Sigorta Eksperlerine Özel
Yangın Yeri İnceleme
Teknikleri
Eğitim Programının Amacı
Yangın sonrasında, Sigorta Ekspertizlik Şirketleri tarafından görevlendirilen (Eksperler) tarafından
olay yerinde yangının çıkış yeri, çıkış sebebi ve kusur durumu ile ilgili bilimsel inceleme
yöntemlerinin kullanılarak yangın olaylarının (konut, endüstriyel tesis, market, araç, vs.)
aydınlatılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış eğitim programıdır.
Türkiye’nin çeşitli illerinde (başta İstanbul) olmak üzere meydana gelen yazılı ve görsel medya
tarafından haber konusu yapılan, toplumun dikkatlerini üzerine çeken yangın ve patlama
olaylarından örnekler verilerek 24 yıllık birikim ve tecrübe paylaşılacaktır.
Kimler Katılabilir?
Sigorta Şirketleri ilgili Birimleri, Sigorta Eksperleri, İş Güvenliği Uzmanları, Üniversitelerin İlgili
Birimleri, İlgili Bilirkişiler.
Eğitmen
Eğitim Tarihi
13 Aralık 2014 / Cumartesi
Saat : 10:00 – 17:00
Eğitim Süresi
1 Gün
Katılım Sertifikası
Yunus KIZMAZ
Endüstriyel Yangın ve Patlayıcı Maddeler Uzmanı
İstanbul Adli Bilirkişi
Eğitimin Yapılacağı Yer
Elite World Business Hotel
Adres: Gültepe Mah. Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1
Küçükçekmece,İstanbul
(E-5 üstü, Florya metrobüs istasyonu yanı )
Tel: + 90 212 411 46 46 (Pbx)
Eğitim Fiyatı
250.-TL + (%18) KDV.’dir
Eğitimi tamamlayanlara Katılım sertifikası
ve Hocamızın hazırlamış olduğu çeşitli
yangınlara ait Bilirkişi Raporlarından oluşan
dosya verilecektir.
Yunus KIZMAZ
Endüstriyel Yangın ve Patlayıcı Maddeler Uzmanı
İstanbul Adli Bilirkişi
1956 Yılında Çorum’da doğan Yunus Kızmaz, ilköğrenimini Çorum’da, Orta öğrenimini Ġstanbul’da
Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladı. 1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan
Ġstanbul’da orta doğunun en büyük Basım-Yayım Tesislerinde Sivil Savunma Uzmanı olarak göreve baĢladı.
Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fak. Lisans eğitimini takiben Bu tesisin Sivil Savunma, Özel Güvenlik ve Ġtfaiye
biriminde Amirlik yaptı.
Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Ġstanbul üniversitesi, Ġstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, Özel Kolejler
ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda Savunma, Doğal Afetler ve Kurtarma Teknikleri, Yanma ve
Yangın bilgisi, Emniyet Müdürlüğü Hizmet içi Mesleki Eğitimlerde, Olay yeri Ġnceleme Teknikleri konulu
Panel, Konferans ve Özel Eğitimler, Patlayıcı Madde ve Düzenekleri, Sabotaj, Kundaklama olayları, Özel
Güvenlik Akademilerinde, özel güvenlik görevlileri temel eğitimlerinde, patlayıcı maddeler ve düzeneklerine
karĢı alınacak önlemler, yangın ve doğal afetlere karĢı müdahale teknikleri gibi konularda eğitimler vererek
faaliyetlerde bulunmuĢtur. “Prıvate Security” adlı aylık yayım yapan bir dergide uzman gözüyle baĢlıklı köĢe
yazıları yazmaktadır.
ALDIĞI MESLEKĠ HĠZMET ĠÇĠ MESLEKĠ EĞĠTĠMLER:
•
T.C.ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil Savunma Koleji (Sivil Savunma Amirliği-Öğretmenlik Formasyon Eğitimi)
•
Ġstanbul Ġtfaiye Okulu (Endüstriyel Yangın ve Müdahale Metotları Sertifika Eğitimi)
•
Ġstanbul Teknik Üniversitesi (Afet Yönetiminin Temel Ġlkeleri Sertifika Eğitimi)
•
Ġstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi (Patlayıcı Maddeler ve Düzenekleri Sertifika
Eğitimi)
•
T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Eğitimi)
BahçeĢehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Çapraz Sorgu Teknikleri, Alman Ceza hukuku ve Tük Ceza
Hukuku dalında Sertifika Eğitimi aldı.
Türkiye genelinde ve baĢta Ġstanbul olmak üzere;





2003 yılında Ġngiliz konsolosluğuna yapılan bombalı eylem
2003 yılında Ġsrail Beth Sinagoguna yapılan bombalı eylem
2003 yılında HSCB bankasına yapılan terör eylemi
2009 yılında ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yangını
2012 yılında Esenyurt Çadır yangını,
Adli makamlara teknik rapor hazırladı. Halen Ġstanbul Adalet komisyonu BaĢkanlığı Adli Yargı Ġlk Derece
Mahkemelerinde Türkiye genelinde meydana gelen Terör olayları, Endüstriyel Tesislerde meydana gelen
yangın ve patlama olayları ile organize hırsızlık olaylarında olay yeri inceleme uzmanı (Adli BilirkiĢilik)
görevine devam etmektedir.
13 Aralık 2014
Cumartesi
KATILIM KAYIT FORMU
İrtibat Bilgileri
Adı Soyadı
:_______________________________________
Görevi
:_______________________________________
Telefon No’su
:_______________________________________
Kurum veya Firma Adı
:_______________________________________
Adresi
:_______________________________________
_______________________________________
Vergi Dairesi / No
:_______________________________________
Kesin kayıt için, lütfen bu formu ödeme dekontu ile birlikte
[email protected] e-posta adresine iletiniz!
İrtibat Bilgileri :
Mete EBREN
Güven AKTÜRK
Konferans Direktörü
Genel Müdür
Tel: 0532 590 13 16
Tel: 0549 438 70 70
Ödeme Bilgileri :
Banka
: T.C. ZĠRAAT BANKASI - 2080 Cennet Mahallesi / ĠSTANBUL
Hesap No
: 67519977-5001
Hesap Adı
: AKADEMĠ NETWORK YÖNETĠM VE EĞĠTĠM DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ
IBAN No
: TR59 0001 0020 8067 5199 7750 01
Download

Slayt 1 - Akademi Network