T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013 MALİ YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU
1
2
İletişim Adresi:
Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi
Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası
1. Kat
38039 Melikgazi/ KAYSERİ
Tlf: + 90 352 437 52 69
Belgegeçer: + 90 352 437 52 69
E-posta: [email protected]
Web Adresi: http//sagens.erciyes.edu.tr
MART 2014
3
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında 20
Temmuz 1982 tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş ve 1982-1983 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye
başlamıştır. Enstitüde kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen gelişim sonunda; tıp, diş hekimliği, veteriner
fakültesi temel ve klinik bilimleri ile eczacılık fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile sağlık
yüksekokulu hemşirelik, beslenme ve diyetetik bölümleri için toplam, 11’ i ortak olmak üzere toplam 58
anabilim dalında, 55 yüksek lisans ve 52 doktora programı olmak üzere lisansüstü 107 programda eğitimöğretim yürütülmektedir. Enstitünün kuruluşundan 2013 yılı sonuna kadar bu programlardan 578’si yüksek
lisans ve 188’si doktora olmak üzere toplam 766 öğrenci mezun olmuştur.
Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görev alan öğretim üyeleri sürekli öğrenmek ve kendini
yenilemek gerekliliğinin bilinci ile birçok fedakârlığı göze alarak üstün bir gayretle lisansüstü eğitim yapan ya da
yapacak olan öğrencilere başarının gerektirdiği üstün irade, azim, disiplin ve titizlikle gerçekleştirecekleri
çalışmalar için en iyi ortamı hazırlamaktadırlar.
Enstitü olarak hedefimiz; gelişen teknoloji ve ekonominin gereklerini bilen, üretken, evrensel ve çağdaş
gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan, kariyer yapmış, nitelikli bilim adamı yetiştirilmesine
azami katkıyı sağlamaktır.
Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
MÜDÜR V.
4
İÇİNDEKİLER
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER
5
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyonumuz;
Üniversitemizin ve gelişmekte olan diğer üniversitelerin sağlık alanında lisans eğitimi veren fakülte ve
yüksekokulların nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılayabilmek için yüksek lisans ve doktora programları
açmak ve bu programların çağın gereklerine uygun modern araç ve gereçlerle yürütülmesini sağlamak, lisans
eğitimini tamamlamış öğrencilerin mezuniyet sonrası bilgi ve becerilerini artırıp bilim üreten, ürettiği bilimi
verimli kılan kişiler olarak yetişmelerine ve rekabetçi bir piyasada daha iyi imkânlarla iş bulmalarına yardımcı
olmaktır
Vizyonumuz;
Küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, çağa uygun mesleki bilgiyle
donatılmış bireyler yetiştirmek için programlar açmak ve bu programların yürütülmesi için uygun eğitim ortamı
sağlamak, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip yürütebilecek ve bunlardan elde ettiği verileri
değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir.
Değerlerimiz;
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün faaliyet alanına temel teşkil eden ve enstitü personeli tarafından benimsenmiş
olan “değerleri” aşağıda belirtilmiştir.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri ve anayasal hakları
doğrultusunda;
_ İnsan haklarına saygılı,
_ Çağdaş kurumsal kişiliğinden ödün vermeyen,
_ Dürüst ve açık,
_ Bilgiyi ve akılcılığı ön planda tutan,
_ Ayrımcılık yapmayan,
_ İfade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı,
_ Etik ve ahlaki değerlere sahip,
_ Bilime ve analitik düşünceye inanan,
_ Bilimsel özgürlüğü yücelten,
_ Eğitimin toplumsal dönüşüme öncülük ettiğine inanan,
_ Çevreye saygılı,
6
_ İletişime açık, uzlaşmacı, _ Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip,
_ Mükemmelliğe ulaşmaya çalışan,
_ İşbirliği anlayışına sahip,
_ Paylaşımcı,
_ Sorumluluklarının bilincinde,
_ Şeffaf, adil ve hoşgörülü,
_ Takdir eden,
_ Yaratıcı ve yenilikçi bir kurum olarak varlığını sürdürmeyi hedefler.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.2.1. Enstitü Müdürü : Prof.Dr.Saim ÖZDAMAR (Harcama Yetkilisi)
a) Görevleri, yetkisi, sorumlulukları: Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını
uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili
enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır
Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesin rasyonel bir şekildi kullanılmasında ve geliştirilmesinde
gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında,
eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin
gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı
birinci derecede sorumludur.
1.2.2. Enstitü Sekreteri : Hasan Basri GÖKBELEN (Gerçekleştirme Görevlisi)
a) Görevleri : Enstitünün personel, eğitim, idari ve sosyal işleriyle, sağlık, satın alma, muhasebe ve mali işlerini,
haberleşme, evrak ve arşiv, temizlik, bakım ve onarım işlerini kendisine bağlı hizmet birimleri aracılığı ile
yürütmek, koordine ve kontrol etmek,
Personeli verimli çalıştırma esaslarına ilişkin hazırlanan programların uygulanmasını sağlamak,
Personel sağlık, güvenlik ve sosyal yardım konularına ilişkin programların hazırlanmasını sağlamak ve
uygulanmasını izlemek,
Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,
Enstitü Kurulu toplantılarına katılmak,
Enstitünün iç ve dış iletişimini sağlamak,
Enstitü birimlerinin ihtiyacı olan her türlü araç-gereç ve malzemelerin satın alma işlemlerinin takip ve
kontrolünü yapmak,
Dış birimlere enstitü ile ilgili bilgi vermek,
Enstitü içi düzen ile ilgili işlerini takip ve kontrol etmek,
Enstitünün bütçesini hazırlamak, onaylandıktan sonra uygulamaya konulmasını sağlamak,
Enstitü demirbaşlarının korunmasını ve periyodik sayımlarını gerçekleştirmek, demirbaştan düşenleri belirlemek,
7
Sosyal faaliyet ve etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmak,
Görev alanı ile ilgili olarak Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
b) Yetkisi : Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir
c) Sorumlulukları : Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine
(Müdüre) karşı sorumludur.
Yönetsel sorumluluk.
Mali sorumluluk.
Evrakla ilgili sorumluluk.
Araç-gereç, malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk.
1.2.3. Şef: Birol ARSLAN – Bil. İşl. : Osman DOĞAN (Muhasebe-Tahakkuk)
a) Görevleri
Personelin terfilerini takip etmek, maaş hesaplamalarını yapmak,
Emekli Sandığı ve SSK ile ilgili olarak yazışmaları yapmak, gerekli belgeleri hazırlamak,
DPB ve Maliye Bakanlığınca istenilen cetvelleri hazırlayıp gönderilmesini sağlamak,
Enstitüye ait faturaların giriş-çıkış işlemlerini yapmak,
Asgari Geçim İndirimlerini kontrol etmek ve ödenmesini sağlamak,
Tayin onayları ve kademe ilerlemelerini personel sicil kartlarına işlemek,
Ek ders ücretleri ile ilgili işlemleri yapmak,
Dışarıdan; Doktora yeterlik sınavları, Tez savunma sınavları ve ders vermek için gelen Öğretim üyeleri ile
dışarıya seminer, konferans vs. için giden öğretim elemanlarına Yolluk ve yevmiye işlemlerini yapmak,
SSK ve Emekli Keseneklerinin primlerini düzenlemek,
Emekli icmal fişlerini düzenlemek,
Kesintileri takip etmek,
Enstitü mali bütçesini hazırlamak.
Mal Bildirim Beyannamesini hazırlayarak akademik ve idari personele iletmek, belgeler toplandıktan sonra
yazışmalarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek,
Demirbaş kayıtlarını tutmak,
Enstitü bünyesinde kullanılacak olan tüketim ve demirbaş mal ve malzeme alımları yapmak,
Yapılan işlem miktarı ve değer ve oranları
150-İlk Madde ve Malzemeler
253-Makine ve Cihazlar
255-Demirbaşlar
Birimimiz Taşınır Kayıt ve kontrol işlemlerini; kaynağı edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı,
muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabını verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol
kanununun 44. maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir.
Edinimi yapılan (satın alma, devir, bağış, üretim, sayım fazlası) muayene ve kabulü yapılmış kayda esas
belgelerle (fatura tutanak vb.), taşınır kod listesindeki 150-253-255 hesap kollarına göre taşınır işlem fişi
düzenlenerek giriş kayıtları yapılmış ve depolanmıştır.
8
Birimizde kullanıma verilen demirbaşlar zimmetlenerek, demirbaş sicil numaraları yapıştırılmış ve dayanıklı
taşınırlar listesi düzenlenmiştir.
Tüketimi yapılan 150 kodlu taşınırlar üst yöneticinin belirlediği tarihlerde onaylı liste ile Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına bildirilmiştir.
Kullanım amacını yitirmiş, miadını dolduran malzemelerin tespitlerinin yapılıp tutanakların düzenlenerek
kayıtlardan düşümlerinin ilgili yönetmelik gereği yapılmıştır.
Kayıtları tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlayarak
a-)Yıl Sonu sayımına ilişkin sayım tutanağı
b-)Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
c-)Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı
Cetveli
d-)Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir
tutanak ile harcama yetkilisine sunulmuştur.
2013 Mali yılında H.Y.S.’den toplam 8 adet satın alma, 4 adet tüketim çıkışı, 9 Adet Envanter Giriş
b) Yetkisi : Görevlerini Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir.
c) Sorumlulukları :
Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine (Enstitü Sekreterine)
karşı sorumludur.
Evrakla ilgili sorumluluk.
Araç-gereç, malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk.
1.2.4.
Ülker YAZICI (Yazı İşleri)
a) Görevler: Enstitü Dergisi ile ilgili olarak

Makalenin yazarlardan dergi yazım kurallarına göre uygun şekilde teslim alınması,

Makalenin rapörtörlere gönderilme aşamasında yapılacak işlemler,

Makalenin yazarlara gönderilme aşamasında yapılacak işlemler,

Makalenin editör/editör yardımcısına gönderilme aşamasında yapılacak işlemler,

Makalenin son düzenlemelerinni yapılması ve dergi formatına (PUBLİSHER) aktarılması,

Pruf çıktılarının yazarlara onaylatılmasının sağlanması,

Son halini alan Publisher programındaki Enstitü dergisinin destek birimine verilmesi,
Yazı İşleriyle İlgili olarak;

Program açma tekliflerinde enstitü kurulu kararı ve dosyadaki evrakların tamamlanarak yazışmaların
sağlanması,

Gündem dosyasına girecek evrakların kontrolünün yapılması (Öğrenci işlerinin gerekli kontrollerinden
sonra),

Yönetim Kurulu’nun yapılacağı tarihteki evrakları düzenleyerek gündemi oluşturmak,

Yönetim Kurul Kararlarının duyurulması,

Yönetim Kurul Kararlarının yazılarak Yönetim Kurulu Üyelerinin imzasının açılması,
9

Yönetim Kurulu Üyelerinin imzaladığı kararlardan muhasebe birimi ile ilgili olanların aslı gibidir
yapılarak birime verilmesi,

Mezun ve kaydı silinen öğrencilerin Yönetim Kurul kararlarının öğrenci işleri daire başkanliğina
gönderilmesi,

ÖSYM İstatistik Bilgilerin hazırlanması ve üst yazısının hazırlanması (Öğrenci İşlerine Destek)

Öğrenci Temsilciliği Seçim yazışmalarının yapılması,

Faaliyet Raporlarının Rektörlüğe bildirilmesi,

Soruşturmalar ile ilgili yazışmaların yapılması,

Araştırma Görevliliği alımı ile ilgili sınav evrakları tutanakları, işe başlama vb. gibi yazışmaların
yapılması,

Enstitü içi ve dışı öğretim elemanı görevlendirilmesi ile ilgili yazıları Bölüm Başkanlıklarına iletmek,
ilgili birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak,

Araştirma görevlileri süre uzutım teklif yazılarının anabilim dalı başkanlıklarından istenmesi,

Diğer üniversitelerden ders alma ile ilgili Yönetim Kurulu Karar duyurularının yapılması,

Tez Çalışması ile ilgili olarak Kurum Anket izin yazılarının öğrenci işleri daire başkanlığına yazılması,

Enstitü Karar gündemi, katılım tutanağı, kararların yazılması ve duyurularının yapılması ile ilgili
işlemler,

ÖYP yazışmaları,

Kurum İçi Daire Başkanlıkları ile ilgili her türlü cevaplanacak yazıların hazırlanması,

Farklı üniversitelerden ders alma, özel öğrencilik dersleri ile ilgili olarak OBİSİS kataloga ders
girilmesi ve ilgili öğrencilere ders atanması işlemleri (Öğrenci İşlerine Destek)

Yönetim Kurul Kararını takiben Başarısız olunan ders veya yerine konan ders ile ilgili olarak
OBİSİS’ten gerekli güncellemeleri yapmak (Öğrenci İşlerine Destek)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına OBİSİS sorunları ile ilgili rutin yazışmalar,

Strateji Daire Başkanlığının istemiş olduğu YÖDEK raporlarının hazırlanması ile ilgili tablolar ve
yazışmalar,

Anabilim Dalı Başkanlığı ile rutin yazışmaların yapılması,

Ders planları, final tarihleri, ders programları, danışmanlıklar, tez projesi isteme, öğrenci alım ilanı, vb.
Tüm yazışmalar
b) Yetkisi : Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir.
c) Sorumlulukları: Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine
(Enstitü Sekreterine) karşı sorumludur.
Evrakla ilgili sorumluluk
Araç-gereç malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk
ÖĞRENCI İŞLERİ
1.2.5.
Şef: Yaşar ÖZSOY – Berna ÖZDEMİR – Şükrü KARA
Ahmet Can ERAT
a) Görevler:

Öğrenci Başvurularının alınması,

Kesin Kayıtların alınarak öğrenci bilgilerinin OBİSİS’e girilmesi,
10

Öğrenci müracatlarının programa girilmesi listelenmesi sıralanması, sınıf listeleri, sınav tutanakları,
internete kazananların konulması aşamasındaki işlemleri yapmak,

ÖSYM İstatistik Bilgilerin hazırlanması,

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere Yönetim Kurul Kararını takiben danışman öğretim üyelerinin OBİSİS’e
atanması,

Kredi, burs alan öğrenci durumlarının yazışmalarının düzenli olarak Rektörlük ile yapılması,

Doktora Yeterlik Sınavına girecek durumda olan öğrencilerin dönem başlarında OBİSİS’ten listesinin
alınarak ders durum belgelerinin incelenmesi ve Doktora Yeterlik Jüri teklifi evraklarına iliştirilerek
gündem dosyasına konulması,

Doktora Yeterlik Sınavına giren öğrencilerin sınav tarihlerinin OBİSİS’te güncellenmesi,

Öğrenci İşleri İle ilgili Harç İade ile ilgili evrakların eksiksiz olarak teslim alınması,

Anabilim Dallarından gelen ders planlarının kontrolünü ve takibini yapmak,

Doktora öğrencilerinin yeterlik sınavlarını takiben 6 ay içinde, yüksek lisans programı öğrencilerinin ise
derslerini bitirdiği dönemi takip eden dönemin başına kadar tez projelerinin Yönetim Kuruluna girmek
üzere hazır olmalarının sağlanması (Danışman ve öğrenci ile görüşerek),

Öğrenciyi ilgilendiren yazıların birer nüshalarının dosyalara takılması işlemi,

Yönetim Kurulunu takiben Tez savunma sınav tarihlerinin listelenerek Yönetim Kurulunu takiben bir
hafta içinde Alper beye verilmesi ve ilan panosuna asılmasının sağlanması,

Dönem başında tez projesi getirecek Yüksek Lisans öğrencilerinin ders durum belgelerinin çıktısı
alınması, incelenmesi ve tez proje teslimlerinin zamanında enstitüye teslimlerinin sağlanması,

Kayıt yenileme formları ile beraber Doktora Tez Çalışması Raporu getiren öğrencilerin OBİBİS’te
güncellenmesi ve getirmeyen öğrencilerin getirmesinin sağlanması,

Derslerini bitiren öğrencilerin ders durum belgelerinin dosya kapaklarına çıktı alınarak yapıştırılması,

Yönetim Kurul Kararını takiben teze başlayan Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerinin tez
adlarının, teze başlama ve bitiş tarihlerinin OBİBİS’te güncellenmesi,

Yönetim Kurul Kararını takiben danışman değişikliği yapılan Yüksek Lisans ve Doktora programı
öğrencilerinin OBİBİS’te güncellenmesi,

Yönetim Kurul Kararını takiben tez adı değişikliği yapılan Yüksek Lisans ve Doktora programı
öğrencilerinin OBİBİS’te güncellenmesi,

Yönetim Kurul Kararını takiben kayıt dondurma talepleri uygun bulunan Yüksek Lisans ve Doktora
programı öğrencilerinin OBİBİS’te güncellenmesi,

Yönetim Kurul Kararını takiben tez savunma sınavına girecek öğrencilerni tez değerlendirme
formlarının çıkarılması,

Yönetim Kurul Kararını takiben ek süre/düzeltme süresi talepleri uygun bulunan Yüksek Lisans ve
Doktora programı öğrencilerinin OBİBİS’te güncellenmesi,

Yönetim Kurul Kararını takiben mezun olunması için gerekli belgeler getiren öğrencilerin ilişik kesme
belgesindeki ilgili yerilerin kontrol edilerek imzalanması,

Yönetim Kurul Kararını takiben “özel öğrenci” başvurusu uygun bulunan öğrencilerin OBİBİS’te ders
atamalarının yapılması,
11

Yönetim Kurul Kararını takiben başka üniversiteden ders alma dilekçeleri uygun bulunan öğrencilerin
OBİBİS’te ders atamalarının yapılması,

Askerlik sevk tehiri uzatma yazılarının yazılması ve cevabı gelen yazıların OBİSİS’te güncellenmesi,
ilgili öğrenciye duyurularının yapılması,

Mezun/kaydı silinen öğrencilerin Askerlik İptal yazılarının yazılması ve cevabı gelen yazıların
OBİSİS’te güncellenmesi, ilgili öğrenciye duyurularının yapılması,

Yönetim Kurulu yapılmasına mütekaip tez savunma sınav tarihlerinin güncellenerek listesinin destek
birimi, sekretarya ve hizmet birimine verilmesini sağlamak,

Başka kurumda ders veren hocaların ders notlarını girmeleri için aynı anabilim dalındaki bir öğretim
üyesini yetkilendirmesi işlemleri,

Yönetim Kurul Kararını takiben mezun olan Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerinin geçici
mezuniyet ve transkript belgelerinin hazırlanması,

Dönem başlarında Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ders teklifleri ile öğretim üyesi sicillerinin
OBİSİS’te güncellenmesi ve ders teklifi getirmeyen bölümlerin getirmelerinin sağlanması,

Dersi seçen öğrencilerin ve öğretim üyesi listelerinin Muhasebeye her dönem başında teslim edilmesi,

Tez Savunma Sınavından önce jüri üyelerine gönderilecek olan Tez Değerlendirme Belgeleri ile Tez
Savunma Sınav tutanaklarının çıkarılması,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili formların istenildiği dönemlerde
düzenli olarak gönderilmesi,

Mezun durumda olan öğrencilerin mezuniyet evraklarının
kontrollü alınarak gündem dosyasına
konulması,

Öğrenci belgesi, ders durum belgesi, öğrenci sevki belgelerinin hazırlanması,

Tez projesi getiren öğrencilerin tez projelerine tez değerlendirme belgesi hazırlayarak ilgili Yönetim
Kurulu Üyesi tarafından değerlendirilmesinin sağlanması,

Dönem sonlarında not girişi yapmayan öğretim üyelerinin listelenerek Anabilim Dalı Başkanlığı
aracılığı ile yazışmalar yapılarak sorunun giderilmesi,

Yazışma yapan personelin ilgili yazıya kendi parafı, giden evrak kayıt yapan personel parafının takip
edilerek dosyalanmasının sağlanması (ORTAK),

Öğrenci dosyalarına takılması gereken tüm evrakların dosyalanmasının zamanında yaptırılması,

Final sınav yazılı evraklarının enstitüye teslip edilip edilmediğinin ders bazında belirlenerek; eksik
öğretim üyelerinin bilgilendirilerek zamanında enstitüye gönderilmesinin sağlanması,

Final sınav evraklarının tasnif edilip zarflanarak; arşivlenmesinin sağlanması,
b) Yetkisi : Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir.
c) Sorumlulukları: Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine
(Enstitü Sekreterine) karşı sorumludur.
Evrakla ilgili sorumluluk
Araç-gereç malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk
12
1.2.6. Esra AĞAÇ (Serketerya-Yazı İşlerinde Destek)
a) Görevler

Enstitüye gelen telefonları ilgili birimlere bağlamak, arayan kişiyi yönlendirmek,

Program açma tekliflerinde enstitü kurulu kararı ve dosyadaki evrakların tamamlanarak yazışmaların
sağlanması,

Gündem dosyasına girecek evrakların kontrolünün yapılması (Öğrenci işlerinin gerekli kontrollerinden
sonra),

İlan panosuna duyuruları asmak, çıkarılacak günü geçmiş evrakların takibini yapmak ve çıkarmak,

Özel telefon görüşmeleri ile ilgili santral çıktısını almak, listeden takip etmek, ücretlerini tahsil etmek,

Fax çekilmesi gereken resmi yazışmaların faksını çekmek,

Yönetim Kurulu’nun yapılacağı tarihteki evrakları düzenleyerek gündemi oluşturmak,

Yönetim Kurul Kararlarının duyurulması,

Mezun ve kaydı silinen öğrencilerin Yönetim Kurul kararlarının öğrenci işleri daire başkanliğina
gönderilmesi,

Anabilim Dalı Başkanlığı ile rutin yazışmaların yapılması,

Müdürlük tarafından Enstitü personeline, üniversite birimlerine ve diğer kurumlara iletilmesi gereken
yazıları hazırlamak, imzalatıp onaylatmak ve kaydetmek,

Enstitü Kurulunda alınan kararları ilgili birimlere bildirmek ve bilgisayara kaydetmek,

Enstitü Yönetim Kurulunda alınan kararları ilgili birimlere bildirmek ve bilgisayara kaydedip
dosyalamak,

Tez Çalışması ile ilgili olarak Kurum Anket izin yazılarının öğrenci işleri daire başkanlığına yazılması,

Kurum İçi Daire Başkanlıkları ile ilgili her türlü cevaplanacak yazıların hazırlanması,

Enstitü içi ve dışı öğretim elemanı görevlendirilmesi ile ilgili yazıları Bölüm Başkanlıklarına iletmek,
ilgili birimlere gönderilecek yazıları hazırlamak,

Akademik personelin idari görevleri ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili kişi ve birimlere iletmek ve
bilgisayara kaydetmek,

Çay hazırlamak. Ders ve iş için gelen Öğretim üyelerine ikram hizmetini yürütmek,

Çalışma saatleri sonunda pencereleri, muslukları kontrol etmek, açıksa kapatmak, elektrikleri
söndürmek, kapıların kilitli olup olmadığını kontrol etmek,

Elektrik, su, gaz, yakıt, temizlik malzemesi vb. harcamalarda tasarrufa riayet etmek, sınıf ve orat
alanları da gerekli kontrolleri yapıp arızalarını amirine bildirmek,

Kendisine teslim edilen araç, gereç ve malzemeyi korumak,

Görev alanıyla ilgili olarak Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
b) Yetkisi : Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir.
c) Sorumlulukları: Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine
(Enstitü Sekreterine) karşı sorumludur.
Evrakla ilgili sorumluluk
Araç-gereç malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk
13
1.2.7. Şükrü KARA (Öğrenci İşleri Ek olarak Dergi ve Enstitünün Web işlemleri)
a) Görevler:

Enstitü web sayfası ile ilgili güncellemelerin yapılması,

Derginin dağıtılması aşamasında File Maker’de olan adreslerin ve üst yazılarının hazırlanarak eklerinde
dergi ile beraber gönderilmesi,

Derginin online olarak yayınlanması web sitesinde yayınlanması,

Derginin YÖK’e gönderilmesi için CD lerinin hazırlanması,

Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu gündeminin ilgili öğretim üyelerine mail ile gönderilmesi,

Mezun olan öğrencilerin YÖK’e teslim edilmesi gereken tez PDF’lerinin veri tabanına yüklenmesi,

Öğretim üyelerine duyurulması gereken aciliyet arz eden evrakların ilgili yerlere mail ile gönderilmesi,

YÖK’ tez veri formlarının hazırlanıp üst yazısının ve listenin oluşturulması,

Mezun olan öğrencilerin mezuniyet aşamasındaki teslim edilmesi gerekli olan mezuniyet evraklarının
(CD, veri formu, özet-abstract, PDF) tesliminin kontorllü olarak alınması,

Web ile ilgili düzenlenecek her türlü formların oluşturulması, güncellenmesi,

Web sitemizdeki; yeni anabilim dalı açılması, öğretim üyesi ünvanlarının, anabilim dalı başkanlığı isim
değişikliklerinin, idare personel değişikliği, ECTS vb. gibi bilgilerin düzenlenmesi,

Fotokopi makinası, faks, yazıcı, bilgisayar, web sorunları vb. gibi teknik konularda her türlü durumda
destek birimi olarak destek vermesi,

Yeni kayıt öğrencilerin resimlerinin taranıp OBİSİS programına girilmesi,

Derginin basım işlemlerinin yapılması,

Kendisine teslim edilen araç, gereç ve malzemeyi korumak,

Görev alanıyla ilgili olarak Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
b) Yetkisi : Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir.
c) Sorumlulukları: Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine
(Enstitü Sekreterine) karşı sorumludur.
Evrakla ilgili sorumluluk
Araç-gereç malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk
1.2.8. Alper YILMAZ (Hizmetli)
a) Görevler:

Evrak dağıtımının yapılması,

Büro ve sınıfların temizliğinin sağlanması,

Çay hazırlamak. Ders ve iş için gelen Öğretim üyelerine ikram hizmetini yürütmek,

Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu Kararlarının imzalarının kendisine tesliminden itibaren en kısa süre
içinde imzalarının tamamlattırılması,

Çalışma saatleri sonunda pencereleri, muslukları kontrol etmek, açıksa kapatmak, ortak alanların
elektrikleri söndürmek, sınıf kapılarının kilitli olup olmadığını mesai bitimi kontrol etmek (I.Derecede
sorumluluk),

Elektrik, su, gaz, yakıt, temizlik malzemesi vb. harcamalarda tasarrufa riayet etmek, gerekli kontrolleri
yapıp arızalarını amirine bildirmek,
14

Postaya verilecek evrakların postahaneye götürülmesi,

Kendisine teslim edilen araç, gereç ve malzemeyi korumak,

Görev alanıyla ilgili olarak Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
b) Yetkisi : Görevlerini, Enstitünün belirlediği yetki sınırları çerçevesinde yerine getirir.
c) Sorumlulukları: Görevini yerine getirmenin ve yetkilerini kullanmanın sonuçlarından dolayı ilk üst amirine
(Enstitü Sekreterine) karşı sorumludur.
Evrakla ilgili sorumluluk
Araç-gereç malzeme ve donanımla ilgili sorumluluk
Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar
Mali Yetkililer
Harcama Yetkilisi
Gerçekleştirme Görevlisi
Tahakkuk
T.K.K.Y
Prof.Dr.Saim ÖZDAMAR
Hasan Basri GÖKBELEN
Birol ARSLAN
Osman DOĞAN
İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar
İdari Yetkililer
Müdür
Prof.Dr.
Saim ÖZDAMAR
Müdür Yardımcısı
Doç.Dr.
Betül ÇİÇEK
Müdür Yardımcısı
Doç.Dr.
Tolga ERTEKİN
Enstitü Sekreteri
Hasan Basri GÖKBELEN
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
15
1.1-Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı
Kapasitesi
0–50
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
Kapasitesi
251–Üzeri
Anfi
Sınıf
4
Bilgisayar
Lab.
1
Diğer Lab.
5
Toplam
1.2-Sosyal Alanlar
1.2.2.Toplantı – Konferans Salonları
Kapasitesi
0–50
Toplantı
Salonu
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
Kapasitesi
251–Üzeri
1
Konferans
Salonu
Toplam
1(Enstitüler
Ortak
Kullanım)
1
1
1.3-Hizmet Alanları
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları
Sayısı
(Adet)
Alanı
(m2)
Kullanan Sayısı
(Kişi)
Çalışma Odası
3
40
3
Toplam
3
40
3
Sayısı
(Adet)
Alanı
(m2)
Kullanan Sayısı
Servis
1
70
4
Çalışma Odası
5
130
6
Toplam
6
200
10
1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları
1.4-Ambar Alanları
Ambar Sayısı : 1 Adet
Ambar Alanı: 20 m2
1.5-Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı: 1 Adet
Arşiv Alanı: 20 m2
16
2- Örgüt Yapısı
MÜDÜR
Prof.Dr.Saim ÖZDAMAR
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr.Betül ÇİÇEK
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr.Tolga ERTEKİN
ENSTİTÜ SEKRETERİ
Hasan Basri GÖKBELEN
Şef Birol ARSLAN
(MUHASEBE-TAHAKKUK)
Osman DOĞAN
(MUHASEBE-TAHAKKUK)
Üker YAZICI
(YAZI İŞLERİ)
Esra AĞAÇ
(SEKRETARYA/YAZI İŞLERİ)
Şef Yaşar ÖZSOY
(ÖĞRENCİ İŞLERİ)
Berna ÖZDEMİR
(ÖĞRENCİ İŞLERİ)
Şükrü KARA
(ÖĞRENCİ İŞLERİ)
)
Ahmet Can ERAT
(ÖĞRENCİ İŞLERİ)
Alper YILMAZ
(Hizmetli)
)
17
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1-Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar Sayısı: 26 Adet
Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 5 Adet
3.3- Kütüphane Kaynakları
Kitap
Peryodik Yayın
Elektronik Yayın
Diğerleri
Toplam
2
1
589
751
159
3.4-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
İdari Amaçlı
(Adet)
Projeksiyon
Slayt makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Faks
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
2
2
4
1
4
Eğitim Amaçlı
(Adet)
6
2
2
Araştırma Amaçlı
(Adet)
1(Enstitüler Ortak
Kullanım)
1
1
4- İnsan Kaynakları
4.1-Akademik Personel
UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI(EK DERS VEREN DAHİL)
UNVAN
2013
Profesör
57 (Ek Ders)
Doçent
47 (Ek Ders)
Yardımcı Doçent
41(Ek Ders)
Öğretim Görevlisi
3 (Ek Ders)
Okutman
1 (Ek Ders)
Araştırma Görevlisi
25 (Enstitü Bünyesinde)
Uzman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
TOPLAM
174
18
4.2-Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doç.
Çalıştığı Bölüm
Geldiği Üniversite
Feray GÖKDOĞAN (Hemşirelik)
İzzet Baysal Üniv.
Nimet KARATAŞ (Hemşirelik)
Nevşehir Üniv.
Nurgün PLATİN (Hemşirelik)
Emekli
Neşe KIRIMER (Eczacılık)
Anadolu Üniv.
Fatih DEMİRCİ (Eczacılık)
Anadolu Üniv.
Betül DEMİRCİ (Eczacılık)
Anadolu Üniv.
Nurettin ABACIOĞLU(Eczacılık)
Gazi Üniv.
Fatma UYANIK(Veteriner)
Çanakkale Üniv.
Tancan UYSAL(Diş Hekimliği)
Katip Çelebi Üniv.
İlknur Aydın AVCI(Hemşirelik)
19 Mayıs Üniv.
Havva TEL (Hemşirelik)
Cumhuriyet Üniv.
Zeynep Canlı ÖZER (Hemşirelik)
Akdeniz Üniv.
Gürsel ÖZTUNÇ (Hemşirelik)
Çukurova Üniv.
Ayla ÜNSAL (Hemşirelik)
Ahi Evran Üniv.
Özlem ÖZKAN (Hemşirelik)
Kocaeli Üniv.
Semra KOCAÖZ (Hemşirelik)
Nalan G. BEŞER (Hemşirelik)
Figen İNCİ (Hemşirelik)
Niğde Üniv.
Serpil TALAS (Hemşirelik)
Ankara Üniv.
Emel EGE (Hemşirelik)
Selçuk Üniv.
Sevinç POLAT (Hemşirelik)
Bozok Üniv.
Süleyman K. BÜYÜK (Diş Hek.)
Ordu Üniv.
Nurhan DOĞAN (Hemşirelik)
Amasya Üniv.
Rabiye ERENOĞLU (Hemşirelik)
M.K.Paşa Üniv.
Nevin USLU (Hemşirelik)
M.A.Ersoy Üniv.
Alime SELÇUK (Hemşirelik)
Selçuk Üniv.
Yeliz SÜRME (Hemşirelik)
Bozok Üniv.
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Araştırma Görevlisi
2547 Sayılı Kanunun
35.Maddesi
Toplam
27 Kişi
20 Farklı Üniversite
19
4.3-Sözleşmeli Akademik Personel
Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı
Profesör
5 (Ek ders karşılığı)
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Uzman
Okutman
Sanatçı Öğrt. Elm.
Sahne Uygulatıcısı
Toplam
5
4.4-Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Akademik Personelin (Araştırma Görevlisi) Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
Kişi Sayısı
2
17
6
Yüzde
8
68
24
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri
4.5-İdari Personel
YILLAR GİH
4
2012
2013
6
SHS
THS
AHS
DHS
YHS
1
2
TOPLAM
5
8
4.6- İdari Personelin Eğitim Durumu
İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
1
1
1
5
12.50
12.50
12.50
62.50
Kişi Sayısı
Yüzde
Y.L. ve Dokt.
4.9-İdari Personelin Hizmet Süreleri
İdari Personelin Hizmet Süresi
Kişi Sayısı
Yüzde
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 - Üzeri
2
-
-
1
3
37,50
2
25.00
12.50
25.00
20
4.10-İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
Kişi Sayısı
Yüzde
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri
1
1
1
3
2
12.50
12,50
12.50
37,50
25.00
4.11-İşçiler
İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
Dolu
Sürekli İşçiler
Boş
Toplam
2
2
2
2
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)
Vizesiz işçiler (3 Aylık)
Toplam
4.12-Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri
Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
Kişi Sayısı
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 - Üzeri
41-50 Yaş
51- Üzeri
2
Yüzde
100
4.13-Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
Kişi Sayısı
Yüzde
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
2
100
5- Sunulan Hizmetler
Eğitim Hizmetleri
5.1-Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayıları
Yüksek Lisans
Birimin Adı
SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Doktora
B
E
Top.
B
E
Top.
298
264
562
163
102
265
Toplam
Baya
Erkek
n
461
366
Genel Toplam
827
21
5.2-Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Öğrenci Sayıları
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM DALI
ANATOMİ (YÜKSEK LİSANS)
YLBÖ
YLEÖ
9
11
DrBÖ
10
PEDODONTİ (ANKARA Ü. ORT. DR)
5
11
5
7
VET.FARMAKOLOJİ-TOKSİKOLOJİ
11
16
1
1
13
7
1
5
6
BİYOKİMYA (DOKTORA)
3
5
VET.FARMAKOLOJİ-TOKSİKOLOJİ
13
39
VETERİNER PATOLOJİ (SELÇUK
BİYOKİMYA (YÜKSEK LİSANS)
3
28
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
TÖS
20
ANATOMİ (DOKTORA)
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
DEÖ
10
6
1
1
2
BİYOİSTATİSTİK (YÜKSEK LİSANS)
2
2
4
TIP PARAZİTOLOJİ
9
4
13
TIP PARAZİTOLOJİ DOKTORA
FARMAKOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)
2
6
2
FARMAKOLOJİ (DOKTORA)
FİZYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)
HALK SAĞLIĞI(YÜKSEK LİSANS)
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (YÜKSEK
MİKROBİYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)
15
8
9
2
2
11
1
5
6
1
2
VETER.MİKROBİYO (DOKTORA)
VETER.FARMAKOLOJİ-
2
1
BİYOFİZİK (DOKTORA)
3
23
4
BİYOFİZİK (YÜKSEK LİSANS)
13
12
3
TIBBİ BİYOLOJİ (DOKTORA)
VETER. MİKROBİYO (YÜKSEK
5
3
MİKROBİYOLOJİ (DOKTORA)
TIBBİ BİYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)
17
19
8
9
8
6
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
7
36
9
13
5
4
HALK SAĞLIĞI(DOKTORA)
3
43
2
32
1
12
FİZYOLOJİ (DOKTORA)
8
8
2
31
6
2
18
3
23
VETER.FARMAKOLOJİ-
1
2
3
VETER. BİYOKİMYA ( DOKTORA)
3
1
4
VETER. BESİN HİJ ve TEK.
6
VETER. BESİN HİJ ve
6
1
VETER. BESİN HİJ ve TEK.
2
VETER. BESİN HİJ ve TEK.
1
2
1
1
VETER. DOĞUM ve JİN (YÜKSEK
5
13
18
VETER.HİST.-EMBR.(YÜKSEK
5
1
6
VETER.HİST.-EMBR. (DOKTORA)
VETER.PARAZİTOLOJİ (YÜKSEK
2
7
4
2
11
22
VETER.PARAZİTOLOJİ(DOKTORA)
1
VETER.PARAZİTOLOJİ
1
1
VETER.PATOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)
3
VETER.PATOLOJİ (DOKTORA)
1
21
VETER. ZOOTEKNİ (DOKTORA)
1
3
1
5
2
1
VETER.PARAZİTOLOJİ
VETER. ZOOTEKNİ (YÜKSEK
1
26
2
2
4
HEMŞİRELİK (YÜKSEK LİSANS)
34
4
38
VETERİNER ANATOMİ (YÜKSEK
1
1
2
VETER. ANATOMİ (DOKTORA)
1
VETERİNER ANATOMİ (SELÇUK
VET.HAYVAN BES.ve
1
3
18
4
2
19
4
5
15
VETERİNER CERRAHİ(DOKTORA)
4
21
VETERİNER İÇ HAST.(DOKTORA)
VETERİNER CERRAHİ (YÜKSEK
1
21
VET.HAYVAN BES.ve
VETERİNER İÇ HAST.(YÜKSEK
1
4
20
2
5
7
VETERİNER DÖLERME.ve SUNİ
1
3
4
TIBBİ GENETİK (YÜKSEK LİSANS)
9
4
13
TIBBİ GENETİK (DOKTORA)
4
BESLENME VE DİYETETİK
20
FARMASÖTİK KİMYA (YÜKSEK
1
4
1
21
1
FARMASÖTİK KİMYA (DOKTORA)
1
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
6
3
9
RESTORATİF DİŞ
3
3
6
ANALİTİK KİMYA (YÜKSEK LİSANS)
7
1
3
10
ANALİTİK KİMYA (DOKTORA)
1
ÇOCUK SAĞ.ve HAST.HEMŞİRELİĞİ
12
12
DOĞUM ve KADIN
10
10
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
15
15
HALK SAĞLIĞIHEMŞİRELİĞİ
17
17
ECZACILIK BİYOKİMYA (YÜKSEK
5
1
3
2
8
ECZACILIK BİYOKİMYA (DOKTORA)
1
3
4
PERİODONTOLOJİ (DOKTORA)
3
2
5
ORTODONTİ (DOKTORA)
7
3
10
AĞIZ-DİŞ-ÇENE HAST.ve
3
6
9
VETERİNER FİZYOLOJİ (YÜKSEK
1
6
7
VETERİNER FİZYOLOJİ (K.KALE
2
RUH SAĞLIĞI ve HAST.
7
2
7
SAĞLIK FİZİĞİ (YÜKSEK LİSANS)
1
1
HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ ve
3
3
2
7
FARMAKOGNOZİ (YÜKSEK LİSANS)
FARMAKOGNOZİ (DOKTORA)
5
3
1
4
23
HAREKET ve ANTRENMAN
1
1
ECZACILIK FARMAKOLOJİ (YÜKSEK
1
1
ECZACILIK DOKTORA
1
2
3
KÖK HÜCRE BİLİMLERİ (YL)
13
11
24
KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE
7
3
10
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
3
2
5
298
264
GENEL TOPLAMLAR
KISALTMALAR
ÖBÖ
Örgün Bayan Öğrenci Sayısı
ÖEÖ
Örgün Erkek Öğrenci Sayısı
LBÖ
LEÖ
TÖS:
163
102
2BÖ
2EÖ
Y.Lisans Bayan Öğrenci
Y.Lisans Erkek Öğrenci
Toplam Öğrenci Sayısı
827
2.Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı
2. Öğretim Erkek Öğrenci
Sayısı
Doktora Bayan Öğrenci Sayısı
Doktora Erkek Öğrenci Sayısı
DBÖ
DEÖ
5.3- 2013 Yılı Öğrenci Başarı Durumu (09. 2010 kayıt yaptıranların YL üç yıl sonunda mezun olanlar
(hazırlık dahil) Doktorda ise 09.2007 kayıtlı olup 6 yıldan önce mezun olanlar başarılı
Yüksek Lisans
2013 Yılı Öğrenci
Başarı Durumu
Kayıt Yaptıran
Öğrenci Sayısı
Mezun
Öğrenci
Sayısı
157
56
Doktora
Başarı
Oranı
(%)
Kayıt
Yaptıran
Öğrenci
Sayısı
Mezun
Öğrenci
Sayısı
% 28
75
5
Başarı
Oranı
(%)
% 15
5.4- 2013 Yılında Tamamlanan Lisansüstü Tezler
2013 YILI
2012-2013 ARTIŞ (%)
ENSTİTÜ
Y.LİSANS
DOKTORA
Y.LİSANS
DOKTORA
SAĞLIK
BİLİMLERİ
56
5
% 11
-% 28
TOPLAM
56
5
% 11
-% 28
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZLERİ
Adı Soyadı
Anabilim Dalı Adı
Tez Konusu
Utku Emre Aydın
Veteriner İç Hast.
Buzağı Koksidiozisinde Bazı Pıhtılaşma
Parametrelerinin Belirlenmesi
Selen Ertürk
Farmakognozi
Alchemilla Mollis (Buser) Rothm. Bitkisi Üzerinde
Farmakognozik Araştırmalar
Fatma Şahin
Tıbbi Biyoloji
Obez Hastalarda Beden Kitle İndeksi Oranlarına Ve
Yaşa Göre Dna Hasarının Sitom Yöntemiyle
24
Araştırılması
Sağlık Fiziği
Profilaktik Kranial Işınlamada Sağ Ve Sol Optik
Sinirlerin Alındığı Dozun Araştırılması
Eczacılık Farmakoloji
Zizyphus Jujuba' Nın Farklı Ekstrelerinin
Pankreatik Beta Hücrelerinde İnsülin Salımı İle
İlişkisinin İncelemesi
Esma İnce
Halk Sağlığı
"Kayseri İlinde Kurum Bakımında Olan 6-14 Yaş
Grubu Korunmaya Muhtaç Çocukların Ruhsal Uyum
Durumları"
Ayser Döner
Halk Sağlığı
Kayseri Melikgazi İlçesindeki Annelerin Ek Besinler
Konusunda Davranışları
Türkan Durmuş
Halk Sağlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Beslenme
Özellikleri Ve Ağız-Diş Sağlığı (Mezun)
Fatih Okur
Beden Eğitimi Ve Spor Bil.
Basketbolda Anaerobik Kapasitenin Maç
Performansına Etkisi
Abdullah Taşkıran
Veteriner Cerrahi
Köpeklerde Diüretik Tedavi Üzerinde Dopaminin
Etkinliğinin Araştırılması
Şerif Tuğrul Kunt
Veteriner Cerrahi
Köpeklerde Diüretik Uygulamalarda Böbrek
Ultrasonografi Bulgularının Araştırılması
Mesut Şahin
Spor Yöneticiliği
Ülkemizde Tenisçilerin Sportif Gelişim İhtiyaçlarının
Karşılanmasına Yönelik Spor Kulüpleri Ve
Tesislerinin Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi
Hasan Tüle
Halk Sağlığı
Kayseri İli Melikgazi İlçe Merkezindeki İlk Öğretim
Okullarının Standartlara Uygunluğu Ve Çevre
Samer Mhanna
Sedat Gülay
Onur Bal
Veter. Zootekni
Halk Elinde Yetiştirilen Holştayn,Doğu Anadolu
Kırmızısı Ve Yerli Kara Sığır Irklarında
Dıacylglycerol O-Acyltransferase 1 (Dgat1) Gen
Zilfi Ülger
Fizyoloji
Lokal Anastezik Etkili Lidokainin Siyatik Sinir İleti
Hızına Doz Bağımlı Etkisi.
Niyazi Sıdkı Adıgüzel
Beden Eğitimi Ve Spor Bil.
Alp Disiplini Kayakçılarda Hematolojik Ve
Spirometrik Bulguların Değerlendirilmesi
Eczacılık Biyokimya
Hıv-I Replikasyonunu Kontrol Altında Tutabilmek
İçin Hıv-I Transaktivatör Proteinin (Tat) Aktivitesini
Durduracak İnhibitörlerin Araştırılması
Niyazi Demirci
Veter. Zootekni
Halk Elinde Yetiştirilen Simmental,İsviçre
Esmeri,Güney,Anadolu Kırmızısı Ve Boz Irk
Sığırlarında B-Laktoglobülün Gen Polimorfizminin
Serkan Karaca
Parazitoloji
Leishmania Infantum Dna Aşısı Adayı Lack Geninin
Klonlanması
Samet Sitti
Hareket Ve Antrenman
Bilimleri
Alp Ve Kuzey Disiplini Kayakçılarının Dinamik Ve
Statik Denge Performanslarının Karşılaştırılması
Cennet Ünal
Spor Yöneticiliği
Ülkemizde Kadın Sporcuların Gelişiminde Yerel
Basın Ve Medyanın Etkisi İle Kadın Sporcuların
Medyadan Beklentileri
Züleyha Kılıç
Hemşirelik
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin
Öz Bakımı Gücü Ve Etkileyen Faktörler
Beden Eğitimi Ve Spor Bil
Elit Düzeydeki Alp Disiplini Kayakçılarının Ve
Yüzücülerin Sezon Öncesi Ve Sezon Sonrası Kan
Ve Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması
Güzide Şatır Başaran
Emrah Yılmaz
25
Keziban Korkmaz
Tıbbi Genetik
Endometrium Kanserinde Fosfotaz Ve Tensin
Homolog (Pten) Promotor Metilasyonu
Mehmet Kaan Tiryaki
Eczacılık Farmakoloji
Shsy-5y Hücrelerinde Gingerol Ve Shogaol'ün
Amiloid-Beta Toksisitesi Üzerine Etkileri
Fizyoloji
Organofosfat Bileşiği Ethion'un Eritrosit
Reolojisindeki Etkileri: Viposetin Ve Karnozinin
Koruyucu Rollerinin Karşılaştırılması
Tuba Tunç
Nurhan Kuloğlu
Histoloji-Embriyoloji
Sıçan Karaciğer Dokusunda Karbon Tetra Klorür İle
Oluşturulan Hasar Üzerine Karnozinin Etkilerinin
Araştırılması
Zeynep Caferoğlu
Beslenme Ve Diyetetik
Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk Ve
Adölesanların Yaşam Kalitesi Ve Metabolik
Kontrolle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Şerife Erdem
Tıbbi Genetik
Fenilalanin Hidroksilaz Geninde Görülen Yaygın
Mutasyonların Taranması
Mustafa Yüksel
Veter. Zootekni
Kayseri Ve Civarında Halk Elinde Yetiştirilen Kıl
Keçilerinde Beta-Laktoglobülün Gen
Polimorfizminin Pcr-Rflp Yöntemi İle
Tuğrul Atalay
Veteriner İç Hast.
Kayseri Yöresindeki Kedilerde Feline İnfeksiyöz
Aneminin Varliğinin Belirlenmesi
Yeliz Kumsar
Fizyoloji
Sıçanlarda Soğuk Stres İle Oluşturulan Uzamsal
Öğrenme Bozukluğu Üzerine Cinsiyetin Etkisi
Fizyoloji
Akut Açlığa Maruz Bırakılan Yetişkin Erkek
Sıçanlarda Kemoterapötik Ajanla Oluşturulan
Nöropatik Ağrının Davranış, Öğrenme Ve Hafızaya
Rabia Sert
Hemşirelik
Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık
Personelinin Postpartum Depresyona İlişkin Görüş
Ve Uygulamaları
Katade Erdoğan
Veter. Besin Hij Ve Tek.
Kayseri'de Satışa Sunulan Balıklarda Listeria Spp.
Varlığının Klasik Kültür Yöntemi İle Belirlenmesi
Tuğba Polat Koç
Anatomi
Sakrum Kemiğinin Morfometrik Değerlendirilmesi
Ve Eklem Yüzey Alanlarının Hesaplanması
Sema Küçükkatırcı
Beslenme Ve Diyetetik
Akciğer Kanserli Hastalarda Beslenme Durumu İle
Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Saptanması
Fatoş Deneme
Fizyoloji
Sosyal İzolasyon Oluşturulan Ve Oluşturulmayan
Genç Erkek Sıçanlarda Ginkgo Biloba Ekstresi'nin
Öğrenmeye Etkisi
Erdal Kurtoğlu
Anatomi
Ünzüle Alpaslan
Ayşe Dilara Özaşir
Histoloji-Embriyoloji
Değişik Yazılımlar Kullanılarak Beyin Hacim Ve
Yüzey Alanının Mr Görüntüleri İle Hesaplanması
Sıçanlarda İskemi-Reperfüzyon Hasarı Sonrası
Testis Üzerine
Deksametazonun Etkisinin
26
DOKTORA PROGRAMI TEZLERİ
Adı Soyadı
Anabilim Dalı Adı
Tez Konusu
Elif Funda Şener
Tıbbi Genetik
Otizm Ve Genetik Temelinin Araştırılması
Reyda Kıyıcı
Veteriner İç Hast.
Hafize Özdemir
İç Hastalıkları
Hemşireliği
Selda Arslan
İç Hastalıkları
Hemşireliği
Kronik Obstrüktif Akciger Hastalığı Olan
Bireylerde
Yürüme Egzersiz Programının Yorgunluk Üzerine
Etkisi.
Cüneyt Asım Aral
Periodontoloji
Deneysel Oluşturulan Diabet Ve Periodontitiste
Propolisin Alveolar Kemik Yıkımı Ve Plazma
Sitokin
Düzeyine Etkisi
Gülşah Tanrıverdi
İç Hastalıkları
Hemşireliği
Sisplatin-Gemsitabin Tedavisi Alan Hastalarda
Akupresür Bilekliği Kullanımının Bulantı Ve
Kusma
Üzerine Etkisi
Sezer Demirbuğa
Restoratif Diş
Tedavisi Ve
Endodonti
Foto-Aktive Dezenfeksiyon (Fad) Yönteminin
Adezivlerin Mikromakaslama Bağlanma Dayanımı
Üzerine Etkisi
Kanşad Pala
Restoratif Diş
Tedavisi Ve
Endodonti
Ön Isıtma Ve Farklı Polisaj Sistemleri Kullanımının
Posterior Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Ve
Sertliğine Etkisi
Esra Ekizer
Ortodonti
Gen Tedavisi Uygulamalarının Ortodontik Sutural
Ekspansiyon Sırasında Mid-Palatal Suturdaki
Kemik Rejenerasyonuna Etkilerinin
Fulden Karadal
Veter. Besin Hij Ve Tek.
Niğde'de Satışa Sunulan Çiğ Sütten Yapılmış
Peynir Örneklerinde Listeria Monocytogenes
Varlığının, Serotip Dağılımının Ve Antimikrobiyel
Faruk İzzet Uçar
Ortodonti
Çapraz Kapanışı Olan Ve Olmayan Hastalarda
Dentoiskeletsel Yapıların 3 Boyutlu Konik Işınlı
Tomografi İle Karşılaştırılması
Kıymet Dolbun Seçkin
Biyokimya
Nonalkolik Steatohepatitli Hastalarda, İnsülin
Direnci İle Osteokalsin Ve Oksidatif Stres
Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Akın Erdem Yağan
Periodontoloji
Deneysel Periodontitiste Düşük Doz Doksisiklinin
Mmp2, Mmp9 Seviyeleri Ve Oksidatif Düzey
Üzerine Etkisi
Deneysel Ketozis Oluşturulan Koyunlarda
Parenteral Lipit Emülsiyonlarının Tedavi Edici
Etkilerinin Araştırılması
Esansiyel Hipertansiyonlu Kadınlara İnhalasyon
Yoluyla Uygulanan Aromaterapinin Arteriyel Kan
Basıncı,Nabız Ve Kaygı Düzeyine Etkisi
İlknur Karaca Bekdik
Veteriner İç Hast.
Maternal Sigara İçiminin Plasenta Yapısı Üzerine
Etkilerinin İncelenmesi (Süre Bitmiştir
26/02/2013)
Koyunlarda Phlorizinin Serum Lipid Ve Oksidatif
Stress Parametreleri Üzerine Etkisi
Canan Aslan
Eczacılık Biyokimya
Kanser Hücrelerinde Nqo2'yi Hedef Alan
Moleküllerin Etkilerinin İncelenmesi
Ömer Çakmak
Periodontoloji
Anksiyete Ve Depresyon Düzeyinin Klinik
Periodontal Durum, Dişeti Oluğu Sıvısı, Tükürük
Ve
Serum Kortizol/Dehidroepiandrosteron Seviyeleri
Tülay Mortaş
Histoloji-Embriyoloji
27
Öznur Tosun
Çocuk Sağ.Ve
Hast.Hemşireliği
Tamamlayıcı Bakım Uygulamalarının Yenidoğanın
Stres Ve Davranışları Üzerine Etkisi
Şengül Akdeniz
İç Hastalıkları
Hemşireliği
Kalp Yetersizliği Tanısı Alan Hastalarda Planlı
Hasta Eğitiminin Semptom Yönetimine Etkisi
Şükran Ertekin Pınar
Ruh Sağlığı Ve Hast.
Hemşireliği
Müziğin Şizofrenik Hastalarda İşitsel
Halusinasyon Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Özlem Aylıkcı
Ortodonti
Farklı Kuvvet Tiplerinin Ortodontik Diş Hareketine
Etkilerinin Değerlendirilmesi
Erkan Günay
Beden Eğitimi Ve Spor
Elit Yüzücülerde Farklı Çevre Koşullarının Yüzme
Performansına Etkileri
Nazmiye Bitgen
Tıbbi Biyoloji
Hipofiz Adenomlu Hastalarda Oksidatif Ve
Kromozomal Dna Hasarının Sitom Yöntemi Ve
8-Ohdg Ölçümü İle Araştırılması
Nazan Çalbayram
Çocuk Sağ.Ve
Hast.Hemşireliği
Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Babaların Babalık
Rollerine İlişkin Farkındalık Yaratma
Rabiye Erenoğlu
Doğum Ve Kadın
Hast.Hemşireliği
Ekspressif Dokunmanın Doğum Ağrısı Ve Anne
Memnuniyetine Etkisi
Emel Kuru
Protetik Diş Tedavisi
Ahmet Emin Demirbaş
Ağız-Diş-Çene Hast.Ve
Cerrahisi
Mandibular İmplant Üstü Tam Protezlerde
Kullanılan Farklı Ataşman Tiplerinin Alveoler
Kemik
Rezorpsiyonuna Etkisinin Radyografik Olarak
Yeni Bir Osmotik Yumşak Doku Genişletici
Geliştirilmesi: Deneysel Çalışma
Meryem Etöz
Restoratif Diş
Tedavisi Ve
Endodonti
Nazopalatin Kanalın Ve Varyasyonlarının Konik
Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Hatice Akıncı Cansunar
Ortodonti
Üniversitelerde Ve Özel Kliniklerde Tedavileri
Tamamlanmış Ortodonti Hastalarının Başlangıç Ve
Bitiş Kayıtlarının Amerikan Board Kriterlerine
Göre
Hasan Hüseyin
Kocaağaoğlu
Protetik Diş Tedavisi
Porselen Tamir Sistemlerinin Alt Yapı
Materyallerine Olan Bağlantı Kuvvetinin İn Vitro
Değerlendirilmesi
Zeynep Burçin Gönen
Ağız-Diş-Çene Hast.Ve
Cerrahisi
Kortikotomi Destekli Hızlı Ortodontik Tedavi
Gören Sınıf I Çapraşıklığa Sahip
Hastalarda Vestibül Kemik Kalınlığının
Berna Hamamcı
Parazitoloji
Farklı Hasta Gruplarında Enterocytozoon
Bieneusi'nin (Protozoa, Microsporidia)
Araştırılması
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Mali Yönden Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :
Birimimiz tarafından yürütülen mali işlem süreci aşağıdaki şekilde yürütülür.
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yönetimi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde
oluşturulmuş olup, yönetim görevi, ilgili yasaların hükümlerine göre ifa edilmektedir.
Yönetimimiz, görev ve sorumluluk alanına giren işlerin denetimini, mali konularda kaynakların etkili, ekonomik,
verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, eğitim
ve öğretimde ise yıllık plan ve programın öngördüğü sürelerde işlerin yapılmasını takip ve denetim yapmaktadır.
28
Satın Alma Süreci;
a)
Enstitünün ihtiyaçları Enstitü Müdürünün talimatıyla belirlenir.
b) Muhasebe tarafından teklif hazırlanır.
c)
Onay Belgesi 4734 Sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanır.
d) Onay Belgesi sonuçlandıktan sonra Piyasa araştırması yapılır ve teklifler istenir.
e)
Piyasa Araştırması Teklifler-Zabıt-Sözleşme Tasarısı-Taahhüt Evrakı ile bunlara ilişkin belgeler incelenir.
f)
Ayrıntılı açık ve gerekçeli Ön Mali kontrol talep yazısı ve eki işlem dosyası 3 nüsha olarak hazırlanır.
g) Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
h) Harcama Birimi ön mali kontrol talep yazısı dosyasına bir nüshası kaldırılır.
i)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2 nüshası gönderilir.
İhtiyaç belirleme ve araştırma için bir hafta, onay için bir gün ve teklif için üç gün süreye ihtiyaç bulunmaktadır.
Firma ile yapılan sözleşme gereği malzemenin kaç günde teslim olacağı belirlenir ve genellikle bir hafta içinde
teslimi sağlanır. Bütün bu süreç için toplam 18 gün yeterli olmaktadır. 2013 yılı içinde mali işlemler aynı şekilde
gerçekleştirilmiştir.
İdari Yönden Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :
Açılacak programlar, kontenjanlar ve okutulacak derslerin teklifleri anabilim dalı başkanlıklarından Nisan ayının
sonuna kadar Enstitü Müdürü imzalı resmi yazı ile istenir.
Gelen teklifler ve açılacak dersler Enstitü Kurulunda görüşülür ve özel şartları belirlenir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı Enstitü Yönetim Kurulunda mayıs ayı içerisinde karara bağlanır.
Alınan karar Rektörün onayından sonra Web sayfasında tam metin olarak ve Basın-Yayın bürosunda sırası gelen
Türkiye çapında dağıtımı yapılan bir gazetede yayımlanır.
Başvurular ilanda belirtilen günlerde Enstitü Müdürlüğünce alınır.
Başvuran öğrencilerin değerlendirmeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan jüriler tarafından yapılır
ve sonuçlar Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayından sonra ilan edilir.
Kazanan öğrencilerin kayıtları ilanda belirtilen tarihlerde yapılır.
Öğrencilerin ders kayıtları Senato tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak öğrenci işleri bürosu
elemanlarınca yapılır.
İşi biten evraklar öğrencinin şahsi dosyasına takılır.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen kimlikler imzalı olarak öğrencilere bizzat verilir.
Askerlik tecili için başvuruda bulunan öğrencilerin askerlik tecil teklifleri hazırlanır. Enstitü Müdürü
imzaladıktan sonra ek evraklarıyla askerlik dairesi başkanlıklarına gönderilir.
Öğrenci belgesi isteyen öğrencilere öğrenci belgesi verilir.
YÖK tarafından her yıl istenen Sayısal Bilgiler hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
Her yıl istenen faaliyet raporları hazırlanır ve Rektörlük Makamına gönderilir.
Öğrencilerin yazışmaları yapılır.
Mezun öğrencilerin Geçici Mezuniyet ve Not Durum Belgeleri hazırlanır.
Mezun öğrencilerin, YÖK tarafından belirlenen hazırlamaları gerekli evrakları ve tez CD’leri incelenir.
Ders dönemini tamamlamış tez dönemine geçen öğrenciler tespit edilir ve süresinde tez konusu ve projesini
teslim etmeyenler belirlenir.
29
Doktora Yeterlik Sınavına girecekler tespit edilir.
Doktora Tez Önerisi savunma sınavına girecekler tespit edilir.
Doktora tez dönemi öğrencilerinin 6 ay aralıklarla hazırlamış oldukları tez çalışma raporları takip edilir ve
dosyalarına düzenli girişleri yapılır.
Mezun ve kaydı silinen öğrencilerin askerlikleri iptal edilir.
Dönem sonunda öğrenci otomasyon programında not girişleri takip edilir, eksikler belirlenir ve gereği yapılır.
Başarısız öğrenciler tespit edilir.
Bu işlemler mutat olarak yıl boyunca devam etmektedir. Enstitüde günlük işler esas alındığında sadece mart
ayında rahatlama görülmektedir. Oysa diğer aylarda özellikle ocak-temmuz-ekim-aralık aylarında çok yoğun iş
yükü bulunmaktadır. Başvurular sırasında zaman ve eleman eksikliği olmaktadır. İş takibi programlı değil,
zamanın yettiği kadar yapılabilmektedir. İş bölümü bu dönemde daha zorlaşmaktadır.Öğrenci sayısı ve 52
anabilim dalına dağılışı, işlerin çeşitliliği zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. 2013 yılı içinde ilgili
konulardaki idare işlemler aynı şekilde gerçekleştirilmiştir.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Amaçlar : Enstitümüzün amacı; bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş ve ülkemiz kalkınmasına katkıda blunacak
uzman ve doktoralı elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği
yapar, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt
yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve
projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde
düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır ve diğer
sektörler ile ortak projeleri destekler.
Hedefler : Hedefimiz; ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik
araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren; gelişen teknoloji ve piyasanın ekonomik
gereklerini bilen;nitelikli, kariyer yapmış, üretken araştırmacılar yetiştiren; evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda
bulunan, kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bilim dünyasının ileri ve uluslararası düzeyde seçkin bir
kurumu olmaktır.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Politikalar

Tez çalışmalarında bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve
teknoloji üretimini dikkate almak; bölgenin ve ülkemizin gelişme ve kalkınmasına destek olacak bilimsel
çalışma ve araştırma yapmayı teşvik etmek

Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak

Erciyes Üniversitelilik bilincini yerleştirmek

Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek

Başarılı öğrenci ve personeli ödüllendirmek, teşvik etmek
Öncelikler

Lisansüstü programa yönelik öğrenci niteliğini artırmak,

Disiplinler arası programları açmak,
30

Ders içeriklerinin güncellenmesini sağlamak,

Kurumlar arası işbirliğini artırmak,

Tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesini sağlamak,

Enstitünün tanıtımını yapmak,

Eğitim, araştırma ve idari mekanları iyileştirmek.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün her türlü mal ve malzeme ihtiyacı bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Enstitü
bürolarında genelde ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler, kırtasiye, yazıcı-faks kartuşu, kalem, klasör türü
malzemeler,temizlik ürünleri olup, mali değerleri çok fazla olmayan mallardır. Enstitümüzün bütçede ağırlıklı
gider kalemi personel maaş giderleri ve ek ders ücretleridir. 2013 dönemine ait mali bilgiler Tablo ’da
sunulmuştur.
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 YILI HAZİNE YARDIMI
Bütçe
Ödeneği
Serbest
Ödenek (b)
Gerçekleşme
Durumu%
(a*100)/b
Kesin
Harcama(a)
Kalan Ödenek
Açıklama
01- Personel
Giderleri
1.720.150
1.640.150
%99,90
1.638.542
81.608
1.1 Tertip
02- Sos. Güv.
Kur. D. Prim.
Giderleri
145.000
145.000
%99,54
144.333
667
2.1 Tertip
03- Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
42.166
39.466
%98,57
38.903
3.263
03-2.3.5.7.8
Tertip
1.907.316
1.824.616
%99,85
1.821.778
85.538
HAZİNE
YARDIMI
05- Cari
Transferler
06- Sermaye
Giderleri
Toplam
31
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:Harcamalar Enstitünün zorunlu ve acil ihtiyaçlarını temin etmek
üzere yapılmıştır.
GİDER DETAY TERTİP
BÜTÇE ÖDENEĞİ
HARCAMA
KALAN
38.19.00.01-09.4.2.00-2-3.2
9.827 TL
9.827 TL
0 TL
38.19.00.01-09.4.2.00-2-3.3
17.300 TL
17.245 TL
55 TL
38.19.00.01-09.4.2.00-2-3.5
3.300 TL
2.792 TL
508 TL
38.19.00.01-09.4.2.00-2-3.7
9.039 TL
9.039 TL
0 TL
38.19.00.01-09.4.2.00-2-3.8
2.700 TL
2.700 TL
2.700 TL
AÇIKLAMA
B- Performans Bilgileri
Hizmet İçi Eğitim Programları : Her ayın ikinci haftası personel toplanarak, Enstitü müdürü ve Enstitü
sekreteri tarafından ayılık yapılan ve yapılacak işlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılır, birimin sorunları ve
çözümü ile ilgili fikir teatisinde bulunulur.
Eğitim ve Kurs Programları : 2013 yılı içerisinde eğitim ve kurs programları Personel Daire Başkanlığı ,
Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır.
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Bilimsel Toplantılarla İlgili Faaliyetler
1.1-Üniversite Öğretim Üyeleri Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslar arası Bilimsel Toplantılar
-2013 YILIFAALİYET TÜRÜ
FAALİYETİN ADI


Sempozyum ve Kongre







International Workshop of Stem Cell Culture Principles and
Perspectives in Medical Biotechnology, Gnenome and Stem
Cell Center/Erciyes Universiry, 2013
Çene ve Yüz Tedavilerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu,
Kayseri-Türkiye,2013
Itı Bilimsel Toplantısı, Antalya, Türkiye
Tmj Advenced Technıques Course Leıpzıg,Almanya
XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Ekim, 2013
New Strategies in Vector Control, Kayseri, Kasım, 2013
9 th Joıth Meeting of Peadiatric Endokrinology Milan, 2013
Yildirim A., İnci A., Atasever A., Onmaz A.C., Düzlü Ö.,
Çiloğlu A., Yaman D., "Kayseri Yöresindeki Bir Koyun
Sürüsünde Coenurus Cerebralis Enfeksiyonu Ve Taenia
Multiceps
Metacestod
Izolatlarının
Moleküler
Karakterizasyonu", 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları
Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 27-30 Haziran 2013,
ss.85
Onmaz A.C., İnci A., Yildirim A., Atasever A., Düzlü Ö.,
Önder Z., Çiloğlu A., Yaman D., Ulusan M., "Bir Köpekte
Dirofilaria Immitis Enfeksiyonu Ve Bu Köpekten Elde
Edilen D. Immitis Ve Taenia Hydatigena Izolatlarının
Moleküler Karakterizasyonu", 10. Ulusal Veteriner İç
Hastalıkları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 27-30
SAYISI
2012-2013
(Artış %)
26
% 100
32

















Konferans

Haziran 2013, ss.88
Cantürk F., Caner Y., Özçoban Ö., Akkuş D., Yuldiz OG,
"tum Vucut Işınlamasına Maruz Kalmis Sıçan Böbreklerinde
Pycnogenolün Radyokoruyucu Etkisinin Araştırılması",
Elektromanyetik row kürek çekmek per ETKİLERİ, İstanbul,
Türkiye, 8-9 Kasım 2013, ss VE. 10
Cantürk F., Caner Y., Akkuş D., Özdoğan K., Sönmez MF,
Uluslararası Katılımlı "Comet Assay yılında Dokuların İçin
Farklı Kriyoprczervasyfcn Protokoller", 1. Hücre Ölümü
Araştırma Kongresi, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2013
Çeşme - İzmir / Türkiye, pp.120
Cantürk F., Caner Y., Yay A., Korkmaz G.Ö., Yıldız OG,
"Ratlarda Tüm Vücut Gamma Radyasyona Bağlı Akciğerler
Toksititesinin Karşı Pycnogenol Of Koruyucu Rolü",
Uluslararası Katılımlı 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi,
TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2013 Çeşme - İzmir /
Türkiye, pp.112
Cantürk F., Caner Y., Yay A., Yıldız OG, Korkmaz G.Ö. ,
"Ratlarda Tüm Vücut radyasyondan kaynaklanan
Pycnogenol Karşı Karaciğer hasarı farklı dozlarının
Radyoprotektif Etkisi", 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi
Uluslararası Katılımlı, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2013
Çeşme - İzmir / Türkiye, pp.113
Sariözkan S., Cantürk F., Yay A., Özdamar S., Akçay A.,
Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3 "Yeni zelanda Irkı
Tavşanlarda Yaşın Spermatolojik PARAMETRELER Dna
haşarı Üzerine Etkileri Ve". Ulusal Kongresi, KAYSERİ,
TÜRKİYE, 26-28 Eylül 2013, ss.1
Cantürk F., Caner Y., Yay A., Yıldız OG, Korkmaz G.Ö.,
"18 Gy gama ışınlarına maruz sıçan böbreklerinde
Pycnogenol Of Radyoprotektif Etkisi", Uluslararası Katılımlı
1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, TÜRKIYE, 30 Ekim 3 Kasım 2013, Çeşme - İzmir / Türkiye, s.114
Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3.Ulusal Kogresi, Kayseri,
Eylül 2013
Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri, İstanbul, Kasım 2013
1st Cell Death Research Congress with International
Participation, Cesme - Izmir / Turkey, Ekim 2013
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji
Kongresi, Ankara, Eylül 2013
Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi, Kayseri,
Eylül 2013
3. Klinik uygulamalarda rehberlik sempozyumu, Ekim 2013,
Ankara, Ekim 2013
4. Hemşirelikte yönetim sempozyumu, Aralık 2013, istanbul,
Aralık 2013
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Belek/ ANTALYA,
Ekim 2013
14. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi,
Bodrum/ MUĞLA, Ekim 2013
İnternational Multidiciplinary Symposium on Drug Research
and Development
Neuroendocrine Aspects of Obesity and Diabetes, 5 Kasım
2013, Gen Kök, Erciyes Üniversitesi
Pituitary Stem cells and Regeneration, 30-31 Ekim 2013,
Gen-Kök, Erciyes Üniversitesi
2
% 00
Panel
33

Seminer
Süt ve Süt Ürünlerinde Yapılan Hileler, Sunan Yeliz
YILDIRIM, 2 Ekim 2013, Fizyoloji Abd. Erciyes
Üniversitesi
 Mesane Fonksiyonu Bozuklukları, Sunan Ertuğul KEKLİK,
9 Ekim 2013, Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Glial Haberleşme, Sunan Asuman GÖLGELİ, 23 Ekim 2013,
Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Beyin Enerji Metabolizması, Sunan Hamdi KARAMEMİŞ,
30 Ekim 2013, Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Troid Hormonları, Sunan Rabia KURT, 13 Kasım 2013,
Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Dekompresyon Rahatsızlıkları, Sunan Mine YALÇIN, 20
Kasım 2013, Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Histoloji Teknikleri, Sunan M. Fatih SÖNMEZ, 27 Kasım
2013, Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Yüksek İrtifa ve Serbest Radikaller, Sunan Sacide YILDIZ, 4
Aralık 2013, Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 İnsülin Mekanizması, Sunan Ebru EROL, 18 Aralık 2013,
Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Asit-Baz Dengesi, Sunan Nurcan DURSUN, 25 Aralık 2013,
Fizyoloji Abd. Erciyes Üniversitesi
 Dışkıdan mikrosporidia DNA izolasyonu ve PCR-Kasım
2013
Protein ve Yapısı-Aralık, 2013
Kompetan Hücre Hazırlama- Aralık, 2013
13
-% 25
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
1.2-Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Öğretim Üyesi ve İdari Personel Sayısı
-2013 YILIFAALİYET TÜRÜ
Akademik Personel
İsmi
İdari Personel
TOPLAM
Sempozyum ve Kongre
26
26
Konferans
2
2
13
13
Panel
Seminer
34
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
Yayınlarla İlgili Faaliyetler
1.4-İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
-2013 YILI-
YAYIN TÜRÜ
YAYININ ADI



Uluslar arası Makale



Yazar
S.,Kuk
S.,Çetinkaya
Ü.,
Şahin
I.,
"LeishmaniaSp. In Cutaneous Leishmaniasis Suspected
Patients Is Kayseri.", ANKARA UNIVERSITESI
VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.60, pp.177178, 2013
Yazar S., Kuk S., Çetinkaya Ü., Uyar Y., Şahin
I.,"Leishmania Sp. In Visceral Leishmaniasis
Suspected Patients In Kayseri.", ANKARA
UNIVERSITESI
VETERINER
FAKULTESI
DERGISI, vol.60, pp.185-187, 2013
Kuk S., Yazar S., Dogan S., Çetinkaya Ü., Şakalar
Ç.,Kuk S., Yazar S., Dogan S., Çetinkaya Ü., Şakalar
Ç., "Molecular Characterization Of Acanthamoeba
Isolated From Kayseri Well Water ", TURKISH
JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, pp.1217, 2013
Baysal A., Uçar F., Büyük SK, Özer T., Uysal T.,
"İskelet Sınıf I ve sınıf II Malokluzyonlar
Değerlendirilen ile Cone-Beam Bilgisayarlı Tomografi
yılında Alveoler Kemik Kalınlığı Ve Alt Keser
Pozisyonu", Ortodonti Kore DERGİSİ, vol .8, 2013
pp.134-40
Cantekin K., Şekerci AE, Büyük SK, "Yaş Tahmini
olarak Dental Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme:
Türk Toplumunda Bir grup Üçüncü Molar Morfolojik
Analizi", ADLİ TIP VE PATOLOJİ AMERİKAN
DERGİSİ, Vol.34, pp.357-62 , 2013
Halıcıoğlu K., Çelikoğlu M., Büyük SK, Şekerci AE,
Uçar F., "Yarık dudak ve damak Evaluated ile Cone-
FAKÜLTE
TOPLAM
YAYIN
SAYISI
20122013
(Artış %)
6
%50
35




Ulusal Makale





Uluslar arası Bildiri


Beam Bilgisayarlı Tomografi ergen hastalarda
Kondiler Ve Ramal Dikey Asimetri", Amerikan
Ortodonti DERGİSİ VE dentofasiyal ORTOPEDİ, vol
0,144, pp.691-7, 2013
Yazar S., Koru Ö., Hamamci B., Çetinkaya Ü.,
Karaman Ü., Kuk S., "Microsporidia And
Microsporidiosis.", Turkiye Parazitol Derg, cilt.37,
ss.123-134, 2013
Atasever A., Atalan G., Yaman D., Ermin H., "Bir
Kedide Oral İnvaziv Yassı Hücreli Karsinom Olgusu",
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi,
cilt.27, no.1, ss.49-52, 2013
Atasever A., Kibar M., Atalan G., Yaman D.,
"Poliorşidizmli Bir Köpekte Görülen Seminom
Olgusu", F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., cilt.27, ss.105-108,
2013
Atasever A., Yaman D., Durak A.C., "Congenital
Giant Occipital Meningoencephalocele In A Holstein
Calf Fetus", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER
FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.1065-1069, 2013
Cantekin K., Şekerci AE, Miloğlu Ö. , Büyük SK, "Bir
Pediatrik Toplumunda Mandibular noktalar Teşhisi.",
MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y cirugía
bucal, No.13, s.1-6, 2013
Halıcıoğlu K., M. Çelikoğlu, Çağlaroğlu M., Büyük
SK, Akkaş İ., Şekerci AE, "kondiler Ve Ramal Dikey
Asimetri On Erken İkili Mandibular Birinci Molar
Ekstraksiyon Etkileri", KLİNİK ARAŞTIRMALAR
ORAL, Cilt 17 (6), 2013 pp.1557-61
Sarıözkan S., Türk G., Cantürk F., Yay A., Eken A.,
Akçay A., Sperm Kalitesi Üzerine Sığır serum albümin
ve fetal buzağı serumu "Etkisi, DNA fragmantasyonu
ve Sıvı Depolanan Tavşan Semen lipid peroksidasyonu
"Kriyobiyoloji, vol.67, s.1-6, 2013
Kuk S., Çetinkaya Ü., Yürük M., Yazar S., "Molecular
Dıscrımınation Of Echinococcus Granulosus And
Echinococcus Multilocularis By Sequencing And A
New Pcr-Rflp Method With The Potential Use For
Other Echinococcus Species. ", The 88 th Annual
Meeting of the American Society of Parasilogists and
the 13 th Annual Quebec Molecular Parasitology
Meeting, , kanada, KANADA, 26-29 Haziran 2013,
pp.26
Yazar S., Kuk S., Çetinkaya Ü., Yürük M., "Devloping
Of Elisa Based On Recombinanat Cathepsin L1
Protein For Diagnosis Of Fasciola Hepatica. ", The 88
th Annual Meeting of the American Society of
Parasilogists and the 13 th Annual Quebec Molecular
Parasitology Meeting, kanada, KANADA, 26-29
Haziran 2013, ss.20
Lider Hemşirenin Klinik Uygulamadaki Yeri", I.
ULUSAL(ULUSLARARASI
KATILIMLI)
HEMŞİRELİKTE
YÖNETİM
SEMPOZYUMU,
İSTANBUL, TÜRKİYE, 05-06 Aralık 2013, ss.169
Alim Hüseyin Dokumacı ,Umut Uyumlu, Şule
Gürsoy,Ahmetberk,Bahadır Kaymaz, Nevin İlhan,
Göknur Aktay. Possible Protective Effect Of
Atorvastatin
Against
Various
Diabetic
Complications,28.11.2013
Antalya/
Türkiye(oral
7
% 100
5
-% 39
36





Ulusal Bildiri




presentation
Şule Gürsoy, Alim Hüseyin Dokumacı, Ahmet Berk,
Bahadır Kaymaz, Nevin İlhan, Göknur Aktay. Effect
Of Dıhıdropyrıdıne Calcıum Antagonist Nıtrendıpıne
In Experımental Dıabetes .28.11.2013 Antalya/
Türkiye
Ceylan Ş.S., Çetinkaya Ü., Kuk S., Yazar S., "Dışkı
Örneklerinde
Entamoeba
Histolytica,
Giardia
Intestinalis Ve Cryptosporidium Spp. KoproAntijenlerinin
Araştırılması",
XVIII.
Ulusal
Parazitoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül
- 5 Ekim 2013, ss.97
Çetinkaya Ü., Dursun I., Kuk S., Şahin I., Yazar S.,
"Renal Transplantlı Bir Hastada Cryptosporidium
Parvum Gastroenteriti.", XVIII. Ulusal Parazitoloji
Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim
2013, ss.102
Hamamci B., Çetinkaya Ü., Berk V., Kaynar L., Kuk
S., Yazar S., "Onkolojik Tedavi Alan Hastalarda
Encephalitozoon Intestinalis Ve Enterocytozoon
Bieneusi", XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi,
DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim 2013, ss.94
Yürük M., Çetinkaya Ü., Kuk S., Şahin I., Yazar S.,
"Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji
Laboratuvarına Son İki Yılda Müracaat Eden
Hastalarda Anti-Toxoplasma Gondii Antikorlarının
Dağılımı", XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi,
DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim 2013, ss.92
Çetinkaya Ü., Hamamci B., Kaynar L., Kuk S., Şahin
I., Yazar S., "Kemik İliği Transplant Hastalarında
Encephalitozoon Intestinalis Ve Enterocytozoon
Bieneusi Yaygınlığı.", XVIII. Ulusal Parazitoloji
Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim
2013, ss.36
Yürük M., Çetinkaya Ü., Kuk S., Şahin İ., Yazar S.,
"Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların Serolojik
Değerlendirilmesi", XVIII. Ulusal Parazitoloji
Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim
2013, ss.98
Yürük M., Çetinkaya Ü., Özkan B., Kuk S., Yazar S.,
"Fasciola Hepatica Tanısı İçin Rekombinant Cathepsin
L1 Tabanlı Elisa Geliştirilmesi.", XVIII. Ulusal
Parazitoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül
- 5 Ekim 2013, ss.103
Osteoartritli Bireylerin Ağrı Ve Öz-Etkililik
Düzeylerinin Belirlenmesi", 15. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-6 Ekim 2013
8
-% 50
Kitap
37
Projelerle İlgili Faaliyetler
1.9- Proje Sayıları
1)TÜBİTAK PROJE SAYILARI
PROJE BAŞLAMA
(A)
2012
Yılında 2012 Yılından 2013 ‘a
Yürütülen
Devreden
(B)
(A+B)
2013 Yılında Yeni
Açılan
2013Yılında
Yürütülen
Proje Sayısı
1
1
2013
Yılında
Kapanan
Proje
Sayısı
TÜBİTAK PROJE
PAZARI ÖĞRENCİ
PROJELERİ
TÜBİTAK PROJESİ
ARAŞTIRMA
PROJESİ
2
DPT PROJESi
TEZ PROJESİ
1
1
2
3
3
1
3
4
SAN-TEZ PROJESİ
TOPLAM
Stratejik Amaç ve Hedefler
Enstitümüz kendisine, 5 ana stratejik amaç belirlemiş, bunlar için gerçekleştirilecek toplam 13 hedef
koymuştur.
Stratejik Amaç 1: Eğitim programlarının yapısını güçlendirmek.
Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda ders sayısına göre
öğretim üyesi az, diğer bazılarında ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok fazla olduğu
için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının çok yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, enstitü derslerinin
yaklaşık yarısı düşük verimli olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu derslerin bir kısmı açılmış olmasına rağmen hiç
alınmamış ya da bir kez alınmıştır. Verimsiz dersler program performansını olumsuz yönde etkilemektedir.
Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü, programlarının yapısını
çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Stratejik Hedef 1: Düşük performanslı programlar 2014 yılı sonuna kadar güçlendirilecektir. Anabilim
dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim üyesi sayısı, öğrenci
alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 2:Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve başka programlardan ders
alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve kurum içinde
olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. Programların, yapısal olarak,
eğitim atmosferinin oluşmasında engel çıkaran değil, kolaylaştıran şekilde tasarlanmaları gereklidir. ErasmusSokrates gibi değişim programlarından öğrencilerin daha yaygın şekilde yararlanmaları özendirilecektir.
38
Stratejik Amaç 2: Tez kalitesini artırmak.
Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen
bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırıcı özelliği her şeyden çok araştırmaya
ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Yeni bilgi üretimini kritik hale getiren, ‘önemli’ problemlere yanıt
bularak insan yaşamına katkı yapmasıdır. Bu nedenle tez araştırmaları lisansüstü eğitimde yaşamsal bir öneme
sahiptir. Tez araştırması, öğrencinin pasif ve alıcı bir devreden, etkin, üretken, kendi kendini eğiten bir devreye
geçmesini sağlar. Ayrıca, öğrencinin girişimcilik, yaratıcılık, karar verme, sebat gibi yeteneklerini artırır ve daha
önce bilinmeyen ve bulunmayanı yaratma zevkini verir. Lisansüstü eğitimin kalitesinin artması, bir sonuç ürün
olan tez kalitesinin artması ile ilişkilidir. Bu amaçla Sağlık Bilimleri Enstitüsü, tüm lisansüstü öğrencilere
yönelik olarak; lisansüstü eğitimde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma projesi hazırlanması, öğrenci-tez
danışmanı ilişkisi, lisansüstü eğitimde etik, makale ve tez yazımı gibi konularda eğitim çalışmaları
yapılmaktadır.
Lisansüstü eğitimin bir diğer hassas noktası da öğrenci-danışman ilişkisidir. Bu ilişki de beklentilerin
karşılıklı olarak karşılanması, doğal olarak tez sürecinin verimliliğini artıracaktır.
Doktora tez çalışmaları, tez öneri safhasından itibaren, öğrencinin danışmanın da içinde olduğu bir tez izleme
komitesi tarafından takip edilir. Öğrenci tez projesi ile ilgili sonuçlarını yılda iki kez, tez izleme komitesi önünde
sunarak onlar tarafından değerlendirilme olanağını yaşar. Doğal olarak bu toplantılar, tez kalitesinin artırılmasına
önemli katkı sağlar.
Stratejik Hedef 1: Tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere
enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma, deney hayvanları, klinik araştırmalar, etik ve yaratıcılık,
iletişim becerileri konularında sertifikalı (kredili) eğitim verilecektir. Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına
katılım (Network 3) ve Sokrates değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin Enstitü
uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2: Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla
bir danışmanlık eğitimi programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların
tanımlanacağı kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir.
Bu konuda AB kaynakları ve programlarından yararlanma yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3: Tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın rolü
daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. Tez kalitesini gösterecek ölçütlerin hesaplanması sağlanacaktır. Tezlerin
uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların
istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılmaya
çalışılacaktır.
Stratejik Hedef 4: Lisansüstü eğitime yönelik kılavuzlar internet üzerinden erişime açılacaktır. Bu
şekilde öğrencilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve eğitim süreçlerinin “kurumsal mükemmel uygulamalar”
(best practice) haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay gibi
etkinlikler de düzenlenecektir. Bu çerçevede aşağıda verilen altbaşlıklar altında Enstitü için politikalar
saptanacaktır:
39
_ Bilimsel araştırma projesinin planlanması, hazırlanması ve sunumu
_ Bilimsel Araştırmaların Yazımı
_ Lisansüstü tez hazırlama süreci
_ Lisansüstü öğrencisinin etik tutumu ve araştırma etiği
_ Deney hayvanları ile çalışma kılavuzu
_ İnsan deneklerle yapılacak çalışmalarda kurumsal süreçler
_ Yayın etiği
_ Danışman sorumlulukları
Stratejik Amaç 3: Eğitimde dışa açılımı sağlamak.
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir.
Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının
artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi
sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslar arası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslar arası öğrenci sayısı ile Socrates-Erasmus gibi değişim
programlarına katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve
uluslar arası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen
olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.
Stratejik Hedef 1: Programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje
sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı
karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler yapılacaktır. Avrupa Birliği kaynaklarının
kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.
Stratejik Hedef 2: Enstitüdeki uluslararası öğrenci oranının yükseltilmesi sağlanacaktır. Bu konuda
üniversite çapında politika değişiklığı gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin kalış koşulları, sosyal yardım gibi
konular da ele alınmalıdır.
Stratejik Hedef 3: Socrates-Erasmus gibi değişim programlarına katılım arttırılacaktır. Programların
AB üniversitelerindeki eşdeğer programlarla benzer olması sağlayacaktır. Bu çerçevede 1 ve 2. stratejik
amaçlarda belirtilen etkinliklerin yanısıra, Enstitü katoloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması
tamamlanacak, derslerin ECTS kredilendirmesi ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için
çalışılacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü
yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla uluslararası ofis ile de ortak koordinasyon gerçekleştirilecektir.
Enstitü insan kaynakları gelişiminde personelin yabancı dil bilgisinin artırılması ve yabancı dil desteğinin
sağlanması için üniversite içi dil kurslarına katılım için personel teşvik edilecektir.
Stratejik Hedef 4: İngilizce internet sayfasının en iyi şekilde oluşturulması. Halen Enstitümüzün
Türkçe ve İngilizce internet sayfası etkin olarak kullanılmaktadır. Türkçe internet sayfası daha çağdaş hale
getirilecek. Gelişmiş ve uluslar arası standartlarda İngilizce internet sayfası oluşturulacaktır.
40
Stratejik Amaç 4: Enstitü faaliyetlerinde verimliliği artırmak amacıyla çağdaş yönetim
tekniklerinden yararlanmak.
Yönetim alanında yapılan bilimsel araştırmalar, örgütlerin nasıl daha etkili ve verimli olabileceği
sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmaların sonuçları, her geçen gün, yönetim ile ilgili yeni
yöntem ve tekniklerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi, verimli ve etkili yönetim, yöntem
ve tekniklerini izlemeyi, kullanmayı ve şartlara göre değiştirmeyi stratejik bir amaç olarak görmektedir. Çağdaş
yönetim tekniklerinden birisi olan ‘Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ilgili faaliyetlerin temel öğesidir. Süreç
yönetiminin amacı kurumsal etkinliği en yüksek düzeye getirmek için tüm süreçlerin uyum içinde çalışmasını
sağlamaktır. Bu noktadan hareketle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü temel süreçlerini sistematik olarak tasarlamayı,
bunlar içinden öncelikle kritik süreçleri belirlemeyi ve bunların verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca,
Enstitümüz, faaliyetlerinin verimini artıracak yeni yönetim, yöntem ve tekniklerini kullanmayı stratejik amaç
olarak görmektedir. Bu sayede çalışanların motivasyonu da yükseltilmiş olacaktır.
Stratejik Hedef 1: Enstitünün tüm idari ve akademik süreçleri belirlenecek ve kritik süreçler
iyileştirilecektir. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, verimli ve etkili yönetim, yöntem ve teknikleri
izlemeyi, kullanmayı ve şartlara göre değiştirmeyi, bu amaçtan hareketle de bütün idari ve akademik süreçleri
tanımlayarak, bu süreçlerin çağdaş hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Stratejik Amaç 5: Enstitü faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak.
Yukarıda belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için, bilgi akışının hızlandırılması,
kontrolün artırılması ve karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi gereklidir. Bütün bunların yapılabilmesi en başta
iletişim teknolojisi altyapısının yenilenmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle
önümüzdeki on yılda iletişim teknolojileri alanı en fazla yatırım yapılması gerekli alan olacaktır. Hedeflerimiz
arasında yer alan kağıtsız ofis ortamına geçebilmek ve tüm öğrenci işlerinin veritabanları ve internet üzerinden
yapılabilmesini sağlamak amacıyla gerek OBİSİS bilgisayar programının daima güncelleştirilmiş olarak
tutulması, yeni yazılım geliştirilimesi ve web tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması gibi malzeme alımı
yanısıra hizmet alımı da içeren etkinliklerde bulunulacaktır. Her zaman güncellenmiş halde tutulması gereken bu
altyapının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için personel eğitim programlarına ve uzman personel istihdamına
gerek vardır.
Stratejik Hedef 1: Öğrenci işleri ile ilgili uygulamaların %85’i, idari işlerin %75’si internet üzerinden
yapılacaktır. Öğrenciler internet üzerinden başvuru, kayıt, program yapma, banka işlemleri gibi işleri
yapabileceklerdir. İdari olarak, enstitü kurulu gündeminin oluşturulması, akademik programın yapılması,
yönetim kurulu kararlarının alınması ve tebliği, anabilim dalları ile yazışmalar, sınav jürilerinin atanması,
performans ölçütlerinin hesaplanması ve YÖK/ÖSYM istatistiklerinin derlenmesi gibi işlemler internet
üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelecektir.
Stratejik Hedef 2:. Katalog’da her programın iç yönergesi, ders tanımları, akademik kurulu, kabul
koşulları, başarı koşulları gibi başlıklar olacaktır. Kataloğun aynı zamanda bastırılarak öğrencilere dağıtılması da
hedeflenmiştir.
41
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. ÜSTÜNLÜKLER VE ZAYIFLIKLAR

Üstünlükler
1.
Üniversitemiz bünyesinde Teknopark’ın kurulmuş ve faaliyete geçmiş olması,
2.
Üniversitemizde Akreditasyon çalışmalarının yürütülüyor olması,
3.
Üniversitemizin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması,
4.
Üniversitemizde Aktif çalışan bir öğrenci konseyinin varlığı ve ulusal düzeyde temsil ediliyor olması,
5.
Üniversitemiz televizyonunun olması,
6.
Öğrencilerimizin tez çalışmalarını ve araştırmalarını yürütebildikleri Deneysel ve Klinik Araştırma
Merkezi’ni (DEKAM) bünyesinde bulundurması,
7.
Uluslararası Ofis’in varlığı,
8.
Huzurlu bir Enstitü ortamının bulunması,
9.
Üniversitemiz ait yerleşke içerisinde, Talas’ta, Erciyes Dağı’nda konaklama tesislerinin olması,
10. Üniversitemizde Sürekli Eğitim Merkezi’nin (ERSEM) bulunması ve aktif bir şekilde çalışıyor olması,
11. Üniversitemiz, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri ve Enstitümüz bünyesinde geniş bir yelpazede lisansüstü
eğitim veriliyor olması,
12. Üniversitede Sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin çok sayıda oluşu,
13. Üniversitemiz Öğrenci bilgi işletim sistemi(OBİSİS) ve personel otomasyonu gibi Enstitünün ihtiyaç
duyduğu yazılımları üreten bir bilgi işlem biriminin varlığı ve bunun kablosuz ağ gibi yeni teknolojilere
açık olması,
14. Üniversitemizde Geniş ve etkin bir öğrenci kulüp yelpazesinin bulunması,
15. Bilimsel hazırlık programında İngilizce ders imkânının bulunması,
16. Üniversitemizde yeterli düzeyde kütüphane ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması,
17. Öğretim elemanlarının tamamının bilgisayarlarının olması ve istedikleri an internete bağlanabilme
olanakları,
18. Öğrenci yurtlarının yerleşkeye yakın olması,
19. Üniversite Vakfı’nın bulunması ve aktif çalışıyor olması,

Zayıflıklar
1.
Yabancı dil eğitiminin yetersizliği,
2.
Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı,
3.
İdari mekanizmadaki performans değerlendirme sisteminin yetersizliği,
4.
Enstitü birimlerinin paydaşlarıyla işbirliğinin yetersizliği,
5.
Yerleşke içinde çok amaçlı kültür, sanat ve kongre merkezinin bulunmayışı,
6.
Enstitünün yeşil alanının yeterli olmayışı,
7.
Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına ilgili birimlerin yeterince önem vermemiş olması,
8.
Tanıtım ve halkla ilişkilerin yetersiz olması,
9.
Öğrenci işlerinin tamamen bilgisayar ortamında yapılması,
10. Öğrencilere rehberlik yapacak psikolojik danışmanların sayısal yetersizliği,
42
11. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki Enstitülerle işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması,
12. Personelin yeterli hizmet içi eğitiminin yapılamaması,
13. Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliğin yeterince gelişmemesi,
14. Enstitü içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği,
15. Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının değerlendirilmemesi, proje tekliflerinin yetersizliği,
16. Anabilim Dallarındaki tıbbi cihazların periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilecek gelişmiş
laboratuarların bulunmaması,
17. Araştırma projeleri için başvuru sayısının azlığı ve yapılan araştırmaların ise çoğunlukla hayata
geçirilememesi,
18. Enstitümüzde bilgisayar teknisyeni veya teknikerinin olmaması,
19. Enstitümüzde çalışan personelimize diğer enstitü-fakülte-yüksekokul personeline sağlanan ek ödemelerden
faydalanmaması (Ek Ücret-Sınav Görevi Ücreti v.b)
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Enstitümüzün Eğitim – Öğretim Programlarının Geliştirilmesi ve Akreditasyon için geleceğe yönelik
yaklaşımlar aşağıda açıklanmıştır.
1. Üniversitemiz bünyesinde lisansüstü eğitimi düzenleyen Enstitülerin bulunması kurumumuz için bir şans
olarak görüyoruz. Ancak bu kurumların bugün ki yapılanması, olanakları ve üniversite içersindeki geleneksel
rolleri önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeterli değildir.
2. Son beş yıl içinde aktif olmayan programlar belirlenerek program sayısı azaltılmalıdır. Sağlık bilimleri
alanında tezli yüksek lisans programları yeniden gözden geçirilerek bu programların ağırlıklı olarak
bütenleştirilmiş doktora programları şeklinde yürütülmesi; lisansüstü öğrencilerin zaman kaybının önlenmesi ve
kaynakların kaliteli doktora tezlerine yönlendirilmesi açısından bir kazanım
sağlayacaktır.
3. Belli bir alanda derinlemesine bilgi ve beceri kazandıran tezli yüksek lisans programlarının yeniden
yapılandırılarak multidisipliner bir yapı ile tıptaki uzmanlık eğitiminin karşılığı bir yapılanma içine gidilebilir.
4. Yeni doktora program önerilerinin, dünyadaki en iyi örnekleri dikkate alınarak, iyi yapılandırılmış
multidisipliner özellikte olmalıdır.
5. Üniversitemizin lisans düzeyinde tamamlamış olduğu yeni yapılanma çerçevesinde tüm anabilim dalları ders
programlarını yeniden gözden geçirmelidir. Bu düzenlemede aşağıda belirtilen ilkeler dikkate alınarak
yapılmalıdır.
• Yeni açılacak dersler lisans düzeyindeki eğitimi tamamlamalıdır.
• Benzer programlar bir araya gelerek ortak zorunlu dersler açmalıdır.
• Disiplinler arasında örtüşen dersler belirlenerek bu dersler tek bir ders olarak ilgili birimler tarafından ortak
dersler olarak yürütülmelidir.
• Öğrencilerin disiplinler arası dolaşımı özendirilmelidir.
• Anabilim dalı derslerinin yanı sıra, enstitüler, doktora adaylarının araştırma becerilerini geliştirici entegre
dersler açmalıdır.
43
• Enstitüler, araştırma eğitimine yönelik derslerin yanı sıra sektöre yönelik doktoralı insan gücünün yetişmesine
temel oluşturacak “aktarılabilir beceri” kursları düzenlemelidir (Liderlik, takım çalışması, proje yönetimi,
kariyer gelişimi vb) bu kurslar, yaz döneminde kısa kurslar şeklinde düzenlenebilir.
6. Doktora eğitimi 4 yıl içinde tamamlanmalıdır.
7. Başarılı bir doktora çalışmasının yürütülmesi ancak başarılı öğrencilerin bu programlara kazandırılması ve
etkin danışmanlarla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, doktora programlarına başvuracak öğrencilerin
başvuru kriterleri yeniden belirlemelidir.
8. Doktora öğrencilerinin danışman atama kriterleri yeniden belirlenmeli ve üniversitemiz düzeyinde “danışman
eğitimi kursları “ düzenlenmelidir.
9. Anabilim dallarımız araştırma politikalarını yeniden belirlemelidir. Küçük laboratuar ve küçük projelerden
uzaklaşarak; büyük projelerle desteklenen ve ülkemizin öncelikli araştırma alanlarına yönelik mega
(multidisipliner) araştırma grupları ve laboratuarları oluşturulmalıdır. Doktora öğrencileri, bu araştırma grupları
içine alınmalı ve doktora eğitimi bu araştırma alanları içinde yapılanmalıdır.
10. Doktora adayları, tez projelerini eğitimlerinin birinci yılı sonunda verebilmeli ve uygulamalara
başlayabilmelidir. Bu durum, adayların programlarını ön görülen süre içinde tamamlamalarında (4 yıl içinde) ve
tez konularına yönelik derslerin seçiminde önemli katkı sağlayacaktır.
11. Başarılı ve orijinal bir doktora çalışması yürütülebilmesi için, anabilim dalları, kurum dışı araştırma
kaynaklarını zorlamalı ( DPT, TUBİTAK, vb), bu araştırma projeleri aracılığı ile doktora öğrencilerine eğitimleri
süresince mali desteği vermeli ve eğitimini tamamlayan doktora öğrencilerine istihdam yaratacak kurumlar ile
yakın işbirliği tesis etmelidir.
12. Anabilim dalları, akreditasyonun temel unsurlarından biri olan uluslar arası düzeyde ortak doktora
programları ve ortak tez çalışmaları yürütme yollarını araştırmalı ve en kısa sürede bu çalışmaları
tamamlamalıdır.
13. Doktora öğrencileri, özellikle tez çalışmaları döneminde, mutlaka uluslar arası değişim programlarına
katılmalı ve bu dolaşım, aynı zamanda çalışma alanlarına yakın sektöre yönelikte olmalıdır.
14. Doktora öğrencilerinin en az bir yabancı dili ve Türkçe’yi iyi düzeyde yazma ve konuşma becerisine sahip
olmalıdır.
44
Saygılarımla
07.03.2014
Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
07.03.2014
Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
MÜDÜR V.
45
Download

Faaliyet Raporu - Sağlık Bilimleri Enstitüsü