 İl düzeyinde uygulanacak afet ve acil
durum zarar azaltma çalışmalarının yapılması,
 Muhtemel afet ve acil durum bölgelerinin tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin ilan
edilmesi,
 İl içi ve komşu illerde meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplaması ve
değerlendirilmesi,
9
 Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması,
 Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin
yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, yapılan
işlemlerin denetlenmesi,
 Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme
planlarının hazırlanması,
 Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje
işlemlerinin yürütülmesi,
 Şubeye verilen görevlerin organizesi ve kontrol edilmesi, Organize ve kontrol esnasında
özgün çalışması ile emsallerinden farklı çalışması olanların taltif edilmesi için öneride
bulunulması ile olumsuzluğu olanların ise yazılı olarak uyarılması ve aynı zamanda
tarafıma bilgi verilmesi.
Afet ve Acil Durum Merkezi Şube Müdürlüğü:
 Şubeye verilen görevlerin organizesi ve
kontrol
edilmesi,
Organize
ve
Kontrol
esnasında özgün çalışması ile emsallerinden
farklı çalışması olanların taltif edilmesi için
öneride bulunması ile olumsuzluğu olanların
10
ise yazılı olarak uyarılması aynı zamanda İl Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi
 Şubeye verilen personel kadro listesi EK-1 de olup Şube içi Görev ve İş Bölümü
Talimatının buna göre hazırlanarak 10 gün içinde yayımlanması,
 İl müdürünce şubeye havale edilen gelen evrakın,iç Görev ve İş bölümü talimatına göre
ilgili personele havale edilmesi, gereğinin yerine getirilmesinin takibi,
 Şube Müdürlüğünden çıkacak olan yazılara yazıyı yazanın parafının altına Şube Müdürü
parafı açılacak olup,yazı içerik ve mevzuata uygunluk açılarından Şube Müdürünce
değerlendirildikten sonra uygunsa parafe edilecek, değilse ilgili personele gerekli
düzeltmenin yaptırılması,
 Şube Müdürü dışında kalan personelin izin onayları tekliflerinin yapılması,
 Şube personelinin Mesaiye uyumlarının takibi ve Günlük devam izlenim defterinin paraf
edilmesi,

Şubenin görev alanında kalan komisyon
sekretarya ve başkanlığının yürütülmesi,

Evrakların
onaylanması
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 Müdürlük personelinin özlük işlemlerinin yürütülmesi,

Müdürlüğün idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesi,
 Yıllık bütçe teklifinin hazırlanması,
 Müdürlüğün Lojistik hizmetlerinin yürütülmesi,
11
suret
ve
fotokopilerinin
 Şubeye verilen görevlerin organizesi ve kontrol edilmesi,Organize ve kontrol esnasında
özgün çalışması ile emsallerinden farklı çalışması olanların taltif edilmesi için İl
Müdürüne
öneride
bulunulması
ile
olumsuzluğu olanların ise yazılı olarak
uyarılması ve aynı zamanda İl Müdürüne
bilgi verilmesi,

Şubeye verilen personel kadro listesi
EK-1 de olup Şube içi Görev ve İş Bölümü
Talimatının buna göre hazırlanarak 10 gün
içinde yayımlanması,

Gelen ve giden evrak kayıtlarının
yapılması, iş bölümü yönergesine göre evrakların ilgili şubeye havalesinin yapılarak İl
Müdürüne sunulması,posta ve zimmetlerin hazırlanması ile Posta ve evrak dağıtım
hizmetlerinin takip edilmesi,Zimmet verilen kurum/kuruluş veya şahısların isim ve
imzalarının ikmal edilip edilmediğinin kontrol edilmesi,
 İl müdürünce şubeye havale edilen gelen evrakın iç Görev ve İş bölümü talimatına göre
ilgili personele havale edilmesi, gereğinin
yerine getirilmesinin takibi,
 Şube Müdürlüğünden çıkacak olan
yazılara yazıyı yazanın parafının altına
Şef/Şube
Müdürü
parafı
açılacak
olup,yazı içerik ve mevzuata uygunluk
açılarından
Şef/Şube
Müdürünce
değerlendirildikten sonra uygunsa parafe
edilecek, değilse ilgili personele gerekli
düzeltmenin yaptırılması,
 Şube Müdürü dışında kalan personelin izin onayı teklifinin yapılması,
 İl Müdürü yetkisinde olan personel ve araç görevlendirme onaylarında teklifin yapılması,
 Tüm personelin Mesaiye uyumlarının takibi ve Günlük devam izlenim defterinin paraf
edilmesi, İzin durumlarının işlenmesinin sağlanması,
 Şubenin görev alanında kalan komisyon sekreter ya ve başkanlığının yürütülmesi,
12
 Dairemizin denetimi ve dairemize yapılması gereken denetimlerle ilgili iş ve işlemlerin
yapılması,
 Evrakların Suret ve fotokopilerinin onaylanması,
 İl Müdürü yetkisinde olan personel görevlendirme onaylarında teklifin yapılması,
 Şube yerleşim ve ortak kullanım alanlarında temizlik işlemlerinin günlük kontrol
edilmesi,
 Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili işlerin yapılması,
 Müdürlüğümüze ait konutların Kamu Konutları Yönetmeliğine göre: her türlü iş ve
işlemlerinin yürütülmesi,
 Hizmet binasının bakım,onarım ve iyileştirme iş ve işlemlerinin sağlanması(arızaların
giderilmesi dahil),
 Müdürlük hizmet araçlarının kullanılması, periyodik olarak bakım, onarım,işletim ve
temizliğinin yapılması ile akaryakıt durumunun takip edilmesi, Araçlarla ilgili gerekli
evrakların usulüne uygun olarak tutulması,
Sivil Savunma ve Müdahale Şube Müdürlüğü
Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal
kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati
önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve
kuruluşların
korunması
ve
faaliyetlerinin
devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması,
savunma gayretlerinin halk tarafından en
yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın
moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü
silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve
faaliyetleri ihtiva eder.
 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak,
uygulamak ve denetlemek,
 Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek,
13

Sivil
savunma
gayretlerinin
halk
tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin
korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar
yapmak,

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer
maddelerin
tehlikelere
karşı
meydana
alınacak
getireceği
önlemleri
ve
yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla
ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve
kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini
gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.
 İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.
 İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.
 Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
 Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek.
 Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği
yapmak.
14
2.4.TEŞKİLAT ŞEMASI
VALİ
İL MÜDÜRÜ
Yönetim
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü
Planlama
Zarar
Azaltma ve
İyileştirme
Şube
Müdürlüğü
Sivil
Savunma
ve
Müdahale
Şube
Müdürlüğü
15
Afet ve
Acil Durum
Merkezi
Şube
Müdürlüğü
BÖLÜM II
2.DURUM ANALİZİ
2.1.PAYDAŞ ANALİZİ
Niğde AFAD faaliyet alanı itibariyle toplumun hemen hemen tüm kesimi ile paydaş ilişkisine
sahiptir. Stratejik plan dahilindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde paydaşların süreçlere
yapacağı katkıya önem veren Niğde AFAD Müdürlüğü iç ve dış paydaşlarını analiz ederek,
paydaşların sürece hangi aşamada nasıl katkı sağlayacağını belirlemiştir. İç paydaşlarımız
kurum müdürleri ve çalışanlardan oluşmakta olup; dış paydaşlarımız ise temel ortak, stratejik
ortak ve hizmet alanlar olmak üzere 3 sınıfta gruplandırılmıştır.
Stratejik ortaklar, kurumun vizyonunu belirlerken varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek
stratejik amaçları gerçekleştirmek üzere işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlardır. Temel
ortaklar ise kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız, işbirliği yapmak
zorunda olduğumuz kurum ve kuruluşlardır. Hizmet alanlar ise Niğde AFAD ve ortaklarınca
üretilen ürün ve hizmetlerden istifade eden kesimdir.
16
2.1.1.PAYDAŞLARIN TESPİT EDİLMESİ
Tablo 3 : Paydaş analizi
PAYDAŞLAR
DIŞ/
İÇ
Vatandaşlar
Personel
Valilik
İl Jandarma
Komutanlığı
Belediye Başkanlığı
Cumhuriyet Başsavcılığı
Niğde Ün. Rektörlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Müftülüğü
Kapalı Ceza Evi
Müdürlüğü
Açık Ceza Evi
Müdürlüğü
Aile Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü
Bilim-Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüğü
O.S.B. Müdürlüğü
S.G.K. Müdürlüğü
Çalışma ve İş Kurumu
Müdürlüğü
İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Tapu Kadastro
Müdürlüğü
MEPAŞ
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Müdürlüğü
Yurt-Kur Müdürlüğü
M.P. Yurdu Müdürlüğü
Tarım Gıda Hayvancılık
il Müdürlüğü
Sanayi Ticaret İl
Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
İl Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğü
Kültür Turizm
Müdürlüğü
Defterdarlık
İl Milli
Dış
İç
Dış
Dış
TEMEL
ORTAK




STRATEJİK
ORTAK




Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış












Dış


Dış


Dış


Dış
Dış
Dış






Dış


Dış
Dış




Dış
Dış




Dış
Dış
Dış






Dış


Dış
Dış




Dış


Dış
Dış




17
HİZMET
ALANLAR


EğitimMüdürlüğü
Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliği
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü
İl Telekom Müdürlüğü
PTT Baş Müdürlüğü
Kara Yolları 64. Şube
Müdürlüğü
DDY Gar Müdürlüğü
DSİ 45. Şube Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
Orman İşleri Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Şube
Müdürlüğü
Bankalar
Özel Sektör Kuruluşları
Kaymakamlıklar
Belediyeler
112 Acil –UMKE
Ekipleri
156 Jandarma Ekipleri
155 Polis Ekipleri
110 İtfaiye Müdürlüğü
177 Orman Yangın Sön.
Ekipleri
Dış


Dış
Dış




Dış
Dış
Dış






Dış
Dış
Dış
Dış
Dış










Dış
Dış
Dış
Dış
Dış










Dış
Dış
Dış
Dış








2.2. İÇ ÇEVRE ANALİZİ
Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası
geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal
boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm
18
imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk
müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı
ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir.Türkiye’de afet yönetimi ve
koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir.Büyük can
kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun
tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.
Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden
tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanmasını zaruri kılmıştır.
Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve
Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009
yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır ve illerde şube
yapılanmaları ile koordinasyon sağlanmaktadır. Niğde ili İl afet ve acil durum müdürlüğünde
4 şube ile görev ve faaliyetlerini yürütmektedir.
19
2.3. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİRİM YAPISI:
2.3.1. İNSAN KAYNAKLARI
İlimiz dahilinde Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde 657 sayılı kanuna tabi olarak
40dolu ve 11 boş olmak üzere 51 kadro mevcut olup, dolu kadrolarda çalışan 657 sayılı
kanuna tabi 40 personelin birimler arasında dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
KADROLARIN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI:
Tablo 4 : Kadro Unvan Dağılımı
Unvanlar
Adet
İl Müdürü
1
Araştırmacı
1
Şube Müdürü
3
Şef
1
Endüstri Mühendisi
1
İnşaat Mühendisi
1
Harita Mühendisi
1
Şehir Plancısı
1
Jeofizik Mühendisi
1
Jeoloji Mühendisi
1
Çözümleyici
1
Enformasyon Memuru
4
Tekniker
2
V.H.K.İ
3
Muhasebeci
1
Satın alma Memuru
1
Ambar Memuru
1
Arama Kurtarma Teknisyeni
10
Teknisyen
1
Şoför
3
Hizmetli
1
TOPLAM
40
20
PERSONELİN E ĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI :
5%
19%
45%
31%
Lise
Ön Lisans
Üniverste
Yüksek Lisans
Tablo 5 :Mezuniyet Durumu
21
PERSONELİN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
Cinsiyet
Sayı
Oranı
Bayan
6
% 15
Erkek
34
% 85
Tablo 6 : Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet Dağılım tablosu
Bayan; 6
Erkek; 34
22
2.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR
2.4.1.BİNA
Niğde Merkez Selçuklu Caddesinde mülkiyeti Niğde İl Afet ve Acil durum Müdürlüğüne ait
olup
ait olup, oturum alanı 205 m2, hizmet binası toplam kullanım alanı 671 m2
dir.Apartman niteliği taşıyan ve her katta 2 daire bulunan 5 katlı bina olup yapı nitelikleri
açısından yeterli değildir.zemin katında depo, teknik mekanlar, arşiv ve eğitim salonu; 1.
Katta Yönetin Hizmetleri şube müdürlüğü , 2. Katta sivil Savunma ve Müdahale şube
müdürlüğü ile Planlama Zara Azaltma ve İyileştirme şube müdürlüğü yer almaktadır. 3. ve 4.
Katlarda ise toplam 4 adet lojman bulunmaktadır.
23
2.4.2. LOJMAN
Mülkiyeti Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait, müdürlüğümüz personelinetahsisli
4adet lojman bulunmaktadır.,
2.4.3. GAYRİMENKUL
Niğde Merkez Hızırlık Mevkiinde Mülkiyeti İl Afet veAcil Durum Müdürlüğüne ait arsa
bulunmaktadır.
2.4.4. ARAÇ
Müdürlüğümüze ait4*4tipinde
üç adet arazi
aracı bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi
müdürlüğümüz tarafından hizmet aracı olarak kullanılırken diğer araç Sivil Savuma şubesine
tahsis edilmiş olup arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
24
2.5. KURUM KÜLTÜRÜ
Niğde İl Afet Ve Acil
Durum
Müdürlüğü olarak İnsan Hayatının ne
kadar önemli olduğunun bilinci ile
hareket etmekteyiz. Herhangi bir afet
ve acil durum anında ise en az can ve
mal kaybının olması için elimizden
gelen tüm gayreti göstermekteyiz.Afet
ve
Acil
durumlar
ne
zaman
gerçekleşeceği belirli olmayan ani
durumlar olduğundan sürekli hazır
olmayı
gerektirmektedir.
Niğde
ilimizde Afet ve Acil Durum anında olabildiğince seri şekilde koordine olup gereken
yardımların hızlı bir şekilde olay yerine ulaştırılması için çalışmaktayız. Afet anlarında ve
sonrasında hızlı müdahale insan hayatını kurtarmada son derece önemlidir. O nedenle tüm
birimlerimiz, ülkemizde önceki dönemlerde yaşanan acı deneyimlerin gelecekte de
yaşanmaması için çalışmalar yapmaktadır.Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak
vatandaş ve devletimizin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet gereksinimi “ Devlet ve Hizmet
Vatandaş içindir.” anlayışı ile hareket ederek mevcut personelde de bu anlayışın oluşturulması
için gereken eğitimler doğru zamanda istenildiği şekilde, olması gereken hızda,yüksek
kalitede, mevcut kaynaklarla; kuruluşa, insan kaynaklarına ve ülke ekonomisine yüksek
katma değer sağlayacak şekilde yapılmaya gayret gösterilmektedir. Personelin bilgisini
artırmak için kurumun şu anki beklentileri ve
gelecekte ulaşmak istenen hedefler kurum
içinde yetkin personel tarafından çalıştay
yapılarak belirlenerek ve anlatım yoluyla ve
çeşitli görsellerle zihinde kalıcılığını artıracak
şekilde modern teknolojiler etkin bir biçimde
kullanılarak, eğitimli, tecrübeli,
liderlik
özelliği olan kurum içinde yetişmiş personel
tarafından etkili bir biçimde anlatılmaya
çalışılmaktadır.Personelden
tam
kapasite
verimlilikte faydalanmak ve iş kalitesini
artırmak için öncelikle personelin ne gibi beklentiler içinde olduğu, kuruma ne amaçla
25
geldiği,geleceğe yönelik beklentileri, işe yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik düşünceleri
belirlenmeye çalışılarak personelin kurum bütünlüğü içerisinde yapılan çalışmalarla kurum
personeline gösterilmeye çalışılır.Kurum için önem arz eden hizmet alanında ki yenilik ve
gelişmeler kurum personeline aktarılır ve gelişimin sürekliliği yapılan bu çalışmalarla kurum
personelinde farkındalık oluşturulmaya çalışılır.Personelin göstermiş olduğu araştırma,
inceleme, yenilikler getirme, durağanlıktan kurtarma, projeler oluşturma, ve devam etmekte
olan projelere destek sağlama girişimleri
idare tarafından takdir edilir ve gelecekte
oluşturulacak projeler dahilinde personele öncelik tanınır destek ve teşvik edilerek
çalışmalarını geleceğe taşıması sağlanır.Mahali halk, öğrenciler kamu kuruluşları, özel
teşebbüsler, çeşitli kuruluşlar; önemli günlerde çeşitli broşür ve tanıtım çalışmaları ile
bilgilendirilerek vatandaşların kurum varlığından ve yapmış olduğu çalışmalardan haberdar
edilerek ülkemizde geçmişte yaşanan olumsuz durumların bir daha yaşanmaması adına,
vatandaşların yapması gerekenler hakkında toplum bilinci oluşturulur.
Kurum kültürümüz içinde şubelerimizin yapmış olduğu iş ve işlemler;
Yönetim Hizmetleri Şubemizpersonelimizin
özlük ve mali hakları ile ilgili her türlü işlemler
personele fayda sağlayacak şekilde hızlı ve seri
bir
şekilde
yerine
getirilmekle
beraber
kurumumuzun her türlü resmi evrak ve yazışma
işleri şubemizde görevli personeller tarafından
kanunlara
uygun
olarak
yasal
mevzuat
çerçevesinde yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Şubemiz 112 Acil çağrı merkezinde görev
yapmakta olup 12/48 saat nöbet esasına göre
çalışmaktadır.Şubemiz
olarak
görev
çağrı
yapmaktadır.
alıcı
personel
Personelimiz
vatandaşlardan gelen acil durum ihbarlarının
türlerine
göre
26
sağlık,polis,jandarma,itfaiyeninacil durum hattında görevli personeline aktarmaktadır.Arama
kurtarmaya yönelik acil durumlarda ise ihbara yönelik bilgileri hızlı bir şekilde değerlendirip
doğruluğunu sağladıktan sonra, öncelikle Afet ve Acil durum merkezi şube müdürünü
bilgilendirip, daha sonra ise AfadSivil Savunma ve Müdahale şubesinde görevli personellerle
arama ve kurtarmaya yönelik
haberleşme, koordinasyonu sağlayarak, afet ve acil durum öncesi, sırası, ve sonrasındaki
gerekli iş ve işlemleri hızlı bir şekilde yürütmektedir.
Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şubemiz 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun” 1.
Maddesinde belirtilen Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi,
çığ, tasman ve benzeri afetler kapsamına giren olmuş veya olması muhtemel afetlerle ilgili
olarak bir takım görevleri yürütmektedir.
Şubemizin görevlerini
1. Afet Öncesi Yapılan İşlemler
2. Afet Sonrası Yapılan İşlemler, olarak iki gruba
ayırabiliriz.
Şubemiz afet öncesinde ve sonrasında yapması gereken
işlemleri, iletişim ve karar alma süreçlerini kendi
içerisinde ve diğer birimlerle yasal mevzuata uygun
olarak silsile yoluyla gerçekleştirmektedir.
Sivil Savunma ve Müdahale Şubemiz Afet ve Acil
Durum Merkezi şubesinden iletilen acil durumlara
ilişkin yardım talepleri karşısında arama ve kurtarma
ekibimiz en kısa sürede toplanarak olay yerine intikal etmektedir. Normal zamanlarda ise
kendi eğitim ve spor faaliyetlerini yapmakta ayrıca Müdürlüğümüz adına yapılan afetler ve
sivil savunma konularındaki eğitimlere katkı sağlamaktadırlar. Diğer personelimiz ise eğitim
programları, sivil savunma planlamaları ile seferberlik iş işlemlerini yürütmektedirler.
27
28
2.5.1.TEKNOLOJİK YAPI
Kurum hizmetlerinin kesintisiz sunulması için teknolojik açıdan her türlü gereksinim ve
personel ihtiyaçları müdürlüğümüz tarafından imkanlar dahilinde karşılanmaktadır. Bu
kapsamda müdürlümüzde kablolu kablosuz internet erişimi sunulmakla beraber afet öncesi,
sırası ve sonrasında
kesintisiz iletişimin sağlanması için her türlü teknolojik alt yapı
oluşturulmakla beraber gelişmekte olan teknoloji ile sistemlerimiz geliştirilmektedir.
Tablo 7 : Teknolojik Donanım
Dış Telefon hattı
İç Telefon cihazı
Uydu telefonu
Belgegeçer(Faks)
El Telsiz
Araç telsizi
Sabit telsiz
Masa üstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayar
Projeksiyon
Yazıcı
Renkli yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi
Fotograf Makinesi
9
11
1
1
11
1
2
13
9
1
8
1
1
1
1
Teknolojik alt yapı
Dış Telefon hattı
Telefon
11 11
9
Uydu telefonu
8
Belgegeçer(Faks)
1
11
9
El Telsiz
Araç telsizi
1
1
Sabit telsiz
Masa üstü bilgisayar
11
13
21
Dizüstü bilgisayar
Projeksiyon
Yazıcı
29
2.6.GZFT ANALİZİ
2.6.1.GÜÇLÜ YÖNLER

Genç, dinamik, bilgili, araştırmacı, tecrübeli, farklı disiplin alanlarında yetişmiş ve ülkemizin,
önde gelen üniversitelerden lisans eğitimini tamamlamış personellere sahip olması.

İl İçinde üst düzeyde yetkilimüdahale ve koordinasyon yetkisine sahip tek kurum
olması.

Yabancı dili iyi düzeyde bilen personele sahip olması.

Personel arasında güçlü bir iş birliği ve iletişime sahip olması.

Teknik personelin teknolojik imkânları olabildiğince etkin kullanması ve bilişim odaklı bir
afet çalışması yürütmesi.

Afet ve Acil Durumlarla ilgili eğitim veren resmi kurumlardan biri olması.

Teknolojik açıdan gelişmiş arama ve kurtarma ekipmanları olması.

GPS cihazları ile uydu haberleşme sistemlerine sahip olması.
2.6.2.ZAYIF YÖNLER

Hizmet binasının hizmetlere uygun olmayışı.

Afet ve Acil Durum hizmetleri ile ilgili kişisel gelişimi
sağlayıcı eğitim etkinliklerinin yetersiz olması.

Afet bilgi sistemlerinin daha etkin kullanılmasına
yönelik eğitimlerin verilmemesi.

Yabancı dil bilgisine sahip personelin dil bilgisini
geliştirecek etkinlik ve uygulamaların yapılmaması.

Nöbet usulüne göre çalışan bir birim olduğundan dolayı,
30
çalışma esnasında personelin her türlü ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak mevzuat
düzenlemesinin bulunmaması.

Teknolojik altyapı imkânlarının istenilen düzeyde olmaması.

Afet bilgi sisteminin oluşturulmaması.

Arama ve Kurtarma Ekibinin 7/24 saat nöbet tutacak personel için kadro sayısının yeterli
olmaması.

Kentsel arama ve kurtarma da kullanılmak üzere orta tonajlı acil müdahale aracının olmaması.

Dağcılık kazalarına daha etkin müdahale için 4X4 offroaddizaynlıaracının olmayışı.

Kesintisiz iletişim için gerekli sistemin olmaması.

Vatandaşımızın yapılan eğitim faaliyetlerine yeterince ilgiyi göstermemesi.

Mevzuatın günümüz ihtiyaçlarını karşılamaması.

Kurumlar arası işbirliği ve iletişimin istenilen düzeyde olmaması.

Personel nakil ve tayin taleplerinin karşılanamaması.
2.6.3. FIRSATLAR

Mühendislik hizmetlerini karşılayacak personele sahip olması.

Niğde ilinin jeolojik yapısı yönünden deprem açısından az riskli bölgede bulunması.

Kara ve demir yolu ulaşımı imkânlarına sahip iken hava ve deniz ulaşımlarına yakın
mesafelerde bulunması.

Güney ve kuzeyinde (Adana, Kayseri ve Mersin) gelişmiş büyük şehirlere yakın
olması.
31

Teknolojik imkanlarını geliştirecek maddi olanaklara sahip olması ve
AFADBaşkanlığı tarafından bu teknolojik gelişimin desteklenmesi.

Arama kurtarma faaliyetleri olduğu zaman hava kurtarma araçlarının hızlı bir şekilde
temin edilmesi.

Kurumun tarihsel hafızasında yeterince bilgi birikimine sahip olması.
2.6.4.TEHDİTLER

Depreme sebep olabilecek aktif fay hatlarına yakın olması.

Baraj ve göllerin fazla olması.

Ormanlık alanların çok az olması.

İlimizde havaalanının olmaması.

Hasan dağı volkanının ilimiz sınırları içinde olması.

Tarımda sondaj suyunun kullanımının çok yüksek olması (Kaynarca köyü mevkii).

Kara, hava ve demiryolu ulaşımının ilimiz sınırları içerisinde olması.

Kırsal kesimdeki evlerin kaya düşmesi riski olan yerlere yapılmış olması.

İlimiz sınırları içerisinde dağcılık faaliyetlerinin olması.


AFAD dışındaki kurumlarda afet ve acil durum ile ilgili kadrolu personel olmaması.
Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırı, tehditler konusunda, gerekli eğitim ve
bilgi birikimine sahip personele ve gerekli ölçüm yapacak teknik donanıma sahip
olmaması.

Afet sonrası için düşünülen arazinin yerleşime uygun olmayışı.

Afet ve acil durumlarda kullanım için alternatif yol güzergâhlarının kurumlar arası
koordinasyonla belirlenmeyişi.

Afet ve Acil Durum Yönetim merkezinde görevli Enformasyon memurlarının özlük ve
mali haklarında düzenlemelere gidilmemesi.

Sığınakların amacına uygun şekilde kullanılmaması.

İl afet planının gerekli tatbikatlarla desteklenmemesi.

Doğalgaz boru hattının ilimiz sınırları içinden geçmesi.

Çeşitli maden ocaklarının ilimiz sınırları içerisinde bulunması.
32
2.7. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
2.7.1. ÜLKEMİZDE AFET
Üzerinde görüş birliği sağlamış olduğumuz afet tanımı “ insanlar ve insan yerleşmeleri
üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve
insan kökenli olayların sonuçları” olmasıdır.
Tarihi devirlerden bu yana Türkiye büyük ölçüde can kaybı, yaralanma ve mal kaybına yol
açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmıştır. Bu doğal tehlikeler arasında başta depremler olmak
üzere, heyelanlar, su baskınları, kaya ve çığ düşmeleri, kuraklık ve önemli oranda zararlara
yol açmıştır. Ormansızlaşma ve bitki örtüsünün tahribi sonucunda şiddetlenen erozyon doğal
afet tehlike ve risklerini daha da artırmıştır. Yirminci yüz yılın başlangıcından bu yana
meydana gelen doğal afetler sonucunda
87.000 kişi hayatını kaybetmiş, 210.000
üzerinde
kişi
yaralanmıştır.
ise
Ayrıca
ciddi
oranda
bu
afetler
sonucunda 651.000 civarında konut
birimi
yıkılmış
veya
ağır
hasar
görmüştür.
Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik
yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerle, her zaman çeşitli doğal afet
tehlikelerine sahip olan bir ülke olmuştur.
33
Ülkenin fiziksel ve sosyal zarar görebilirliğinin de yüksek olduğu dikkate alındığında,
meydana gelen doğal olaylar büyük ölçüde can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarına yol
açmakta ve afet sonucunu doğurmaktadır. Türkiye'de başta depremler olmak üzere,
heyelanlar, su baskınları, erozyon, kaya ve çığ düşmeleri, kuraklık başlıca doğal afetlerdir.
Ormanların tahribi ve buna bağlı olarak meydana gelen şiddetli erozyon, bir yandan büyük
ölçüde çevre sorunları ve ekonomik kayıplara yol açarken, diğer taraftan da mevcut tehlike ve
riskleri daha da artırmaktadır.
34
1990 yılından bu yana meydana gelen ve önemli oranda can ve mal kaybına yol açan doğal
afetler aşağıdaki Tablo da özetlenmiştir.
Tablo 8 : Türkiyede meydana gelen afetler tablosu
Olay
Deprem
(Erzincan)
Çığ Düşmesi
(G.Anadolu)
Çığ Düşmesi
(D.ve G.Ana.)
Çamur Akması
(SenirkentIsparta)
Deprem (Dinar)
Su Baskını
(İzmir)
Deprem
(ÇorumAmasya)
Su Baskını
(B.Karadeniz)
Deprem
(Ceyhan-Adana)
Deprem
(İzmit Körfezi)
Deprem (Düzce)
Deprem
(AfyonSultandağı)
Deprem
(Bingöl)
TOPLAM
Tarih
Can
Kaybı
Yaralı
Evsiz
Etkilenen
Nüfus
Kayıp
Milyon$
13 Mart 1992
653
3850
95.000
250.000
750
1992-14 Olay
328
53
11.600
30.000
25
1993-31 Olay
135
95
1.100
300
10
31 Temmuz
1995
74
46
2000
10.000
65
1 Ekim 1995
94
240
40.000
120.000
100
4 Kasım 1995
63
117
6.500
300.000
1000
14Ağustos
1996
0
6
9.000
17.000
30
10
47
40.000
1.200.000
1000
145
1600
88.000
1.500.000
50
17.480
43.953
675.000
15.000.000
13.000
763
4.948
35.000
600.000
750
3 Şubat 2002
42
327
30.000
222.000
95
1 Mayıs 2003
177
520
45.000
245.000
135
21 Mayıs
1998
27 Haziran
1998
17 Ağustos
1999
12 Kasım
1999
19.964
55.802 1.078.200 19.494.300
Kaynak: Afetler Genel Müdürlüğü
35
17.460
2.7.2. NİĞDE’NİN AFETSELLİĞİ
Niğde ili 4. derecede tehlikeli deprem
bölgesindedir. Bölgede tarihsel ve
aletsel dönemde hasar yapıcı deprem
kayıt edilmemiştir.
Heyelan olayı Merkez ve Ulukışla
ilçesine bağlı yerleşim birimlerinde
görülmektedir. Kaya düşmesi olayı il
genelinde gözlenmekte olup, Çiftlik ve
Altunhisar ilçelerinde daha yoğun
gözlenmektedir.
Su baskını olayları, Seyhan ve Konya kapalı havzasında yer alan ilimizin Merkez, Bor ve
Ulukışla ilçelerinde gözlenmektedir.
Güney yerleşimleri Toros Dağları üzerinde yer alan Niğde ilinde de çığ riskine sahip alanlar
bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde dağcılık faaliyetlerinde önemli bir yeri olan ve büyük çığ
alanlarına sahip Aladağlar Kuşağının büyük bir bölümü Niğde ili sınırları içinde kalmaktadır.
,
36
2.7.3. İLK 72 SAAT- ALTIN SAATLER
Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografik ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerden dolayı, her
zaman doğal afet tehlikeleriyle karşı karşıya olan bir ülkedir.Ülkemizde depremler başta olmak üzere, heyelan,
sel, erozyon,kaya ve çığ düşmesi ile kuraklık başlıca doğal afet türleri arasında sayılmaktadır.Öte yandan
günümüzde sadece doğal tehlikeler değil teknolojik ve insan kaynaklı afetler de sosyoekonomik yapı, çevre, insan
hayatı ve mal mülk açısından çok geniş boyutlarda zararlara yol açabilmektedir.
Bu durum ülkemizde afet konusunun çeşitli yönleriyle ele alınmasına ihtiyaç doğurmaktadır. Bunun yolu ise her
zaman bir afetle karışılacağımızı aklımızda tutarak gerekli önlemleri vakit kaybetmeden almaktır.Afetlerde can ve
mal kaybı olabilir; afetlerden korkmakta gayet normaldir.Ancak korku ve kayıplar şu yolla azaltılabilir.
 Tehlikelerin neler olduğunu öğrenmek
 Afetlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini bilmek
 Alınan önlemleri uygulamak
Yaygın olarak bilindiği gibi, afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır; bizi sadece kendi hazırlığımız ve
bilgimiz koruyacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin bireylere
anında ulaşması mümkün değildir.Afet sonrası altın
saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin
hazırlıklı olması şarttır. Aktif fay zonları içerisinde
bulunan Türkiye’nin doğal afetlerle ilgili istatistik
verilerine bakıldığında depremlerin en tahripkar
doğal afetlere yol açtığı görülmektedir.
Geçmişten günümüze ülkemizde birçok yıkıcı
deprem meydana gelmiştir.Çok sayıda can ve mal
kaybı yaşanmıştır. Deprem gibi doğal afetlere neden
olan bir tehlikeyi önlemek ve oluşturacağı riskleri sıfırlamak ne yazık ki mümkün değildir; fakat depremin
37
verebileceği zararlar ülkemiz genelinde her bireyin deprem başta olmak üzere tüm tehlikelere karşı bilgili ve
hazırlıklı olması yoluyla azaltılabilir.Bu gerçekten hareketle bu kitap kapsamında aşağıdaki konulara değinilmiştir.
 Depremin ne olduğu
 Nasıl önlem alınması ve nasıl hazırlık yapılması gerektiği
 İlk 72 saat olarak adlandırılan altın saatlerde zarar azaltmak adına neler yapılabileceği
 Depremden sonra nasıl müdahale edilmesi gerektiği
 Ülkemizde görülen diğere afet türleri için alınması gereken önlemler.
Önlem alarak bireyin kendisisini ve yakın çevresini; doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin yaratacağı
zararlardan koruması mümkün olabilmektedir. Afet bilinci ve afetlere hazırlık bireyler için bir yaşam biçimi
olmaktadır.
“Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.”
Konfüçyüs
2.7.4. AİLE AFET PLANI
Afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kişiler (ki bu
kişilerde
afetzede
olabilirler)
afet
sonrası
ihtiyaçlarımızı
çok
kısa
bir
sürede
karşılayamayabilirler. Zarar azaltma mantığı ile yaşam biçimimizi afetlere duyarlı şekilde
gözden geçirmeli, çevremizi bu gözle algılamalı, güvenli yaşam bilinci / farkındalığı ve afet
öncesi hazırlıklı olma eğilimi ile afetlere direncimizi arttırmalıyız. Kendimize ait “afet sonrası
ilk 72 saat için” bir aile afet planı yapmamız gerekir. Planımızda evimizin güvenli yerleri, afet
çantamızın düzenlenmesi ve evi tahliye planımız yer almalıdır. Unutmayın; Depremler
Önlenemez, Ancak Depremlerin Afetlere Dönüşmesi Önlenebilir.
38
2.7.5. OKUL AFET PLANI
Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak
korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede
tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması için okul afet planları yapılmalıdır.Afete hazırlıklı
okul, okul afet planlarının oluşturulması ve uygulanmasını kapsayan bütünleşik okul afet ve
acil durum yönetimi ile mümkündür.‘’Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi’’ kapsamında
üç ana faaliyet alanı bulunmaktadır.
- Risk değerlendirme ve planlama (tehlike ve risk analizi,okul ve aile planlaması) ,
- Fiziksel korunma (zarar azaltma, sağlam ve güvenli okul binaları, standart operasyon
prosedürleri),
- Müdahale kapasitesini geliştirme( okul tatbikatları, öğrenci teslim prosedürleri)
Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleştirilir ve yıl boyunca sürer.
1. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu kurulması veya yetkilendirilmesi.
2.Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı
Geliştirilmesi.
3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması.
4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi.
5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.)
6. Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için Tatbikatlar Yapılması
39
2.7.6. İŞYERİ AFET PLANI
Ailelerin, okulların olduğu gibi, kamu
binalarının, özel firma ve işyerlerinin de bir
afet
planı olmalıdır. Bunun en büyük nedeni,
çalışan
insanların
bölümünü
günün
işyerlerinde
önemli
bir
geçiriyor
olmalarıdır.Eğer bir kurum/işyerinin afet
planı yoksa, hazırlanması ve uygulamaya
konulması için, orada çalışan herkesin buna
yardımcı
olması
gerekmektedir.Unutulmamalıdır ki; afetler
her
zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kişiler/kurumlar, afet sonrası
ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede karşılayamayabilirler.Ülkemizdeki birçok yerleşim başta
deprem olmak üzere afetlerden kaynaklanan büyük risklerin tehdidi altındadır. Doğal,
teknolojik ve insan kaynaklı afetler sonucunda can ve mal kaybı yaşanacağı, yaşam
alanlarının, altyapı ve üst yapıların büyük hasarlar görebileceği unutulmamalıdır. Yerleşimler
büyüklüklerine göre sahip oldukları kamu kurumlarının, özel firma ve işyerleri, küçük ve orta
ölçekli sanayi tesisleri, fabrikalar, OSB’ler, vb yerlerde çalışanlar ile yakın çevrelerinde
ikamet
edenler
büyük
risk
altındadırlar.Toplumun bütün kesimleri gibi
kamu kurum ve kuruluşları, özel firma, işyeri
ve işletme sahipleri de, binaların/tesislerinin
bulundukları bölgeyi etkileyebilecek afetlere
karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Aksi
takdirde
yaşanması
ve
büyük
can
büyük
maddi
kayıplarının
zararların
oluşması içten bile değildir.Kamu binaları ve
işyerleri bulundukları bölgede oluşabilecek
tüm afetlere, yangına ve benzeri teknolojik kazalara karşı bütün önlemlerini almış olmalıdır.
Oluşabilecek kayıp ve zararın minimuma indirilebilmesi için de, hazırlanan planlar doğru bir
şekilde uygulanmalıdır.
İlgili mevzuatta da belirtildiği gibi, kamu binaları ve işyerleri afet ve acil durumlara karşı
hazırlıklı olmak durumundadır. Afet gerçekleştikten sonra yapılacak müdahale ve benzeri
40
diğer çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin devamlılığı açısından
neredeyse hiçbir yarar sağlamamakta, aksine afet öncesi yapılan çalışmalar ise bu olaylardan
en az zararla çıkılmasına yardımcı olmaktadır.Zarar azaltma veya risk azaltma yaklaşımı, tüm
hazırlık çalışmalarında hakim olan düşünce olmalıdır. Yapılacak planlar ise afet esnasında
kusursuz uygulanabilmesi için, afet öncesi sık aralıklarla tatbikatlar yapılmalıdır.
41
Ö
BÖLÜM III
3.
GELECEĞİN TASARIMI
3.1.
MİSYON:
Afetlerin
gerçekleşmesinin
kaçınılmaz
olduğu
gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı,
önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan
Niğde
AFAD
Dirençli
olarak,
Toplum
misyonumuz;
“Afetlere
Oluşturmak”
şeklinde
belirlemiştir.
Misyonumuz
çerçevesinde
AFAD’ın
sloganı;
“Beklenmeyene Hazırlıklıyız” olarak belirlenmiştir.
3.2.
VİZYON :
Niğde AFADolarakvizyonumuz;
“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda
sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin,
etkili ve güvenilir hizmet sunan ulusal düzeyde model
alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum
olmak.” şeklinde belirlenmiştir.
42
3.3.
TEMEL DEĞERLER
Değerlerimiz, personelin iş ve ilişkilerinde birlik ve bütünlüğü sağlayacak temel
özelliklerimizi ortaya koymaktadır. Bu değerler en önemli kaynak olarak gördüğümüz
personelimizin seçilmesi aşamasında da rehber nitelik taşımaktadır. Niğde İl Afet ve
Acildurum müdürlüğüne ait değerler ve her bir değerin içeriği, ilkeler ve politikalar aşağıda
verilmektedir.
1. Özverili- Çalışkan, gönüllü ve istekli, sorumlu, bencil olmayan ve yardımsever
2. İnsan Odaklı - Saygı ve sevgiyle yaklaşan, şefkatli, yardım sever, empati kuran, insana
değer veren, toplum odaklı
3. Güvenilir- Öngörülebilir, işbirliğine açık ve yönlendiren, tutarlı yetkin ve deneyimli,
kararlı
4. Duyarlı- Çevreye, teknoloji ve ARGE’ye, sosyal ve ekonomik konulara, çalışanlarına,
çözüm ortaklarına ve paydaşlarına duyarlı
5. Özgüvenli- Bilgiye dayanan, bilimsel ve analitik, gerçekçi, öğrenmeye açık, yeniliğe ve
gelişime açık.
43
3.4. İLKELER
1. Açıklık ve Şeffaflık
• Hukuka uygun
• Anlaşılır bir dil kullanan
• Kararlarını açıklayan
• Politikaları ve değerleri tanımlı
• İletişimi güçlü
2. Katılımcılık ve Paylaşımcılık
• Çözüm ortakları ile
• Paydaşları ile
• Geniş çaplı katılımcılığa açık
• Erişilebilir
• Ulaşılabilir
3. Hesap Verebilirlik
• Her seviyede hedeflerle yöneten
• Performans denetimine açık
• Yetki ve sorumlulukları tanımlamış
• Kadrolarını yetkinleştiren
4. Etkililik ve Etkinlik
• Alanında önder, konusunda uzman
• Doğru işi yapan
• Planladığı ile sonuçları tutarlı
• İşi doğru yapan
• Sonuçlarla harcadığı kaynaklar tutarlı
44
5. Tutarlılık ve Bütüncüllük
• Politikaları ile eylemleri tutarlı
• Ulusal, bölgesel ve il planları bütüncül
• Risk yönetimi esaslı çalışan
Bu ilkeler Niğde AFAD’a iş ve işlemlerinde yol göstermekte ve Niğde AFAD’ın yaklaşımının
çerçevesini belirlemektedir.
3.5.
POLİTİKALAR
Politikalar paydaşlarımız nezdinde öngörülebilir olmamızı sağlama amacındadır. Niğde
AFAD’ın Afet ve Acil durum yönetimine ilişkin politikaları aşağıda verilmektedir.
Niğde AFAD;
1. Risk ve zarar azaltmaya öncelik verir.
2. Afet ve Acil Durum yönetiminin desteklenmesi konusunda iç ve dış paydaşların desteğini
alır.
45
3. Afet ve Acil Durum yönetimi konusunda
faaliyet
gösteren,
araştırma
geliştirme
çalışmaları yapan yurtiçi her seviye ve türde
kurum, kuruluş ve organizasyonla kesintisiz
işbirliği yapmaya çalışılır.
4. Uzmanlaşmayı, çalışanların tüm çalışma
yaşamlarına yaygınlaştırmayı amaçlar.
5. Afet ve Acil Durum yönetiminin etkinlik ve
etkililiğini artıracak önlemler alır.
6. Afet ve Acil Durum yönetiminin gerektirdiği insan kaynakları ve organizasyon yapısını
oluşturur.
7. Çalışanlar arasında ekip bilincini geliştirmeyi ve dayanışmayı artırmayı amaçlar.
8. Afet ve Acil Durum yönetimi hedeflerinin kuruluşun vizyon, misyon ve ilkeleri ile
uyumluluğunu gözetir.
9. Afet ve Acil Durum yönetimi teknolojisi alanındaki gelişmeleri sürekli takip eder,
değerlendirir ve ihtiyaçlara yönelik ileri düzey eğitimler düzenleyerek sürekli gelişimi sağlar.
10. Afet ve Acil Durum yönetimi sürecinin her aşamasında “katılımcı yönetim” anlayışını
benimser.
11.Yaratıcı fikir ve projelere destek verir.
46
STRATEJiK ALAN 1
HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK:
Kurumlarda personelin ve vatandaşların beklentilerine cevap vermek kurumsal gelişim açısından önem teşkil etmektedir. Bir kurumun topluma
karşı oluşturmuş olduğu algı vermiş olduğu hizmetin kalitesi ile ölçülür. Bu yüzden hizmet kalitesini artırmak bir yaşam tarzı ve bir bakış açısı
olmalıdır. Kurumlar işleyişi ve işletmesi ile bütünleşerek hizmet kalitesini artırmalıdır. Hizmet kalitesinin temelinde eğitimli insan gücü vardır.
Kurum içi ve dışında yapılan eğitimlerlerle personellerin işe bakış açıları genişletilerek daha ileri vizyona sahip olması sağlanmalıdır. Afetlere
yönelik hizmet sunan ve insan hayatını kurtarmanın ön planda olduğu kurumumuzda hizmet kalitesini artırarak iş verimin yükseltmek,
vatandaşların istermiş olduğu hizmetleri yüksek kalitede sağlamak, en az can ve mal kaybının olduğu afet yönetimini sergilemek temel
prensiplerimiz arasındadır.
AMAÇ 1.
HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef 1.1
Şube personelinin, ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda gerekli eğitimlerini tamamlamak.
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
2015 yılı sonuna kadar ilgili personeller telsiz, uydu
1.1.1
telefonu, çağrı karşılama, afet ve acil durumlar
2015 yılı sonuna kadar eğitimleri
konusunda say 2000, yer seçimi, hak sahipliği,
tamamlanan personel sayısı.
Dönem
Uygulayıcı
2015
Tüm Şubeler
2015-2016
Tüm Şubeler
borçlandırma konularında eğitim verilmesi.
1.1.2
2016 yılı sonuna kadar ilgili personellere ambar kayıt,
2016 yılı sonuna kadar eğitimleri
hitap, afet etüt eğitiminin verilmesi.
tamamlanan personel sayısı.
47
1.1.3
1.1.4
Hedef 1.2
2016 yılı sonuna kadar ilgili personellerin afet ve acil
durum tatbikatlarına katılımının sağlanması.
2016 yılı sonuna kadar afet ve acil
durumlarla
ilgili
katılım
Sivil Savunma ve
gösterilen 2015-2016
tatbikat sayısı.
Şubesi
2016 yılına kadar ilgili personellere Afet ve Acil Durum
2016 yılı sonuna kadar afet ve acil
olabilecek yerlerin coğrafi konumu hakkında bilgi
durum
verilmesi.
konumu ile ilgili eğitimlerin sayısı.
olabilecek
Müdahale
yerlerin
Sivil Savunma ve
coğrafi 2015-2016
Müdahale
Şubesi
Arama ve Kurtarma Ekibimizin teknik bilgi ve becerileri ile ekipman ve araç konusundaki eksikliklerini gidermek
Strateji ve Faaliyetler
Performans GöstergesiDönem
Uygulayıcı
2015 yılı sonuna kadar Arama ve Kurtarma Ekibimizin
1.2.1
Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle aldığı yaz ve kış
2015 yılı sonuna kadar Arama ve
dağcılığı eğitimlerinin pratiğinin yapılarak ekip
Kurtarma Ekibimizin yaptığı dağcılık
personelinin arama kurtarma faaliyetleri konusunda
faaliyetleri sayısı.
Sivil Savunma ve
2015
Müdahale
Şubesi
gelişiminin sağlanması.
1.2.2
1.2.3
2015 yılı sonuna kadar Ekip personeline Aladağlar rotası
2015 yılı sonuna kadar Ekip
hakkında eğitim düzenlenerek olası dağcılık kazalarında
personelinin hâkim olduğu Aladağlar
müdahale kapasitelerinin arttırılması.
rotalarının sayısı.
2015 yılı sonuna kadar kentsel arama ve kurtarmaya
2015 yılı sonuna kadar alınan kentsel
yönelik tam donanımlı bir araç alınması için gerekli
arama ve kurtarmaya yönelik tam
girişimlerde bulunulacaktır.
donanımlı araç sayısı.
2016 yılı sonuna kadar dağcılık kazalarına daha hızlı ve
2016 yılı sonuna kadar alınan 4x4 çift
48
Sivil Savunma ve
2015
Müdahale
Şubesi
Sivil Savunma ve
2015
Müdahale
Şubesi
2015-2016 Sivil Savunma ve
1.2.4
etkin müdahale için 4x4 çift kabin offroaddizaynlı bir
kabin offroaddizaynlı araç sayısı.
Müdahale
araç alınması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
1.2.5
Ekibin olay yerinde konaklaması için 2017 yılı sonuna
2017 yılı sonuna kadar alınan
kadar yatakhane olarak kullanılacak kamyon (karavan)
personelin konaklamasına yönelik
alınması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
kamyon (karavan) sayısı.
2017 yılı sonuna kadar AFAD Başkanlığının belirlediği
1.2.6
KBRN malzemeleri standartlara ulaşmak için eksik olan
malzemeler alınacaktır.
1.2.7
Şubesi
2017 yılı sonuna kadar alınan KBRN
malzemeleri
2018 yılında Aladağlarda ulusal arama ve kurtarma
2018 yılı sonuna tatbikatın
birimlerinin katılacağı dağda arama ve kurtarma
gerçekleştirilmesi.
Sivil Savunma ve
2015-2017
Şubesi
Sivil Savunma ve
2015-2017
1.2.8
Durum Müdürlüğü ile müşterek dağda arama ve
kurtarma tatbikatı yapılması.
2019 yılında yurt dışında yapılan arama-kurtarma
1.2.9
çalışmalarını görmek ve incelemek üzere proje
hazırlanıp uygulanmasını sağlanması.
Müdahale
Şubesi
Sivil Savunma ve
2015-2018
tatbikatı yapılacaktır.
2019 yılında Hasan Dağında Aksaray İl Afet ve Acil
Müdahale
Müdahale
Şubesi
Sivil Savunma ve
2019 yılı sonuna tatbikatın
gerçekleştirilmesi.
2015-2019
Müdahale
Şubesi
2019 yılında yurt dışında uygulanan
program sayısı.
49
Sivil Savunma ve
2015-2019
Müdahale
Şubesi
STRATEJiK ALAN 2
TEKNOLOJİK ALT YAPIYI GELİŞTİRMEK
Dünyamızda ve ülkemizde her gün yeni teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin amacı insanların hayatlarını daha rahat
yaşayabilmeleri için zamanın gereksinimlerine göre keşifler yapmaktır. Kurumların temel amacı devletin ve vatandaşların beklentilerini
karşılayarak ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bu beklenti ve ihtiyaçlar karşılanırken teknolojik gelişmelerden faydalanarak verilen hizmetin etkililiği
ve verimliliğinin sağlanması gerekmektedir. Afetler beklenmeyen acil durumlar olduğundan dolayı teknolojik alt yapının geliştirilerek, olası afet
durumlarında daha kaliteli hizmet sunmak adına kurumun bilişim sistemleri ve arama kurtarma ekipmanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
AMAÇ 2.
TEKNOLOJİK ALT YAPIYI GELİŞTİRMEK
Hedef 2.1
Afet ve Acil durum Yönetimi Şubesinin İl müdürlüğü içerisinde yeniden faaliyete geçirilerek kriz merkezinin oluşturulması, Afet
Yönetim merkezinin/Kriz merkezinin hizmetlerinde daha etkin çalışmalarını sağlayarak olası afetlerde iletişimin etkinliğinin
arttırılması
Strateji ve Faaliyetler
2.1.1
2.1.2
2015 yılı sonuna kadar afet ve acil durum yönetimi
şubesi için yer tahsisinin yapılması.
Performans Göstergesi
Dönem
2015 yılı sonuna kadar afet ve acil
durum yönetimi şubesi için tahsis edilen
Afet ve Acil
2015
yer.
2015 yılı sonuna kadar kriz merkezi alt yapısının
2015 yılı sonuna kadar kriz merkezi alt
kurulması
yapısını ile ilgili alınan araç gereçlerin
50
Uygulayıcı
Durum
Yönetimi Şubesi
2015
Afet ve Acil
Durum
sayısı.
2015
2.1.3
Yönetimi Şubesi
yılı
sonuna
kadar
teknolojik
2015 yılı sonuna kadar teknolojik donanımın sağlanması donanım için alınan araç gereçlerin
Afet ve Acil
2015
sayısı.
2.1.4
2.1.5
Durum
Yönetimi Şubesi
2015 yılı sonuna kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi
2015 yılı sonuna kadar Afet ve Acil
Şubesinde görev yapacak personelin
Durum
görevlendirilmesinin yapılması.
görevlendirilen personel sayısı.
2016 yılının başı itibariyle Kriz merkezi için gerekli tüm
2016
çalışmaların bitmişi olması ve hizmet vermeye
merkezinin
başlaması.
olması.
Yönetimi
yılının
başı
Şubesinde
2015
Durum
Yönetimi Şubesi
itibariyle
çalışmalarına
Afet ve Acil
Kriz
başlamış
20152016
Afet ve Acil
Durum
Yönetimi Şubesi
Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şubesi olarak olmuş veya olması muhtemel afet olayları için düzenlenen Jeolojik Etüt (Afet
Hedef 2.2
Etüt) çalışmalarında ve Afetzede Yerleşim Yeri Planlama çalışmalarında kullanılan teknolojik imkanlarının günümüz bilgi işlem
teknolojilerine entegre olmasını sağlamak.
2015 yılı sonuna kadar teknolojik
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2015 yılı sonuna kadar teknolojik donanımın sağlanması donanım için alınan araç gereçlerin
2018 yılı sonuna kadar arazi çalışmalarında kullanılan
donanımların artırılması.
2019 yılı sonuna kadar Planlama, Zarar Azaltma ve
Planlama Zarar
2015
Azaltma ve
sayısı.
İyileştirme Şb.
2018 yılı sonuna arazi çalışmaları için
Planlama Zarar
alınan donanımların sayısı sayısı.
2015-2018
Azaltma ve
İyileştirme Şb.
2019 yılı sonuna kadar Planlama, Zarar
51
2015-2019
Planlama Zarar
İyileştirme Şubesinde CBS tabanlı Afet Bilgi Sisteminin
Azaltma ve İyileştirme Şubesinde CBS
Azaltma ve
oluşturulması.
tabanlı Afet Bilgi Sisteminin faaliyete
İyileştirme Şb.
geçirilmiş olması.
STRATEJiK ALAN 3
STRATEJiK DEĞER VE ÖNEMi GÖSTERMEK
Kurum yönetiminde strateji kavramı, bir kurumun sunmuş olduğu faaliyetlerde kararlılığını koruyarak etkinliğini ve verimliliğini artırmak,
geleceğe yönelik planlı bir şekilde varlığını sürdürmektir. Kurumlar farklı faaliyet alanlarında hizmet vermektedirler, yapmış oldukları iş ve
işlemler ile birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahiptirler. Peki bu kurumların birbirleri için değeri ve önemi nedir? Birbirleri içinde yapmış
oldukları işlemlerle ne gibi özellikler taşımaktadırlar? Hangi faaliyetlerle birbirlerinden ayrılmaktadırlar? Bunun gibi pek çok sorunun cevabını bu
amacımızla kurumsal olarak ve birimlerimiz için gerekli çalışmaları yürüterek vermeye çalışcağız.
AMAÇ 3.
Hedef 3.1
STRATEJİK DEĞER VE ÖNEMİ GÖSTERMEK
Müdürlüğümüz bünyesindeki şubelerin kurum içindeki öneminin farkına varılmasını sağlamak ve diğer personellerde şubelere
yönelik farkındalık oluşturmak
Strateji ve Faaliyetler
Performans Göstergesi
52
Dönem
Uygulayıcı
2015 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz personelinin
3.1.1
görevsel iş tanımlarının belirlenmesi ve öğrenim
durumunun analizinin yapılması
3.1.2
2015 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz
personelinin görevsel iş tanımlarının
belirlenmesi ve öğrenim durumunun
2015
Tüm Şubeler
2015-2016
Tüm Şubeler
2015-2017
Tüm Şubeler
2015-2019
Tüm Şubeler
2015-2019
Tüm Şubeler
analizinin yapılmış olması
2016 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Şubelerinin
2009 yılları ile 2015 yılları arasında
faaliyete başladığı tarihten itibaren gerçekleştirmiş
yapılmış
olduğu çalışmaların stratejik öneminin belirlenmesi
belirlenen çalışma sayısı
olan
ve
stratejik
önemi
2017 yılı sonuna kadar İl müdürü, Şube
3.1.3.
2017 yılı sonuna kadar il müdürü, şube müdürleri ve
müdürleri ve diğer şube personellerine
diğer şube personellerine diğer şubelerin yapmış
diğer
olduğu faaliyetleri karşılaştırmalı olarak anlatılması.
faaliyetleri
şubelerin
yapmış
olduğu
karşılaştırılmalı
olarak
anlatılmış olması.
3.1.4
3.1.5
Şubemizin görev aldığı Arama ve Kurtarma Hizmetleri
Arama ve Kurtarma Hizmetleri ile
ile eğitim ve tatbikatların raporlanarak bunlara ilişkin
eğitim ve tatbikatlara ilişkin internet
bilgi, resim video gibi görsellerin internet sitemizde
sitemizde yayınlanan ve basında yer
yayınlanmasının sağlanması.
alan haber sayısı
Seferberlik ile afet ve acil durum planlamalarının önemi
Seferberlik ile afet ve acil durum
ve işlerliğini arttırmak için eğitim, toplantı ve tatbikatlar
planlamalarına ilişkin yapılan eğitim,
yapmak.
toplantı ve tatbikatların sayısı.
53
STRATEJiK ALAN 4
HALKLA iLiŞKiLER VE TANITIM YAPILMASINI SAĞLAMAK
Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini
elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, algı kavramları
yatmaktadır. Kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas
alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Kurumsal yapı olarak vatandaşlarımızı yürütmüş olduğumuz Afet ve Acil durum
faaliyetleri hakkında bilgilenmelerini sağlayarak, ihtiyaç anında faydalanmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
AMAÇ 4.
Hedef 4.1
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YAPILMASINI SAĞLAMAK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Şubesinin yapmış olduğu iş ve işlemleri vatandaşlara tanıtmak ve ihtiyaç anında şubenin
gerçekleştirdiği faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamak
Strateji ve Faaliyetler
4.1.1
2016 yılı sonuna kadar yapılacak tanıtım çalışmalarını
planlamak
Performans Göstergesi
2016
yılı
sonuna
kadar
Dönem
Afet ve Acil
yapılacak
tanıtımlar için yapılan çalışma sayısı.
Uygulayıcı
2015-2016
Durum Yönetimi
Şubesi
54
2017 yılı sonuna kadar yapılan tanıtım
4.1.2
2017 yılı sonuna kadar tanıtım çalışmalarını yapmak.
çalışmalarının sayısı.
Afet ve Acil
2015-2017
Durum Yönetimi
Şubesi
2018 yılı sonuna kadar afet ve acil
4.1.3
2018 yılı sonuna kadar 122 acil durum hattının
varlığından haberdar etmek.
durum yönetim merkezi ve 122 acil
durum hattının varlığından ve sunmuş
olduğu faaliyetlerle ilgili bilgilendirilen
vatandaş sayısı.
55
Afet ve Acil
2015-2018
Durum Yönetimi
Şubesi
Download

NİĞDE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2015