LOS ANGELES BA KONSOLOSLU U
E T M ATA EL
Bilgi ve
lem stek Formu
NOT:
1. Fotokopi ile ço altıp bütün yazı malarınızda bu formu kullanınız. Okula FULL TIME ve gündüz devam
esastır.
2. Her dönem ba ında okul kayıt belgesini ve yıl sonunda transkript aslını Ata eli imize göndermeyen
ö rencilerin dosyası kapatılır.
3. Adres de i ikli ini bir hafta içerisinde bildiriniz. Ö reniminizi tamamlamanız, ö renimden vazgeçmeniz
veya ö renim durumunuzda de i iklik olması halinde Ata eli imize yazılı olarak bildiriniz.
4. Tarihleri GÜN-AY-YIL sırasına göre yazınız.
Adı ve soyadı
Do um yeri
Baba adı
Do um tarihi
Mezun oldu u okul
Ö renim
süresi
Bölümü
.....yıl
Mezuniyet
tarihi
BÖLGEM ZDE YAPMI OLDU UNUZ Ö REN M:
Seviyesi
Ba lama tarihi
Bitirme tarihi
Okulun adı
Dil
Önlisans
Lisans
Master
BÖLGEM ZDE YAPACA INIZ/YAPIYOR OLDU UNUZ Ö REN M:
Okulun adı
Ö renim dalı
Ba lama tarihi
Ö renim süresi
Ö renim
Seviyesi
Muhtemel
bitirme tarihi
Bulundu unuz
sınıf
LET M ADRESLER :
Türkiye adresiniz
ABD Adresiniz
Email adresiniz:
Telefon: (
)
Telefon: (
T.C LOS ANGELES BA KONSOLOSLU U E
)
T M ATA EL
NE,
Yukarıdaki soruları do ru ve tam olarak cevaplandırdım. A a ıdaki dileklerimin incelenerek gere inin
yapılmasını arz ederim.
D LEKLER M:
Özel Ö rencili imin tanınması
Dosyamın açılması
Belgelerin dosyama eklenmesi
Di er …………………….
Geçici ö renci belgesi düzenlenmesi
Adres de i ikli i bildirimi
……/……/………
Pasaport süre uzatım yazısı
mza
Download

Bilgi ve İşlem İstek Formu