T.C.
MANİSA
ADLİ
ADLİ YARGI
YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KARAR NO:2014/898
BAŞKAN
: Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
ÜYE
: Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı
ÜYE
: Hüseyin KOVAN - Manisa Hakimi
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : İnci ŞEN
Ceza Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Adli Yargı Adalet
Komisyonumuzca 15 Ekim 2014-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan müracaat sonucu 05/12/2014
tarihinde yapılan yemin törenine gelmeyenler için son kez yapılacak olan bilirkiĢi yemin töreni , gün
ve saati ile katılacak olanlara ait listedir.
BAŞV
SIRA
URU
NO
NO
1
2
3
18
47
66
ADI VE SOYADI
Enes KARATAġ
Abdülkadir KIZMAZ
Soner GÖL
UZMANLIK ALANI
Makine MühendisiDoğalgaz, (iç tesisat,
endüstriyel), Isıtmasoğutma, Mekanik Tesisat
, ĠĢ güvenliği uzmanı vb.
Ziraat Mühendisi-Zootekni
Bölümü
MANİSA ADLİYESİ KONFERANS
SALONUNDA YEMİN GÜN VE SAATİ
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Uzman Psikolojik
DanıĢman Çocuk
psikolojisi ergen psikolojisi
aile danıĢmanlığı
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
4
5
6
7
70
97
103
106
Hüseyin TABAKÇI
Ayhan ÖZTAġ
Bekir Faruk ARGITLI
Müslim DEMĠR
Ziraat Mühendisi- bitkisel
üretim tarla bitkileri ,
zeytincilik
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Ziraat teknikeri -Tarla
bitkileri, toprak, bitki
koruma , bağ bahçe
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Kadastro Teknisyeni Kadastro
Öğretim Üyesi -Sosyal
Güvenlik mevzuatı, iĢ
hukuku
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
8
9
10
11
12
13
14
133
134
145
161
167
173
177
Günay ÖZTÜRK
Mustafa DEMĠRTAġ
Ġbrahim KOÇ
Tütün teknoloji mühendisitütün eksperi-Tütün ve
tütün mamulleri , tütün
tarımı , tütün iĢletmesi
ĠnĢaat Mühendisi, Üst yapı
inĢaatları
Emniyet Amiri-trafik kusur
tespit , kaza yeri inceleme ,
trafik kazaları, takoğraf
radar inceleme,fotoğraf ve
video çözüm, fikri sınai
haklar ve markalar
kanunu, trafik idari para
cezası inceleme
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Mehmet KUTLUYOL
Kadastro Teknisyeni
Halil Ġbrahim ELMALI
Ziraat Mühendisi ,
hayvansal üretim Zeotekni
bölümü ,
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Nurettin KARAKAYA
Veteriner hekim , Tarım
DanıĢmanı , Kanatlı
hayvanlar
Ali DÜDEN
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Oto kaporta
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
15
179
Emre ÇALIġIR
Ziraat Mühendisi - Toprak
Bölümü
16
184
Cumhur DUMAN
SMMM
17
185
Özcan SAÇ
Elektrik Mühendisi
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Ziraat Yüksek Mühendisi Bahçe bitkileri
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Ziraat Mühendisi Zeotekni
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
18
188
ESRA ERDAL
19
189
Hasan Levent ġEN
20
192
Müge ÖZER
Eczacı
21
194
Koray KAYA
Eczacı
22
196
Hakan KÖSE
Ziraat Mühendisi - tarla
bitkileri,
Fatma AKMAN
Ziraat Yüksek Mühendisi Toprak bilimi ve besleme
Toprak gübreleme
yetiĢtiricilik
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
23
198
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Ziraat Mühendisi - Toprak
bölümü,
Ziraat Mühendisi -Bahçe
bitkileri
24
199
Mustafa ġAHĠNBAġ
25
201
Tercan KESKĠN
26
202
Hasan ÇĠZMECĠ
SMMM
27
203
Ġlker GERGEN
Ziraat Mühendisi Tarımsal
yapılar ve sulama bölümü
28
29
30
31
32
33
207
209
210
217
229
234
Oktay ġAHĠN
Ziraat Mühendisi , Tarım
Ekonomisi
Makine Öğretmeni ,
Malzeme bilimi, imal
Selim SARPER YILMAZ
usulleri , makine
elemanları
Öğretim Üyesi , biliĢim
Vedat BAL
yönetim psikolojisi
teknolojisi
Trafik Polis Memuru Temel Trafik ve kaza
incelemesi trafik
EĢref ARMAĞAN
denetimleri ve kaza
tahkiki , polnet kaza projesi
, veri giriĢi ,
Gıda Mühendisi , gıda
Halil TOSUN
güvenliği , hijyeni ,
mikobiyolojisi,
Fatih OĞUZ
Ziraat Mühendisi, Bahçe
Bitkileri bölümü,
yetiĢtiricilik, besleme ,
mücadele , kültürel
uygulamalar, kıymet takdiri
, zarar ziyan tespiti
238
Merter YILDIZ
35
239
Sezgin SAY
36
240
Sezen ÇAVDAR
37
244
Serdar KURT
Ġtfiayeci
Fatma AKMAN
Ziraat Yüksek Mühendisi,
toprak bilimi, ve bitki
besleme
248
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Veteriner Hekim , kanatlı
hayvanlar , evcil hayvanlar
, büyükbaĢ ve küçükbaĢ
hayvanlar
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Veteriner Hekim , kanatlı
hayvanlar , evcil hayvanlar
, büyükbaĢ ve küçükbaĢ
hayvanlar
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Veteriner Hekim , kanatlı
hayvanlar , evcil hayvanlar
, büyükbaĢ ve küçükbaĢ
hayvanlar
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
34
38
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
39
250
Ahmet KERSĠN
Ġtfiayeci
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
40
252
Mehmet ATEġ
Ġtfiayeci
41
253
Gürhan ĠNAL
Ġtfiayeci
42
254
Yusuf ACAR
Komiser ,emniyet asayiĢ
terör
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Sadık ERTEN
Astsubay , uçaksavar,
füze sistemleri, hafif
tabanca, tüfek ve ateĢli
silahlar , iktisatçı ,
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
43
259
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
44
286
Elveda ATAY
Ziraat Mühendisi tarla
bitkileri gıda
45
290
Adem BEYAZ
Trafik Polis Memuru, trafik
kazası incelem
46
291
Gürbüzcan UYANIK
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
BaĢpolis Memuru , trafik
kazası inceleme
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
47
302
Baykal BAġDEMĠR
Arkeolog
12/12/2014 Cuma günü saat 10:00
Yukarıda baĢvuru no’su, adı soyadı, uzmanlık alanı ve yemin gün ve saati belirtilen adı
geçenlerin C.M.K’nun 64. maddesinde ve ilgili yönetmelikte belirtilen Ģartlara haiz olmaları nedeniyle yargı çevremiz
dahilinde bilirkiĢilik yapmak üzere 2015 yılı için oluĢturulacak listeye kaydolma taleplerinin KABULÜNE,
Listenin Adliye Divanhanesinde 7 gün süre ile ilan edilerek yemin edecek bilirkiĢilere
duyurulmasına,
Oy birliği ile karar verildi. 08/12/2014
Taner ATALAY
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
(E-İMZA)
Durdu KAVAK
Cumhuriyet Başsavcısı
Üye
(E-İMZA)
Hüseyin KOVAN
Manisa Hakimi
Üye
(E-İMZA)
İnci ŞEN
Yazı İşl.Müd.
(E-İMZA)
Download

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik