No
Hazırlayan (Prepared By)
Kurum (Institution)
1234
Yrd. Doç.Dr. Fikret Birdişli
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Tebliğ Adı (Title of the Study)
Türkiye’nin Karadeniz Ve Balkan Bölgesindeki Etkileşim Kapasitesinin Bölgesel Güvenlik Açısından Analizi
(Analyzing of Interaction Capacity of Turkey In Black Sea
Karadeniz’in Kirliliği Ve Katılımcı Çözüm Önerileri (The Black Sea Pollution And Participative Solution
1235
Offers)
Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde Karadenize Komşu Ülkeler Arasinda İşbirligi ve Koordinasyon
1236 (Cooperation And Coordination Among Black Sea Neighbouring Countries In The Framework of The
Disaster And Risk Management)
Yrd. Doç. Dr. Murat Özler
Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ
Öğr. Gör. Nuray TÜRKOĞLU
Meryem SEZEN KILIÇ
1237
Örgütsel Bağlılık Ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Karadeniz Bölgesi Otellerinde Çalışan İşgörenlere Yönelik Bir
Uygulama
1238
Balkanları Türk Dış Politikası Açısından Önemli Kılan Temel Faktörler (Main Factors That Make The Balkans
Dr. Bülent ŞENER
Important For Turkish Foreign Policy)
1239
Trabzon –Tebriz Ticari Transit Yolunun Karadeniz Ekonomisi Üzerinde Potansiyel Etkisi Ve Geleceğine Bir
Yrd.Doç.Dr.Abdürrauf AYDIN
Bakış
1240 The Role Of Entrepreneurship As A Determinant Of FDI The Case Of South Caucasus Countries
Osmanlı Arşivlerine Göre Osmanlı Devleti İle Kırım Hanlığı Arasındaki Siyasal İlişkiler (Political Relations
Between Ottoman Empire And The Crimean Khanate In Ottoman Archives)
1242 Nato’nun Değişen Görev Tanımı: Balkanlar Örneği (Nato’s Changing Mission: Balkans Case)
1241
1243 Dynamic Effect of Changes in Macroeconomic Indicators on the Stock Market Index Trends in Romania
1244 Environmental Kuznets Curve: Evidence from Romania
1245 Job Burnout In Romania: Causes, Consequences and Solutions
Enerji Talebinde Hes’ler ve Hanehalkının Hes’lere Yönelik Tutum ve Davranışları: Doğu Karadeniz Örneği
1246 (Hydroelectric Power Plant (HEPP) In Energy Demand and Households’ Behaviour and Attitude Towards
HEPP: A Case of Eastern Black Sea Regıon in Turkey)
Sırp ve Karadağ Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Imajı (The Image of the Ottoman Empire in the History
1247
Textbooks of Serbia and Montenegro)
Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmajı (The Image of the Ottomans in the Bulgarian History
1248
Textbooks)
1249 Ermenistan Tarih Ders Kitaplarında Türkler (The Image of Turks in the History Textbooks of Armenia)
1250
1251
1252
1253
1254
Yunanistan Tarih Ders Kitaplarınde Öteki Imajı (The Image of the Other in the History Textbooks of
Greece)
Makedonya Tarih Ders Kitaplarında "Biz" ve "Öteki" Imajı (The Image of "We" and the "Other" in the
Macedonian History Textbooks)
Adriyatik’ten Hazar’a Karadeniz Topluluğu (Black Sea Community: From Adriatic to Caspian)
Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) ve Karadeniz Güvenliğindeki Rolü
Balkanlarda Demokrasiye Geçiş Ve Sorunlar: Bosna-Hersek Örneği
1255 Assessment of Sustainable tourism policies of the Black Sea countries
1256
Public spending, financed with European funds and its impact on the aggregate supply in Central and
Eastern Europe
1257 Black-Caspian Seas region in the XVIII-XXI centuries (international project)
Yerel kalkınmada bir araç olarak organize sanayi bölgeleri: bartın merkez 1. Organize sanayi bölgesi
1258 üzerine bir araştırma (Organızed Industrıal Zones As Means In Local Development: A Research On Bartın
Merkez 1st Organızed Industrıal Zone )
Depletıon Of Energy Consumed: Analysıs Of Socıo-Economıc Factors Affectıng Natural Gas Demand In
1259 Samsun (Tüketirken Tükenen Enerji: Samsun İlinde Doğalgaz Talebini Etkileyen Sosyo-Ekonomik
Faktörlerin Analizi)
Mersin Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mersin Üniveristesi Turizm Fakültesi
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Mardin Artuklu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Ph.D Azer DILANCHIEV
International Black Sea University, Tbilisi
Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek
Răzvan – Mihai DOBRESCU, Assistant
Corina – Ionela DUMITRESCU
Ruxandra – Ioana LIE, Assistant
Corina – Ionela DUMITRESCU
Ruxandra – Ioana LIE
Răzvan – Mihai DOBRESCU
Ruxandra – Ioana LIE
Corina – Ionela DUMITRESCU
Răzvan – Mihai DOBRESCU
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Figen TAŞKIN
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Gencer Özcan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu
İsanbul Üniversitesi Tarih Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci-Bozkuş
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü
Öğr. Gör. Betül Ayanoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Rafet EVYAPAN
Yrd.Doç.Dr. Buket Önal
Doç. Dr. Nuray Bozbora
Yrd. Doç. Dr. Nuray TÜRKER
Stefan Georgescu
Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Marmara Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Karabuk University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Andrei Saguna University, Faculty of Communication and Political Science
Kamelia Assenova, Associate Professor, PhD
Monetary Economics, Economic growth at UNWE, NBU and Russe university – Bulgaria.
Murtuzaliev Sergei Ibragimovich, Full Doctor of History,
professor
Institute of World History of the Russian Academy of Sciences
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN
Oğuzhan KASAPOĞLU
Bartın Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU
Fatmanur GÜNDOĞDU
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering and Management,
“Politehnica” University of Bucharest
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering and Management,
“Politehnica” University of Bucharest
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering and Management,
“Politehnica” University of Bucharest
Kamu Hizmetlerinin Piyasalaşması: Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri Ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği
1260 Üyeleri Örneği (Marketızatıon Of Publıc Servıces: Publıc-Prıvate Partnershıps Models And Example Of
Members Of The Black Sea Economıc Cooperatıon)
1261 State Enterprises Impact In Ukrainian Economy Development
Yrd. Doç. Dr. Burcu GEDİZ ORAL
Arş. Gör. Tuğba ARPAZLI FAZLILAR
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Inna Tynska
Răzvan – Mihai DOBRESCU
Corina – Ionela DUMITRESCU
Ruxandra – Ioana LIE
Ternopil National Economic University
1263 Bir Fikir Olarak Balkan Ülkeleri Ekonomik Ve Sosyal Platformu
Öğr. Gör. Esra İşbilen
Öğr. Gör. Armağan Canan
Bankacılık ve Sigortacılık Programı / Gedik Meslek Yüksekokulu,Gedik Üniversitesi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı / Gedik Meslek Yüksekokulu Gedik Üniversitesi
1264 The Gap Between Educatıon And Employment In South Caucasus Countrıes
Maia Meladze, PhD, Associate Professor
Tamar Koblianidze, PhD, Full Professor
Grigol Robakidze University School of Business & Management
1265 Kastamonu’da Yeni Bir İş Kolu: Tavukçuluk (A New Lıne Of Busıness In Kastamonu Provınce: Poultry)
Eniz Gökçek
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
1266 Türkiye Rusya Ekseninde Azerbaycan Enerji Politiği
Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ
Arş. Gör. Orhan Irk
Arş. Gör. Evşen Altun
Yrd. Doç. Dr. İrge Şener
Cenk GEDİK
Arş.Gör.İpek TEKİN
Arş.Gör.Faruk MİKE
Yrd.Doç.Dr.Başak Gül AKTAKAS
Yrd.Doç.Dr.Pınar YÜRÜR
Tonći SVILOKOS, Ph.D
Doç. Dr. Özcan SEZER
Arş. Gör. Tuğçe BAYRAM
Igor A. Arenkov, Professor., Dr
Yana U. Salihova, Associate professor, Ph.D.
Tatiana Lezina, Associate professor, Ph.D
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim
Bilimleri Anabilim Dalı
Çankaya Üniversitesi
TİKA
1262 The Impact of Capital Structure Change on Firm’s Performance in Romania
1267 Sahici Küreselleşmeden Sanal Devlete: Demokratik Katılımda Reform Araçları Ve E-Devlet Uygulamaları
1268 Türk Kalkınma Yardımlarının Bölgesel Dağılımı: 2003-2013 Yılları Arasındaki Dönemin Değerlendirilmesi
1269 Enerji Kullanımında Yeni Arayışlar: Balkanlar Örneği (New Ways Of Energy Use: A Case Of The Balkans)
1270 Balkanlar’ın Kördüğümü: Dayton Barış Antlaşması’nın 20 Yıldır Çözemediği Bosna-Hersek
1271 Determining efficient frontier portfolios with more than two assets, the case of ZSE
Yerel Yönetimler arası İşbirliğini Geliştirmede Yerel Ağların Önemi: Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimleri
1272
Arasında İşbirliğini Geliştirme Potansiyeli
1273 Intellectual Capıtal As A Factor Of Competıtıveness Of Modern Companies
1274
Balkan Ülkelerinin Küresel Rekabet Bağlamında İş Dünyasına Yönelik Sorunları (Problems of Balkan
Countries Related to Business in the Context of Global Competitiveness)
Yrd. Doç. Dr. Ali KONAK
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
1278 Karadeniz Ve Balkanların Jeopolitik Açıdan Karşılaştırılması
Prof.Dr.Asuman Altay
Yrd.Doç.Dr.Nihal Kırkpınar
Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel
Y. Doç Dr. Kasım Eren
Aslı Özgür Aktay
Arş. Gör. Tülin TUNÇ DEVECİ
Arş. Gör. Eylül Ece DEMİR
Öğr. Gör. Serkan Deniz KOŞOÇAYDAN
1279 Empirical Evidence on Work Motivation of Romanian Civil Servants
Dr. BERCU Ana-Maria, Associate Professor
1275 Balkan Ülkelerinin AB Üyelik Süreçlerinin Mali, Ekonomik ve Siyasi Boyutu
1276
Analysis of Bilateral Trade between Eu-15 and Selected Balkans and Black Sea Countries
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering and Management,
“Politehnica” University of Bucharest
Çukurova Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
University of Dubrovnik, The Department of Economics and Business
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Marketing Department, St. Petersburg State University of Economics
Department of Information Systems in Economics, St. Petersburg State University
Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek MYO
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü
DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü
Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Kadir Caner DOĞAN
Arş. Gör. Mürşit RECEPOĞLU
Fazilet GÜLATAR
Doç. Dr. Şaban ESEN
Doç. Dr. Osman Nuri ARAS
Arş. Gör. Eren ERDOĞAN
Ankara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
Faculty of Economics and Business Administration
Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm
Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü.
Bartın Üniversitesi
Bartın Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü
Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü.
Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü
Doç. Dr. Şaban Esen
Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
1284 Balkan Ülkelerinde Enerji Arz Güvenliği (Energy Security Of Supply For Balkanic Countries)
Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM
Arş. Gör. Neslihan KARAKOÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
1285 Madencilik Sektöründe Vektör Otoregresif Model İle İstihdamı Etkileyen Unsurların Analizi
Yrd. Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE
Gül OKTAY
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF- Çalışma Ek. Ve End. İlişkileri Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş. ABD
1277 Ekonomik serbestleşme ve finansal kriz ilişkisi: OECD ve BRIICS ülkeleri karşılaştırması
1280 Romanya’da Neo-Liberal Gelişmelere Bağlı Demokratikleşme Reformları: Romanya Ombudsmanı Örneği
1281 Kamu Kurumu Çalışanlarının İşe İlişkin Değerleri İle İş Tatmin Düzeyi İlişkisi: Bartın İlinde Bir İnceleme
Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisi Çerçevesinde Karadeniz ve Balkan Ülkeleri ile
Dış Ticaret Hacmi ve Potansiyeli
Türkiye’nin Dünya Turizm Endüstrisindeki Yeri Ve Rekabet Edebilirliği (Turkey's Place In The World
1283
Tourism Industry And Competitiveness)
1282
1286
Döviz Kuru Oynaklığı Ve Dış Ticaret: Türkiye Örneği (Exchange Rate Volatility And Foreign Trade: The Case Prof. Dr. Rahmi YAMAK
Of Turkey)
Arş. Gör. Serkan SAMUT
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Arş.Gör. Bersu BAHTİYAR
Arş.Gör. Volkan BEKTAŞ
Girişimcilik Eğitimi Ve Desteklerinin Kadın Girişimciler Üzerindeki Etkileri : Türkiye’de KOSGEB Girişimcilik Doç.Dr.Şermin Şenturan
1288
Eğitimi İle Başarılı Olan Bir Kadın Girişimci Örneği
Tülay Sönmez Bekem
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel
Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖZTÜRK
1289 Nedensellik Analizi (The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in BSEC
Arş. Gör. Damla ÖZ
Countries: Panel Causality Analysis)
Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Avrupa Birliği’nin Karadeniz’e Kıyı Ülkelere Yönelik Mali
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN
1290 Politikaları (The European Union’s Fiscal Policies Towards Costal Countries Of Black Sea In The Context Of
Arş. Gör. Seda YILMAZ
Europe Neighborhood Policy)
1287 Binyıl Kalkınma Hedefleri: Karadeniz Ülkeleri İçin Bir Karşılaştırma
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
İşbirliği ve Rekabet İkilemi: Rekabetçi İşbirliği Ağının Firmaların Rekabetçi Davranışına Etkisi (Cooperation
Arş.Gör. Rukiye SÖNMEZ
and Competition Dilemma: The Impact of the Co-opetition Network on Firm Cmpetitive Behaviour)
Türkiye’de Hanehalkı Gelirinin Mikroekonomik Belirleyicileri (Microeconomic Determinants of Household Öğr. Gör. Ömer LİMANLI
Income in Turkey)
Prof. Dr. Rahmi YAMAK
Arş. Gör. Mürşit RECEPOĞLU
Orta Karadeniz Bölgesinde Yapılan İhracatın Teknolojik Yönlü Analizi
Arş. Gör. Kadir Caner DOĞAN
Zonguldak Metropoliten Belediyeler Birliği Deneyimi Ve Günümüz İçin Düşündürdükleri
Öğr.Gör.Umut ÜZMEZ
The Role of Empowerment on the Performance of People at Work Environment: Cases of some Turkish
Assoc.Prof.Dr. Şermin Şenturan
and Macedonian Universities
Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Ticaret Fuarlarına Bir Örnek: Uzuncaabad-ı Hasköy Panayırı'nın 1769 ve
Yrd. Doç Dr. Kadir ARSLANBOĞA
1818 Yıllarına Ait Gümrük Gelirleri
Yrd.Doç.Dr.Levent Necmi Aktürk
Spot ve Türev Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Türkiye Örneği
Yrd.Doç.Dr.Veli Yılancı
Arş.Gör.Dr.Şeref Bozoklu
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE
Türkiye’de Cari Açık Ve Dış Borç Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi (The Analysis Of Causality
Arş. Gör. Aykut YAĞLIKARA
Between Current Deficit And Foreign Debt In Turkey)
Arş. Gör. Erdem GÜDENOĞLU
Arş. Gör. Uğur URSAVAŞ
Balkan Ülkeleri İle Türkiye Arasındaki Sınıraşan Suların Yönetimi (Transboundry Water Resources
Öğr. Gör. Fatma Tombul
Management between Balkan Countries and Turkey)
Doç. Dr. Mustafa Tombul
Karadeniz Ve Balkan Ülkeleri’nde Mali Sürdürülebilirliğin Analizi (Analysis of Financial Sustainability in the
Yrd. Doç.Dr. Mehmet CURAL
Black Sea and Balkan Countries)
Prof.Dr. Muhlis BAĞDİGEN
Karadeniz Ve Balkan Ülkelerinde Mali Saydamlık Ve Mali Performans
Arş.Gör. Mehmet AVCI
Ekonomik Kriz Döneminde Yunanistan'ın Savunma Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Utku KIRLIDÖKME
The Role of Regional Identity Perceptions on Security: The Western Balkans Case
Dr. Murat Yorulmaz
H. Alparslan ÖZMEN
Türkiye'nin Karadeniz Güvenliği Ve Kırım
Doç. Dr. Halil YILDIRIM
KOBİ’lerde Yenilikçilik Eğilimi Ve İşletme Performansı İlişkisi: Zonguldak Örneği (The Relationship Between
Arş. Gör. İlknur UNCUOĞLU
Innovation Tendency And Firm Performance In SMEs: Zonguldak Case)
Arş. Gör. Hatice Handan ÖZTEMİZ
Enformasyon Çağına Giriş: Balkan Ve Karadeniz Ülkeleri Arası Kıyaslama (Introduction to Information Era: Yrd. Doç. Dr. Serkan DİLEK
A Benchmark between Balkan and Black Sea Countries)
Yrd. Doç. Dr. Ali KONAK
Filyos Vadisi Projesi (Filyos Valley Project)
İnş.Yük. Müh. Mehmet ÇETİNKAYA
Karadeniz Ve Balkan Ülkeleri Vergi Sistemlerinin Bölgesel İşbirliği Sağlanması Konusunda Gereklilikleri Ve Doç.Dr.Serpil AĞCAKAYA
Uyum Sağlanmasına Yönelik Öneriler
Yrd.Doç.Dr.Onur EROĞLU
Enerji Güvenliği Ve Türkiye’nin Kafkasya Politikası
Doç.Dr. Coşkun Topal
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türk Dış Ticaretine Yansımaları
Doç. Dr. Osman Nuri ARAS
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF
Artvin Çoruh Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Gümüşhane Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma MYO
Bülent Ecevit University
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İİBF İktisat/İktisat Tarihi
Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF
Sakarya Üniversitesi İİBF
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Bakka)
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Uluslar arası İlişkiler Bölümü
Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü
Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü
Download

here. - Bülent Ecevit Üniversitesi