FİRMA TANITIMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
“GÜVENLİ GELECEĞE DÖNÜŞÜM”
DİPU İNŞAAT PROJE VE UYGULAMA LTD. ŞTİ.
DİPU İnşaat Proje ve Uygulama Limited Şirke Haziran 2012 tarihinde
Sayın İnşaat Mühendisi Özcan ÖZ ve Sayın İnşaat Mühendisi Mustafa ÖZ
tara ndan Şirinevler merkezli olarak kurulmuştur. Kuruluş sürecinde şirket
misyon ve vizyonları hazırlanırken sadece ülke insanına hizmet etmek ve gelişen inşaat teknolojileri ile birlikte daha uygun maliyetli hizmetler sunmak hedeflenmiş r. Özellikle KENTSEL
DÖNÜŞÜM YASASI olarak bilinen 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
kapsamında çalışmalarına yön veren firmamız kuruluşundan günümüze ve günümüzden geleceğe insan odaklı olarak
sektörde ih sas ve sorumluluğu dahilinde hizmet verecek r.
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
Çağın gerektirdi teknik bilgi ve gelişmelere uygun 3E olarak bilinen Emniyetli, Ekonomik, Estetik yapılar kıstasları kapsamında insanların ailesi ve sevdikleriyle birlikte güven
içinde hayatlarını sürdürebilecekleri, mal ve can güvenliği esas alınarak “Yaşanabilir
Mekânlar ve Projeler Üretmek”.
Her bütçeye ve zevke uygun insanlarımıza yaşam alanları ve projeler üretiminde sektörün
önde gelen, çözüm üretebilen, söz sahibi lider firmaları arasında yer almak, insanımıza hizmet sunabilmek.
DİPU KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE MÜŞAVİRLİK
Artan müşteri talepleri ve müşteri taleplerine daha uygun ve hızlı karşılık verebilmek üzere 11.01.2013
tarihli yönetim kurulu toplantısıyla DİPU İNŞAAT Proje ve Uygulama Limited Şirketi olarak iki yeni markamız ve bu markaların yönetiminden sorumlu müdürlüklerle hizmet verilmesi kararı alınmıştır.
Oluşturulan bu yeni Müdürlük vasıtasıyla;
-Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
-Statik ve Mimari Proje Hizmetleri
-Danışmanlık Hizmetleri
-Beton ve Zemin Laboratuvarı Hizmetleri
bu yeni müdürlüğümüze bağlanarak sevk ve idaresi daha işlevsel olarak sağlanmaya başlanmıştır.
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
Yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Bölgeleri Altındaki Alanların Dönüştürülmesi veya bilinen adıyla KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI kapsamında tüm ülke insanımıza ayrım göstermeksizin hizmet vererek en kısa sürede ülkemizde yer alan depreme dayanıksız yapı stokumuzu ortadan kaldırabilmek.
Deprem gibi doğal afetler karşısında hiç bir canlının zarar görmeyeceği güvenli yapıların ülkemizde ve dünyamızda yaygınlaşmasını sağlamak, bu amaçla sektörde söz sahibi,
bilgi ve deneyimlere sahip öncü firmalar arasında yer alabilmek.
DİPU ŞİRKET YAPIMIZ VE YÖNETİM KURULUMUZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR ?
Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un birinci maddesinde kanunun amacı ve kapsamı tanımlanmıştır.
” Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.”
İlgili maddeden ve kentsel dönüşümün anlamsal karşılığından da anlaşılacağı gibi etkin bir deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde gerek projelendirme, gerek yapım tekniği, gerek malzeme gerekse ekonomik ömrünü tamamlamış milyonlarca yapı bulunmaktadır. Bu yapılar deprem gibi doğal afetler karşısında yetersizlik göstermekte ve kendisinden beklenen
dayanımı gösteremeyip can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
Yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunla birlikte bilgisizlik, maddi yetersizlikler veya yürürlükte olan kat malikleri kanunu gibi kanunlar nedeniyle tahliye, yıkım ve yenileme veya güçlendirme çalışmaları yapılamayan yapılara uygulama kolaylığı sağlanmıştır.
Yürürlüğe giren kanunla birlikte tüm binaların deprem testlerinin yapılması zorunlu hale gelecektir. Bu sayede yapısına
güvenen bir çok vatandaşımız günümüz teknolojileri ile yapılarının değerlendirildiğinde ne kadar dayanıksız olduğu ve bekleneni karşılamadığını görebilecektir. Ayrıca kanun kapsamında yenilen veya güçlendirme yapmak isteyen vatandaşlarımıza 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar uygun maliyetli kredi imkanlarıda sunulmakta ki bu sayede isteyenler kendi yapılarını
kendi maddi imkanlarıyla yapabilecektir. Yürürlükte olan kat malikleri kanununda bu tip inşai faaliyetlerde oy birliği zorunluluğu bulunmaktaydı. Buda yapıda 1 bireyin bile karşı çıkmasıyla deprem testleri ve yenileme/güçlendirme işlemlerinin yapılmasına imkan tanımamaktaydı. Ancak kanunla birlikte oy birliği uygulamadan kaldırılmış olup 2/3 çoğunluk yeterliliği
maddesi getirilmiştir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU
1
Kentsel Dönüşüm süreci mevcut yapıda tapu
sahibi olan bir kişinin Firmamıza Başvuru
Dilekçesi, Tapu, Nüfus Cüzdanı ve idarelerce
istenen diğer evraklarla başvuru yapmasıyla
başla labilmektedir.
Başvuru yapılması için 2/3 çoğunluk şar
bulunmamaktadır.
YAPI TESTLERİ VE DEPREM RİSK RAPORU
2
Firmamızca görevlendirilecek teknik bir ekiple
yapıdan uygun ka an —genellikle zemin veya
bodrum kat— çeşitli ölçümler yapılır. Ayrıca
yapıdan beton numuneleri uygun yöntemlerle
alınarak laboratuvar ortamında değerlendirilmesi
yapılır.
Firmamızca yapının uygun bölümünden zemin
çalışmaları yap rılır.
YAPI TESTLERİ VE DEPREM RİSK RAPORU
3
Yapılan saha ve laboratuvar çalışmaları
bilgisayar ortamında yapı modellemesinde
kullanılır. Yapıya çeşitli deprem etkileri ve dış
etkenler uygulanarak yapının depremli durumdaki
dayanımı belirlenir.
Yapılan tüm çalışmalar DEPREM RİSK RAPORU
adlı bir dosya ile ilgili belediyeye teslim edilir.
DEĞELENDİRME SÜRECİ
4
Firmamızca hazırlanan DEPREM RİSK RAPORU
ilgili idarece incelenir. İnceleme sonucunda RİSKLİ
olarak tespit edilen yapılar için tapudan yapı kayıt
kütüklerine “6306 Sayılı Kanun kapsamınsa
Risklidir” şerhi düşülür. Tüm yapı maliklerine
durum tapu aracılığıyla resmi tebligatla bildirilir.
MALİKLERİN TOPLANTISI VE ORTAK KARAR ALINMASI
5
Tapu yazısı ellerine ulaşan malikler 634 sayılı
kat malikleri kanunu uyarınca toplan kararı
alarak yıkım süreci ve inşaat işlemleri için firma
seçimine karar verirler.
Toplan ya ka lmayan veya ortak karar protokolünü (Apartman Karar
De erini) imzalamayan maliklerin sahip oldukları tapuların sa n alınması için
6306 sayılı kanunda belir len kamulaş rma işlemleri başla lır.
KAMULAŞTIRMA SÜRECİ
DEĞER TESPİTİ
AÇIK ARTIRMAYLA
SATIN ALMA/KAMULAŞTIRMA
TES
PİT
TA
İN
RA
KA
FA
RŞ
BİL
DİR I
İM
i
İN
Ç
İ
A
M
RU
R
I
U
T
LAŞ BAŞV
U
M
ĞA
I
KA
L
AN
K
BA
PROJE VE UYGULAMA
PROJELERİN HAZIRLANMASI
RUHSAT
İNŞAAT UYGULAMA
YENİ YAPININ TESLİMİ
FİRMAMIZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
1) DEPREM RİSK RAPORU HAZIRLANMASI (LİSANSLI FİRMA)
2) DOSYA TAKİBİ VE BELEDİYE DOSYA ONAYLATILMASI
3) GEREKLİ DURUMLARADA KAMULAŞTIRMA TAKİP VE DANIŞMALIĞI
4) KİRA YARDIMI TAKİP VE DANIŞMANLIĞI
5) BANKA KREDİSİ TAKİP VE DANIŞMANLIĞI (İŞBANKASI-DENİZBANK)
6) PROJE VE YAPI DENETİM HİZMETLERİ
7) STATİK PROJE HİZMETLERİ
8) HUKUKİ DANIŞMANLIK
9) İNŞAAT UYGULAMA DANIŞMANLIĞI
İLETİŞİM
Download

FİRMA TANITIMI - DİPU Kentsel Dönüşüm