TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU
1. MALĠ GENEL KURUL VE 2. OLAĞAN GENEL KURUL
KESĠN DELEGE (ÜYE) LĠSTESĠ
DELEGE
NO
ĠLĠ
ADI SOYADI
Genel Müdür V.
ANKARA
YUNUS AKGÜL
2
Genel Müd.Yrd.
ANKARA
SEZAĠ BAĞBAġI
Genel Müd.Yrd.
ANKARA
MEHMET ALĠ BABACAN
Genel Müd.Yrd.
ANKARA
NURĠ DEMĠRCĠ
Genel Müd.Yrd.
ANKARA
Ġl Müdürü
ANKARA
3
4
5
7
8
9
7 - 2/a
6
10
11
12
13
GENÇLĠK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
AHMET SAĞLAM
Ġl Müdürü
İSTANBUL TAMER TAġPINAR
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
İZMİR
ANTALYA
Ġl Müdürü
BURSA
ÖMER GÜMÜġ
Ġl Müdürü
ARTVİN
ARĠF HĠKMET ÇAKIR
Ġl Müdürü
Ġl Müdürü
SABRĠ SADIKLAR
NADĠR YAPSAKALOĞLU
GAZİANTEP MEHMET NURĠ ÖCAL
OSMANİYE ÖKKEġ DEMĠR
Ġl Müdür V.
IĞDIR
ZEHRA ÖZKAN
15
Ġl Müdür V.
DENİZLİ
AYVAZ POLAT
16
Bakanlık Temsilcisi
ANKARA
METĠN SERTOĞLU
Bakanlık Temsilcisi
İZMİR
17
18
20
21
7 - 2/b
19
22
23
24
MERKEZ DANIġMA KURULU
14
Bakanlık Temsilcisi
Milli Savunma Bk.Tem
Olimpiyat Komitesi Tem
26
27
28
29
30
31
7 - 2/d 7 - 2/ç 7 - 2/c
25
MĠLLĠ OLĠMP.
KOMĠTESĠ
T.A.S.F.
T.S.Y.D.
KEMAL ZORLU
İSTANBUL ORHAN AYHAN
ANKARA
Hv.Öğ.Alb.NĠHAT ERMĠHAN
İSTANBUL TOGAY BAYATLI
İçişleri Bakanlığı Tem.
ANKARA
Ġ.EJDER KAYA
TSYD Temsilcisi
ANKARA
UĞUR TENEKECĠOĞLU
TASKK Temsilcisi
ANKARA
ADNAN ERSAN
Üniversiteler Temsilcisi
ANKARA
Prof.Dr. EYÜP G. ĠSBĠR
Sağlık Bakanlığı Tem.
Uz.Dr.AHMET REġAT DOĞUSAN
TMOK. Yönetim Kurulu Üyesi
ANKARA
İSTANBUL
TMOK. Yönetim Kurulu Üyesi
İSTANBUL
EKMEL TOTRAKAN
T.A.S.F. YÖNETĠM KUR.ÜYS.
ESKİŞEHİR ĠSMET ERTUĞRUL
ALTAN AYANOĞLU
ORHAN KÜÇÜKSAĞRICI
T.A.S.F. YÖNETĠM KUR.ÜYS.
AFYON
T.S.Y.D. Yönetim Kurulu Üyesi
ANKARA
DEVRĠM SAĞIROĞLU
T.S.Y.D. Yönetim Kurulu Üyesi
ANKARA
CEMAL ERSEN
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
İSTANBUL
YAVUZ BAYRAKTAR
33
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
İSTANBUL
ĠBRAHĠM ÖZTEK
34
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
ANKARA
ORHAN KADIGĠL
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
İSTANBUL
HAKKI KOġAR
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
ANTALYA
AYBARS KILIÇHAN
37
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
İSTANBUL
HALĠL DURNA
38
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
İSTANBUL
DĠNÇER TÜRKMEN
39
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
İSTANBUL
AYDOĞAN ÇELĠK
35
36
7 - 2/ğ
32
VEYSEL BUĞUR
41
42
43
7 - 2/h-2
40
NURHAN FIRAT
FAAL SPORCULUĞU BIRAKMIġ DÜNYA
ġAMPĠYONALARINDA ĠLK ÜÇ DERECEYE
GĠRMĠġ SPORCULAR
LEYLA GEDĠK
ZEYNEL ÇELĠK
44
HAKAN YAĞLI
45
ZEKĠ TEKĠN
46
KAYA BĠLGE
47
48
ESKĠġEHĠR GENÇLĠK VE SPOR
KULÜBÜ
ESKİŞEHİR
TANER CEBECĠ
ERKAN MĠDĠLLĠ
49
M.SAMĠ TOĞAY
50
MURAT DAĞTEKĠN
51
HARUN KARACA
52
HÜSEYĠN PEHLĠVAN
53
54
ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
ALĠ RECEP KIZILTEPE
MUSTAFA ĠPEK
55
MEHMET SOYLU
56
SEBAHATTĠN KESKĠN
57
YILDIZ ARAS
58
ÇAĞLAYAN METĠN
59
60
TÜM KARATE ANTRENÖRLERĠ
SPOR KULÜBÜ DERNEGĠ
İSTANBUL
YÜKSEL BALTAY
MEHMET BAYRAM
61
RAMAZAN AKKOYUN
62
MEHMET SADIK BOZDAĞLI
63
ZEKAĠ CEBE
64
YÜCEL KIZILTUĞ
65
66
BUDOKAN ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
ĠBRAHĠM KUġAKSIZ
DURAY YILMAZ
67
VAHAP YÜCEL
68
ADEM KARABULUT
69
MEHMET DELĠOĞLU
70
RESUL KOCAMAN
71
72
MEHMET DELĠOĞLU KARATE
ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
MUSTAFA KILIÇ
YALOVA
MUSTAFA GÜMÜġ
73
HALĠL ĠBRAHĠM YÜKSEKTEPE
74
HATĠCE DELĠOĞLU
75
ġEMSETTĠN KESER
76
AKIN ÇIRLAR
77
78
ERSOY ÇIRLAR SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
RECEP ORAL
MERVE BALTAY
79
YAġAR YILMAZ
80
AHMET KOCA
81
MUSTAFA ALTINOK
82
YILMAZ ALTINOK
83
84
ALTINOK SPOR KULÜBÜ
KAYSERİ
DURMUġ DURU
FATĠH ALTINOK
ALTINOK SPOR KULÜBÜ
KAYSERİ
85
HÜSEYĠN YĠĞĠTER
86
YUSUF ALTINOK
87
ĠSMAĠL ġAFAK
88
89
SUSURLUK BELEDĠYE SPOR
KULÜBÜ
BALIKESİR
CENGĠZ BÖLÜKOĞLU
ÖMER ÇETĠNDEMĠR
90
VAROL KAHYAOĞLU
91
RAMAZAN KOCABIYIK
92
93
KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYE KAĞIT SPOR KULÜBÜ
KOCAELİ
TUNCAY GÜLAY
BARBAROS FĠRAL
94
DOĞA ERGÜN
95
HANĠFĠ ARSLAN
96
ARSLAN ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
KAMĠL KAPLAN
97
98
99
N.TOLGA TAġKIN
DÜZCE GENÇLĠK VE SPOR
KULÜBÜ
DÜZCE
102
CĠMġĠT KILIÇ
ÇELĠKTEPE VADORYU KARATE
SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
105
SAVAġ ÖZ
SANAYĠ ALPEREN SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
108
ELĠF ÖZ
ĠRFAN KAYSAL
106
107
MURAT BIYIKLI
BĠLGE KARATUT
103
104
NUMAN BAġTUĞ
ALPTEKĠN AYDIN
100
101
ZEYNEP ġAHĠN
MURAT KUL
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR
KULÜBÜ
SAKARYA
ÇETĠN YAMAN
109
MEYDAN KOBAġ
110
RIVAN BOZKURT
111
OLĠMPĠK SPOR KULÜBÜ
ADANA
SEMĠH MANTAR
112
113
114
BÜNYAMĠN PARTAL
MURAT YILMAZER
GAZĠOSMANPAġA BELEDĠYE
GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
AHMET YILDIZ
115
SAMĠ YEġĠLBAġ
116
AHMET ÇELEBĠ
117
ÇELEBĠ SPOR KULÜBÜ
ERZURUM
RESUL ÇELEBĠ
118
119
120
MURAT AK
TRABZON GENÇLĠK VE SPOR
KULÜBÜ
TRABZON
123
KEMAL GÜVEN
MERSĠN GENÇLĠK VE SPOR
KULÜBÜ
MERSİN
126
MEHMET ALĠ UZUNADAM
YUSUF BÜYÜKKAYA
124
125
EKREM ÇOLAK
BAYRAM ALTUN
121
122
ENSAR ġAHĠNER
METĠN DEMĠR
ÇELEBĠ MEHMET GENÇLĠK VE
SPOR KULÜBÜ
BURSA
OKTAY EFE
127
MURAT AYDIN
128
ADEM ALBAYRAK
129
ALBAYRAK SPOR KULÜBÜ
DÜZCE
MERYEM ALBAYRAK
ALBAYRAK SPOR KULÜBÜ
DÜZCE
FERHAT ġENGÜLOĞLU
130
YUSUF SERTDEMĠR
131
BAKIRKÖY DOSEM SPOR
KULÜBÜ
132
İSTANBUL
MURAT AKDAĞ
133
BAYAR HAYKIR
136
137
138
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
7 - 5/(a)-(b)-(c)-(ç)
139
GÖLCÜK DEĞĠRMENDERE
GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
KOCAELİ
MERAL HAYKIR
FATĠH CENCĠ
ANKARA KARATE ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
ANKARA
ZEKĠ UYĞUR
UYGUR SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
156
ALĠ FUAT HABĠBOĞLU
TRABZON KARATE ĠHTĠSAS
SPOR KULÜBÜ
TRABZON
159
ECVET KURT
SALĠH SÜER
MEDAġ TEK MERAM SPOR
KULÜBÜ
KONYA
O.TUNCER KUT
A.HĠKMET YANARTAġ
ERKAN KULA
ÇĠLDO TAEKWONDO ĠHTĠSAS
SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
RIZA ÖZKAN
SAKĠNE KARAMOLLAOĞLU
ZEKĠ ĠSTĠF
YENĠDOĞAN SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
MUSA KELEġ
MUSTAFA AKÇAY
UĞUR ġAHAN
ġAHĠNBEY BELEDĠYE SPOR
KULÜBÜ
GAZİANTEP UMUT BOZGEYĠK
CĠHAN YILMAZ
157
158
MEHMET EMĠN UYĞUR
ÖZGÜL YAMAN
154
155
AZĠZ USTAOĞLU
MUAMMER ġAHĠN
152
153
FATĠH ERAY
ALĠ ġENEL
K U L Ü P
135
T E M S Ġ L C Ġ L E R Ġ
134
140
BEKĠR ÇETĠNKAYA
YASĠN ABDULLAH ZEREN
ÇAKIR KARATE ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
BURSA
CEMĠL ÇAKIR
160
HAKAN ZEREN
161
AKIN GÖKTAġ
162
ÇELĠK SPOR KULÜBÜ
ANKARA
KEMAL ÇELEN
163
164
165
ADNAN ÇELEN
MENDERES MORKOÇ
SARIYER BELEDĠYE SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
ADEM CESUR
166
ĠRFAN KAL
167
ALĠ ÇITLAKOĞLU
168
BAġAKġEHĠR SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
CEM ÖZKAN
169
YUSUF MAYAN
170
ALĠ AVCI
171
TARIM REFORMU SPOR KULÜBÜ ŞANLIURFA AYDIN AYDEMĠR
172
ORHAN TANAL
173
ÖMER SALĠH CENGĠZ
174
FURKAN SPOR KULÜBÜ
BURSA
YUNUS ATAN
FURKAN SPOR KULÜBÜ
BURSA
KAMĠL SEVĠM
175
176
177
HASAN USTABAġI
BEYKOZ BELEDĠYE GENÇLĠK VE
SPOR KULUBU
İSTANBUL
CANER TEYĠN
178
179
180
ġERAFETTĠN ILIK
KEMALPAġA ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
İZMİR
183
ĠHSAN KAYA
DENĠZLĠ KARATE ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
DENİZLİ
186
FEVZĠ BENER
ADIYAMAN GENÇLĠK VE SPOR
KULUBÜ
ADIYAMAN MEHMET KOCAMAN
MEHMET EROL
187
188
189
DAVUT SEFA
AVCILAR SEFA DO-SEM SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
192
MURAT SEFA
ERHAN SEFA
190
191
ĠLKNUR TULUNAY
SĠNAN DĠRĠK
184
185
ALĠ SARIAYDIN
ÖMER KAZIM MERT
181
182
ĠKRAM BODUR
MUSTAFA RAMAZAN GÖZENER
TARSUS BELEDĠYE SPOR
KULÜBÜ
MERSİN
ZAFER YILDIRIM
193
ĠRFAN PEKER
194
METĠN ERMĠġ
195
ER-SA SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
ERDEM ÖZCAN
196
ADEM KAYA
197
AHMET KIZIL
198
AKADEMĠ SPOR KULÜBÜ
ADIYAMAN MUSA TEPE
199
ĠSMAĠL GÜNAY
200
ÖMER FARUK YETKĠN
201
REĠS SÖNMEZ SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
BURAK SÖNMEZ
202
203
204
VEYĠS SÖNMEZ
SÜLEYMAN DEMĠR
AYHAN BEKLER GENÇLĠK SPOR
KULÜBÜ
HATAY
MAHMUT KARAGÖZ
205
BURHAN KARAGÖZ
206
SÜLEYMAN KUġ
207
AYDINCIK SPOR KULÜBÜ
MERSİN
ABDULLAH ARI
208
209
210
SÜLEYMAN ALTIN
ALTINKUġAK KARATE ĠHTĠSAS
SPOR KULÜBÜ
DENİZLİ
213
ALĠ KESMAN
VURAL KAZIK
211
212
NAMIK ZĠYA YILDIRIM
ġERĠF KALLIOĞULLARI
SAMANDAĞ KOBRA SPOR
KULÜBÜ
HATAY
MUHSĠN KALLIOĞULLARI
214
ABDULLAH KALLIOĞULLARI
215
FERGAN GENÇ
216
BEYLĠKDÜZÜ SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
SEYFETTĠN TEYMUR
217
218
219
SERDAR SEVĠM
MEHMET KARAGÖZ
HATAY GENÇLĠK VE SPOR
KULÜBÜ
HATAY
MUSTAFA KEMAL SÖNER
HATAY GENÇLĠK VE SPOR
KULÜBÜ
HATAY
MEHMET CENGĠZ TOPEL KÖSEOĞLU
220
221
222
NACĠ KARAHAN
KARAHAN GENÇLĠK SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
AYHAN KARAHAN
223
224
225
YUNUS ALIġKAN
BAKIRKÖY BELEDĠYE SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
228
REĠS SÖNMEZ
MURAT SÖNMEZ
226
227
NEġAT KARAHAN
ALKAN ÇIRLAR
ZEYTĠNBURNU ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
REMZĠ SAYIN
229
ZAFER KAMACI
230
ALĠ ÇAM
231
SPORTMEN SPOR KULÜBÜ
ANKARA
BĠROL KESKĠN
232
233
234
HÜSEYĠN AKDEMĠR
UDOSAN ONAT ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
İSTANBUL
237
SUAT ÖZDAL
MERSĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE
SPOR KULÜBÜ
MERSİN
240
HASAN TOGAY
CENGĠZ KÜVER
238
239
MÜMĠN YANIK
MUSTAFA ÖZER
235
236
MEVLÜT ÇAM
YAHYA ÇETĠNKAYA
AKTOKA KĠCKBOKS ĠHTĠSAS
SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL
OĞUZCAN YILDIZ
241
OY DAĞILIMI
ANA STATÜ MADDE-7
Genel Müdürlük
Ġl Müdürlükleri
MDK
Olimpiyat Komitesi
T.Amatör Sp.Klp.Konf.
TSYD
Federasyon BaĢkanlığı yapanlar
Milli Sporcular
Kulüpler
Toplam
MUZAFFER YEġĠLYURT
DELEGE
5
10
10
2
2
2
8
5
197
241
Download

Kesin Delege Listesi - Spor Genel Müdürlüğü