Kurum ve İşletmelerde
İnceleme-Soruşturma &
Raporlama Teknikleri
Eğitim Programının Amacı
Genel yolsuzluk teorisi ile çeşitli yolsuzluk türlerinin ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik
önlemlerin aktarılması. Yolsuzluk ve diğer konuların inceleme ve soruşturma çalışmalarında
kullanılması gereken teknikler ve ilkeler, rapor yazım teknikleri, vaka çalışmaları ile konunun
inceliklerini uygulama ile kavramak.
Kimler Katılabilir?
Müfettiş, müfettiş yardımcısı, iç denetçi, kurumlarında inceleme-soruşturma sorumluğu olanlar ile,
Risk ve Uyum Yönetimi, Denetim Komitesi, Teftiş Kurulu, İç Denetim, İç Kontrol, Soruşturma ve
Güvenlik, Kayıp Önleme, Fraud Yönetimi, SOX, IT Denetim, IT Güvenlik, Mali Denetim, Hukuk ve
Mali İşler gibi diğer bölüm çalışanları.
Eğitmen
Eğitim Tarihi
17 Ocak 2015 / Cumartesi
Saat : 09:30 – 17:30
Eğitim Süresi
1 Gün ( 8 Saat )
Katılım Sertifikası
Dr. Bülent BALKAN
Eğitimin Yapılacağı Yer
Elite World Business Hotel
Adres: Gültepe Mah. Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1
Küçükçekmece,İstanbul
(E-5 üstü, Florya metrobüs istasyonu yanı )
Tel: + 90 212 411 46 46 (Pbx)
Eğitim Fiyatı
350.-TL + (%18) KDV.’dir
Eğitimi tamamlayanlara Katılım sertifikası
verilecektir.
Eğitim Programı
•
Yolsuzluk teorisi ve çeşitli yolsuzluk türleri
•
Çalışanlar ve üst yönetimce yapılabilecek yolsuzluk türleri ve önleme, araştırma
•
Suistimalin ve suistimalcinin profili
•
Suistimalin belirlenmesinde 50 ikaz işareti
•
Denetim teknikleri ve ussallık testleri
•
İnceleme ve soruşturmanın kapsamı
•
Spot incelemeler ve örnekleme
•
Kasa farklarının nedenleri ve tespit yöntemleri
•
Soruşturmaya başlama
•
Soruşturmada temel ilkeler
•
Denetlenenlerin ve denetleyenlerin hak ve yükümlülükleri
•
İhbar halinde soruşturma evreleri
•
Tanıkların dinlenmesinde kurallar
•
Sorgu sırasında başka bir kişi bulunmasını gerektiren haller
•
Sorgulama biçimleri
•
Sorgulamada özellikli durumlar
•
Tutanak düzenleme
•
Yüzleştirme
•
Hukukta ispat ve ispat yükü
•
Hukukta deliller
•
Suç duyurusu
•
Muhasebe ve raporlarda iz sürme
•
Personel ve müşteriler arasında hesap ilişkileri
•
Soruşturmalarda alınacak tedbirler
•
Rapor yazılmasında genel kurallar
•
İç denetçinin etik kuralları,
•
Grup ve vaka çalışmaları
Dr. Bülent BALKAN
Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Ġstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümü hazırlık bölümünü de
bitirmiĢtir. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde ‘’Bankacılıkta Temel Etik YaklaĢım’’ adlı
tezi ile , doktorasını da yine Marmara Üniversitesinde ‘’Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal
Yönetimin Krizlerin Çözümüne Etkileri’’ adlı çalıĢması ile tamamlamıĢtır.
1987 yılında Ġktisat Bankası TeftiĢ Kurulunda MüfettiĢ olarak baĢladığı iĢ yaĢamına Genel
Müdürlük Krediler Yöneticiliği ve Ģubelerde yöneticilik görevleri ile devam etti. 1997’de denetim
ve operasyon sorumluğunu üstlendiği MepaĢ Medya Pazarlama Aġ’nde Genel Müdür Yardımcılığı
yaptı. 1998-2002 tarihleri arasında Tekstil Bank’ta yönetim kuruluna bağlı olarak TeftiĢ Kurulunu
yönetti.
Meslek Etiği Kavramları (Adalet Yayınevi Ankara 2014, Editör : Selçuk Atak ve Serdar Kenan
Gül) adlı kitapta Bankacılık Etiği bölümünü yazmıĢtır. Bankacılık, etik, hukuk, iç denetim
konularında bir çok makalesi bulunmaktadır.
Bülent BALKAN , Kurum içi etik yönetmeni sertifikasına (Ethics Resource Center-ABD iĢbirliği
ile TEDMER) sahiptir. Ayrıca Kurum içi Etik yönetmeni Eğiticiliği programını da tamamlamıĢtır.
Düzenlediği Kurum içi Etik Yönetmeni sertifika programları ile onlarca Kurum içi Etik
Yönetmeni Türk iĢ dünyasına etik konusunda katkı sağlamaktadır. Ayrıca kamu kuruluĢlarına
yönelik etik programlar da gerçekleĢtirmiĢtir, ek olarak üniversiteler ve meslek odalarında etik
konusunda konuĢmalar gerçekleĢtirmektedir.
Bankalara yönelik olarak ağırlıklı olarak hukuk, denetim ve etik konularında bu güne kadar 20 ye
yakın banka ve meslek örgütü ve düzenleyici otoritede 600 gün civarı eğitim gerçekleĢtirmiĢtir.
Ġstanbul Barosu Baro meclisi üyeliği ile vergi ve idare hukuku merkezleri ve Bankacılık ve finans
komisyonu üyeliklerinde bulunmuĢ , Tedmer Türkiye Etik Değerler Merkezi Yönetim Kurulu ve
Ġcra Kurulu Üyeliği, Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü Etik Kurulu üyeliği yapmıĢtır. Halen, Türkiye
Ġç Denetim Enstitüsü üyesi, The Institute of Internal Auditors üyesi , Ġstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği üyesi ve TEGEP Eğitim ve GeliĢim Platformu
Derneği üyesidir.
17 Ocak 2015
Cumartesi
KATILIM KAYIT FORMU
İrtibat Bilgileri
Adı Soyadı
:_______________________________________
Görevi
:_______________________________________
Telefon No’su
:_______________________________________
Kurum veya Firma Adı
:_______________________________________
Adresi
:_______________________________________
_______________________________________
Vergi Dairesi / No
:_______________________________________
Kesin kayıt için, lütfen bu formu ödeme dekontu ile birlikte
[email protected] e-posta adresine iletiniz!
İrtibat Bilgileri :
Mete EBREN
Güven AKTÜRK
Konferans Direktörü
Genel Müdür
Tel: 0532 590 13 16
Tel: 0549 438 70 70
Ödeme Bilgileri :
Banka
: T.C. ZĠRAAT BANKASI - 2080 Cennet Mahallesi / ĠSTANBUL
Hesap No
: 67519977-5001
Hesap Adı
: AKADEMĠ NETWORK YÖNETĠM VE EĞĠTĠM DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ
IBAN No
: TR59 0001 0020 8067 5199 7750 01
Download

Slayt 1 - Akademi Network