T.C.
BURSA
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI
Eğitim ve Sosyal ĠĢler Bürosu
VEFAT VE BAġSAĞLIĞI
BURSA ADLĠYESĠNDE 1962-1986 YILLARI ARASINDA 2.
AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI VE KOMĠSYON
BAġKANLIĞI GÖREVLERĠNĠ YAPMIġ OLAN EMEKLĠ HAKĠM
M.ġEMSEDDĠN IġIK’IN 23/02/2015 TARĠHĠNDE VEFAT
ETTĠĞĠNĠ VE CENAZESĠNĠN ĠSTANBUL’DA ZĠNCĠRLĠKUYU
MEZARLIĞINDA DEFNEDĠLDĠĞĠNĠ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMĠġ
BULUNUYORUZ.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLĠ AĠLESĠNE
BAġSAĞLIĞI DĠLĠYORUZ.
Not
: BaĢsağlığı dilekleri için
Kızı Semra KIZILELMA
Tel No: 0532 620 54 00
Download

vefat ve başsağlığı 03.03.2015