S İ G O R T A C I L I K
YGS-6
BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER
İL
ÜNİVERSİTE
İSTANBUL
MARMARA
Görülen dersler, İstatistik, Sigorta Branşları, Finansal Tablolar ve Analizi, Ticaret Hukuku, Mal Sigortaları, Yatırım Analizi ve Portföy
Yönetimi, Sigorta Muhasebesi, Sigorta Matematiği, Nakliyat ve Lojistik Sigortaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Demografi ve
Hayat Tabloları vb.dir.
S İ G O R T A C I L I K
V E
R İ S K Y Ö N E T İ M İ
TM-1 / YGS-6
BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER
İL
ÜNİVERSİTE
ANKARA
ÖZEL BAŞKENT
KÜTAHYA
DUMLUPINAR
İL
SİVAS
ÜNİVERSİTE
CUMHURİYET
Görülen dersler; Finans Matematiği, Ticaret Hukuku, Satış Yönetimi, Borçlar Hukuku, Finansal Hizmetler Pazarlaması, Kıymetli Evrak
Takip ve Hukuku, Sigorta Muhasebesi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finans Piyasaları Analizi, Sigorta Hukuku, Portföy Yönetimi
vb.dir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alanlarından mezun olanlar SİGORTACILIK – SİGORTACILIK VE RİSK
YÖNETİMİ (YGS-6) lisans programına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına
eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.
Borsa Hizmetleri
Muhasebe ve Finansman
Pazarlama ve Perakende
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık
S İ G O R T A C I L I K V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K
TM-1
BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER
İL
ÜNİVERSİTE
KONYA
ÖZEL KTO KARATAY*
Görülen dersler; Sigorta Hukuku, Finansal Yönetim Sosyal Güvenlik Hukuku, Sigorta Branşları ve Teknikleri, Bireysel Emeklilik ve
Sosyal Güvenlik, Aracı Sigorta İşletmeleri, Aktüerya Uygulamaları, İş Hukuku, Sigorta Hizmetleri Pazarlaması, Vergi Hukuku ve Türk
Vergi Sistemi vb.dir.
İnsanların hayatta oluşabilecek tüm risklerde uğradıkları kayıpları gidermede para desteği sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan
kişidir.
Sigorta şirketleri, kendilerine her ay belli bir pirim ödeyen kimselere, emekliliklerinde maaşa bağlanmak, hastalandıklarında, kazaya
uğradıklarında, zararlarını veya ihtiyaçlarını gidermeleri için gereken parasal desteği sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda çalışan
Sigortacılık meslek elamanı; ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik vb. risklere karşı kendini gelecekte parasal yönden
güvencede hissetmek isteyen kimseleri belirler. Bunun için çeşitli gruplara sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu
hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirir. Müşterinin ihtiyaçlarını belirler, ürün tanıtımı yapar. Sigorta yaptırmak isteyen
müşterinin işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler. Müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlar. Bir kayba uğrayan
müşterinin tazminat işlemini inceler, kaybın gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için durumu sigorta eksperlerine inceletir, hasar
evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasına yardımcı olur, tazminatın müşteriye ödenmesini sağlar. Sigorta poliçesindeki
değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapar. Süreli sigortalarda süre sonunda poliçeyi yeniler. Zeyilname düzenler.
Sigortacılık meslek elemanı olmak isteyenlerin; sayısal düşünme, sayılarla işlem yapabilme, başkalarını etkileyebilme, ekip halinde
çalışma yeteneklerine sahip, büro işlerinden hoşlanan, hareketli bir tempoya ayak uydurabilen, dış görünümüne dikkat eden, çok
dikkatli, sabırlı, sosyal ilişkilerde başarılı, dışa dönük kimseler olmaları gerekir.
Sigortacılık meslek elemanı sigorta şirketlerinde, büro ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı temiz ve düzenlidir. Çalışırken hem
müşterilerle etkileşim halindedir, hem de verilerle (sayılar) meşgul olur.
Bölüm mezunları, sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin, danışmanlık
şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk analisti, risk
yöneticisi, sigorta brokeri, sigorta uzmanı, sigorta pazarlamacısı, denetim elemanı, yatırım fonlarının yada bireysel emeklilik
fonlarının yönetiminde portföy yöneticisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali
müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahihp olabilirler.
Bölümden mezun olacak öğrenciler sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası branşlarında, ürün fiyatlandırılmasında,
şirketlerin yatırım yönetiminde, pazarlamada çalışacaklardır. Emeklilik planlaması ve finansal planlamalarda ise danışman olarak
görev almaktadır. Kamu sektöründe sigorta şirketlerine danışmanlık yapacaklar ve sosyal güvenlik programlarında çalışabileceklerdir.
Diğer alanlarda da reasürans, yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük şirketlerde çalışabileceklerdir.
Download

Sigortacılık