İSTANBUL ….……… MAHKEMESİ’NE
İhtiyati Tedbir Taleplidir.
DAVACILAR
: 1 - ….. ( T.C. Kimlik No : ….)
.. / İstanbul
2 - …. ( T.C. Kimlik No : …… )
………………
Velayeten ;
3 - …………. ( T.C. Kimlik No : ….. )
……………..
4- …………….. ( T.C. Kimlik No : ……… )
….. / İstanbul
5 - ……….. ( T.C. Kimlik No : …)
…………… İstanbul
VEKİLLERİ
: Av. AYTEKİN TETİK – Av. AHMET AYDIN – adres antette
DAVALILAR
: 1-) …………. ( T.C. …………..)
…………….
2-) AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı,Beyoğlu, İstanbul
DAVA KONUSU
: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik araçta meydana
gelen hasar nedeni ile tüm davalılardan 10.000,00- TL , yaralanma dolayısıyla uğranılan zararlar,
hastane masrafları için tüm davalılardan 1.000,00 TL , çalışamadığı zamana ait kazanmaktan yoksun
kaldığı zarar için yine tüm davalılardan 1.000,00 TL , yediemin otopark ücreti için tüm davalılardan
300,00 TL tazminatın kaza tarihi olan 11.08.2013 gününden itibaren işleyecek TC. Merkez Bankasınca
kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile
birlikte davalılardan Sigorta Şirketinin sorumluluğunun poliçesindeki azami teminatıyla sınırlı
kalması kaydıyla müştereken ve müteselsilen tahsili talebi ile 1. Davalı yönünden manevi tazminatın
(….için 20.000,00- TL, ….için 20.000,00- TL, … için 10.000,00- TL …için 10.000,00- TL, …için 10.000,00TL olmak üzere toplam) 70.000,00- TL’nin tahsili talebi ve kazaya sebep 06 …. plakalı aracın 3.
şahıslara devrinin önlenmesi amacıyla kaydı üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması ,
taleplerimizden ibarettir.
MÜDDEABİH
: 82.300,00- TL
AÇIKLAMALAR
:
1.
Müvekkilime ait 34 …….. plakalı araç, 11. 08. 2013 tarihinde, davalıların işleteni/sürücüsü,
maliki ve zorunlu mali mesuliyet sigortacısı bulunduğu 06 ………. plakalı aracın çarpmasına maruz
kalarak hasarlanmıştır. ( Bkz Ek-1; kaza tespit tutanağı )
2.
İşbu kazanın oluşumuna olay mahallinde tutulan trafik zaptına göre hem arkadan çarpma
hemde 217 promil ile alkollü araç kullanma ile ……….. sebep olmuştur. Dolayısıyla davalılara ait
araç, kazanın oluşumunda asli ve tam kusurludur. ( Bkz Ek-2; alkol raporu )
Kazanın oluşumundan hemen sonra ………… olay yerinden kaçmış ancak polis tarafından takip
edilmek suretiyle yakalanmıştır. ……….. daha kazanın başından itibaren kötüniyetli olduğunu
göstermiştir. ( Bkz Ek-3; polis tutanağı )
3.
Müvekkillerimiz kaza sonrası ağır yaralanmışlardır. Şöyle ki; Araç sürücüsü Müvekkilimiz
……..’ün hayati tehlikesi halen mevcut olup
hastanede yoğun bakımda kalmaktadır.
Müvekkillerimizin çocukları ……. , …… , ……. kazadan dolayı geçici doktor raporlarında da
görüleceği üzere kazadan sonra hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde yaralanmışlardır. ( Bkz Ek-4;
hastane – doktor raporları )
4.
Kaza tarihi itibariyle müvekkilime ait 1999 model Ford Escort Clx H.D 1.8 marka aracın
piyasa ederi 15.000,00- TL civarındadır. Araçtaki hasar miktarı, pert-total olup olmadığı bilirkişi
incelemesi sonucu tespit edilecektir. Şu aşamada aracımızın hasarına ve yapılan sair masraflara(yol,
otopark ücreti, çekici masrafı vs.) istinaden şimdilik fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 17.300,00TL tazminat talep etmekteyiz.
5.
Davalılar; kazaya sebep aracın işleteni, sürücüsü ve sigorta edeni (poliçesinde yazılı azami
teminat ile sınırlı kalmak kaydıyla) 2918 sayılı KTK uyarınca ve mali mesuliyet sigorta poliçesi genel
şartları uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Davalılardan ihtiyari ve zorunlu mali mesuliyet sigortacı konumundaki sigorta şirketinin merkezi (ve
tabiatıyla kanuni ikametgâhı) İstanbul sınırları içerisinde olduğundan iş bu dava HMK uyarınca
yetkili ve görevli olan Mahkemenizde açılmış bulunmaktadır.
6.
Alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren ve kazadan hemen sonra olay yerinden kaçan
sürücünün kötüniyetli davranışı ve hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde kazadan yaralanan
Müvekkillerimin acısını, duydukları elem ve ızdırabın tam olarak karşılığı olmasa da bu acıları biraz
olsun dindirmesi ve açılan bu büyük yaranın telafisi için manevi tazminat olarak (… için 20.000,00TL, … için 20.000,00- TL, … için 10.000,00- TL …. için 10.000,00- TL, … için 10.000,00- TL olmak üzere
toplam) 70.000,00- TL’nin manevi tazminat talep ediyoruz.
7.
Davalılara ait araç müvekkilimin aşırı zarara uğramasına sebebiyet vermiştir. Alacağımızın
teminat altına alınması açısından üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi amacıyla teminat alınmaksızın
06 ….plakalı aracın trafik kaydına ihtiyaten tedbir konulmasını Mahkemenizden talep etmekteyiz.
DELİLLERİMİZ
: Trafik sigorta poliçesi, kaza tespit tutanağı, araç üzerinde delil tespiti,
hasarlı araca ait fotoğraflar, ekspertiz raporu, Çekici ücretini gösterir fatura, Bilirkişi incelemesi, keşif,
karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal ve takdiri
delil.
HUKUKİ DAYANAKLAR : 2918 sayılı KTK,TTK, BK., HMK, Yargıtay kararları ve ilgili sair
mevzuat
NETİCE VE TALEP
Yukarıda arz ve izah edildiği üzere,
a.
Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik araçta meydana gelen hasar nedeni
ile tüm davalılardan 10.000,00- TL , yaralanma dolayısıyla uğranılan zararlardan ; hastane masrafları
için tüm davalılardan 1.000,00 TL , çalışamadığı zamana ait kazanmaktan yoksun kaldığı zarar için
yine tüm davalılardan 1.000,00 TL , yediemin otopark ücreti ve çekici için tüm davalılardan 300,00 TL
tazminatın kaza tarihi olan 11.08.2013 gününden itibaren işleyecek TC. Merkez Bankasınca kısa
vadeli kredilere uygulanan en yüksek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile birlikte
davalılardan Sigorta Şirketinin sorumluluğunun poliçesindeki azami teminatıyla sınırlı kalması
kaydıyla müştereken ve müteselsilen tahsiline ,
b.
Alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren ve kazadan hemen sonra olay yerinden kaçan
sürücünün ( 1. Davalı ) kötüniyetli davranışı ve hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde kazadan
yaralanan Müvekkillerimin acısını, duydukları elem ve ızdırabın tam olarak karşılığı olmasa da bu
acıları biraz olsun dindirmesi ve açılan bu büyük yaranın telafisi için manevi tazminat olarak (… için
20.000,00- TL, … için 20.000,00- TL, … için 10.000,00- TL … için 10.000,00- TL, … için 10.000,00- TL
olmak üzere toplam) 70.000,00- TL’nin manevi tazminata ve yargılama giderleri ve avukatlık
ücretine ,
c.
Üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi amacıyla 06 KGC 31 plakalı aracın trafik kaydına
TEMİNATSIZ olarak İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz.
Saygılarımla.
Aytekin TETİK
Avukat
EKLERİ
:
Ek-1; Kaza tespit tutanağı
Ek-2; Alkol Raporu
Ek-3; Polis tutanağı
Ek-4; Hastane – doktor raporları
Ek-5; Vekaletname
Ahmet AYDIN
Avukat
Download

İSTANBUL - Avukat Ahmet Aydın