BUCA BELEDĠYESĠ
2015 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFELERĠ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Ücret Tarifesi
Ġmar Planı Değişikliği Müracaat Edilen Parsel Başına
0-250 m² ye kadar
251-500 m² ye kadar
501-1000 m² ye kadar
1001-5000 m² ye kadar
5000 m² üstü
1/1000 Ölçekli pafta başına tam ozalit
2015
175.00-TL.
450.00-TL.
950.00-TL.
1.250.00-TL.
1.500.00-TL.
35.00-TL.
Download

Plan ve Proje Müdürlüğü