ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
ŞİKAYETTE
BULUNAN
: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ
:
ŞÜPHELİLER
: 1-AHMET AKGÜNDÜZ
Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü
2- www.yeniakit.com adresinin sorumluları.
1-
SUÇ
: Basın yoluyla Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret.
SUÇ TARİHİ VE YERİ
: 04.12.2014 tarihinde www.yeniakit.com.tr adresinde haber
olarak yayınlanan yazı hakkında.
AÇIKLAMALAR
:
04.12.2014 tarihinde www.yeniakit.com adresinde yayımlanan yazıda;
“Ankara
Beştepe'de
A.O.Ç
üzerine
kurulan
ve
cumhurbaşkanlığının
hizmetine sunulan Ak-Saray'a tepki gösteren Mimarlar Odası'nın açtığı davada
mahkemenin "Atatürk'ün vasiyetine bakılacaktır" kararını almasını Rotterdam İslam
Üniversitesi rektörü, Osmanlı Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti başkanı Ahmet
Akgündüz'e sorulduğu haber yapılmış,
"AYASOFYA BİR VAKIFTIR, ATATÜRK O.Ç. İSE DEVLET TOPRAĞI"
"ATATÜRK O.Ç. KİMİN TOPRAĞI?"
şeklinde başlıklar atılmış,
“Ülkehaber'den Taha Hüseyin Karagöz'ün haberi olduğuna işaret edilerek
Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfiye olarak düzenlendiğini ve
hukuki bir bağlayıcılığı olduğunun, A.O.Ç hakkında böyle bir konumlandırmanın
yapılamayacağı” belirtilmiştir.
2-
1937 yılında Atatürk tarafından Hazine’ye bağışlanan orman çiftliği arazisi, Çiftliğin
yönetilmesi için 13 Ocak 1938’de yürürlüğe giren kanunla “Devlet Ziraat İşletmeleri
Kurumu”nun kurulması ile orman çiftliği, “Gazi Orman Çiftliği” adını alarak
faaliyetlerini sürdürmüş ve 1 Nisan 1950’de yürürlüğe giren 5659 sayılı Kanun ile
“Atatürk Orman Çiftliği” adını almıştır. Çiftlik, aynı kanunla Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş statüsünü almıştır.
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
1
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
1 Nisan 1950 tarihinden bu yana Atatürk Orman Çiftliği olarak anılmaktadır.
3-
Haberde, Atatürk Orman Çiftliği’nden, herkes tarafından kullanılan ve alışılagelen A.O.Ç
kısaltması ile değil, “Atatürk O.Ç.” şeklinde farklı bir kısaltma kullanılarak
bahsedilmiştir.
Kısaltma, okuyanlarca farklı şekilde anlaşılması amacıyla, adeta küfür kalıbına sokularak
kasıtlı olarak değiştirilmiş ve kullanılmıştır. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını
verdiği Atatürk Orman Çiftliği’nin kısaltmasının düzgün şekilde kullanılmamasının, var
olan kısaltmanın Türk toplumunda sövme sözünü çağrıştıracak şekilde kullanılması
tamamen kötü niyetli ve yasalara aykırı bir tutumdur.
Atatürk Orman Çiftliği, kurulduğu tarihten bu yana hep aynı kısaltma ile anılmıştır.
Yıllardır devam eden ve herkes tarafından bilinen A.O.Ç şeklindeki kısaltmanın, “hakaret
olarak algılanması” kastı ile bilinçli olarak bu şekilde kullanıldığı açıktır.
4-
Bu nedenle Atatürk Orman Çiftliği kısaltmasının “Atatürk O.Ç.” olarak kullanılması,
Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret niteliğindedir. Kullanılan kısaltma, 5816 sayılı
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca suç teşkil etmekte olup
Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılması da gerekmektedir.
5-
Manevi kişisel değerler, korunma güvencesini Anayasa’dan almaktadır. Anayasanın 17.
Maddesinde; “Herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına
sahip olduğu” düzenlenmiştir.
6-
5816 sayılı Kanun’un 2. Maddesinde, birinci maddede belirtilen suçların basın vasıtasıyla
işlenmesi halinde hükmolunacak cezanın yarı nispetinde artırılacağı düzenlenmiştir.
Şüpheli Ahmet Akgündüz’ün beyanları, www.yeniakit.com adresinde yayınlanarak basın
vasıtasıyla umuma sunulduğundan, verilecek cezanın belirtilen oranda artırılması
gerekmektedir.
7-
5237 sayılı TCK’nın 125/1. Maddesi;
“Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte
somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve
saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç
kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi
halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından,
değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun
davranmasından dolayı,
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
2
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza
altıda biri oranında artırılır. “ hükmüne yer vermektedir.
5237 sayılı TCK’da sövme ve hakaret suçu birlikte düzenlenmiş olmakla birlikte sövme ve
hakaret suçlarının unsurları yine aynen korunmaktadır. Sövme suçunun unsurları olan, failin
subjektif takdiri, şahsi düşüncesini beyanında kişiye veya onun manevi değerine, şeref,
haysiyet ve namusa dokunacak herhangi bir fiil ve hakarette bulunmak, belli bir fiil
atılmaksızın bir kimsenin şeref ve haysiyetine saldırıdır. Sövme cürmünde mağdura
yapılan isnat failin değer yargısıdır ve bu değer yargısı tahkir niteliğini taşır.
8-
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 300. Maddesi;
“Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
Madde 300- (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada
belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.
(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından
işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.” Şeklindedir.
3
TCK’nın 301. Maddesi;
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
“Madde 301- (Değişik: 30/4/2008-5759/1 md.)
(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne
göre cezalandırılır.
(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.”
Yukarıda yer verilen Kanun maddeleri göz önüne alınarak;
Anayasanın ruhunda ve başlangıç hükümlerinde var olan, Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk, ’ün adı ile anılan ve Türk
Milletine bağışladığı arazinin ismine yapılan bu hakaret, Türkiye Cumhuriyetinin
Kurucusu’nu ve dolayısıyla Türk Milleti’ni aşağılayan bu eylem, kötü niyetlidir,
kasıtlıdır, yasa dışıdır.
9-
Toplumda basın özgürlüğü karşısında kişilik haklarının korunabilmesi için bazı
sınırlamalara gereksinim duyulmaktadır. Anayasa Mahkemesine göre her özgürlüğün bir
sınır olmalıdır. Basının toplum üzerindeki etkin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
bu özgürlüğün sınırlandırılması KÖTÜYE KULLANILDIĞI HUKUKA AYKIRI
durumlar için ivedilikle gereklidir. ÇÜNKÜ BASINA HUKUK DÜZENİNİN TANIDIĞI
ÖZGÜRLÜK YİNE HUKUK DÜZENİNİN ÇİZDİĞİ SINIRLARA TABİİDİR.Buna
bağlı olarak basın, gerek Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler bölümünde yer alan gerek
Türk Medeni Kanunu’nda ve ayrıca yasalarda güvence altına alınmış olan kişilik
haklarına ve bu anlamda özel olarak yasada düzenlenmiş olan Atatürk’ün manevi
şahsiyetine hakaret olmaması adına gerekli özen ve yükümlülüğü göstermelidir.
Basın bir haber yaparken, haber sınırını aşmamak, genişletici, yanlış, abartılı, yersiz
yorumlarda bulunmamak, gerçek dışı haber vermemek, dürüstlük kuralına aykırı
davranmamak, salt kişisel nedenlerle sansasyon yaratmamakla yükümlüdür.
10-
AİHM kararlarında da, kamuya mal olmuş kişilere yönelik sert ve ağır eleştirilerin,
ölçüsüz ise; hakaret sayılıp, kişilerin şeref ve haysiyetinin ihlali anlamına geldiği
belirtilmektedir.
Madde 10
İfade Özgürlüğü
1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının
müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlara bakılmaksızın, bir görüşe sahip olma,
haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü de içerir. Bu
madde, devletin radyo yayıncılığını, televizyon ve sinema işletmeciliğini izne
bağlamasına engel değildir.
2. Bu özgürlükleri kullanırken ödev ve sorumluluk içinde hareket edilmesi
gerektiğinden, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu güvenliği, suçun veya
düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref
ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi, yargılama
organının otorite ve tarafsızlığının korunması amacıyla, demokratik bir toplumda
gerekli bulunan ve hukukun öngördüğü formalitelere, şartlara, yasaklara ve
yaptırımlara tabi tutulabilir.
11-
AİHM 10. Maddesine konu olan düşünceyi açıklama ve haber alıp-verme hak ve
özgürlüğü MUTLAK DEĞİLDİR. Sınırlamalara maruz kalabilir.
AİHM 10/2
maddesinde yer verilen “ifade özgürlüğünün kullanımın beraberinde görev ve
sorunluluklar getirir “ fikri AİHM çerçevesinde benzeri olmayan bir şeydir zira, hak ve
özgürlükleri düzenleyen diğer hükümlerin hiç birinde böyle bir ibare bulunmaz.
12-
AİHM nin “görev ve sorumluluk” yaklaşımı çerçevesinde bir kişinin belirli bir kategoriye
mensup olması o kişinin haklarının kullanımı konusunda söz konusu yetkiyi sınırlandırır.
Yazı işleri sorumluları ve gazeteciler bu kategoriye girer. AİHM “Observer ve Guardian/
İngiltere” davasında, mahkeme, “halkı ilgilendiren konularda basının bilgi ve fikirleri
yayması görevine” referans gösterirken, gazetecilerin “görev ve sorumlulukları”
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
4
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
dolayısıyla 10. madde çerçevesinde “GAZETECİLİK AHLAKINA UYGUN, DOĞRU,
GÜVENİLİR BİLGİ SAĞLAMAK İÇİN İYİ NİYETLİ ÇALIŞILMASI” şartını
koşmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret suçunu oluşturan eylemin, 5816
sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a ve 5237 sayılı TCK’nın ilgili
hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, adı geçen şüpheliler hakkında soruşturma
başlatılmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Vekilleri
5
Eki: Vekaletname ve yetki belgesi
Yeniakit gazetesine ait internet çıktıları.
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
Download

dilekçe metni için tıklayınız