ESENYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
……… mah. ……….caddesi……sokak …….numaralı ……/ĠSTANBUL adresinde
bulunan ……. Ada ……. Parseldeki arĢiv olan dosyamın tekrar iskan iĢleminin devam
etmesini istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.
AD-SOYAD
ĠMZA
Download

İskan Devam