T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
Yurtbaşı Ortaokulu Müdürlüğü
Yurtbaşı Ortaokulu Müdürlüğü
2015-2019 Stratejik Planı
ELAZIĞ- 2015
““Çalışmadan,
yorulmadan, üretmeden, rahat
yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve
istikballerini kaybederler”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU
Gelişen ve değişen dünyamızda gelişmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek
için öncelikle iyi organize olmuş bir ekip gerekli ve bu ekibin de sorunları zamanında tespit
ederek çözümler üretebilmesi, gerekli tedbirler alması ve durum analizi yaparak tüm iş ve
işlemlerini belli bir plan çerçevesinde yürütme zorunluluğu vardır. İşte bunun için
bulunduğumuz anı ve varmak istediğimiz noktayı görebilmemiz için stratejik plana ihtiyaç
duyulmaktadır. Okul olarak bizler de eksik yönlerimizi görmek ve gerekli tedbirleri ve stratejileri
belirlemek için stratejik planımızı düzenledik.
Stratejik Plan çalışmalarımızda; emeği geçen stratejik planlama ekibine ve katkısı olan
herkese teşekkürlerimi sunarım.
Mithat ÇELİK
Okul Müdürü
İÇİNDEKİLER
OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU ......................................................................................................III
İÇİNDEKİLER ...................................................................................................................................... V
TABLOLAR DİZİNİ ......................................................................................................................... VII
ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................................................................ VII
KISALTMALAR .............................................................................................................................. VIII
TANIMLAR ........................................................................................................................................ IX
BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ ....................................................................1
BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ .........................................................................................................5
A. OKUL/ KURUM TARİHİ GELİŞİM ...........................................................................................6
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ .........................................................7
C. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER .............................................................8
D. PAYDAŞ ANALİZİ ......................................................................................................................8
E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ ...................................................................................................9
F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI ...........................18
G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ .................................................................................................20
BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM ............................................................................................21
A. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER ..........................................................................22
B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU....................................................................................23
C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER .......................................................................24
BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME ..............................................................................................33
BÖLÜM V: İZLEME ve DEĞERLENDİRME ...............................................................................35
A. 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ ........................36
B. 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI TABLOSU ...........................38
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1: Stratejik Planlama Üst Kurulu ........................................................................................................ 4
Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi ................................................................................................................. 4
Tablo 3: Müdürlüğümüz Organizasyon Şeması ............................................................................................ 9
Tablo 4: Kurullar ve Komisyonlar .............................................................................................................. 10
Tablo 5: Kurum Personel Durumu .............................................................................................................. 12
Tablo 6: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrenci ve Öğretmen Sayılar………………………12
Tablo 7: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul / Derslik / Şube Sayıları ............................................... 12
Tablo 8: Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurs Bilgileri ......................................................................... 12
Tablo 9: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Taşıma Eğitim Bilgileri ........................................................ 12
Tablo 12: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Burslu Öğrenci Sayıları ...................................................... 12
Tablo 14: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu............................................................................ 34
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1: Stratejik Plan Oluşum Şeması .......................................................................................................... 2
Şekil 2: Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Modeli ..................................................................................... 3
Şekil 3: Teşkilat Şeması .............................................................................................................................. 11
Şekil 4: 2015–2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli ........................................................ 37
KISALTMALAR
MEB
: Millî Eğitim Bakanlığı
SGB
: Strateji Geliştirme Başkanlığı
MEM
İKB
SP
AR-GE
AB
TÜBİTAK
MEBBİS
E-okul
FATİH
DPT
KHK
TEOG
HBÖ
İHL
MTE
SWOT
PEST
GZFT
TÜİK
STK
vs.
vb.
s.
: Millî Eğitim Müdürlüğü
: İnsan Kaynakları Bölümü
: Stratejik Plan
: Araştırma, Geliştirme
: Avrupa Birliği
: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
: Okul Yönetim Bilgi Sistemi
: Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
: Devlet Planlama Teşkilatı
: Kanun Hükmünde Kararname
: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
: Hayat Boyu Öğrenme
: İmam-Hatip Lisesi
: Mesleki ve Teknik Eğitim
: Strenghts, Weaknesses, Opportunıtıes, Threats
: Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik
: Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit
: Türkiye İstatistik Kurumu
: Sivil Toplum Kuruluşları
: Vesaire
: ve benzeri
: Sayfa
TANIMLAR
Bütünleştirici eğitim (kaynaştırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini,
destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim
Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta
eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel
araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları
ifade eder.
Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. Eğitim arama
motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dışı ve sakıncalı
içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru.
Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı
ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve
daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen
Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine
bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul,
ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel
özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık
gösteren bireyi ifade eder.
Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik
alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.
Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar
arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile
ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik
öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.
BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK
SÜRECİ
Müdürlüğümüz bünyesinde, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarih ve
602.04/2498734 sayılı yazısı ve MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 sayılı genelgesi
doğrultusunda 2015-2019 stratejik plan hazırlama süreci başlatılmıştır.
Müdürlüğümüzün 2015-2019 dönemi stratejik planının hazırlanması sürecinin temel
aşamaları; kurul ve ekiplerin oluşturulması, çalışma takviminin hazırlanması, uygulanacak
yöntemlerin ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi şeklindedir.
Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında, müdürlüğümüz bünyesinde Okul Müdürü’nün
başkanlığında, müdür yardımcısı, öğretmen ve velilerin yer aldığı stratejik plan üst kurulu
belirlenmiş olup, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ile Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
oluşturulmuştur.
Üst Politika
Belgelerinin
İncelenmesi
SP Çalıştayları
Koordinasyon ve
Stratejik
Planlama Ekibi
Çalışmaları
MEB
2015-2019
Stratejik Planı
2015-2019
Stratejik Planı
Elazığ MEM
Birimlerin
Önerileri
2015-2019
Stratejik Planı
Durum Analizi
Raporu
Şekil 1: Stratejik Plan Oluşum Şeması
Müdürlüğümüz stratejik planlama üst kurulu ile ilgili bilgiler Tablo 1’de, stratejik planlama
koordinasyon ekibi ilgili bilgiler Tablo 2’de, stratejik planlama ekibi ile ilgili bilgiler ise Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Hazırlık Programının Oluşturulması
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı
Stratejik Plan Ekip ve Kurulları
Stratejik Planlama İş Takvimi
Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi
Tarihi
Gelişim
Mevzuat
Analizi
Faaliyet
Alanları ile
Sunulan
Hizmetler
Paydaş
Analizi
Kurum İçi ve
Kurum Dışı Analiz
PEST Analizi
GZFT Analizi
Üst Politika Belgeleri Analizi
Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi
Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi
Vizyonun Belirlenmesi
Misyonun Belirlenmesi
Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi
Temaların Belirlenmesi
Stratejik Amaçların Belirlenmesi
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Tedbirlerin Belirlenmesi
Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
Nihai Stratejik Plan
Performans Programı
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler
İzleme ve Değerlendirme
Faaliyet Raporu
Şekil 2: Elazığ Yurtbaşı Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli
S.NO
1
2
3
4
5
S.No
1
2
3
4
Tablo 1: Stratejik Planlama Üst Kurulu
ADI SOYADI
MİTHAT ÇELİK
BAHADDİN KALA
YUNUS BULUT
İBRAHİM GÜNEŞ
ALEATTİN ÖZÇELİK
Okul Müdürünün
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Okul/Aile Birliği Başkanı
Okul/Aile Birliği yönetim kurulu üyesi
Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi
ADI SOYADI
BAHADDİN KALA
YUNUS BULUT
EMRAH ŞAHİN
GÜLAY KALMAZ
GÖREVİ
Müdür Yardımcısı
GÖREVİ
Öğretmen
Öğretmen
Veli
2015-2019 yıllarını kapsayan müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmalarının başlatıldığı
Müdürlüğümüz tarafından tüm bölüm ve birimlere duyurulmuştur.
Okul Müdürü başkanlığında üst kurul 5 (beş) toplanmış olup, yapılan çalışmalar hakkında
sunumlar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda stratejik plana son hali verilmiştir. Stratejik
planlama ekibi ayda bir defa toplanarak müdürlüğümüz stratejik planlaması için toplantılar yapmıştır.
“. Müdürlüğümüzün iş birliği içerisinde olduğu tüm paydaşların görüş ve önerileri alınarak
planlamaya
dâhil
edilmiştir.
BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ
İKİNCİ BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
Durum analizi bölümünde, müdürlüğümüzün tarihi gelişimi, yasal yükümlülükler ve mevzuat
analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi analiz ve dışı analizi yer
almaktadır.
A. OKUL/ KURUM TARİHİ GELİŞİM
Okulumuz 1970 yılında Şeker Fabrikası yerleşim alanı içerisinde bulunan; Şeker İlköğretim
Okulu binasında Yurtbaşı Orta Okulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Aynı binada yaklaşık 17 yıl
süre ile Eğitim Öğretim hizmeti vermiş olup, 1988 yılı başında şimdiki bulunduğu yerdeki yeni
yapılan 6 derslikli binada eğitim öğretime devam etmiştir. 1992 yılında 6 derslikli ikinci (ilave) bina
eklenerek şu anki 11 derslikli haline getirilmiştir.
1992 – 1993 Eğitim Öğretim yılından itibaren İlköğretim Okullarına dönüşüm kapsamında
okulumuz orta okuldan, İlköğretim Okuluna dönüştürülmüştür. Okulumuz 1997 yılında Taşıma
Merkezi olarak hizmete devam etmiştir. 2 öğretim yılı boyunca okulumuza Sedef tepe, Hoş, Kıraç,
Kireçli, Güzel yalı köyleri ile Eski Bingöl yolunda ikamet eden bütün öğrenciler taşıma ile
okulumuza getirilerek eğitim öğretime devam edilmiştir.1999 – 2000 Eğitim Öğretim yılında taşıma
ile yukarıdaki adı geçen köylerden okulumuza gelen öğrencilerden 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile Eski
Bingöl yolundan ise tüm (1-8.sınıf) öğrencilerle eğitim öğretime devam edilmiştir. 2006 öğretim yılı
başında Sedef tepe, Hoş, Kıraç, Kireçli, Güzel yalı köylerinden gelen 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri,
okulumuzdan alınıp Şeker İlköğretim Okuluna taşımalı olarak verilmişlerdir. 2006 yılından itibaren
de okulumuz sadece taşıma ile Eski Bingöl yolunda ikamet eden 1.2.3.4.5.6.7. ve 8. sınıf öğrencileri,
Yurtbaşı Sanayi Mahallesinden (Mürü yolu dâhil) ve Yazıkonak Beldesine ait Yeni Bağlar
Mahallesinden gelen öğrenciler ile eğitim öğretim devam edilmekteydi.
2013- 2014 Eğitim ve
Öğretim Yılından itibaren okulumuz, Eğitim ve Öğretime müstakil bina bünyesinde taşıma merkezi
olarak devam etmektedir.
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Yasal Mevzuatlar
 T.C. Anayasası
 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname
 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
 439 Sayılı Ek Ders Kanunu
 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu
 Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 Sayılı Kanun
 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6287 Sayılı
Kanun
 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği
 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmelik
 Taşımalı Eğitim Yönetmeliği
 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
 2015-2019 MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı konulu 2013/26 sayılı genelge
 5.8.2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının
İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
C. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER
Müdürlüğümüz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerine ait bilgiler Tablo 4’de yer
almaktadır.
Faaliyet Alanları
Ürün- Hizmet
Eğitim_Öğretim
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Rehberlik Servisi
Rehberlik Hizmetleri
Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
Rehberlik Hizmetleri
Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri
Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sınav İşleri
Sosyal-Kültürel Faaliyetler
Kulüp Çalışmaları
Kütüphane
Bilgiye Ulaşım
Yetişkin Eğitimi
Toplum Hizmeti
D. PAYDAŞ ANALİZİ
Müdürlüğümüz teşkilat yapısı, mevzuatı, hizmet envanteri, standart dosya planı ile faaliyet
alanları ve paydaş görüşme sonuçlarından yararlanılarak paydaş listesi hazırlanmıştır. Etki/önem
matrisi kullanılarak paydaş öncelikledirilmesi yapılmış ve nihai paydaş listesi oluşturulmuştur.
Önceliği belirlenen paydaşların özelliklerine göre görüş alma yöntemi belirlenmiş ve ’’Paydaş
Anketleri” geliştirilmiştir. Anketlerde algı, önem ve öncelik verilmesi gereken alanlar ile iç
paydaşlarda kurum içi faktörlere, dış paydaşlarda ise talep ettikleri bilgiye ulaşım durumunu
belirleyen maddelere yer verilmiştir. Ayrıca toplantılar ve mülakatlar yapılmıştır. Elde edilen görüş
ve öneriler sorun alanlarının belirlenmesinde dikkate alınmış ve geleceğe yönelim bölümündeki
hedef ve stratejilere yansıtılmıştır.
E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ
Bu bölümde kurum içi ve kurum dışı analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Kurum İçi Analiz
Kurum içi analiz bölümünde, müdürlüğümüze ait genel istatistiki bilgiler, paydaş görüş
anketi sonuçları, eğitim öğretimde temel istatistiki bilgiler yer almaktadır.
Organizasyon Yapısı
Müdürlüğümüz organizasyon şeması ile ilgili bilgiler Tablo 5’de, kurullar ve komisyonlar ile
ilgili bilgiler Tablo 6’de ve teşkilat şeması Şekil 3’de yer almaktadır.
Tablo 3: Müdürlüğümüz Organizasyon Şeması
… ADI
Okul müdürü
Müdür yardımcısı
GÖREVLERİ
1. Ders okutmak.
2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere
uygun olarak görevlerini yürütmek.
3. Okulu düzene koyar.
4. Denetler.
5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri
de yapar.
1. Ders okutur.
2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci,
personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler,
yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet,
koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili
olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.
3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer
görevleri de yapar.
1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş
öğretmenleri tarafından okutulur.
2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin
derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak,
okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak,
ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine
etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun,
yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdürler.
3. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılıgündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz
önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen
nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim
yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan
okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.
4. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi,
genelge
ve
duyurulardan
elektronik
ortamda
yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder.
5. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri
imzalar ve uygularlar.
6. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve
işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur
ve iyi kullanılmasını sağlarlar.
1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince
yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve
dosyayı dağıtmak ve toplamak,
2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
3. Hizmet yerlerini temizlemek,
4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
5. Nöbet tutmak,
6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve
malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini
yapmakla yükümlüdürler.
7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi
öğretmene karşı sorumludurlar.
Öğretmenler
Yardımcı hizmetler personel
Tablo 4: Kurullar ve Komisyonlar
Kurul / Komisyon Adı
Görevi
Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu
Yönetmelikteki görevleri yapar
WEB Yayın Ekibi
Okul WEB sitesi ile ilgili çalışmaları yapar
Sayım Komisyonu
5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri
İnceleme Kurulu
Okul Psikososyal Müdahale Ekibi
Değer Tespit Komisyonu
Resim, şiir, kompozisyon, yazı vb. eserleri inceler
Yönetmelikteki görevleri yapar
5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri
Zarar Tespit Komisyonu
5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri
Devir Teslim Komisyonu
Kurul / Komisyon Adı
Görevi
*Öğretmenler Kurulu
*Öğrenci Davranışlarını Değer. Kur.
*Şube Öğretmenler Kurulu
*Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Yürütme Komisyonu
Harcama Yetkilisi
5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri
Görev Adı
Yönetmelikteki Görevler
Görevi
5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri
Gerçekleştirme Görevlisi
5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri
Mithat ÇELİK
Okul Müdürü
Okul Aile Birliği
Komisyonlar
Bahaddin KALA
Müdür Yardımcısı
Kurullar
Büro Hizmetleri
Öğrenci Kulüpleri
Yardımcı Hizmetler
Branş Öğretmenleri
Rehberlik Servisi
Şekil 3: Teşkilat Şeması
Eğitim Öğretimde Temel İstatistikler
Eğitim Öğretimde ile ilgili temel istatistiki bilgiler; TÜİK verileri, MEBBİS/MEİS
modülünden alının veriler ve müdürlüğümüz şubelerinden alınan bilgiler doğrultusundan
hazırlanmıştır.
Tablo 5: Kurum Personel Durumu
Okul Müdürü
GÖREV ÜNVANI
ASİL
1
Müdür Yardımcısı
Branş Öğretmeni
VEKİL
1
4
10
Rehberlik
BOŞ
1
TOPLAM
1
1
14
1
Tablo 6: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
Öğrenci Sayısı
E
K
T
Öğretmen sayısı
2014-2015
175
167
342
16
Tablo 7: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul / Derslik / Şube Sayıları
SINIF
Beşinci Sınıf
Altıncı Sınıf
Yedinci Sınıf
Sekizinci Sınıf
DERLİK SAYISI
ŞUBE SAYISI
3
2
3
3
11
Tablo 8: Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurs Bilgileri
Eğitim ve
Öğretim Yılı
2014-2015
Kurs Sayısı
10
Kursiyer / Öğrenci
Sayısı
60
Görevli Öğretmen
Sayısı
6
Tablo 9: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Taşıma Eğitim Bilgileri
Eğitim ve
Öğretim Yılı
2014-2015
Taşınan
Öğrenci
Sayısı
194
Taşınan
Yerleşim Birimi
11
Taşıma Merkezi
Sayısı
1
Tablo 10: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Burslu Öğrenci Sayıları
Beşinci Sınıf
Altıncı Sınıf
Yedinci Sınıf
Sekizinci Sınıf
ÖĞRENCİ SAYISI
KIZ
ERKEK
1
TOPLAM
1
TOPLAM
1
1
1
1
2
Kurum Dışı Analiz
Üst Politika Belgeleri
Üst politika belgelerinde Müdürlüğümüz görev alanına giren konular ayrıntılı olarak taranmış ve bu
belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Stratejik plan çalışmaları kapsamında taranmış olan
politika belgeleri;
1. Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları
2. 10. Kalkınma Planı
3. Orta Vadeli Mali Plan
4. Orta Vadeli Program
5. 62. Hükümet Programı
6. Bakanlık Mevzuatı
7. MEB 2010-2014 Stratejik Planı
8. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı
9. MEB 2015-2019 Stratejik Planı
10. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı
11. Millî Eğitim Şura Kararları
12. Millî Eğitim Kalite Çerçevesi
13. Elazığ İl Özel İdaresi Stratejik Planı
14. TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
15. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
16. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
17. Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
18. Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi
19. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları
20. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
21. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Eğitim ve Öğretime Erişim
1. İlkokuldan
Ortaokula kayıt
yaptıran öğrenci
sayısının yüksek
olması
2. Okulumuzun ulaşım
imkanlarının iyi olması.
3. Okulumuzda yetiştirme
kurslarının açılmış
olması
GÜÇLÜ YÖNLER
Eğitim ve Öğretimde Kalite
1. İnsan kaynaklarının
etkin ve verimli
kullanılması
2. Okulumuzda
disiplin
sorunlarının az
olması
3. Tecrübeli bir yönetim
ve öğretmen kadrosuna
sahip olunması
Kurumsal Kapasite
1. Okulumuzun
bahçesinin sportif
faaliyetlere uygun
olması
2. Okulumuzun
normal eğitim
yapması
3. Okulumuzun öğretmen
ihtiyacının az olması
4.Okulumuzun 24 saat
güvenlik kameraları ile
kontrol edilmesi.
Eğitim ve Öğretime Erişim
1. Taşımalı eğitim yapılması
2. Taşımalı
eğitimden
dolayı bütün
öğrencilerin
kurs
imkanlarından
faydalanamama
sı
3.Velilerin köyden gelme
imkanlarının kısıtlı olması
nedeniyle okul veli
işbirliğinin yetersiz
olması.
ZAYIF YÖNLER
Eğitim ve Öğretimde Kalite
1. Veli/öğrenci
rehberliği ve
yönlendirmen
in yetersizliği
2. Kırsal kesimden
gelen öğrencilerde
devamsızlığın fazla
olması
3. Okul sağlığı ve
hijyen konularında
bilgilendirme ve
bilinçlendirme
faaliyetlerindeki
yetersizlik
4. Sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerin okul ve
kurumlarımızda istenilen
seviyede olmaması
5. Bilişim teknolojilerinin
kullanımında istenilen
seviyede olunmaması
6. Öğrencilerin akademik
başarılarında istenilen
seviyede olunmaması
7. Öğrencilerin yabancı dil
yetersizliği
8. Kitap okuma
alışkanlığının istenilen
seviyede olmaması
9-Ailelerin sosyo-ekonomik ve
kültürel
yönden yetersiz olması
10-Yerleşim yerinin çok
göç alması vegöç vermesi
Kurumsal Kapasite
1. Okulumuzda derslik
yetersizliği
2-Fen laboratuarının
olmaması
3- Bilgisayar laboratuarının
olmaması
4-Okulun maddi
imkansızlığı
5-Sosyal, kültürel
faaliyetler için gerekli
olan fiziki mekân
yetersizliği
Eğitim ve Öğretime Erişim
1. Belediye
imkanlarının
gelişmiş olması
FIRSATLAR
Eğitim ve Öğretimde Kalite
1-Beldenin Şeker
fabrikası hipodrum
ve Organize sanayi
bölgesine yakın
olması
2-okulumuzun tarihsel ve
kültürel olarak köklü bir
geçmişe sahip olması
3-İŞKUR tarafından
yardımcı personel
desteğinin sağlanıyor
olması
4-okulumuz Öğretmen
kadrosunun genç ve
yeniliklere açık olması
bazı öğretmenlerin
alanında Yüksek lisans
ve Doktora yapması
Kurumsal Kapasite
1. Yurtbaşı beldesinin
gelişmeye açık olması
2-Okul bahçesinin okulun
fiziki yapısını
geliştirmeye müsait
olması.
Eğitim ve Öğretime Erişim
1. Toplumsal olarak aile
yapısında ortaya çıkan
olumsuzluklar
TEHDİTLER
Eğitim ve Öğretimde Kalite
1. Beldenin
niteliksiz göç alıp
nitelikli göç
vermesi
2. Mevzuatta sıklıkla
meydana gelen
değişiklikler
3. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın
sağlamış olduğu
internet erişiminin
yetersizliği
4. Medya ve internetin
olumsuz etkileri
5. Bazı branşlarda
öğretmen ihtiyacının
yaşanması.
6. Diğer kamu
kurum
kuruluşlarıyla
işbirliğinin
yetersizliği
Kurumsal Kapasite
1. Öğrenci ve velilerin sosyo
– kültürel ve ekonomik
düzeyinin düşük olması,
2. Hayır kurumu
desteklerinin yeterli
seviyede olmaması
Yatırım ve donatım
ödeneklerinin yetersizliği
F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM
ALANLARI
Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Okulumuz faaliyetlerine ilişkin
gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema
altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır.
Müdürlüğümüzün Gelişim ve Sorun Alanları;
a.
Eğitim ve Öğretime Erişimde 2,
c.
Kurumsal Kapasitede 17,
b.
Eğitim ve Öğretimde Kalitede 12,
olmak üzere toplam 31 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI
Eğitim ve Öğretime Erişim
Eğitim ve Öğretimde Kalite
devamsızlık
 Öğrencilerin,eğitimöğretim ile ilgili ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri alanlara
uzak olması.
ve sportif faaliyetler
 Okuma kültürü
 Örgün ve yaygın
eğitimi destekleme
ve yetiştirme
kurslar
 Zorunlu Eğitimde
 Bilimsel, kültürel, sanatsal
 Eğitimde ve öğretim
süreçlerinde bilgi ve
iletişim
teknolojilerinin
kullanımı
 Okul sağlığı ve hijyen
 Okul güvenliği
 Eğitsel, mesleki ve kişisel
rehberlik hizmetleri
 Hayat boyu rehberlik
hizmeti
 Temel dersler önceliğinde
ulusal ve uluslararası
sınavlarda öğrenci başarı
durumu
 Öğrencilerin sınav kaygısı
 Eğitsel değerlendirme ve
tanılama
 Hayat boyu öğrenme
kapsamında sunulan
kursların niteliği
Kurumsal Kapasite
 Okulun Fiziki şartlarının
yetersizliği
 Derslik sayısının yetersizliği
 Fen ve Bilgisayar
Laboratuarlarının olmaması
 Bilişim sınıfının olmaması
 Çalışanların
ödüllendirilmesi ve
motivasyon
 İnsan
kaynağının
genel ve
mesleki
yeterliklerinin
geliştirilmesi
 Öğretmenlik mesleği
adaylık eğitimi süreci
 Hizmetiçi eğitim kalitesi
 Okul ve kurumların
bütçeleme süreçlerindeki
yetki ve sorumlulukları
 Alternatif finansman
kaynaklarının artırılması
 Okul ve kurumların fiziki
kapasitesi
 Okulun Fiziki şartlarının
yetersizliği
 Derslik sayısının yetersizliği
 Fen ve Bilgisayar
Laboratuarlarının olmaması
 Bilişim sınıfının olmaması
 Çalışanların
EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI
Eğitim ve Öğretime Erişim
Eğitim ve Öğretimde Kalite
Kurumsal Kapasite

ödüllendirilmesi ve
motivasyon
 İnsan
kaynağının
genel ve
mesleki
yeterliklerinin
geliştirilmesi
 Öğretmenlik mesleği
adaylık eğitimi süreci
 Hizmetiçi eğitim kalitesi
 Okul ve kurumların
bütçeleme süreçlerindeki
yetki ve sorumlulukları
 Alternatif finansman
kaynaklarının artırılması
 Okul ve kurumların fiziki
kapasitesi
G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ
1. Eğitim ve Öğretime Erişim
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1. Zorunlu eğitimde okullaşma devam ve tamamlama
1.1.2. Özel eğitime erişim ve tamamlama
1.1.3. Özel Politika gerektiren gurupların eğitim ve öğretime erişimi
2. Eğitim ve Öğretimde Kalite
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi
2.1.4. Rehberlik
3. Kurumsal Kapasite
3.1. Beşeri Alt Yapı
3.1.1. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.2. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2. Yönetim ve Organizasyon
3.2.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.2.1.1. Bürokrasinin azaltılması
3.2.1.2. İş analizleri ve iş tanımları
3.2.2. İzleme ve değerlendirme
3.2.3. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.2.3.1. Çoğulculuk
3.2.3.2. Katılımcılık
3.2.3.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3.2.4. Kurumsal iletişim
3.2.5. Bilgi Yönetimi
3.2.5.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.2.5.2. Veri toplama ve analiz
3.2.5.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı
BÖLÜM III: GELEEĞE YÖNELİM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
Geleceğe yönelim bölümünde vizyon, misyon ve temel değerler ile stratejik amaçlar, stratejik
hedefler, performans göstergeleri ve stratejiler yer almaktadır.
A. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER
VİZYON
Bilgiyi elde eden, yorumlayan, geliştiren ve amacı doğrultusunda kullanabilen
bireyler yetiştirmek.
MİSYON Okulumuzda eğitim öğretim programı ve çevre faktörleri dikkate alınarak
öğrencilerimizin duygu düşünce ve yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak; bir üst
öğrenim için gerekli eğitimi vermek
TEMEL DEĞERLER
 Her yerde ve her zaman eğitim esastır.
 Tüm eğitim faaliyetlerimizde millî ve manevi değerlerimizi temel kabul
ederiz.
 Kültürel gelişimi sağlamak ve geleceğe aktarmayı öncelikli vazife sayarız.
 Verimli, etkin ve kaliteli hizmet amacımızdır.
 Hizmet üretiminde şeffaflık ve güvenilirlik esastır.
 Planlı çalışır ve gerçekçi hareket ederiz.
 Bilgiyi paylaşmayı esas alırız.
 Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip ederiz.
 Teknolojik gelişmeleri izler ve kuruma adapte ederiz.
 Ülkemiz ve ilimizin geleceğine önem verir, kendimizi sorumlu hissederiz.
 Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulmasını esas alırız.
 Çalışanlarımıza ve hizmetten yararlananlara saygı duyar, onların
memnuniyetini esas alırız.
 Geniş katılımlı ekip çalışmasını tercih ederiz.
 Problemin bir parçası olma yerine, çözümün parçası olmasına odaklanırız.
 İyileştirme için sürekli önlem alırız.
B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
Stratejik Amaç 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve
öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Stratejik Amaç 2 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Ve Öğrenci Başarısını Artırmak
Stratejik Hedef 2.1
Okulumuzdaki öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek
Stratejik Amaç 3 Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için yaşam boyu
öğrenme anlayışı çerçevesinde,içinde bulunduğumuz çağın eğitim anlayışı ilkelerine
uygun insan kaynakları yönetimi sistemi kurmaktır.
Stratejik Hedef 3.1
Bilimsel yöntemlerle belirlenen ihtiyaçlara yönelik kurumun faaliyet alanlarını
destekleyecek hizmet içi eğitimlere katılımını arttırmaktır.
Stratejik Hedef 3.2. Kurum çalışanlarına liyakat, gayret ve kariyeri esas alan bir
görevlendirme ve
çalışma ortamı sağlamaktır.
C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER
TEMA:1
EĞİTİM VE ÖĞRETİME
ERİŞİM
“Eğitim ve öğretim kurumlarında mevcut
imkânların en iyi şekilde kullanılarak her
kademedeki bireye çağın gerektirdiği bilgi,
beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına
yönelik politikalar eğitim ve öğretimde kalite
teması altında değerlendirilmektedir.”
Stratejik Amaç 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1.
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin
her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Performans Göstergeleri
No
Performans Göstergeleri
1.1.1.
Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci
oranı (%)
1.1.2.
Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı (%)
2012
Ortaokul
Önceki Yıllar
Hedef
2013
2014
2019
0
0,3
1
20
0
0
0
2,50
Bu hedefin gerçekleşmesi halinde okulumuzda devamsızlığın azalması beklenmektedir.
Stratejiler
No
Startejiler
1.
Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan karşılaşılabilecek
sorunların önüne geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin
bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamı artırılacaktır.
2.
3.
4.
5.
Diğer
Sorumlu
Birimler
Okul Müdürü Rehberlik
Servisi
Ana
Sorumlu
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve
tanılama sistemi geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına uygun
eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak imkânlar
geliştirilecektir.
Okul müdürü Rehberlik
Servisi
Yönetici ve öğretmenlerin bütünleştirici eğitiminin amaçları ve
önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
Okul Müdürü
Öğretmenler
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve
okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar
yapılacaktır.
Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların
Okul Müdürü
Müdür
Yardımcısı
azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme
mekanizmaları geliştirilecektir.
Okul Müdürü
Rehberlik
Servisi
Öğretmenler
TEMA:2
EĞİTİM-ÖĞRETİMDE
KALİTE
“Eğitim ve öğretim kurumlarında mevcut
imkânların en iyi şekilde kullanılarak her
kademedeki bireye çağın gerektirdiği bilgi,
beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına
yönelik politikalar eğitim ve öğretimde kalite
teması altında değerlendirilmektedir.”
2- EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
Stratejik Amaç 2 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Ve Öğrenci Başarısını Artırmak
Stratejik Hedef 2.1
Okulumuzdaki öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek
Performans göstergeleri
No
Performans Göstergesi
2.1.1. Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları
Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim,
2.1.2. kültür ve spor alanlarından birinde en az bir
faaliyete katılan öğrenci oranı (%)
2.1.3. Öğrenci başına okunan kitap sayısı
2.1.4. Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci oranı
2.1.5. Takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı
(%)
2.1.6. Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı
2.1.7. Beyaz Bayrak sertifikası
5. Sınıf
2012
Önceki yıllar
2013
6. Sınıf
7. Sınıf
Ortaokul
Ortaöğretim
70
2019
65
63
8. Sınıf
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
İlkokul
2014
Hedef
60
15
2
3
20
5
İlköğretim
Kurumları
Ortaöğretim
İlköğretim
kurumları
Ortaöğretim
Ortaokul
Ortaöğretim
80
80
80
80
100
100
100
50
20
15
16
27
30
35
0
2.1.8. Beslenme Dostu Okul Sertifikası
Hedefin gerçekleştirilmesi ile potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı,
iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireylerin yetişmesine imkân
sağlanacağı düşünülmektedir.
16
60
60
0,2
2
1
1
Stratejiler
No
6
7
8
9
10
11
12
13
Stratejiler
Rehberlik servisinin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda
öğretmen, öğrenci ve veliler bilgilendirilecektir.
Öğrencilerin motivasyon ve hazır bulunuşluklarının en yüksek seviyeye
çıkması sağlanacaktır.
Sınıf rehber öğretmenlerinin öğrencilerini akademik ve sosyal yönden
birebir takip etmeleri sağlanacaktır.
Başarılı öğrenciler ödüllendirilerek, başarıları teşvik edilecektir.
Sınıflar arası bilgi yarışmaları düzenlenecektir.
Eğitim öğretimi destekleyen yarışma ve projelere öğrenciler
yönlendirilecektir.
Öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecektir.
Yapılan değerlendirmelerde görülen eksiklikler ek çalışmalarla
giderilecektir.
Ana
Sorumlu
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Diğer
Sorumlu
Birimler
Rehberlik
Servisi
Rehberlik
Servisi
Öğretmenler
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Öğretmenler
Öğretmenler
Rehberlik
Servisi
TEMA:3
KURUMSAL KAPASİTE
“Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik
olarak fiziki, mali ve teknolojik altyapının
geliştirilmesi, beşeri kaynakların niteliğinin
artırılması ile yönetim ve organizasyon yapısının
geliştirilmesine yönelik politikalar bu tema
altında ele alınmaktadır.”
3- KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç 3 Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için yaşam boyu öğrenme anlayışı
çerçevesinde,içinde bulunduğumuz çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun insan kaynakları yönetimi sistemi kurmaktır.
Stratejik Hedef 3.1
Bilimsel yöntemlerle belirlenen ihtiyaçlara yönelik kurumun faaliyet alanlarını
destekleyecek hizmet içi eğitimlere katılımını arttırmaktır.
Performans Göstergeleri
No
3.1.1.
Gösterge
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
İlkokulu
Ortaokul
3.1.2.
Ortaöğretim
Çalışan başına düşen yıllık mahalli hizmet içi eğitim süresi (saat)
3.1.4.
Asil yönetici sayısının yönetici normuna oranı (%)
3.1.3.
3.1.5.
Önceki Yıllar
2012
2013
2014
20
2
Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)
12
50
Norm kadro doluluk oranı (%)
82
Hedef
2019
15
15
15
3
10
90
98
Stratejiler
No
Stratejiler
14
Gözlem, görüşme, anket, sınav vb. araç ve yöntemlerle yönetici, öğretmen ve
personelin ihtiyaç duyduğu ya da ihtiyacın gözlendiği alan/konuların belirlemesi
15
Belirlenen eğitim ihtiyacını oluşturan öğelerin öncelik sırasına karar verilmesi
Ana
Sorumlu
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Diğer
Sorumlu
Birimler
Öğretmenler
Öğretmenler
Stratejik Hedef 3.2. Kurum çalışanlarına liyakat, gayret ve kariyeri esas alan bir görevlendirme ve
çalışma ortamı sağlamaktır.
Performans Göstergeleri
No
Gösterge
Kurum personelinin bir önceki döneme göre yaptığı işteki memnuniyet
oranı,
3.2.2. Toplantıların sonunda alınan kararların sayısı ve uygulanma oranları,
3.2.1.
Önceki Yıllar
2012
2013
2014
0
0
Hedef
2019
100
70
100
90
3.2.3.
Hedefin gerçekleştirilmesi ile belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis
edilecek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturulması planlanmaktadır.
Stratejiler
No
Stratejiler
16
Kurum çalışanlarının görevlendirilmelerinde gönüllüklerinin de dikkate alınması
17
Verilen hizmetin yoğunluğuna uygun olarak personel görevlendirilmesi
18
Görevlendirmelerde eşitlik ve adaletin dikkate alınması,
19
Kurum çalışanlarının kendilerini kurumun anlamlı ve sosyal birer üyesi sayacağı
kurum ortamının oluşturulmasıdır
20
Toplantılara gündem ve hazırlıkla gidilerek ortaya çıkan işle harcanan zamanın
orantılı olmasının sağlanması (Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi)
Ana
Sorumlu
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Okul
müdürü
Okul
Müdürü
Diğer
Sorumlu
Birimler
Öğretmenler
Müdür
yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
öğretmenler
Müdür
Yardımcısı
BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
Stratejik planlama sürecinin önemli bir unsuru olan maliyetlendirme, belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların bütçeyle ilişkilendirilmesini ve harcamaların önem
sırasına göre gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Böylelikle kaynakların amaçlar doğrultusunda etkili
ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir.
Bu kapsamda, belirlenen Stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile
bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.
Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların
gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 3000 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.
Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç
maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır.
Müdürlüğümüz stratejik planında belirtilen amaç ve hedeflerin maliyetleri aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
Tablo 11: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu
Amaç ve Hedefler
Stratejik Hedef 1.1
Stratejik Hedef 2.1
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 2.2
Stratejik Hedef 2.3
Stratejik Hedef 3.1
Stratejik Amaç 2
Stratejik Hedef 3.2
Stratejik Hedef 3.3
Stratejik Amaç 3
Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı
Maliyet (TL)
400
400
-
Oran (%)
13,3
13,3
1000
33,3
2000
66,6
1000
600
600
33,3
20
20
3000
BÖLÜM V: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
BEŞİNCİ BÖLÜM
İZLEME ve DEĞERLENDİRME
A. 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME MODELİ
Müdürlüğümüz 2015–2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Model’inin
çerçevesini;
1. 2015–2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans
göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması
süreçleri oluşturmaktadır.
Stratejik planda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti
yılda iki kez yapılacaktır. İlki her yılın Temmuz ayı içerisinde göstergelerin gerçekleşme
durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık
hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek stratejilerin alınması sağlanacaktır.
Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme Şubat ayı sonuna kadar(ilk izlemeyi takip eden)
yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst
yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin
alınması sağlanacaktır. Ayrıca stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak
kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Göstergelere ilişkin yılın ilk 6
aylık dönemine ait
gerçekleşmelerin tespiti
Yıllık gerçekleşme
durumlarının, varsa hedeften
sapmaların ve alınması gereken
tedbirlerin değerlendirilmesi
İlk 6 aylık gerçekleşme
durumlarını içeren raporun üst
yöneticiye sunumu
Yıllık gerçekleşme durumlarını
içeren raporun üst yöneticiye
sunumu ve kamuoyu ile
paylaşılması
Yılsonu gösterge
gerçekleşmeleri için gerekli
tedbirlerin alınması
Stratejik planda yer alan
göstergelere ilişkin yıllık
gerçekleşmelerin tespiti
Şekil 4: 2015–2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli
Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan
karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla veli
1.
ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların
kapsamı artırılacaktır
2.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için
etkili bir tarama ve tanılama sistemi geliştirilecek
ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime
erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak
imkânlar geliştirilecektir.
Yönetici ve öğretmenlerin bütünleştirici eğitiminin
3. amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilmeleri
sağlanacaktır.
4.
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf
tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin
tespiti için araştırmalar yapılacaktır.
Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve
devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci
5.
devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmaları
geliştirilecektir
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLU
BİRİMLER
STRATEJİLER
NO
STRATEJİK
HEDEF
Stratejik Hedef 1.1
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve
kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak..
STRATEJİK
AMAÇ
Stratejik Amaç 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
TEMA 1
EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
TEMA
B. 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI
TABLOSU
Okul
Müdürü
Müdür
Yardımcısı
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Rehberlik
Servisi
Okul
Müdürü
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Rehberlik
Servisi
Okul
Müdürü
Rehberlik
Servisi
Stratejik Hedef 2.1
Okulumuzdaki öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek
Eğitim-Öğretimin Kalitesini Ve Öğrenci Başarısını Artırmak
Stratejik Amaç 2
TEMA 2
EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
6
7
8
9
STRATEJİLER
Rehberlik servisinin verimli ders çalışma
yöntemleri konusunda öğretmen, öğrenci ve
veliler bilgilendirilecektir.
Öğrencilerin motivasyon ve hazır
bulunuşluklarının en yüksek seviyeye çıkması
sağlanacaktır.
Sınıf rehber öğretmenlerinin öğrencilerini
akademik ve sosyal yönden birebir takip etmeleri
sağlanacaktır.
Başarılı öğrenciler ödüllendirilerek, başarıları
teşvik edilecektir.
10
Sınıflar arası bilgi yarışmaları düzenlenecektir.
11
Eğitim öğretimi destekleyen yarışma ve
projelere öğrenciler yönlendirilecektir
12
Öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecektir.
13
Yapılan değerlendirmelerde görülen eksiklikler
ek çalışmalarla giderilecektir.
39
ANA
SORUMLU
DİĞER
SORUMLU
BİRİMLER
NO
STRATEJİK
AMAÇ
TEMA
STRATEJİK
HEDEF
Okul
Müdürü
Rehberlik
Servisi
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Rehberlik
Servisi
Öğrtemenler
Okul
Müdürü
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Okul
Müdürü
Öğretmenler
Rehberlik
Servisi
Öğretmenler
Öğretmenler
Öğretmenler
Stratejik Hedef 3.1
Bilimsel yöntemlerle belirlenen ihtiyaçlara yönelik kurumun faaliyet alanlarını
destekleyecek hizmet içi eğitimlere katılımını arttırmaktır.
Stratejik Amaç 3
Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için yaşam boyu öğrenme anlayışı
çerçevesinde,içinde bulunduğumuz çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun insan
kaynakları yönetimi
TEMA 3
KURUMSAL KAPASİTE
STRATEJİK
AMAÇ
TEMA
NO
STRATEJİ
K
HEDEF
Gözlem, görüşme, anket, sınav vb. araç ve
yöntemlerle yönetici, öğretmen ve personelin
14 ihtiyaç duyduğu ya da ihtiyacın gözlendiği
alan/konuların belirlemesi
STRATEJİLER
Belirlenen eğitim ihtiyacını oluşturan öğelerin öncelik
15 sırasına karar verilmesi
DİĞER
SORUMLU
BİRİMLER
ANA
SORUMLU
Okul
Müdürü
Rehberlik
Servisi
Öğretmenler
Okul
Müdürü
Rehberlik
Servisi
Öğrtemenler
Download

Yurtbaşı Ortaokulu Müdürlüğü 2015